Cjrotn jTwartsJexeh in het harL, iemeente bedankt voor verkgroep Texel Promotie Agressie is minder dan vorig jaar" imidt en Van de Wetering irotesteren tegen pningsbeleid gemeente Dansschool Siebe/ing liscussie over deskundigheid struikelblok laad vraagt om opheldering Zes kampioenen bij Ronde van Den Burg Derde wereld- technici bekeken Texeis water Engelvaart over overlast toeristen Ministers bezoeken zandsuppletie Brandweerdiensten betalen Vernield en gestolen Inschrijven voor de nieuwe cursussen, us li JAARGANG Nr. 9907 VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1984 ;lie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. iwerktijd: Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 jfeyvander Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Harry ;rsaf is met vakantie, advertenties, abonnementen, etc.: srëld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, gOT (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. [(iet college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeen- afvaardiging in de werkgroep Texel Promotie terug te trekken, iningsverschillen tussen werkgroepleden liggen ten grondslag aan het stappen van de gemeente, nadat eerder de vertegenwoordigers van het iels Verbond van Ondernemers, Jook Nauta en Harry de Graaf, om dezelf- reden bedankt hadden voor het lidmaatschap. De werkgroep is opgericht icrTVO. Het college adviseert deze instantie de werkgroep „maar weer op ieffen omdat het opstellen van een duidelijk algemeen promotieprogram- geen haalbare kaart blijkt." Die college-opmerking is overbodig want de ifkgroep bestaat met het uittreden van de gemeente en TVO in feite niet er, De enig overgebleven partij is de VVV maar het geld voor algemene promotie moest van de gemeente en de ondernemers komen. De dis- es in de werkgroep bleven, volgens verschillende leden en ex-leden, iken in het praten over details die met uitvoering van het promotiebeleid maken hadden, terwijl het er juist om ging dat beleid in grote lijnen op stellen. let sleutelbegrip in het mislukken van werkgroep is „externe deskundig- Dat betekent deskundigheid die buiten de eigen kring naar binnen gehaald, bijvoorbeeld door een itingbureau van de overkant in te H|akelen. De VVV-directie, die in de soon van Jaap Dekker zitting had, lette zich sterk tegen dat idee, daarin lofmeer gesteund door de gemeen- ^^Dekker vond dat alleen het door de ontwikkelde promotiebeleid uit- sgspunt voor de discussie moest zijn. thouder Klaas Barendregt: „Wij kie- voor de wat meer praktisch aanpak de VVV en niet voor de meer theore- le aanpak van het binnenhalen van srne deskundigheid." VVV-voorzitter Harry Wuis is het niet met die zienswijze eens: „ledereen is het er over eens dat er een goed in elkaar zittend promotie plan voor Texel moet komen. Nu is het telkens dertig- of veertigduizend gulden aan de gemeente vragen voor een actie. Voor zo'n plan is het heel goed om eens afstand te nemen van je eigen werk, er als een vreemde naar te kijken. We moe ten ten alle tijde waken voor het optre den van bedrijfsblindheid. Als dan zo'n expert van buiten zijn ideëen heeft ont wikkeld kunnen we die altijd weer toet sen aan onze eigen deskudigheid. We hebben daar ook met onze directie over gepraat en uiteindelijk bleek dat de di verse standpunten ook wel bij elkaar te brengen waren. Vooral voorzitter Walter Ier elfder ure kwam dinsdagavond i brief van de taxi-ondernemers nidt en Van de Wetering op de adstafel. Zij protesteerden tegen gang van zaken rond de laatstge- uden inschrijving voor vervoer kinderen naar scholen voor bij- inder onderwijs. Zoals bekend aeg Fa. Grootjen als laagste in- hrijver het werk, nadat de rechter gemeente had gesommeerd dat :ze ondernemer niet uitgesloten ocht worden van inschrijving. In brief van Smidt en Taxi 2000 ordt gevraagd waarom de eerste schrijving niet ongeldig is ver- laard, zodat de drie bedrijven op- euw tegelijkertijd een offerte zou- kunnen doen. Smidt en Taxi 2000 deponeerden I eerder dan Grootjen een offerte op gemeentehuis en vertelden elkaar sarna