Groen jjwarL-Jexels in het karL. ilieuwe aandelen gaan laar „eigen" stichting borstel TESO-bestuur: talen duiker op \ijn plaats gelegd Stevige pakkert o Guys 'ri Dolls Loos alarm Mishandeling veroorzaakt ernstig oogletsel Reddingboot voer uit Molen van het noorden voorlopig uitgeschakeld Oude waterkruik voor museum JAARGANG Nr. 9902 DINSDAG 31 JULI 1984 je: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. I werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, foosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988. Niekvan der Heij- ftmet vakantie. ■advertenties, abonnementen, etc.: aieid De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, m (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. (et Teso-bestuur heeft besloten 240 nieuwe aandelen uit te ven van f100— die rullen worden ondergebracht bij een door o zelf in het leven te roepen stichting. Op deze manier kan ide voor naamloze vennootschappen geldende nieuwe wet- jke verplichtingen worden voldaan zonder dat er wat veran- aan de bestaande verhoudingen binnen de N.V. en ander is neergelegd in een tel tot statutenwijziging waarover yndeelhouders zich maandagavond igustus kunnen uitspreken tijdens buitengewone aandeelhoudersver- ïring, die om 20.30 uur in het Ha- istaurant van 't Horntje begint., een dergelijke statutenwijziging (bij 2/3 meerderheid) worden bij aanwezigheid van vertegen- ligers van driekwart van het aande- ipitaal. Zoveel aandeelhouders zul- 13 augustus vrijwel zeker nietaan- ugzijn, zodat binnen een maand een ide vergadering moet worden be- I, De tijd dringt want per 1 septem- worden de nieuwe wettelijke bepa- voor vennootschappen van ;ht. Dat laatste, zo is bij navraag ge in, is een harde bepaling. Als Teso per 1 september zijn aandelenkapitaal niet heeft uitgebreid wordt naast de on derneming ook de directie hoofdelijk aansprakelijk. Wettelijke correct Sedert de laatste aandeelhoudersver gadering waarin het plan om Teso tot besloten vennootschap te maken werd afgewezen (wat inhield dat het aande lenkapitaal tenminste op een ton moest worden gebracht) hebben directie en bestuur uitvoerig overleg gehad met deskundigen inzake de wijze waarop het aandelenkapitaal moet worden vergroot. Daarbij is komen vast te staan dat het onderbrengen van de nieuwe aandelen bij een stichting in overeenstemming is met de nieuwe wettelijke bepalingen. Dat laatste beschouwt Teso als het eni- voorbereidingen voor de zand- ipletie kwamen zaterdagmiddag spannende fase. Tussen het land bij het reddingboothuis en de lekomstige ligplaats van de zand- figer moest een stalen duiker wor- n gelegd. Deze 850 meter lange _»p met een doorsnee van 80 centi- leter was in de voorafgaande da len samengesteld uit stukken van Dwentien meter die door specia- sten (waaronder twee man van het edrijf Nacap) aan elkaar waren ilast. pijp was met dichtgemaakte uit- jnden in het water gelegd, evenwijdig in de kust. De drijvende pijp werd za- dlagmiddag zeer behoedzaam door de sepboot ,,Saramaatje" het water inge rukt, terwijl halverwege een palenbak at extra steun gaf. De lange pijp, die bij n verkeerde behandeling makkelijk kunnen breken, moest haaks op de ust'komen en moest zijn definitieve po- tie bereiken op het moment van dood ,de korte periode zonder stroming tus- Slhoog- en laag water. Omdat het getij ch niet altijd aan „het boekje" houdt ereikte het enorme stuk pijp deze plek !ste vroeg waardoor de stroom er zij delings vrij grote druk op uitoefende. De pijp kwam daarbij in een grote boog te liggen. Door tactisch manoeuvreren werd zoveel mogelijk aan de omstandig heden tegemoet gekomen. Er brak niets, mede dank zij het flexibele stuk halver wege de pijp. Toen de stroom even na half vier tot stilstand kwam, verdween de bocht uit de pijp, de kleppen konden er worden afgehaald zodat het ding in zijn volle lengte naar de zeebodem zonk. Zondag werd nog een kleine correctie aangebracht. Tussenstation Ook met de andere voorbereidingen gaat het goed. Het tussenstation dat halverwege de persleiding wordt op gesteld om het zand-watermengsel op voldoende druk te houden is gearriveerd en is zondagochtend bij hoog water op het strand gezet. Gistermiddag werden er luchtzakken onder gebracht en opge blazen, zodat het gevaarte hoog op het strand kon worden gerold naar zijn defi nitieve plaats bij paal 29. Volgens de plannen zou vandaag de grote zandzui ger Sliedrecht 27 bij Texel aankomen. Het gevaarte werd rond het middaguur in het Eierlandse gat verwacht. ge doel van de aandelenuitgifte. Aan uit breiding van het risicodragend