Cjrocn 2tmrL-jpxels in het harL, Zandspuiten begint reeds vandaag feso-vervoer in juli net 4,14% verminderd m College wil 40 mille besteden aan radio en tv-reclame Centerfold ten urtoren doofde blikseminslag inken op de weg ggesleept uurs race met iamarans Orgelconcert in Oosterend Najaarspromotie VVV Spiegels weg uit wasruimte 4 mille gestolen bij rijwielhandel Fa. Westerlaken laagste inschrijver voor rioleringswerk Den Hoorn lARGANG Nr. 9903 VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1984 natie ie ènl favoriet inietwai sn hoi •rders en prij lijke aarT. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Pittig ^rktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Bierhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988. Niek van der Heïj- il vakantie. jrtentïes, abonnementen, etc.: iib De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, I0222O) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. psdagochtend omstreeks vier uur de bliksem in de Eierlandse vuurto- aardoor de lichtinstallatie maar ook iopeilapparatuur voor plaatsbepa- zee defect raakte. In de loop van zorgden specialisten van het azen voor reparatie. ndagavond vond de politie een lige Engelse jongen op de rij- van de Pijpersdijk. Bij de ge- de jongen lag een beschadigde de betreffende wacht ers meenden aanvankelijk dan doen te hebben met een ist die door een auto was gereden. dokter werd gealarmeerd en die tateerde dat de jongen stomdron ken niet meer aanspreekbaar. Hij iter ontnuchtering ingesloten nadat ns enkele wonden had verbonden. jandag moesten twee auto's wor- weggesleept die de invalidenpar- i'aatsen bij de Badweg in De Koog l hielden. Cocksdorper Kustzeilvereni- houdt zaterdag en zondag een maranrace die exact 24 uur zal Afhankelijk van de wind er een korte of lange itrijdbaan uitgelegd van onge- 15 kilometer, waarvan een deel angs paal 33 loopt. De start van ce is zaterdagmiddag om 14.00 gaat er in de 24-uurs race om zo mogelijk kilometers af te leggen en tweemansboten kunnen mee- Wel is het toegestaan dat de be- ling van zo'n boot uit drie of vier onen bestaat zodat de helft van de gkan rusten terwijl de anderen va- Men mag tussentijds naar de wal te rusten maar uiteraard maakt men ide gestelde tijd dan minder kilo- Degenen die met z'n tweeën het op gaan krijgen extra punten bij omrekenen van de afstanden vol de Texel-yardstick. Iels hebben ongeveer 25 boten de race ingeschreven maar daar len meer bij. Opgave via telefoon 2-571 of 455. Deelname kost 725,— persoon. Naast de race wordt er za- sgnacht op het strand een groot gehouden waar iedereen welkom De inwendige mens kan versterkt den met produkten van de barbecue, lagavond om half elf wordt de red- >ot Ida Mary te water gelaten. De igboot zal tijdens de nachtelijke iwaken over de veiligheid van de zei- Na de finish zondagmiddag om uur worden de prijzen uitgereikt, organisatie heeft volgens eigen zeg- originele beloningen beschikbaar ir houdt nog geheim wat de beste sis te wachten staat. Een indrukwekkend gevaarte is het tussenstation dat het afgelopen weekend op het strand bij Paai 26 is gezet en met behulp van opblaasbare rubber zakken naar zijn definitieve plaats, zo hoog mogelijk tegen de duinen, is gerold. De voorbereidingen voor de zandsuppletie verlopen zo voor spoedig dat vrijdag (heden) al kan worden begonnen met zandspuiten. Verwacht wordt dat rond het middaguur het eerste zand zal worden aangebracht, iets ten zuiden van de „gekleurde bunkers" bij de Slufter. m nda B jboc Oorspronkelijk zou men officieel van start gaan op 8 augustus in aan wezigheid van de ministers Smit- Kroes en Ruding. Die plechtigheid is geschrapt. Genoemde ministers hebben laten weten op een nader te bepalen datum naar het eiland te zullen komen als de zandsuppletie in volle gang is. Gisteren is de persleiding met water onder druk gezet. De lekken die daarbij aan het licht kwamen werden vervol gens gedicht. De grote temperatuursver schillen van de afgelopen week hebben het staal sterk doen krimpen en uitzetten waardoor in meerdere koppelingen ruim te is ontstaan. Het zand wordt via twee pijpmonden op het strand gestort en wordt daar met shovels verdeeld. Vlak bij de duinvoet wordt de laag nieuw zand ongeveer an derhalve meter dik en meer zeewaarts drie tot vier meter. De hoogte van het nieuwe strand is precies te zien op de slieten die Rijkswaterstaat heeft ge plaatst ten noorden van paal 21. Verboden Het strandgedeelte waar het zand wordt gestort is om veiligheidsredenen voor publiek verboden gebied over de volle breedte en over een lengte van 250 