Cjrocn 2rwartsjexeh in het harL, College wil via de VVV Texel-promotie bedrijven EEN KLOK VOOR DE MOK landsuppietie in 10He gang Onbekende vredestaak marine so-verkeerstoren artikel 19 parkeerplaatsen pension Fietsendieven aangehouden FET positief over najaarscampagne Gemeente koopt oude rioolzuivering van Oosterend Lee Towers JLrGANG Nr. 9909 V Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Kerktijd: Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 an der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Harry ^;5 met vakantie. .«rtenties, abonnementen, etc.: jib De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ||02220) 2741, na 18.00 uur 4881. VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1984 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal; los 75 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99,17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. weersomstandigheden voor het opspuiten van het Texelse strand jnal een week ideaal. Vierentwintig uur per dag wordt hard gewerkt oor de medewerkers van Boskalis en de suppletie vordert dan ook mgzaam maar zeker. In feite gaat het niet zo langzaam want ruim ivee weken nadat het eerste zand/water mengsel uit de pijpleiding wam, ligt de Slufter al ver buiten het werkveld van Boskalis. Bo- snstaande luchtfoto van Jook Nauta getuigt daarvan. Bovenin de foto zoet men de Sluftergeul met de tijdelijke dam en jidelijk is ook de pijpleiding te zien evenwijdig lopend aan de afge- ulfde kust. De „rivier" onderin de foto zorgt er voor dat het overtolli- swater van het strand in zee verdwijnt terwijl het zand achterblijft. Overigens kregen de ministers Smit-Kroes en Ruding vrijdag bij de fficiële opening van de suppletie geen flesje Razende Bol zand over- andigd zoals we schreven. Voor een dergelijk flesje komt alleen de minister van binnenlandse zaken in aanmerking omdat hij bepaald eeft dat deze zandplaat deel wordt van de gemeente Texel. Smit- roes en Ruding kregen een flesje zand dat via de stalen buis uit het ierlandse Gat was aangevoerd. Dat de inhoud van de flesjes zo nauw- eurig werden bekeken had te maken met het feit dat de heer Harting an Rijkswaterstaat uitlegde dat het zwarte slikvlies na een dag al ge sel van het zand was verdwenen. Dat is ook op de foto te zien. Aan et einde van de pijplijn is het opgespoten zand zwart van het slik maar een paar uur in de zon wordt het zand veel lichter. so wil op het veerhaventerrein in Horntje eenzelfde verkeerstoren wen als in Den Helder. Teso wil toren realiseren aan het begin van opstelterrein en die grond heeft bestemming openbaar groen. lolgens het bestemmingsplan mogen 2e groenstrook geen gebouwen ko- maar het college vindt de toren ®n in de plannen voor het treffen betere verkeersvoorzieningen ter Se. Er zullen nog plannen worden diend voor verlegging van de aan- ivoerwegen en aanvankelijk leek het het bouwplan voor de toren daarin «trekken. Burgemeester en wethou- hebben echter besloten voor de to- net een hoogte van zes meter een artikel 19 procedure te voeren, !fvoor een verklaring van geen be- van Gedeputeerde Staten vereist van de Wetering krijgt als- verplichting vier parkeer den bij zijn pension aan de War- «straat 22 te realiseren. de Wetering is momenteel bezig uitbreiding van het pension en aan kijk was in de bouwvergunning de °Pgenomen dat er bij de accommo- voor toeristen vier parkeerplaatsen en komen. Toen Van de Wetering eis op de hoogte werd gesteld, trok hij vorig jaar zijn bouwaanvraag in. Van de Wetering wilde echter toch bou wen en wethouder Daan Schilling meende dat de parkeereis dan maar