Cjroen Twartrjexels in het harL, VelzijnsstiGhting heeft leen boodschap ian college-haast Zandspuiten begon een dag later tructuurvoorstellen eerst naar secties Wegslepen maar.... Fa. Grootjen wint kort geding van gemeente uilege vraagt «eerdere offertes voor jieuwe dakbedekking (eer lichte daling feso-vervoer in ;e fgelopen weekend fluitingstijd faidemaronde 1984 Inschrijving schoiierenvervoer Texelse musea op televisie JAARGANG Nr. 9904 DINSDAG 7 AUGUSTUS 1984 ITEN D. Kuip /erbeek cis: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. „werktijd: Hans Oosterhof, Schoudieck 38, Den Burg, tel. (02220) 5112, eivander Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Harry af is met vakantie. jóvertenties, abonnementen, etc.: aeld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, »n (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ^17,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. ■a. J. In: iia i kinds i Jong 3 Jong Katten CHE <EI\I Wegg, :ei\ite Welzijnsstichting ziet geen kans voor 15 augustus een definitief oor- le geven over de structuurwijzigingen die burgemeester en wethouders |de stichting willen doorvoeren. „Gezien de bestaande overlegstructuur nen onze stichting, gevoegd bij het feit dat de vakantieperiode niet de st geschikte tijd is voor vergaderingen, is het onmogelijk snel een defi- oordeel over uw plannen te geven", aldus het stichtingsbestuur in een laan B en W. Intensief overleg met secties en het personeel is eerst no- In de brief aan het college wordt wel een eerste reactie gegeven op de sentelijke plannen. Bij een groot deel van de gemeentelijke ideëen jt een vraagteken gezet. Ss brief is opgesteld naar aanleiding M. va-|de laatstgehouden besloten verga- van het stichtingsbestuur en daar ik besloten de B en W voorstellen in <t) jopenbaarheid te brengen. De brief )gerstrp uiteraard niet onderschreven door irend bestuurslid/wethouder Piet ;is, die ook tegenstemde bij het itel de brief van de stichting en de jevoorstellen publiekelijk te maken. j-|-£ kt heetste hangijzer in de discussie |dt ongetwijfeld de vraag of één of ijlsmaL3 jeugdwerkers in dienst moeten ko- van de gemeente. In het college- stel wordt uitgelegd waarom dat no- ,,Het gemeentelijk beleid zal zich moeten richten op alcohol en ivoorlichting, jongerenhuisvesting, rstra4natieve werkgelegenheid en spelge- angeij&nheden en speeltuinwerk. Daarom ien wij deze onderdelen van het iwerk primair onder de verantwoor- !K Ijkheid van de gemeente willen bren- f. Dat houdt in dat het gemeente- tuur rechtstreeks aanwijzingen moet geven aan de op dit terrein tegenstelling tot het oorspronkelijke "nemen zal het gemeentebestuur bij erdere loodgietersbedrijven om offer- UjJwgen voor de vervanging van de Ledekking van het raadhuis. Aanvan- achtte het college slechts één be- I uwin staat dit werk te doen, zodat al- imet dit bedrijf zou worden onder- deld. In de raadscommissie voor fi- cieel, economisch en technisch be- Iwerd daartegen bezwaar gemaakt, reden was om dit standpunt te gen. werkzame professionele krachten", al dus het college. De sectie jeugd en jon gerenwerk die nu in feite werkgever van beide jeugdwerkers is zal dan een advi serende taak krijgen. Die adviezen gaan dan richting college en niet meer naar het bestuur van de Welzijnsstichting. Reserves Uit het antwoord van de Wel zijnsstichting blijkt dat het bestuur grote reserves heeft over deze collegewens. ,,Aan de nu voorgestelde vorm kleeft het bezwaar, dat het jongerenwerk, af hankelijk van politieke uitgangspunten, ten dienste van de jeugd kan worden ge maakt", oftewel dat wordt ingegaan op wensen van het gemeentebestuur mo gelijk ten koste van de wensen van jon geren. ,,De vertrouwenspositie van de jeugdwerkers bij de jeugd mag naar onze mening niet worden aangetast." Het stichtingsbestuur vindt in deze de me ning van de betrokken personeelsleden en de sectie jeugd- en jongerenwerk erg belangrijk. ,,Wij menen dat