Zegers opende nieuwe vleugel Strijbosschool Jubileumviering met weinig plichtplegingen Positief publiek „Spelen maar" Texels schapenstamboek 75 jaar s^s&s„,en.e,c, (jrvocn /wutls I ex els lu het huvt^ Visgraat bijna fataal fc TVssen dijk en duinenrij Het sprookje van de Vogelmient Texel heeft z'n eerste basisschool Winterdienstregeling TES0 ingegaan Shirley, een vakvrouw met inzet. !n dit zeer Texelse H JAARGANG Nr. 9910 DINSDAG 28 AUGUSTUS 1984 njuan.e: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. juiien werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en Verschijnt dinsdags en vrijdags. ftk van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans Z*-JP 1 JL 1 a Abonnementsprijs /T7.40 per kwartaal; los 75'- cent. geveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, W' V S/i /WWIIV V f F f F IT V V F *F W Bankrelaties; Amro Bank nr. 46.99.17.636. ^(oon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. J V_>/ Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Zondagmiddag werd een toerist onwel omdat een visgraat in zijn keel bleef ste- ten. Het incident vond plaats in De Koog. De man werd gered door het vak kundig ingrijpen van een arts. De ver- stikkking ging zo ver dat de toerist een tijdje bewusteloos is geweest. door Klaas Bonne Aan de rand van 't oude kerkhof Zat de kleine Ennia Oroevig voor zich uit te staren Met haar emmertje en spa 2j wilde gaarne huisjes bouwen dat historisch stukje grond ar zich nog een oude grafsteen Van een kastelein bevond Een dolend raadslid vond het meisje Knielend in het kille gras En bedekte haar vol liefde Met zijn schapewollen jas Wij halen straks, zei hij vertederd Die ouwe troep daar wel vandaan Want wie daar onder ligt te slapen 'sal eeuwig naar de maan Dankbaar sprak het kleine deerntje Mijn pappie geeft u wel wat geld En die stenen, ome Raadje Gooi ik op de vuilnisbelt. scholen die geen kleuterschool naast zich hebben om toch kleuters toe te la- t^n in een nieuwe opzet. In augustus nam de gemeenteraad het besluit dat de Strijbosschool en de IJskaschool hiervoor in aanmerking kwamen en op 12 december gaf de staatssecretaris van onderwijs, Leijen- horst, toestemming. Toen moest echter nog aan de eis van 22 lagere school kin deren en 8 kleuters worden voldaan. Na een eerste informatie-avond zagen enke le betrokkenen het nog somber in. ,,Of de magische grens zou worden gehaald was enige tijd twijfelachtig, maar men sen die het goed voor hadden met het behoud van de school gingen de kant langs, of in dit geval de de polder door en nu zijn er gelukkig genoeg kinderen", aldus Zegers. Op de Strijbosschool zit ten nu 11 kleuters en 26 oudere kinderen. Vijftien juni werd met de bouw van het lokaal en de nieuwe entree begon nen en dankzij de inspanningen van alle betrokken bedrijven werd de klus net op tijd geklaard. „Dat heeft, exclusief de in richting, dan precies ^169.942,— ge kost", aldus Zegers. De heer Ruiter, hoofd van de school, kon volgens Zegers niet, meer met „meester" worden aan gesproken want er is niet alleen een nieuw onderwijssysteem op komst, ook de titels zijn maar weer „opgewaar deerd." Een hoofd van een basischool mag zich voortaan directeur noemen, maar wat veel erger is, degenen die les geven aan een basisschool hebben recht op de titel leraar of lerares. Maandag morgen werd uit de reacties van kinde ren en onderwijzend personeel al duide lijk dat men het gewoon bij meester of juf hield. Voor de leidster van de kleutergroep, Henny Dekker, had Zegers een boeken- bon voor aanschaf van een leerboek dat de school al lange tijd wilde hebben. Henny Dekker bedankte iedereen die had meegeholpen en datzelfde deed me vrouw Witte namens de ouders. Ze over handigde bloemen aan de familie Bos die de school had schoongemaakt na de bouw, aan het onderwijzend personeel, ambtenaar Ambriola en Piet Zegers. De nieuwbouw werd neergezet door H. Daalder en Zn. bv. Aan de bouw werd meegewerkt door de Verenigde Schil