moest vervallen. Van de Wetering begon met bouwen zonder dat hij wist of de parkeerplaatsen er moesten komen of niet. Meteen werd de bouw echter stil gelegd en mocht het college zich op nieuw buigen over de vraag van wel of geen parkeerplaatsen op grond van de aanvrager. Burgemeester en wethouders hebben nu eendrachtig besloten dat de parkeer plaatsen er wel moeten komen. „Als we deze eis niet stellen zal dat een verho ging van de parkeerdruk in dat gebied tot gevolg hebben. Een parkeerdruk die mede door het taxibedrijf van Van de Wetering toch al hoog is." Aan Albert Heijn en Jarino werd bij nieuwbouw ook de eis gesteld dat ze op eigen grond voor parkeerruimte moesten zorgen. Ook om die reden vindt het college dat Van de Wetering aan de eis moet voldoen. „Va nuit het oogpunt van rechtsgelijkheid kunnen we deze eis niet zonder enige re den achterwege laten." Dinsdag werden vier jongens uit Broek in waterland aangehouden omdat ze zich op gestolen fietsen voortbewogen. Een eigenaar van een fiets herkende zijn rijwiel en stapte onmiddellijk op het kwartet af. De jongens van 18 jaar be kenden later tegenover de politie ten be hoeve van het eigen vervoer steeds fiet sen te hebben gestolen. Als de rijwielen hun dienst hadden bewezen werden ze weer achtergelaten. „De VW is het aangewezen orgaan om Texel nu en in de toekomst te pro moten". Met deze opmerking maakte wethouder Barendregt woensdaga vond in de commissievergadering financieel, economisch en technisch be leid bekend dat het gemeentebestuur wil blijven streven naar algemene Texel promotie van het grootste waddeneiland, maar dat dit niet kan zonder de VVV. „Dat nieuwe lange termijn beleid zullen we waarschijnlijk samen opstarten", aldus de wethouder, die aanvulde dat de WV inmiddels een pro motieplan, zoals zij vindt dat dit het beste uitgevoerd kan worden, op het raadhuis heeft gedeponeerd en ook met het college heeft besproken. Zoals bekend bedankte het college onlangs voor de algemene werkgroep Texelpromotie. Gerbrand Poster wilde weten hoe het nu precies zat met dat opstappen. „Eerst had u bedankt maar later hoorde ik weer dat u niet echt bedankt had", al dus het WD-raadslid. Klaas Barendregt antwoordde dat de werkgroep formeel niet is opgeheven, dat moet de oprich ting, TVO, doen, maar dat „hij feitelijk niet meer bestond." Vervolgens vertelde de wethouder dat het college gekozen had voor de WV- aanpak. „De VVV gaat waarschijnlijk voor ons Texelpromotie bedrijven maar daarnaast blijft een bijdrage van het be drijfsleven natuurlijk gewenst." Advies Het rapport van de VVV-directie is momenteel bij de ambtenaren voor een nader advies en Barendregt beloofde dat burgemeester en wethouders binnenkort bekend zullen maken in hoeverre ze deze ideëen onderschrijven en wat er van uit gevoerd moet worden. Het uiteenvallen van de werkgroep Texel-promotie met zoals bekend als grote discussiepunt het wel of niet aantrekken van deskundigen van buitenaf kwam ter sprake bij het col legevoorstel om dit jaar 40 mille beschik baar te stellen voor een speciale najaar scampagne, uiteraard bedoeld om in de herfst meer toeristen naar het eiland te trekken. Lange termijn Barendregt zei dat vorig jaar 50 mille voor dit doel beschikbaar was gesteld en dat toen was beloofd dat bij een volgen de aanvraag een lange termijn planning op tafel zou liggen. Die planning was er, door het uiteenvallen van de werkgroep, dus nog niet maar de wethouder en de VVV-directie beloofden dat dit echt de laatste keer zou zijn dat incidenteel om reclamegeld wordt gevraagd. „Volgend jaar hebben we een lange termijn pro motieplan", aldus