Groen "/jwarL-Jexels in het harL, Koperen bel voor Stephan in deren ministers ,startten" suppletie Voorlopig geen vijfde nachtvergunning Dansschool Siebeling Vrouw zat klem Smit-Kroes: „Voor eind augustus advies dubbele fuik" Inschrijven voor de nieuwe cursussen, Een vrouw viel zondagmiddag zo danig met haar fiets op het rijwiel pad van de Pontweg dat ze niet meer overeind kon komen. De ge zette dame zat namelijk vast tussen het gedraaide stuur en het zadel. Een taxichauffeur en twee politie- agentes zagen de vrouw liggen en boden hulp. Door het drietal werd de vrouw met moeite uit de wur gende rijwielgreep bevrijd. Ze had een geschaafde knie en werd naar haar vakantie-adres gebracht. Minister N. Smit-Kroes van Ver keer en Waterstaat verklaarde vrij dag na de officiële start van de zandsuppletie tegen de pers: ,,lk heb de heer Bakker van Teso be loofd voor het eind van deze maand met mijn advies over de aanleg van een dubbele fuik te komen." Zoals onlangs bekend werd is die ministe riële uitspraak eigenlijk het enige dat de plannen nog ophoudt, de diverse betrokken directies van Rijkswa terstaat hebben toegezegd de zaak met voorrang af te zullen handelen als er eenmaal een positief advies is. Of dat advies inderdaad positief zal zijn wilde de bewindsvrouwe nog niet kwijt: ,,Dan zou meneer Bakker de uitslag uit de krant lezen." Stephan van den Berg krijgt een stevige hand van burgemeester Engelvaart. Rechts de bei met inscriptie. jaargang Nr. 9908 DINSDAG 21 AUGUSTUS 1984 FEXELSE COURANT «Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. ierktijdHans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 ,v-ander Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Harry gi is met vakantie. twenties, abonnementen, etc.: .-,j& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ,02220) 2741, na 18.00 ir - "nn" Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Burgemeester J.A. Engelvaart wil voorlopig de vijfde café nachtvergunning, die vrijkomt in De Cocksdorp, niet uitgeven. Hij heeft twee aanvragen binnengekregen, één uit De Koog en één uit Den Burg, maar omdat hij vindt dat het beter is als de nachtcafé's over het hele eiland verspreid zijn wil hij niet aan die aanvragen voldoen. Eén en ander werd gisteravond meegedeeld aan de raadscommissie voor algemeen en organi satorisch beleid, die het wel met de burgemeester eens kon zijn. betaald voor de diensten van de brand weer. Het circus bijvoorbeeld betaalt ƒ1700,—. Het verschil in de nieuwe rege ling zou echter zijn dat er dan kosten dekkend gewerkt moet worden. Joop van der Meer (WD) vroeg naar de aanleiding voor het voorstel. De burge meester: ,,Dit speelt intern al een hele tijd, ook door de teruglopende hoeveel heid geld. De brandweer kost nogal wat, waarom zou je die kosten niet zichtbaar maken? De ambulance bijvoorbeeld wordt ook in rekening gebracht. De uitgifte van dergelijke vergunnin gen is geheel in handen van de burger vader. Engelvaart pleegt overigens als regel wel het advies van de betreffende raadscommissies in te winnen, maar hij is de enige die de beslissing neemt. Er waren tot nog toe op Texel vijf nachtcafé's: 't Steigertje in Oudeschild, Casino in Den Burg, De Beerekuil en 't Galjoen in De Koog en De Rog in De Cocksdorp. Deze laatste heeft zijn ver gunning „ingeleverd". Omdat de alge mene politieverordening een maximum aan vijf nachtcafé's toelaat, zou er elders dus weer zo'n vergunning vergeven kun nen worden. De spreiding over het eiland die Engel vaart voorstaat is nergens als beleidslijn vastgelegd, maar de burgemeester schetste de raadsleden de concentratie die aan het optreden is. Voorheen was er in Den Hoorn nog een nachtcafé, die vergunning is twee jaar geleden naar Den Burg overgegaan. Daarvoor heeft de hoofdstad overigens een nachtcafé loos tijdperk doorgemaakt. Engelvaart kondigde in het kader van het advies inwinnen bij de raadsleden ook aan dat hij zijn ontheffingenbeleid op pa pier zou zetten, zodat ook dat aan de mening van de commissie getoetst zou kunnen worden. Dit onderwerp staat over twee maanden op de agenda van de commissie. Brandweer Het voorstel om sommige brandweer diensten in het vervolg te laten betalen wérd door de commissieleden een ande re uitwerking waardig geacht. Henk Beumkes (Pakt): „Mijn fractie staat beslist niet te juichen, wij beschouwen dit als een verarming van de dienstverle ning, maar het rijk duwt ons in de hoek en het zal wel niet anders kunnen." De andere commissieleden waren iets posi tiever in hun oordeel, maar uit de discus sie bleek duidelijk dat het vooralsnog vooral aan informatie ontbreekt. De burgemeester vertelde het beslist no dig te vinden dat er op één of andere manier ook een mogelijkheid van vrijstel ling opgenomen zou moeten worden. „Je zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat de catamaranronde om Texel zo'n grote promotiewaarde heeft dat we die dienst verlening best gratis zouden kunnen doen. Of we zouden kunnen zeggen dat culturele evenementen vrijgesteld of ge subsidieerd worden, dan zouden we het circus- kunnen vrijstellen, maar ja, be schouw je de autocross dan ook als een cultureel evenement?" De betaling door het circus was door Beumkes naar voren gebracht: „Dat zijn kleine ondernemer tjes die ontzettend hard moeten werken om het hoofd boven water te houden. Als die dan ook weer met extra kosten worden geconfronteerd wordt het na tuurlijk wel erg moeilijk." Naar aanleiding van vragen die Ate Rienstra (CDA) stelde, vertelde de bur gemeester dat bij evenementen als cir cus en autocross als een bedrag wordt fers het water in. 's Middags rond had vijf nam de windsnelheid toe van zes naar tien knopen en dat was net voldoende voor het houden van een lange afstandwedstrijd. Die race werd gewonnen door Stephan van den §erg. Zaterdag wom Mare Gedes de door de windsurfclub Texel georga niseerde surfmarathon De Cocksdorp-Den Helder v.v. Toen was het ideaal surfweer maar dat was niet voldoende voor titelverdediger John van der Starre, die met zijn grote zeil teveel wind te verwerken kreeg. Ook vandaag wordt er bij voldoende wind, een dikke windkracht drie, nog gesurfd bij het strand van paal 20. Als het weer erg meezit, kan er mogelijk ook gesprongen worden in de golven in het kader van de wedstrijden om de Fun Board Cup. Voor de betrokken deelnemers is het belangrijk dat er flink gesurfd kan worden want rond de acht wedstrij den her en der in het land is een prij- zenpot van tachtig mille te verdelen. Over de tarieven werd niet gesproken. Wel deelde Wout Stam, hoofd van de afdeling algemene zaken van de ge meente, mee dat er een model bestaat dat ook in bijvoorbeeld Anna Paulowna en Den Helder wordt gehanteerd. Daar wordt de dienstverlening van de brand weer namelijk al in rekening gebracht. Alsof Olympisch surfkampioen Stephan van den Berg nu pas weet waar de surfklepel hangt kreeg hij zondagmiddag op het strand bij paal 20 een trofee uitgereikt van een groot aantal bedrijven die zich met surfsport bezighouden. De trofee was een koperen scheepsbel en mo gelijk dat de bedenkers van deze on derscheiding gedacht hebben dat Van den Berg de bel moest krijgen omdat hij zondag bijna de profklepel gevonden had. Van den Berg heeft namelijk na het behalen van Olympisch goud zijn amateurstatus aan de kant gezet en de auto's met de tekst „Stephan's Surf Shop" geven aan dat ook in de surfwereld geld te verdienen valt. De supercoryfee kreeg zijn onderschei ding uit handen van burgemeester Jo Engelvaart die opmerkte dat de Holland Surf Pool (genoemde bedrij ven) deze trofee in het leven had ge roepen om personen die zich publie kelijk inzetten voor deze tak van sport te gedenken. „U krijgt hem dus voor uw goede ambassadeurs schap", aldus Engelvaart, die de kampioen alle succes toewenste in de toekomst. De burgemeester over handigde ook een sweater, een boek over surfen en het nieuwste nummer van het blad Surfmagazine (Engel vaart: „Het is vers van de pers, er zit ten nog niet eens nietjes in") met veel foto's uit Los Angeles. Van den Berg bedankte Engelvaart en Hol land Surf Pool voor de prijs maar het was voor hem geen verrassing. Hij was na zijn thuiskomst uit Amerika al in diverse plaatsen in het land ge huldigd, iets waar Stephan blijkens zijn woorden geen hekel aan had. „Het gaat steeds lekker ongedwon gen en ik vind het fijn dat er zoveel plezier en belangstelling over mijn prestaties is." Stephan vertelde ook dat hij eigenlijk naar Texel was geko men om te surfen. Dat zat er zon dagmiddag aanvankelijk niet in. Holland Surf Pool bood