EGENVALLERS IN AJAAR '83 SSZ.Groen TwarL- Texels in het harL, - VV staat ruim 130 mille „rood lij Spar Super f1,89 CV College gaat niet akkoord met lang boekjaar VVV HD 99 gezonken k I JELLEBOOE André Hazes. rijd (stichting presenteert met luchtballon kilo suiker voor Gasfraude in De Koog Vernielers betrapt Jfet Twee maal Veel deelname ringsteken folklore Den Burg Dodelijk ongeval Afsluiting rommeltjesmarkt edag 30 uur RIJWIEL VERHUUR Concentratie is der goedgekeurd. GUSTUS WV heeft het boekjaar 1983 afgesloten met een nadelig saldo van 513,-. Weliswaar betreft het een boekjaar van 14 maanden omdat de vorig jaar is overgeschakeld op een boekhoudkundig jaar dat gelijk tmet het kalenderjaar. De administratie uitkomsten konden pas opge ld worden op 1 januari in plaats van op 1 november vorig jaar. De exploi- lietvan 1 november 1982 tot en met 1 november 1983 echter een tekort van slechts zevenduizend gulden. Het grote negatieve saldo is dus ge- ilin de laatste maanden van vorig jaar. De ledenvergadering van de VVV iseptember moeten uitspreken hoe dit tekort weggewerkt kan worden, bestuur zal daarover een voorstel doen. directieteam van de VVV, pDekker en Hans Bakker, wijten tekort voornamelijk aan interne ganisatie, extra kosten die ge it moesten worden voor de na- iromotie waarvoor geen of ilg extra provisies nenkwamen. ir de VVV was een begroting ge it om de operatie „verschuiving vooraf financieel te plannen, de verschuiving geld zou „kosten" vast want de inkomsten uit bij- leld lidmaatschapsgelden bleven éde maar de salarissen zouden in joekjaar 14 keer moeten worden uit: aid. In die begroting werd becijferd de uitgaven 76 mille zouden stijgen daar zou eenzelfde bedrag aan in laten tegenover staan, zeker als de leente bereid zou zijn ook een 14 ndelijks boekjaar te subsidiëren. In felijkheid stegen de uitgaven met mille en daar staat 69 mille aan extra imsten tegenover. Bij een gewoon ir van twaalf maanden moet de Vruim 455 mille aan salaris betalen dat bedrag was met de extra twee snden uitbetalen geraamd op Als de weersomstandigheden het elaten wordt dinsdag een hete- htballon opgelaten van de Neder- dse hartstichting. Dat gebeurt in Koog tussen 15.00 en 17.00 uur. Ds heteluchtballon, die 22 meter °9 is en het registratieteken PH-HYP $t, dient uiteraard als reclameobject de Hartstichting. De ballon is ge- 3kt van zilverkleurig kunststof met tfom rode harten en kan een hoogte van vijf kilometer. Rond het volbla- >en het opstijgen van de ballon zal re- me worden gemaakt voor het werk ^de stichting. Adv. I.M. EN BURG W u niet alleen voor suiker goed- 5Per uit dan bij ALIe MARKTen. (maximum 3 kilo per klant) f509.000,—. Het werd uiteindelijk f532.697,-. Part-timers Deze tegenvaller van ruim 23 mille wij ten Dekker en Bakker aan de intensieve reorganisatie van het personeel. De be groting werd in juni 1983 opgesteld en pas in het najaar bleek dat voor het reor ganiseren van de taken en het vastleg gen van de taakomschrijvingen extra, tij delijk personeel nodig was. Bakker: „Een groot deel van de informatrices had nog een groot aantal vakantiedagen staan en we wilden meteen schoon schip maken. Bij de reorganisatie is ge keken naar die vakanties en de meesten hebben toen hun vrije dagen opge maakt, waarvoor part-timers moesten invallen." Bovendien kreeg een deel van het personeel ander werk dan voorheen en dat kostte inwerktijd. Het werk dat bleef liggen werd voor een deel ook overgenomen door extra part timekrachten die doorgaans de tele foontjes en de baliewerkzaamheden voor hun rekening namen. Dekker: „In feite hadden we drie maanden lang één extra personeelslid in dienst om de reor ganisatie van het kantoor soepel maar ook efficient te