Barendregt. Toen commissielid Ate Rienstra dat hoorde ging hij akkoord met de uitgaven voor najaarspromotie. Gerbrand Poster advi seerde ook positief over het college voorstel maar vroeg wel waarom het col lege niet akkoord ging met een VW- boekjaar dat gelijk loopt met het kalen derjaar. Daar wilde Barendregt niet op antwoorden omdat het een administra tieve afhandeling betrof die niets te ma ken had met het agendapunt. Rotbeleid Henk Beumkes trok zich niets aan van die opmerking van Barendregt en deelde mee dat de VVV met het huidige finan cieringstekort van 130 mille eerst maar eens in eigen huis orde op zaken moest stellen. „Het bedrijfsleven draagt ook niets bij, laat die eerst maar eens over de brug komen. De liefde komt hier niet van één kant." Barendregt erkende dat de VVV er financieel niet rooskleurig voor staat. „Maar het blijft een goede organi satie voor promotie. Die zaken hebben De gemeente zal de voormalige ri oolzuivering in Oosterend terug ko pen van Uitwaterende Sluizen voor ƒ13.159,70. Indertijd werd de zuivering overgedra gen aan Uitwaterende Sluizen maar laatstgenoemde instantie heeft zoals be kend een nieuwe installatie in gebruik genomen. De gemeente wil de gekochte grond aan het Bijenkorfwegje gebruiken voor uitbreiding van het bedrijventerrein in Oosterend. Naast het koopbedrag moe ten nog kosten worden gemaakt voor het opruimen van de betonnen bakken. Het college vindt dat dit snel moet ge beuren omdat de bouwsels gevaar op kunnen leveren voor spelende kinderen. we wel goed op orde." VVV-directeur Jaap Dekker kreeg ook de gelegenheid zich te verdedigen tegen de woorden van Beumkes en vertelde dat een deel van het tekort is terug te voeren naar verandering van het boekjaar (met uitbe taling van twee maanden extra salaris) dat er 20 mille minder retourporto was binnengekomen, voor 15 mille minder drukwerk verkocht en dat het boeken van arrangementen ook was teruggelo pen. „Dat betekent niet dat we een rot beleid hebben gevoerd. Maatschappelij ke ontwikkelingen zoals het verlaagde besteedbare bedrag per toerist komen nu pas bij de VVV in huis". Dekker ver telde dat op die ontwikkelingen zal moe ten worden ingespeeld maar dat dat ver der niets te maken heeft met het ge meentegeld dat de VVV investeert in reclame. Profijt Op de opmerking van Beumkes dat het bedrijfsleven ook maar in de buidel moet tasten antwoordde Dekker dat dit wat het toeristische bedrijfsleven betreft al gebeurt. De overige ondernemers die indirect profiteren van veel toerisme, va riërend van een cafébaas tot een aanne mer, zijn minder snel te overtuigen van de noodzaak om bij te dragen aan recla me voor Texel. Dekker vertelde ook dat veel winkels het hoofd financieel nauwe lijks boven water kunnen houden. „Het is soms een wankel evenwicht en dan komen wij om veel geld vragen. Baren dregt zei dat in dit geval de kosten voor de baat uitgingen, waarop Dekker ant woordde dat hij niet hard kan maken wat de baat precies is ten opzichte van de kosten. „We weten dat een gulden die door een toerist wordt besteed in regel op Texel blijft en circuleert. Dat geld ver dwijnt niet." Gerbrand Poster merkte op dat mid denstanders vaak wel meer aan promo tie willen doen maar het geld daarvoor niet bezitten. Beumkes kwam na deze woorden terug op zijn afwijzing wat be treft het collegevoorstel. „Ik kijk er nu anders tegen aan en zal dat bespreken met mijn fractie." Meegedeeld werd nog dat het Nationaal Bureau voor Toerisme een derde deel bij zal dragen van de tota le Texelse investering. Als de gemeenteraad met het promotie- geld akkoord gaat heeft de VVV onge veer