aan de ge- meentewensen waar op zichzelf be grip voor bestaat in goed onderling overleg ook op andere wijze tegemoet kan worden gekomen." Wethouder Piet Zegers heeft in een eer dere discussie over de stichting al eens laten blijken dat hij het onpraktisch vindt om eerst de sectie te verzoeken bepaald werk uit te voeren. Als de sectie het niet eens is met een collegevraag wordt het werk niet gedaan. De Welzijnsstichting meent echter dat wel korte of lange ter mijn afspraken met de sectie gemaakt kunnen worden over het werk van de jeugdleiders en dat de sectie „mans" genoeg is om dat werk ook te controleren. Sporthal Over het voorstel van het college om de sportsectie op te heffen en het taken pakket van de Texelse Sportraad iets te verbreden (omdat het in het voornemen ligt dat de gemeente het beheer van sportzalen overneemt) spreekt het bestuur zich nog niet uit. „Het opheffen van deze sectie is een zaak die met de sectie zelf zal worden doorgesproken." Een overdracht van het beheer en het ei gendom van de sporthal is voor het bestuur bespreekbaar al moeten de per sonele consequenties van te voren goed duidelijk zijn. Gezag Op het wensenlijstje van B en W staat ook dat de „gezagsverhouding en de hiërarchie ten opzichte van het perso neel" versterkt moet worden. De Wel zijnsstichting moet een duidelijker werk gever zijn voor haar pèrsoneel dan nu het geval is en daar zal het dagelijks bestuur zich mee moeten belasten. Het algemeen bestuur kan dan fungeren als beroepsinstantie bij personeelsbezwaren of problemen en het grote bestuur moet zich volgens het college bezig houden met de hoofdlijnen van het beleid. Het dagelijks bestuur meer bevoegd heden geven is een voorstel dat binnen het bestuur wordt onderschreven. Wel wordt opgemerkt dat de secties een gro te bevoegdheid moeten houden wat be treft het totale werk dat door de stich ting wordt uitgevoerd omdat de secties zijn samengesteld op basis van deskundigheid. Duidelijke taken B en W vinden het ook wenselijk dat er voor al de personeelsleden duidelijke taakomschrijvingen worden gemaakt die echter niet moeten uitblinken door veel details. „Het moeten taakbeschrijvingen zijn die zich tot de algemene doelstellin gen van het werk beperken." Het perso neel van de stichting moet ook genegen zijn werk aan te pakken dat verwant is aan de eigen funcie en deze flexibiliteit moet worden vastgelegd in de CAO. De Welzijnsstichting onderschrijft deze me ning in grote lijnen. Men is zelfs al gerui me tijd bezig met het maken van taakomschrijvingen. De wens van meer flexibiliteit wordt ook gedeeld. Het college vindt niet dat stich- tingpersoneel de administratie kan ver zorgen van de sectie waarvoor ze werk zaam zijn. Volgens het bestuur is deze constructie bij gebrek aan animo en tijd onder sectieleden uit nood geboren maar men deelt de collegemening dat het eigenlijk niet kan. Voegen Een verzelfstandiging van de muziek school wordt gemeentelijk niet meer na gestreefd maar wel is het college van mening dat de commissie van toezicht van de muziekschool meer bevoegdhe den moet krijgen. Ook de Welzijnsstich ting wil meer bevoegdheden en denkt aan een nieuwe sectie muziekschool met een breder bestuur dan nu het geval is. Een wens die het bestuur ook uit is onderzoek van de mogelijkheid om de secties amateuristische kunstbeoefe ning en de sectie kunst en cultuurbele ving samen te voegen. Op één college-idee is nog .niet door het bestuur geantwoord. Burgemeester en wethouders willen op lange termijn on derzoeken of het maatschappelijk werk en het bejaardeenwerk meer geïnte greerd kunnen worden in de Welzijnsstichting. hrif-l >nd|Het afgelopen weekend heeft in ver- !20|§!ing met het vorige jaar weer een 130-pte daling (0,65%) van het Teso- indpoer te zien gegeven. Vervoerde de "dienst in dit weekend in '83 10.761 'heden, dit jaar waren dat er 10.691. Iverschil tussen de aantallen vreenv auto's die de avond van 5 augustus en 5 augustus 1983 op het eiland in is opvallender. Vorig jaar waren terf er 8640, nu zijn er slechts 7857 teifsmde wagens op het eiland, een ver- 53pi derhalve van bijna 800. egen de exploitant van een broodjes- in Den Burg werd in de nacht van I op zondag proces verbaal op haakt, omdat zijn zaak om 2.40 uur [9 in bedrijf was. 