kapitaal bestaat namelijk geen enkele behoefte. Bijzonder Zou Teso besluiten het aandelen kapitaal uit te breiden met gewone aandelen, dan zouden de bestaande aandeelhouders het eerste recht van koop hebben. De nieuwe aandelen zijn echter niet gewoon, want er is een voorrangsrecht bij winstuitke ring aan verbonden, waarbij echter geldt dat niet maximaal 6% dividend wordt uitgekeerd zoals bij de gewo ne aandelen maar 5%; Dit is uiteraard alleen van belang als Teso winst maakt. Het bestuur verwacht dat dit in 1986 weer het geval zal zijn. Een andere afwijkende bepaling die voor de nieuwe aandelen geldt, is dat in geval van liquidatie van Teso niet meer dan de nominale waarde wordt uitgekeerd aan de eigenaar (dus de stichting). Verder zullen deze aandelen niet worden mee geteld als in de algemene vergadering besluiten worden genomen waarbij de bepaling geldt dat driekwart van het aandeelhouderskapitaal vertegenwoor digd moet zijn (dus o.a. bij statutenwijzi gingen). De nieuwe aandelen worden te gen een koers van 300% bij de stichting geplaatst. Eén stem De voor de Teso-structuur kenmer kende bepaling dat een aandeelhouder slechts één stem heeft in de aandeel houdersvergadering ongeacht het aantal aandelen dat hij heeft, zal ook gelden voor de nieuw uit te geven aandelen. De stichting krijgt dus maar één stem in de vergadering. Volgens directeur Th. Hoogerheide zal alleen de genoemde statutenwijziging in stemming kunnen worden gebracht op de aanstaande aandeelhoudersvergade ring. Staande de bijeenkomst kunnen al leen wijzigingen van ondergeschikt be lang worden aangebracht. Ook zal worden voorgesteld een kleine verandering op te nemen in artikel 2 van de statuten waarin het doel van de ven nootschap wordt omschreven. In juri disch correcte taal behelzen de plannen met de statuten het volgende: 1. Voorgesteld wordt om artikel 2 aan te vullen en luidt als volgt: „Het doel van de vennootschap is het exploiteren van een bootdienst tussen Texel en Den Hel der, en in het algemeen alles wat strek ken kan om de verbindingen van Texel met de vaste wal te verbeteren, waaron der het deelnemen in vennootschappen of ondernemingen en directievoeren over andere vennootschappen of onder- Os nog drijvende zinker wordt laan deze kant vastgehouden door een kraan) behoedzaam naar zijn plaats gedirigeerd. Op de voorgrond links Projectleider G. C. de Bruin die draadloos aanwijzingen geeft. nemingen met een soortgelijk en/of aan verwant doel. Voorgesteld wordt om de huidige tekst van artikel 4 lid 1 in haar geheel te laten vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuw artikellid, luidende als volgt: 1. Het maatschappelijk kapitaal der ve- nootschap bedraagt tweehonderdenvie rentwintig duizend gulden, verdeeld in zevenduizend zeshonderdenachtenta'ch- tig aandelen A, groot vijfentwintig gul den, eenduizend zeshonderd aandelen A, groot vijf gulden en tweehonderden veertig aandelen B, groot honderd gul den, genummerd van één t/m tweehon derdenveertig. Waar in deze statuten sprake is van aandelen zonder nadere aanduiding zijn daaronder begrepen aandelen A zowel als aandelen B, be houdens dat voor aandelen B het statu tair voorkeursrecht volgens artikel 4 lid 6 niet geldt. Terugbetaling van kapitaal uitsluitend op aandelen B is mogelijk. 3. De tekst van artikel 22 wordt voor gesteld te wijzigen en aan te vullen en luidt: 1. Ten aanzien van de winstverdeling geldt het volgende: a. Van de behaalde winst wordt, indien en voorzover de winst zulks toelaat, alle reerst vijf procent uitgekeerd aan aan deelhouders over het bedrag van hun aandelenbezit. b. Van hetgeen nadien resteert wordt veertig procent als dividend betaalbaar gesteld voor aandeelhouders, danwèl een zodanig geringer gedeelte daarvan als nodig om het totaal per aandeel over het betreffende boekjaar betaalbaar te stellen te stellen dividend te brengen op zes procent van het nomimaal bedrag der aandelen. c. Hetgeen nadien van de winst resteert wordt gereserveerd ter besteding tot het dienen van het algemeen belang en wel in die zin, dat voorzover overschotten niet in een reservefonds worden gestort, deze steeds moeten worden aange wend, hetzij voor verlaging der tarieven, hetzij voor de verbetering van het ver voer, hetzij voor al zodanige andere aan verwante doeleinden, waardoor de con tinuïteit der onderneming zal worden bevorderd. 2. De algemene vergadering van aan deelhouders is bevoegd, al dan niet op voorstel van de Raad van Commissaris sen een gedeelte der winst te reserve ren, alvorens enige winstverdeling plaats heeft. 