laten verlopen." Ook $5 door de reorganisatie een personeelslid dat vertrok niet vervangen en dat finan ciële voordeel zal men pas dit jaar merken. Campagne De VW had begroot dat men voor propaganda f490.000- nodig zou heb ben ongeacht of het boekjaar 12 of 14 maanden zou duren. Bij twaalf maanden overschreed men de begroting met 9 mille en het lange boekjaar werd afgeslo ten met een overschrijding van 76 mille. Daarvan kwam een deel terug, 50 mille, als subsidie van de gemeente voor de naseizoencampagne maar de provisies De meteropnemer van het gasbe drijf kwam begin van de week tot de ontdekking dat de gezamenlijke gasmeter van drie horecabedrijven in één pand aan de Dorpsstraat in De Koog op zijn kop was gezet. De me ter neemt dan de verbruikte hoeveel heid gas niet meer op. Tegen de drie exploitanten, die wisten dat er met de meter geknoeid was, is proces verbaal opgemaakt. Bovendien moesten zij direct en vordering van flO.OOO,— van het Gasbedrijf betalen. Het onderzoek naar het precieze ver loop van de frauduleuze handelin gen is nog in volle gang. Wel is door de politie als proces verbaal opgemaakt. Een burgerpatrouille van de politie zag dinsdagavond jongens bezig met het aanrichten van vernielingen. De twee jeugdige vandalen werden ingerekend, het bleken 18-jarige inwoners van Heiloo te zijn. Zij hadden onder meer over au to's gelopen, antennes afgerukt en licht masten beschadigd. Er werd proces ver baal opgemaakt. die uit die campagne moesten voort vloeien bleven grotendeels uit. Het aan tal aanvragen voor informatie over Texel lag rond de tienduizend en dat beteken de veelal het opsturen van reisgidsen over arrangementen maar vlak voor de herfstvakantie begon het flink te rege nen en dat bleef zo. „De potentiële bezoekers hadden de in formatie in huis, wij hadden de nodige kosten gemaakt om hen van die infor matie te voorzien, waaronder f20.000,— extra portokosten, maar door de natte moesson bleef men weg", aldus Dekker. Computer Ook de post huisvesting werd over schreden vergeleken bij de 14 maanden begroting en wel met bijna f15.000,— Eind vorig jaar is echter een nieuw co- oierapparaat aangeschaft dat in korte tijd wordt afgeschreven en ook de maan delijkse afschrijvingen van de compute rapparatuur zijn in het eerste jaar nog flink. Dergelijke kosten plaatst het WV altijd onder de post huisvesting. Bij de inkomsten valt de terugloop aan provisie het meest op. De WV had be groot dat men in 14 maanden f248.500,— zou verdienen aan boekin gen voor hotels, bungalows, etc., maar dat bedrag bleef steken bij f213.879,—. Dat is zelfs nog minder dan de verwach te opbrengst in 12 maanden: f217.500,—. Op 1 november was de opbrengst aan provisies ruim twee ton en de overige f14.000,— werd in de laatste twee maan den geboekt. Boekingen Dat laatste wordt door Dekker en Bak ker geweten aan het tegenvallende be zoek na de najaarscampagne maar over het hele jaar genomen heeft de WV ook minder vakanties geboekt dan werd ver wacht. Daarnaast heeft een bungalow- bedrijf afgehaakt wat ook enkele duizen den guldens aan inkomsten scheelt. De inkomsten uit lidmaatschapsgelden was begroot op f220.000— en de leden brachten vorig jaar f207.490— bijeen. Dat uiteindelijk toch bijna het begro tingsbedrag werd gehaald is te danken aan het Texels Verbond van Onderne mers die de VW een eenmalige bijdrage verstrekte. Uiteraard heeft men niet aan de leden gevraagd om extra geld te storten omdat Kï Jaap DekkerMinder provisieopbrengst. Dat betekent minder geld voor reclame" het boekjaar twee maanden langer duurde. Eenvoudig De winst op het drukwerk van de VVV viel 11 mille tegen en dat wijt Dekker aan het feit dat de toerist steeds minder te besteden heeft. „Wij