ƒ110.000,— te besteden voor najaarsreclame. Van links naar rechts zijn hier te zien Adjudant N. Coot, Luitenant-kolonel M s de Kante, h,n tein A. G. van Ede, kwartiermeester W. Bruggeman en marinier 1 aio K V J Mniil r0 h w Engelvaart, oudste officier kapi- laar naar Den Helder bracht. mannier 7 alg. K. V. J. Metjl De be,de laatste heren vormden de bemanning die de Texe- De kantine van de Joost Dourleijnkazerne aan de Mokbaai is sinds woens dag voorzien van een fraaie wandklok met inscriptie. Het uurwerk werd ge schonken door een dankbare Texelaar, die ongeveer een half jaar geleden midden in de nacht met grote spoed naar het Gemini-ziekenhuis moest om dat zijn kind kritieke ogenblikken doormaakte. Een buurvrouw raadde hem aan de Dourleijnkazerne, voor de meeste Texelaars nog steeds „De Mok" te bellen. Binnen een kwartier kreeg hij een telefoontje terug dat er een lan dingsvaartuig (LCA) klaar lag om hem naar Den Helder te brengen. Burge meester J. A. Engelvaart, die bij het aanbieden van de klok aanwezig was, noemde deze actie onderdeel van „Een Texelse vredestaak van de marine". Het kind bleef leven. In zijn toespraak zei de man te hopen dat als het jongetje achttien werd, hij zou worden goedge keurd voor militaire dienst. De eenvoudige, spontane ceremonie werd bijgewoond door het kleine Texe- laartje, door de verzamelde manschap pen (er was „alle hens" gegeven) en door de pers. Omdat weinig Texelaars van deze dienstverlening weten, leek dit de marine een goede gelegenheid om hier mee naar buiten te treden. De ge beurtenis werd gevolgd door een in meerdere opzichten ouderwets lekkere nasimaaltijd in de eetzaal van de kazerne. De commandant, luitenant-kolonel der mariniers M. S. de Kooter, vertelde in zijn toespraak dat het hoofddoel van de kazerne het geven van opleidingen is, maar dat er ook een verzorgende taak ten opzichte van het eiland bestaat. Dat betekent dat in duidelijke gevallen, na dat de huisarts in het Gemini-ziekenhuis de noodzaak bevestigt, mensen per lan dingsvaartuig of zelfs in een enkel geval per helicopter naar Den Helder kunnen worden gebracht. „In een voorkomend geval staat er een LCA-bemanning klaar, dienstverlening gebruik maken met een politiewagen gebracht. Het vertrek is vanaf de steiger van de kazerne. Het is niet zo dat er constant een LCA- bemanning klaar staat om eventueel naar Den Helder te varen. De mensen die dat doen hebben over het algemeen ook andere wachttaken te vervullen. Wel is altijd een bemanning beschikbaar. Adv. I.M. daar kan de Texelse bevolking zeker van zijn". Geen problemen De burgemeester vertelde dat hij blij was met de goede verstandhouding die de mensen van de kazerne met de Texel se bevolking hebben: „Je hoort wel eens wilde verhalen over de mariniers die te stappen gaan, maar zolang ik hier burgemeester ben, zijn er nog geen noe menswaardige problemen geweest". En gelvaart vond het fijn dat hij tegen de hele kazernebevolking kon praten: „Ik geef natuurlijk wel eens een pluim voor jullie hulpverlening, maar ik ben blij dat ik dat nu tegen de verzamelde man schappen kan doen." Adjudant der mariniers N. Coot vertel de later dat het dit jaar al acht keer is voorgekomen dat er mensen werden overgevaren. Over het algemeen wodt er dan voor gezorgd dat er bij het „Peper huisje" aan de veerhaven een taxi klaar staat, maar het is ook wel voorgekomen dat iemand een bromfiets meenam. Au to's kunnen niet mee, daar is de tocht over het algemeen te weinig stabiel voor. Meestal worden de mensen die van de Vrijdag 24 augustus: Entree flO— Kantoorstraat 9-11, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1