wat hun bod was geweest. De imeente had aan beiden bekend ge- aakt dat Grootjen was uitgesloten van schrijving en de bedrijven konden dus elkaar meedelen welk bedrag ze rdit werk wilden geven omdat de ge- eente hier het principe hanteert dat de inschrijver de klus krijgt. ,De biedingen zijn in beide bedrijven 'derwerp van gesprek geweest en kon- izo ter ore zijn gekomen van de derde egadigde." Die derde gegadigde, iraotjen, mocht dankzij een rechterlijke itspraak veel later alsnog inschrijven. i2000 en Taxi Smidt moesten voor 26 ieen offerte indienen. Meteen nadat lekend was geworden dat het school- arvoer aan Grootjen was gegund vroe- beide bedrijven om een nieuwe in lijving. Grootjen kon immers het bod de anderen weten en bewust lager ^schreven hebben. Het verzoek om 'nieuwe inschrijving werd volgens de nefschrijvers afgewimpeld met het ar- Nent „tijdgebrek". De brief: „Dat is 'argument dat in deze situatie beslist opgaat." Garantie Smidt en Van de Wetering vragen in ebrief aan de gemeenteraad om ophel- sring over de gehele gang van zaken. Dan krijgen wij het inzicht waar we ^ht op hebben." Ook wordt gevraagd garanties dat deze perikelen niet ^er plaatsvinden. „We voelen ons in het rechtsgevoel gekrenkt." Verschillen de raadsleden vroegen dinsdagavond in de rondvraag ook om opheldering rond de nieuwste taxi-affaire. Wethouder Piet Zegers beloofde de gang van zaken schriftelijk op een rijtje te zetten. Uit de CDA-fractie kwam de opmerking dat de gunning van het werk niet zo uitgevoerd had mogen worden maar daartegen maakte Schilling bezwaar. „U hebt blijk baar geen kennis van de zaak. U leest een brief en trekt een ongenuanceerde conclusie. Uw wethouder weet toch veel meer en moet dat aan zijn fractie vertellen." Brommersma verrichtte goed werk op dat gebied, maar die moest wegens ziekte terugtreden." Vertrouwen Dat goede werk bleek echter niet vol doende te zijn om de werkgroep in stand te houden. Volgens het ambtelijke stuk dat bij het hierboven genoemde college- besluit hoort trad De Graaf terug omdat niet alle leden het vereiste vertrouwen in elkaar op konden brengen, zodat harmo nieus en voortvarend functioneren niet meer mogelijk was. Jook Nauta formu leert het in een brief, die hij 26 juni aan het TVO stuurde als volgt: „In de huidi ge samenstelling blijkt het niet goed mo gelijk een goed onderbouwd beleidsplan te maken voor de komende jaren en ver zanden de discussies op een vaak on aangename manier over de huidige uit voering van de promotie. Het vertrou wen wat nodig is om tot resultaten te komen ontbreekt helaas." In de brief wordt verder een lans gebroken voor het aantrekken van externe deskundigheid. In een commentaar achteraf verklaarde Nauta desgevraagd: „De sfeer van de discussies was verdedigend, niet opbou wend." Ook Barendregt constateerde desgevraagd dat „Er onvoldoende ver trouwen was tussen de directie van de VVV en de andere leden." Volgens Wuis lagen de uiteindelijke standpunten van Dekker en van Nauta niet zoveel uit el kaar. Nauta liet voor het ontstaan van de werkgroep al eens een notitie het licht zien waarin werd omschreven wat vöf- gens hem een goede aanzet tot Texel- promotie zou zijn. De sfeer in de werk- Lees verder pagina 2. Aan de ronde van Den Burg, die zater dag op de wielerbaan wordt gereden, doen zes Nederlandse kampioenen mee. Leen van Elk won met de Noordholland se renners Pink Tesselaar, Tinus Lustig en Klaas Vriend het landelijke kampioen schap in de ploegentijdrit voor recrean ten en liefhebbers. In diezelfde klasse schreven Peter de Haan en Dirk Sleutel in hun categorie het kampioenschap op hun naam en ook zij verschijnen zater dag aan de start. Het deelnemersveld voor de fietscross en de oude-fietsenrace is nog wat min der goed bezet. Opgave voor deze num mers wordt dan ook nog steeds op prijs gesteld. Dat is mogelijk bij Lilian Koorn (02220) 2245 en Ed Momberg (02220) 4936. Een groep technici uit overwe gend derde wereld-landen bezocht woensdag Texel voor een bezoek aan de waterproductie en de afval- wa terverwerkingsvoorzieningen op