3. Het dividend is veertien dagen na vaststelling opeisbaar, tegen inlevering van het daarvoor aangewezen dividendbewijs. 4. Het vastgestelde dividend vervalt aan de vennootschap voorzover dit niet bin nen vijf jaar na de betaalbaarstelling is opgevraagd. 5. In afwijking van het in lid 1 van dit ar tikel bepaalde, onder handhaving van het in lid 2 bepaalde, wordt alvorens eni ge uitkering aan aandeelhouders plaats vindt, op aandelen B 5% primair divi dend uitgekeerd, of zoveel minder als de Europees kampioene powerliften Catharina Zegeren feliciteert de 26-jarige Noordzeevisser Huib Eel- man met het behalen van de titel Sterkste man van Texel". Meer over deze jaarlijkse krachtmeting van sterke jongens elders in dit nummer. voor uitkering beschikbare winst toelaat, en vindt geen verdere uitkering op aan delen B plaats. 4. Voorgesteld wordt toe te voegen aan artikel 29, een laatste lid, na het bestaande lid, luidende als volgt: 3. Bij toepassing van het in lid 1 bepaal de worden voor de berekening van het daar bedoelde breukdeel van drie/vierde de aandelen B niet meegerekend. 5. Voorgesteld wordt aan artikel 32 een laatste zinsnede toe te voegen, luidende als volgt: „Met dien verstande dat op aandelen B nimmer meer wordt uitge keerd dan het nominale bedrag dier aandelen." De whipperploeg van De Koog is zon dagavond om half twaalf met de rubber boot uitgevaren in verband met het be richt dat door een toerist een lichtkogel was gezien boven de Waddenzee, in de richting van de Bollen. De whipperploeg ging bij Oudeschild te water en patrouil leerde geruime tijd in het genoemde zee gebied, waarbij ook nog een lichtkogel werd afgevuurd om de omgeving in het licht te zetten. Er werd niets gevonden. Om half twee waren de redders weer thuis. Een 20-jarige inwoner van Leeuwarden kreeg donderdagavond een paar klappen op zijn oog en moest zich met zwaar oogletsel onder doktersbe handeling stellen. De volgende dag moest de Fries voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. De jongen kreeg de klappen in een ho recagelegenheid in De Cocksdorp en had ze volgens de de dader, een vakan tievierende militair van dezelfde leeftijd, te danken aan het feit dat hij een meisje sloeg. De militair is overgedragen aan de marechaussee. In de nacht van zaterdag op zondag werd een 19-jarige jongen uit Huizen aangehouden omdat hij even daarvoor een leeftijdgenoot in de Dorpsstraat in De Koog het gebit uit de mond had geslagen. Het slachtoffer moest zich met een bloedende neus en mond onder doktersbehandeling stellen. Jacht op zandbank De reddingboot Ida Mary moest zaterdagmiddag om half vijf uitva ren om hulp te bieden aan het gestrande jacht „Paicano" uit Edam. Het jacht was op een mijl uit de kust vastgelopen op een zandbank omdat de schipper, een inwoner uit De Haag, meende dat de Eierlandse Gronden het Marsdiep was. De schipper had zich dus één afslag vergist en de redders Teun den Braven, Piet Jan Stolk en schipper Jaap Groen boden aan het scheepje los te trekken. Dat was niet nodig. Het jacht kon na enige tijd zelf loskomen en de Ida Mary assisteerde bij het opstomen rich ting De Koog. Dat „stand by" varen ge beurde op verzoek van de zeiljachteige naar. Om twintig over vijf was de red dingboot weer terug. De „Paicano" was op weg van West-Terschelling naar Den Helder. Wegens een defect aan het kruiwerk staat de molen van het Noorden voorlo pig stil. De laatste tijd was het gebruike lijk om de molen elke eerste zaterdag van de maand te laten draaien onder de zorg van de vrijwillige molenaars de gebroe ders Keijzer. Tegelijk kon de molen van binnen en van buiten onder leiding wor den bezichtigd. Van de zijde van de toe risten bestond hiervoor enorme be langstelling; de drukte was vaak zelfs overstelpend. Zolang het defect niet is gerepareerd zal de molen gesloten zijn. Verwacht wordt dat de reparatie pas in het najaar zijn beslag zal krijgen. Cees Boom van de TX 88 heeft een op de Texelse Reede opgeviste oude water kruik geschonken aan het Maritiem Mu seum in Oudeschild. De ronde kruik van 75 centimeter hoog en een diameter van 26 cm heeft een plaatsje gekregen in een aquarium van het museum. Vroeger werden regelmatig oude krui ken opgevist maar vreemd genoeg had het museum nog niet een dergelijk exemplaar in haar bezit. De geschonken kruik werd vroeger gebruikt voor het ha len van water uit de Wezenputten aan het Skillepaadje. De kruik is rond van onderen. Topamusement uit Engeland Woensdag 1 augustus Entree f6— Kantoorstraat 9-11, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1