'e Dorpscommissie van De Cocks- iorp in samenwerking met de Wie- hereniging Texel, willen langs de- eweg alle sponsors, premiegevers, "edewerkers en hulpverlenende in tenties hartelijk bedanken voor het 'erwezenlijken van de Zuidema- Unde 1984. F. J. Stolk, Molenlaan 4, 1795 AN De Cocksdorp De cameraploeg van het NOS- journaal die vrijdagmiddag op Texel arriveerde om de start van de zand- suppletie te filmen, was een dag te vroeg. De voorbereidende werk zaamheden hadden toch wat meer tijd gevraagd dan was verwacht, zo dat het spuiten pas zaterdag om twaalf uur kon beginnen. De NOS- mensen gingen echter niet met lege handen naar huis. Ze filmden hoe met de zandpersbuis water op het strand werd gespoten en alleen insi ders konden aan de beelden (die 's avonds in een van de late journaals werden uitgezonden) zien dat het niet echt was. Wie uit het bovenstaande de conclu sie trekt dat de zandsuppletie moeizaam van start gaat, heeft het mis. Alles ver loopt uitstekend; men ligt belangrijk voor op het tijdschema. Ernstige techni sche mankementen hebben zich tot dus ver niet voorgedaan. Sinds zaterdagmiddag wordt met een forse straal een water- en zandmengsel van de juiste verhouding op het strand gespoten. Begonnen is bij de „gekleur de bunkers". Men denkt per week ruim een halve kilometer in zuidelijke richting te vorderen. Vooral zondag was er vrij veel belangstelling van publiek. Men had de lange wandeling via de Slufter er blijkbaar voor over. Er waren ook nogal wat mensen die via het strandslag van Paal 21 bij het paviljoen „Beach-lnn" naar de „stort" liepen. Ze konden de plaats van het werk nu nog passeren maar dat wordt straks veel moeilijker en gevaarlijker. Wie wat van het werk wil zien moet het vanaf de noordkant bena deren en er rekening mee houden dat passeren niet mogelijk en zelfs streng verboden is. Meer kracht Het eerste zand werd nog aangevoerd zonder gebruik te maken van het tus senstation dat bij paal 26 op het strand staat. Sinds zondagmiddag twee uur is echter ook dit tussenstation in werking, waardoor de kracht waarmee het zand- watermengsel wordt aangevoerd nog aanzienlijk groter is geworden. Eén van de problemen waarvoor een oplossing moest worden gevonden, be trof de koelwatervoorziening. Bij de vori ge zandsuppletie gebeurde dat met wa ter dat via een pomp uit zee werd be trokken. In dit geval hield dat teveel risi co in. De enorme dieselmotoren van het station worden nu gekoeld met water dat ter plaatse uit de bodem wordt op gepompt. Daartoe moest een systeem van drains enkele meters diep in de grond worden gebracht. Het zandspui ten gebeurt verder zonder onderbreking, dag en nacht, afgezien van pauzes die nodig zijn voor reparatie en onderhoud van de apparatuur. Met grote regelmaat moet een vrachtwagen van Gemeentewerken uitrukken om a-sociale parkeerders te verwijderen. Ais een auto niet geheel volgens de regels staat geparkeerd, volstaat de politie of per- keerwachter Han Stapersma met een bon maar als de betreffende wa gen het verkeer langdurig belemmerd, een doorgaande weg afsluit of op andere wijze het autorijden van anderen flink lastig maakt, treedt de wegs/eeprege/ing in werking. in feite wordt er niet gesleept want de grove foutparkeerder zal later begrijpen dat zijn auto op een vrachtauto is getakeld en naar Den Burg is vervoerd. Zaterdagmorgen maakten we deze foto op de Badweg waar een eigenaar van een Fiat meende gebruik te moeten maken van een invalidenparkeerplaats, terwijl hij niet in het bezit was van een in- va/idenkaart. Het tegen s/eepkosten afhalen van de auto in Den Burg betekende in dit geval en rekening van