het eiland. De 23 mannen en één vrouw vertegenwoordigden 18 nati onaliteiten. Allen zijn afgestudeerd in de gezondheidstechniek en vol gen aan de TH van Delft een aan vullende opleiding van een jaar. De directeur van gemeentewer ken A. T. Doppenberg geeft een paar dagen per maand les aan die opleiding, het International Insti tute for hydraulic and environmental engineering". Omdat een eiland in het zoute water speciale eisen stelt aan de waterproductie en afvoer werd Texel als object gekozen voor één van de excursies die op het pro gramma van de studenten staan. Het kwam daarbij goed uit dat met een fase in de renovatie van het ri ool in Den Burg in volle gang is, zo dat de buitenlanders de omvang van een dergelijk karwei in een be trekkelijk kleine plaats het eigen ogen konden waarnemen. Daar naast werden enkele moderne ap paraten getoond, die bij het onder houd van riolering gebruikt worden. Zo was het functioneren van een te levisiecamera te zien die op wieltjes op eigen kracht door de rioolbuizen heen kan rijden om aldus fouten en lekkages aan het licht te kunnen brengen. Ook werd hogedruk schoonmaakapparatuur voor riool buizen getoond. Eerder die ochtend was al een be zoek gebracht aan de waterfabriek, waar de heer G. Spanhaak een toe lichting op de ontzi/tingsinsta/latie gaf. Vervolgens gaven E. Momberg en A. A. T. Doppenberg een inlei ding over de afvalwaterverwerking. Na de werkzaamheden in Den Burg werd de rioolwaterzuivering sinstallatie Everstekoog bekeken, zodat de studenten de hele cyclus van waterverbruik op Texel hebben kunnen aanschouwen. „In bijna alle publicaties over de toename van agressie in de kustplaatsen van Noordholland werd Texel genoemd. Dat is je reinste kolder. Ernstige or deverstoringen hebben we deze zomer niet gehad. Het aantal mishandelin gen is minder dan vorige zomer. Er is echter wel, en dat is natuurlijk ook heel vervelend, veel meer geschreeuw en rotzooi. Kleine vernielingen en herrie 's nachts die een burger behoorlijk kunnen irriteren". Dat zei burge meester J. Engelvaart in de rondvraag van de raadsvergadering, dinsdaga vond, op de vraag van Gerbrand Poster of de politie de toenemende agressie en het vandalisme onder jeugdige toeristen wel aankan. De ordeverstoringen namen volgens de VVD-er toe en hij vreesde in de toe komst vooral voor de rust van de Cocks- dorpers omdat De Krim straks vele dui zenden toeristen moet opvangen. Poster vroeg of het niet wenselijk is in dit dorp gedurende de zomermaanden een poli tiepost in te richten. Engelvaart prees de inzet van de poli tie en zei dat relatief veel overtredingen of misdrijven worden opgelost. „De po litie is erg actief op straat maar natuurlijk zijn er nog tekort wachtmeesters", aldus Engelvaart. Hij herinnerde aan zijn plei dooi voor meer politie dat door de vaste kamercommissie van binnenlandse za ken was gehouden. Adjudant Scheune- man had in een landelijk dagblad zijn on genoegen uitgesproken dat op deze vraag aan de tweede kamer geen ant woord was gekomen. Engelvaart sloot zich bij die kritiek aan. „Wij zijn be nieuwd wat de kamercommissie op onze vraag heeft geantwoord maar onze brie ven worden niet beantwoord. Ook heb ben we geen reactie gehad op de schrif telijke vraag of we de notulen van de be treffende vergadering mochten hebben. Een dergelijke houding van de tweede kamer schaadt het vertrouwen in de po litiek. Ik vind dat een slechte zaak," al dus Engelvaart. Nachtbrakers De suggestie om een zomerse politie post te bemannen in De Cocksdorp wil de de burgemeester bespreken met de adjudant. Jan van Asselt vond dat de toeristen en de Texelaars toch veel overlast onder vinden van luidruchtige nachtbrakers en het vandalisme. „Het kan wel zijn dat het niet erger is dan vorig jaar maar toch wordt er hier veel vernield." De verte genwoordiger van Texeis Belang vroeg of er niet meer bekend was over het van dalistisch gedrag. „Wanneer gebeurt het en waar", aldus Van Asselt. Engel vaart kon deze vraag moeilijk beant woorden. In zijn algemeenheid is het na het sluiten van de café's onrustig