hechten altijd veel waarde aan goed verzorgde folders met informatie maar het blijkt steeds vaker dat de toerist daar niet zoveel geld voor over heeft." Bakker denkt dat in de toe komst dan ook eenvoudiger drukwerk gepresenteerd zal moeten worden om dat de gasten het anders uit financiële overwegingen helemaal links laten liggen. Wat het VVV bestuur zal adviseren om het tekort weg te werken weten Dek ker en Bakker nog niet. „We kunnen het natuurlijk lenen en afschrijven maar we kunnen ook onze reserves aanspreken. Wat wel duidelijk is, is dat we niet meer zoals vroeger, eens wat kunnen probe ren op reclamegebied. We moeten nu nog meer oppassen hoe we het geld besteden want een toeristische tegen valler zit tegenwoordig in een klein hoek je." De daling van het aantal boekingen heeft zich al eerder ingezet en van dat geld bedrijft de VW nu juist reclame. J. Dekker: „We moeten werken op mini male basis en het zal, als we op deze ma nier reclame willen blijven maken voor Texel, in grotere bedragen dan nu het geval is van de overheid en anderen moeten komen." Burgemeester en wethouders voelen er niets voor mee te werken aan de verschuiving van het boekjaar van de VVV, waardoor in 1983 een boekjaar van 14 maanden is ontstaan. Het college heeft besloten de VVV-subsidie wat betreft de salarissen van directeur en acht infor matrices te beperken tot twaalf maanden. De gemeente betaalt 50 pro cent van de salariskosten. De subsidie voor de VVV is bepaald op f246.118,65. De vereniging had om f273.581,09 gevraagd op basis van veertien maanden. Dat betekent dat de twee maanden niet gesubsidieerd salaris dit haar bij de VVV op de begroting komen als zijnde „nog te vorderen" en die situatie kan, als het college steeds vasthoudt aan haar besluit niet te subsidiëren volgens het boekjaar van de VVV, nog jaren duren. Het college noemt het nadelig saldo van de VVV (zie artikel elders in deze krant) „fors" maar dat is nog geen reden het gevraagde volle pond te betalen. „Er is nu geen vergelijking met het jaar 1981-82 mogelijk en ook is voor ons niet aan te geven waar het tekort is ontstaan", aldus het college. Vreemd is de mededeling van burgemeester en wethouders dat ze geen ge volg kunnen geven aan het verzoek van de VW het boekjaar te veranderen. De volgorde is namelijk zo dat de vereniging heeft besloten het boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar en dat aan het college alleen maar wordt gevraagd één keer salaris over 14 maanden te subsidiëren. Indertijd heeft de VW wel gevraagd om een eenmalige subsidie om deze boekhoudkundige operatie financieel neutraal te laten verlopen maar die aan vraag is toen afgewezen. De jaarrekening van de VVV is door het college ver- De Helderse kotter HD 99 zonk donderdagochtend om 9.16 uur op de rede van Den Helder. Het schip was rond 8.00 uur ter hoogte van de Slufter ergens op gevaren. Daarna liep in een kleine drie minuten het visruim^rol. De kotter, die tot ver over zijn merk in het water lag, probeerde door met grote snelheid richting Den Helder te varen nog wat van het water aan boord kwijt te raken, terwijl ondertussen contact werd opgenomen met het dok van Hans Boom in Oudeschild. Boom regelde dat de Elizabeth van fa. Visser en Zn. naar de kotter toe zou gaan. Deze sleper is uitgerust met een sterke pomp. De HD 99 had echter al een pomp van de marine aan boord. De redding boot Suzanne en de RP 20 waren stand by. Omstreeks 9.00 uur bood Hans Boom de sleepboothulp aan. De schip per van de HD 99 reageerde als volgt: Een 18-jarige Texelse automobilist werd woensdagmorgen op de Pontweg bekeurd, omdat zijn snelheid precies twee maal de maximum toegestane snelheid bedroeg: de jongen reed 160 km/u waar hij 80 