tot 500 meter. Het strand is in feite voor doorgaand „verkeer" gesloten. Ook via de duinen kan men niet langs de supple tieplaats komen want het duinterrein is zoals gewoonlijk verboden gebied, hoe wel de afrastering in verband met het suppletiewerk is weggehaald. Mensen die toch wat willen zien van het zandspuiten krijgen van Rijkswaterstaat het dringende ver zoek er niet vanuit de richting De Koog op af te lopen, maar vanuit de richting De Slufter. Wie tegen deze kilometers lange wandeling opziet, kan het beste drie weken wachten want de stortplaats is dan zoveel richting De Koog opgeschoven dat men er via het strandslag paal 22 (paviljoen „Camel Club") heen kan. De suppletie gaat dag en nacht door, waardoor men per week 600 meter vordert. Dat betekent dat men half september ter hoogte van de Bad weg is. De grote zandzuiger Sliedrecht 27 heeft inmiddels zijn positie in de stroom- geul Robbengat ingenomen. Woensdag was men bezig de zuiger aan te sluiten op de stalen duiker die het afgelopen weekend is afgezonken. De directie Noordholland van Rijkswaterstaat laat weten dat tot 1 november met de aan wezigheid van de profielzuiger rekening moet worden gehouden. Het scheep vaartverkeer dient ruime afstand in acht te nemen. Bij paal 26 staat inmiddels het tus-1 senstation op het strand. In de eerste fa se zal deze „aanjager" echter nog niet gebruikt hoeven te worden omdat de zandzuiger alleen voldoende druk kan zetten op de dan nog betrekkelijk korte persleiding. In de afgelopen maand juli heeft Teso 4,14% minder eenhe- |n vervoerd dan in juli vorig jaar. Het vervoer van personenau- 'sdaalde met 5,95%, het vervoer van bussen met 8,23% en het ravanvervoer met 11,6%. De zandzuiger Sliedrecht 27 van Volker ligt een kilometer uit de kust ter hoogte van het reddingboothuis. Wet vervoer van vrachtauto's bleef tösch gelijk maar het vervoer van «ggers liet een forse stijging zien: '6%. Dat laatste heeft te maken met aanvoer van materiaal voor de Suppletie. '5 het beoordelen van deze cijfers in aanmerking worden genomen *'n juli 1983 één zaterdag en één vrij- meer zaten dan in de afgelopen and. Maar ook als daarmee rekening lr()t gehouden is sprake van achteruit- n9: bijna drie procent. afgelopen maand werden 65494 sonenauto's vervoerd (Vorig jaar £2), 3638 (3637) vrachtauto's, 1353 jjl opleggers, 312 (340) bussen, 3054 caravans en 4084 (3958) 'Wangwagens. Gerekend over de eerste zeven maan den van dit jaar vervoerde Teso 361.005 eenheden, tegen 363.915 eenheden in de eerste zeven maanden van 1983, een teruggang van 0,79%. Een goede indicatie van de toe ristische drukte op het eiland geven de overnachtingscijfers van niet- Texelse auto's in juli. Het aantal auto-overnachtingen bedroeg 254.345 tegen 259.858 in juli vorig jaar, een vermindering met 5513 ofte wel 2,12%. Het aantal op Texel verblijvende vreemde auto's was dinsdagavond 8555. Op het (in verband met de vakantierege ling) daarmee te vergelijken moment vo rig jaar (2 augustus 1983) was dat aantal 9204. Organist Jaap Kroonenburg heeft dinsdag een orgelconcert in Ooster end. De aanvang is 20.15 uur. Jaap Kroonenburg ontving zijn oplei ding van o.a. Kees Bornewasser, Jan J. van de Berg en Feike Asma. In mei 1981 behaalde hij het solistendiploma orgel C aan het Rotterdams Conservatorium bij André Verwoerd. Jaap Kroonenburg was organist in St. Pancras en Heiloo en is nu, naast Feike Asma als eerste orga nist, tweede organist van het monumen tale Garrelsorgel van de Grote kerk te Maassluis. Hij geeft regelmatig concerten, niet alleen op dit orgel, maar op diverse or gels in het land. Van zijn spel verschenen twee solo L.P.'s terwijl hij ook regelmatig via de radio te beluisteren is. Jaap Kroo nenburg is vast begeleider van het Maassluise Henry Blackmonkoor. Het programma voor de bespeling van het orgel in de N.H. kerk te Oosterend luidt als volgt: Partita „Was Gottt tut, das ist wohlge- tan", J. Pachelbel. Introduction and Toccata, W. Walond. Sonate I, a. allegro di molto, b. adagio e mesto, c. allegro, C. Ph. E. Bach. Twee delen uit „Pastorale", J. S. Bach. Lobet den Herrn mit Pauken und Zum- beln, S. Karg-Elert. Uit „Heures mystiques" a. offertoire, b. sortie, L. Boëllmann. Drie psalmbewerkingen, a. Psalm 77 ,,'k Zal gedenken hoe voor dezen ons de Heer heeft gunst bewezen", F. Asma; b. Psalm 42, J. Zwart; c. Psalm 89 ,,'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen", F. Asma. Burgemeester en wethouders willen 740.000,- beschikbaar stellen voor het ondersteunen van een campagne van de VVV om in het naseizoen meer toeristen naar het