in de dorpen. „Ze blijven veel meer dan vorig jaar uren op straat hangen om te joelen en te schreeuwen." Dat er ook rages on der vernielzuchtigen zijn bleek uit de op merking dat deze zomer veel spiegels van auto's worden afgebroken maar dat het (vorige zomer favoriete) lopen over daken van auto's nu bijna niet voorkomt. „Het blijft natuurlijk heel vervelend als je er elke nacht mee wordt geconfronteerd en de geluiden om vanuit de burgeij op te treden hoor je nu ook vaker. Ik kan me dat wel voorstellen maar ook dat mag niet." Zwembad Gebrand Poster zei dat de gemeen schap Eierland het 150 jarig bestaan wil de vieren met de realisatie van het ge- De ministers Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) en Ruding (Finan ciën) brengen vrijdag (vandaag) een bezoek aan de zandsuppletie bij paal 23. Het wordt een bliksembezoek waarbij één van de twee (of samen) nog een handeling zal verrichten om aan te tonen dat het zand spuiten in volle gang is. De ministers arriveren om 9.30 uur met helicopters op vliegveld Texel. Bij dit gezelschap is ook de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, J. van Dixshoorn. Met Landrovers gaat het gezelschap via de vuurtoren naar paal 23. Een deel van de genodigden arriveert met een bus op het eiland en voegt zich op het vliegveld bij de volksvertegenwoordigers. Smit- Kroes en Ruding zullen op het strand het werk bekijken en zich laten voorlichten over alle aspecten van de suppletie. Wel ke officiële handeling zal worden uitge voerd is nog niet bekend. Om 11.45 uur vertrekken de ministers weer van Texel. Burgemeester en wethouders wil len een belastingverordening maken om burgers en instanties te laten be talen voor dienstverlening door de vrijwillige Texelse brandweer. De controle die de brandweer heeft bij bijvoorbeeld circussen en de autocross, zal dus betaald moeten worden. Wat on der dienstverlening kan worden verstaan en wat hulpverlening is wil het college, om problemen in de toekomst te voorko men, ook duidelijk vastleggen. De raadscommissie algemeen en organisa torisch beleid bespreekt maandagavond dit voorstel. Volgens het gemeentebestuur is de grens tussen dienst- of hulpverlening vaak niet duidelijk te trekken. Als regel wordt de omschrijving gebruikt dat hulp wordt verleend op afroep en dat dienst verlening geschiedt na een afspraak. „Toch blijft het een wat vage grens want de opruimingswerkzaamheden na een brand kunnen onder dienstverlening val len." Voor het verlenen van eerste hulp zijn geen kosten verschuldigd. Dit is een primaire taak van de brandweer. Bij dienstverlening kunnen sommige taken ook door anderen worden uitgevoerd maar meestal beschikt de Texelse brand weer over het juiste materieel. De bedra gen die men voor brandweerdiensten wil vragen zijn nog niet bekend. Een volgens een 19-jarige Duitse toe rist niet goed werkende sigarettenauto maat in De Koog kreeg van hem een dusdanige dreun dat het glas sneuvelde. De schade was ƒ50,en de Duitser be loofde later de schade te zullen vergoeden. De politie ontdekte maandagnacht twee jongens van 17 en 18 jaar oud, die zich samen op één kinderfietsje voortbe wogen. De fiets bleek gestolen en bei den kregen een proces verbaal. plande zwembad bij het Eierlandsche Huis. De feestcommissie heeft voor de bouw drie ton beschikbaar maar de ge meente zal ook moeten bijspringen. De VVD-er vroeg of het college met subsi die over de brug wilde komen. „Die beslissing valt volgende week", aldus Schilling. In een dagblad had Poster ge lezen det er op Walcheren mini- campings zijn waar toeristen naar toe kunnen als de grote campings vol zijn. De animo voor dit uitgebreide kamperen bij de boer is groot. Door de overheid daar is de kampeertermijn ingesteld van maximaal zes weken in het hoogseizoen Lees verder pagina 5 Javastraat 92 - 94 - 96, telefoon (02230) 12681, Den Helder. welke worden gegeven in Hotel De Lindeboom te Den Burg, op woensdag 22 augustus a.s. van 17.00 - 20.00 uur. Aanvang van de lessen op woensdag 12 september.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1