mocht. beert de ring te spiezen. Maar liefst 19 aanspanningen tra den woensdagavond aan in het cen trum van Den Burg om te gaan ringsteken. De aankleding van het evenement en van de folkloreleden zag er prima uit en er was veel pu bliek op de been om in het avond zonnetje van het schilderachtige ge heel te genieten. Het kon niet beter dus. Maestro di Coeverti blijkt een uitste- vnes- me mer acmer mooie Mercuri en Oberon van Willem Goönga pro- kende spreekstalmeester te zijn bij dit soort gebeurtenissen. Het ringsteken zelf was niet makkelijk, er werd nogal wat gemist. Sommige steeksters namen zelfs de toevlucht tot het vasthouden van de stok met twee handen, iets dat insiders een doorn in het oog is. Jac. de Graaf, mevrouw A. Blom-de Graaf en het paard Zamba waren zeer succesvol. Ze wonnen zowel de eerste prijs als het predicaat „het schoonste geheel". Tweede werden Carlo Witte en mevrouw C. Witte-van Tunen, getrokken door Wilhelm. Joop Moerbeek, Josje Vermuë en Winston werden als het spor tiefste geheel aangemerkt, terwijl de derde prijs was voor Stefanie van de Brink, Sandra van de Brink met de klei ne Pony Zonder Naam en Roza. Opmerkelijk was de deelname van Marius Witte, die mevrouw T. Vlas-van der Vlies meevoerde in zijn wagen, ge trokken door de maar liefst 32-jarige Ro- zina. Het baarde vorig jaar al opzien dat dit paard nog uitkwam in het concours hippique van Oosterend Present, maar blijkbaar is Rozina nog krasser dan men voor mogelijk hield. Bovendien won Ro zina ook nog in de toeristenronde, die gewoontegetrouw na de echte wedstrijd werd gehouden. Tweede werd hier Piet Daalder met zijn fraaie tweespan Udrie en Sodiene en derde weer Stefanie van de Brink met haar-mini-tweespannetje. „Ik moet nog zien dat ik hem hou, ik lig tot over mijn merk te water. Stuur me alsjeblieft een mannetje die me precies kan vertellen hoe ik Oudeschild moet binnenlopen". Motor Dit laatste was noodzakelijk omdat het water begon te vallen, zodat het ge vaar van aan de grond lopen steeds gro ter zou worden. Om 9.02 uur meldde de schipper dat zijn motor het begaf en even later merkte de RP 20 op dat er die selolie op het water dreef. De Helderse kotter die toevallig in de buurt was, bood aan om zijn collega zolang te slepen, tot er sleepboothulp gearriveerd zou zijn. Zowel de Elizabeth als de marinesleep boot van dienst Wambrau zouden naar de hulpbehoevende kotter toegaan. Het lot was echter sneller, om 9.16 uur zonk de HD 99 iets ten noordoosten van de Helderse vuurtoren (op 10 graden), 1,1 mijl uit de kust in 25 meter diep water. De bemanning kon veilig en ongedeerd aan boord van de Suzanne komen. Bij de operatie ws ook een helicopter betrokken. Een 57-jarige Texelse vrouw is don derdagmorgen om negen uur overle den bij werkzaamheden aan een bollensorteerder. Het ongeval gebeurde op een stuk land aan de Ruijslaan in De Koog. Het rommeltjesmarktseizoen in Oosterend zal zaterdagavond feestelijk afgesloten worden met een barbecue avond op het terrein bij de muzieknis, mits het niet regent. Oosterenders en gasten zijn van harte welkom, maar ze moeten zelf een barbe cue en etenswaar meenemen. Om 20.30 uur zaNan de strijd om de man en de vrouw ontbranden. De avond begint een half uur eerder. Adv. I.M. ^ssssssssssssssassssassasssssè Vrijdag 10 augustus: Entree f7,50. Kantoorstraat 9 - 11, Den Burg xels ïn-race. LRGANG Nr. 9905 VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1984 rEXELSEwtOURANT j: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. pktijd: Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 v Verschijnt dinsdags en vrijdags (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. J Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1