f250,—. Dat was voor de eige naar dan exclusief de kosten voor het openbaar vervoer, die hij zelf moest maken om in Den Burg te komen. Taxibedrijf Grootjen heeft gisteren een kort geding gewonnen dat vrijdag was aangespannen tegen de gemeente Texel. De taxionderneming is rech terlijk in het geweer gekomen tegen het collegebesluit om dit bedrijf uit te sluiten van inschrijving betreffende leerlingenvervoer naar scholen voor bij zonder onderwijs. De gemeente wilde Grootjen niet meer uitnodigen omdat er in juni een onjuiste nota was overlegd. De president van de Alkmaarse rechtbank heeft echter bepaald dat Grootjen niet uitgesloten kan worden tot inschrijving op schoiierenvervoer. Voor het door de gemeente betaalde vervoer van kinderen naar scholen voor bijzonder onderwijs aan de vaste wal (Bergen en Den Helder) en de Kompas- school op Texel kunnen taxi- of ver voersbedrijven elk jaar inschrijven. Regel is dat de laagste inschrijver het werk krijgt en de gemeente betaalt uit op uit gevoerd werk. De offertes van de taxibedrijven be vatten dan ook geen totaalbedragen maar bedragen per gereden kilometer en wachturen. Volgens de gemeente heeft de fa. Grootjen in het schooljaar 1982/83 een rekening gepresenteerd die niet klopte. Toen is de ondernemer gewaar schuwd maar wederom merkte het col lege dat in het schooljaar 83/84 een fou tief bedrag werd gevraagd. Op 10 juli kreeg Grootjen weer een brief van de ge meente dat de rekening van juni niet juist was en dat bij herhaling de nodige maatregelen zouden worden genomen. Die brief sloeg volgens de gemeente op het uitvoeren van het werk in het af gelopen jaar (het einde van het school jaar was in zicht) en niet op de gunning voor het volgende schooljaar. Op 24 juli werd een brief naar Grootjen gestuurd met de mededeling dat zijn bedrijf was uitgesloten van schoiierenvervoer in het volgende schooljaar. Die brief kreeg Grootjen op 25 juli. De inschrijvingsdag voor dit vervoer was 26 juli. Waarschuwing De president van de Alkmaarse recht bank heeft bepaald dat Grootjen onte recht wofat geweigerd voor dit vervoer. Daarbij is niet gelet op het al dan niet in dienen van foute rekeningen. Grootjen werd op 10 juli gewaarschuwd maar kreeg volgens de rechter niet te kans te bewijzen dat fouten niet meer zouden voorkomen. Volgens de rechtbank „kon de gemeente redelijkerwijs niet binnen 14 dagen na de eerste waarschuwings brief met het besluit komen Grootjen uit te sluiten van inschrijving." Volgens mevrouw Grootjen wordt het bedrijf onterecht beticht van het indie nen van valse rekeningen. „Er is in de maand juni inderdaad een fout gemaakt in onze administratie. Dat is echter een vervelende vergissing en geen opzet." Laat De waarschuwing was volgens het taxibedrijf terecht maar het weigeren van een nieuwe inschrijving niet. Toen de bewuste brief op 25 juli kwam, bleek hen, volgens eigen zeggen, pas dat de volgende dag kon worden ingeschreven. „Wij waren uiteraard niet uitgenodigd maar het waarom van deze maatregel kwam wel erg laat." Toen het conflict dezelfde dag niet op het raadhuis besproken kon worden vroeg Grootjen om een kort geding bij de rechtbank. Gistermiddag is het taxibedrijf alsnog door de gemeente uitgenodigd in te schrijven. Vandaag wordt het werk gegund. In het NOS-programma „Toeristi sche Tips" wordt zaterdagavond aandacht besteed aan Texelse Een NOS-ploeg filmde vorige week in het Maritiem Museum, het Agrarische Museum en het Natuurrecreatiecen- trum. Van die opnamen wordt zaterdag om 18.30 uur via Nederland 2 4/> mi nuut uitgezonden. In het programma wordt er op gewezen dat de VVV Texel alle inlichtingen kan geven over de mu sea en een bezoek aan Texel. Het pu bliek kan dezelfde avond tot tien uur bel len naar het VVV kantoor in Den Burg voor meer informatie. Het programma Toeristische Tips wordt samengesteld in samenwerking met het nationaal Bureau voor Toerisme.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1