eiland te trekken. Het college hoopt dat het geld aange wend zal worden voor het uitzenden van radio- en tv-spotjes, zoals ook vorig jaar met gemeentegeld radioreclame werd gemaakt. De kans dat er nog tv- reclame bedreven zal worden is volgens VVV-directeur Jaap Dekker echter nihil. „We hebben geen zendtijd geclaimd omdat we niet wisten of er vol doende geld voor een najaarscampagne bij elkaar zou komen." Het voorstel van het college moet goedgekeurd worden door de raad. Het geld wordt gehaald uit de toeristische re serve. Vorig jaar stelde de gemeenteraad 50 mille beschikbaar voor najaarspromotie. De VW hoopt dat het Nationaal Bu reau voor Toerisme odk zal bijdragen aan de campagne en de VVV heeft zelf 55 mille beschikbaar. Het Nationaal Bureau voor Toerisme stelt haar subsidie afhan kelijk van het bedrag dat de gemeente geeft. Hoe hoog de NBT-bijdrage dit jaar zal zijn weet Dekker nog niet. De VVV-directeur was niet ontevreden over de campagne van vorig jaar. De VVV kreeg ongeveer tienduizend verzoe ken om meer informatie over Texel maar het slechte weer zou veel geïnformeer- den weerhouden hebben om naar het ei land te komen. Het naseizoen is qua drukte bevredigend geweest, conclu deert het college. Dat is voor een groot deel te danken aan de extra reclame. Vo rig jaar was het totale budget ƒ130.000,— en in haar besluit gaat het college er vanuit dat het NBT dit jaar hetzelfde bedrag zal bijdragen als de ge meente. Met de VVV-bijdrage zou dan 7135.000,— beschikbaar zijn. Voor dat bedrag kan eenzelfde campagne ge voerd worden als vorig jaar. Eerder Zoals gezegd, de televisiereclame valt waarschijnlijk af en ook de radiozendtijd moet nog worden geclaimd. De kans dat er nog reclamezendtijd „over" is, is bij radio echter groter. De VVV diende haar aanvraag om subsidie 1 juni in en het feit dat het enkele maanden duurt voordat de gemeenteraad over de aanvraag zal oordelen brengt het college tot de op merking dat aanvragen voor extra recla megeld voor volgend jaar reeds dit na jaar moeten worden ingediend. Ook wordt gesteld dat het be drijfsleven een actieve financiële rol zal moeten spelen in toekomstige campagnes. „Het moet duidelijk zijn dat directe meefinanciering van het belanghebbende bedrijfsleven Maandag werden vier spiegels gesto len uit een wasruimte van een camping in De Koog. De daders, een 19- en 20-jarige jongen uit St. Pancras en Bol, kwamen niet ver met hun buit. Ze kre gen een proces verbaal. Uit een auto die zondagnacht aan de Bosrandweg stond geparkeerd, werd het reservewiel met een waarde van 7100,— gestolen. De auto is eigendom van een vrouw uit 's Hertogenbosch. De dieven konden in de auto komen door een por tier te forceren. Maandag werden twee geluidsboxen gestolen uit een auto die geparkeerd stond aan de Ruyslaan. De daders haal den de achterruit uit de sponning en maakten van binnenuit een portier open. Een 18-jarige toerist uit Krommenie mist sinds zondagavond zijn jas met een waarde van 7130,-. Het kledingstuk werd gestolen van een kapstok van een dancing in De Koog. Uit een caravan op een camping in de Dennen werd in de nacht van dinsdag op woensdag 7700,— gestolen. Het geld zat in een portemonnee in de bij het bed liggende kleren van eigenaar, een inwo ner van Goor. niet achterwege kan blijven." Profijt Dekker onderschrijft die mening maar zegt er wel bij dat de toeristische sector niet alleen meebetaalt middels het lid maatschapsgeld van de VVV. „Bij hotel en bungalowarrangementen wordt het profijtbeginsel toegepast. Degene die de meeste boekingen via ons bureau krijgt, betaalt ook de meeste provisie. Een groot deel van dat geld wordt weer aan gewend voor reclame en promotie. In feite betaalt het toeristische bedrijfsle ven dus al voor een belangrijk deel mee aan de najaarscampagne." Bij een rijwielhandel in Den Burg werd zondag 74.461,85 gestolen. Aanvankelijk werd gedacht dat het geld in de nacht van zondag op maandag was buit gemaakt maar elk spoor van braak ontbreekt. Aan nemelijker is dat het geld uiit de kas- sala is gehaald toen de eigenaar van de zaak bezig was met andere klanten. De Fa. Westerlaken was de laagste inschrijver voor het veranderen en verbeteren van de riolering in het La ge Achterom in Den Hoorn. Voor de aanbesteding waren drie aan nemers uitgenodigd. De Fa. Westerla ken gaat het werk uitvoeren voor 744.000,—. De Vries en Van de Wiel BV schreef in voor 749.500,— en aanne mingsbedrijf Texel uit De Waal voor 746.000,-. De sexy damesgroep vrijdag 3 augustus entree f6— Kantoorstraat 9-11, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1