het pu bliek, dat vooral tijdens de huldiging van Van den Berg in groten getale aanwezig was, een alternatief pro gramma. De deelnemers waagden zich op de ski-boards voor een par tijtje waterskieën achter een rubber boot. Men mocht niet staan op de plank en dikwijls tuimelden de sur- Barbara Ruding en Martijn Ruding v.l.n.r staande op de zuigbuis) wachten of het door hen gegeven startsein inderdaad resulteert a dikke stroom modder. Desgevraagd verklaarde minister Smit-Kroes niet te verwachten dat de Kustex-studie nog dit jaar klaar zou zijn, zodat er ook dit jaar verder geen ingrij pende maatregelen voor de kustverdedi ging te verwachten zijn. Wel zullen voor de winter de duinen bij de mandenvallei in het noorden van Texel nog weer naar achter geschoven worden. Dat bleek uit de woorden van Harting, die de be windsvrouw er fijntjes aan herinnerde dat geld had toegezegd. In de Kustex-studie is, zoals bekend, vast komen te staan dat zandsuppleties vrijwel steeds de beste oplossingen lij ken te bieden. Uit een ambtelijke notitie hierover: „Met het volledig instandhou den van de huidige Texelse kustlijn tot 2010 is een bedrag van ruim f200 miljoen gemoeid (prijspeil '84)". Daarbij wordt opgemerkt dat door de huidige suppletie het meest acute gevaar wordt bezwo ren, zodat er 1 of 2 jaar de tijd is voor het nemen van een weloverwogen beslissing. De kosten van de huidige suppletie zijn inclusief BTW ongeveer 713 miljoen. De maatregel maakt onderdeel uit van een pakket ter waarde van ƒ30 miljoen, waarmee ook op Goeree en Schiermon nikoog kustverdedigingsmaatregelen zijn genomen. Het vinden van die dertig miljoen was het werk van minister Ru ding. Dat was dan ook de reden waarom hij aanwezig was bij het ingebruiknemen van een waterstaatkundig werk. Om 11.45 uur vertrok de ministeriële heli copter weer van vliegveld Texel. Javastraat 92 - 94 - 96, telefoon (02230) 12681, Den Helder. welke worden gegeven in Hotel De Lindeboom te Den Burg, op woensdag 22 augustus a.s. van 17.00 - 20.00 uur. Aanvang van de lessen op woensdag 12 september. voSmit (14), Barbara Ruding (11) en Martijn Ruding (9) verrichtten vrijda- chtend de officiële starthandeling voor de zandsuppletie, die overigens al luime tijd aan de gang is. Hun ouders, de ministers van Verkeer en Wa- tstaat N. Smit-Kroes en van Financiën R. Ruding met zijn vrouw R.V.M. ding-Hekking onderbraken hiervoor hun vakantie. De officiële handeling stond uit het weghalen van een plaat voor het eind van de zuigleiding orde twee jongens waarna Barbara via de portofoon aan het tussenstati- :opdracht gaf te beginnen met pompen. Harting bood de beide ministers een flesje met Razende Bol-zand aan. Dat werd door de bei- hoogwaardigheidsbekleders gelijk aan een klein Kustex-onderzoekje onderworpen. Het gezelschap was die ochtend per iicopter naar Texel gereisd. Om half iwerd het op het vliegveld ontvangen or burgemeester J. Engelvaart, wet- .der D. Schilling en secretaris J. van vergezeld door de nodige ambena- ivan gemeente en rijkswaterstaat. Na koffie werd met acht terreinwagens :i Rijkswaterstaat, gemeente en aan roer de tocht naar de suppletie ge takt. De route voerde langs de „Vlie- rdboulevard", zodat de zandzuiger be en kon worden en vervolgens over Kstrand naar de eigenlijke suppletie. Dammetjes Daar werden snel wat dammetjes van oog zand aangelegd om de elegante endelschoenen van Smit-Kroes nog rgszins toonbaar te houden. De plaats inde officiële handeling, het einde van de buis, was vanzelfsprekend nogal drassig. De heer C.P. Harting, hoofd van de dienstkring Texel van Rijkswaterstaat, gaf aan de hand van een kaart een toe- ichting op het werk, waarna de kinderen net sein voor de start gaven. Zij werden bedankt door de heer A. J. Joustra, lid van de raad van bestuur van Royal Bos kalis Westminter nv, de hoofdaannemer van het werk. Hij had voor alle drie een puzzel met een waterbouwkundig on derwerp. Harting bleek voor alle leden van het gezelschap een origineel aan denken te hebben: flesjes zand van de Razende Bol, afkomstig van de duinbe- houdactie dié vorige zomer door een breed scala van organisaties werd ge houden. Op het etiket stond in goed Ne derlands „Zandsuppletie '84. Texel, re member it."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1