ders, IBS, Fa. Westerlaken- grondwerken, CVI, de fa. Moerbeek en de fa. Oele. TEXELSE COURANT fan te zijn maar geen woord Duits te spreken. Gert Jan bleek tijdens dit gesprekje absoluut niet gehinderd te worden door microfoonangst. Muziek Verder draaide het programma geheel om muziek. Niessing interviewde de aanwezige muzikanten en de voorzitster van de Havenzangers-fanclub. Veel schokkends viel daarbij niet te verne men. Shirley zong tijdens haar eerste optreden twee liedjes: „Bad chase of rock'nroll" en You're my world". Zij zong echt, de begeleidingsmuziek stond op de band. Later zong zij haar bekende Nederlandstalige lied „Bij jou". Omdat er maar één microfoon op het podium stond die was aangesloten op de zaal versterking, bij de andere lagen de snoe ren opgerold naast de standaard, kon het publiek zowel bij de Havenzangers als bij Vitesse alleen de stem van de leadzanger op niet ingeblikte wijze tot zich nemen. De Havenzangers kregen de handen op elkaar met een Griekse med ley en later een keur uit hun meest be kende werk. Het optreden van Vitesse bevatte slechts twee nummers: „Video addict" en „Fantasy Island". Wel live, en prima, was het huisorkest, de Royal Show Band, af en toe door Niessing begeleid op de tambourine. Vooral het voorstellen van de bandleden kwam leuk over. Hiervoor werd namelijk het inmiddels wel erg afgelikte „Ice Cream" afgewissels met „Mamma don't want no guitar playin' no more" van J.J. Cale, een lied dat de popliefhebbers dui delijk meer aansprak. De „guitar" werd in elk couplet vervangen door een ander instrument, zodat op die manier de bandleden voorgesteld konden worden. Wethouder Zegers heeft de nieuwe voordeur van de schooi open gemaakt en nodigt de kinderen uit het nieuwe lokaal te bekijken. Met z'n vieren een vlag hijsen valt niet mee maar geeft wel plezier. Bij de vlaggenmast Van Wil- sum van de gemeente, meester Ruiter en de kleuters Ramona Huisman en Pieter de Ridder. „Jullie geloven het misschien niet maar jullie school is best uniek. Deze school is nu namelijk Texels eerste, enige, echte openbare basisschool. Er zijn ook nog geen bijzondere scholen voor basisonderwijs." Dat zei wethou der Piet Zegers maandagmorgen bij de opening van de nieuwe vleugel van de Jan P. Strijbosschool in Midden-Eierland. Op deze school zitten kinderen van vijfjaar maar zij gaan niet meer naar de kleuterschool. Zoals bekend zul len alle kleuterscholen verdwijnen en Midden-Eierland loopt duidelijk in de pas met de ministeriële eisen. De nieuwbouw van de school is in sneltrein vaart neergezet maar dat is niet te zien. De nieuwe „gemeenschapsruimte", zoalo de ruimte voor de jongste leerlingen officieel heet, is licht van kleur en maakt met het nieuwe speel- en spelmateriaal een gezellige indruk. Bij de opening van de nieuwbouw wa ren uiteraard de kinderen van de school betrokken, alsmede de ouders en ge meentelijke vertegenwoordigers. Voor dat de nieuwe klas officieel geopend kon worden moest eerst worden aangegeven dat het voor de polder Eierland een feestdag was en dat kon het best door de vlag te hijsen. Ramona Huisman en Pieter de Ridder overhandigden de nati onale driekleur aan Daan van Wilsum (bouw- en woningtoezicht) die de bouw had gecoördineerd en eigenlijk had ge zorgd dat alles in korte tijd gerealiseerd kon worden. Na het hijsen van de vlag waar de kleuters bij assisteerden, liep Piet Zegers met de als cowboy verkleed de Jeroen van Beek naar de nieuwe voordeur van de school. Jeroen gaf de wethouder de sleutel, laatstgenoemde ontsloot de deur en de Strijbosschool was officieel basisschool. Grens Zegers schetste in het nieuwe lokaal de geschiedenis van de nieuwbouw. In maart vorig jaar werd duidelijk dat Den Haag mogelijkheden zou geven aan De Texelpromotie kwam vooral van een toerist die desgevraagd verklaarde dat het eiland absoluut niet duur was en dat Texel alles biedt wat het buitenland ook heeft. Later kwam Gerrit de Haan uitge breid aan het woord over „zijn" Natuur- ■ecreatiecentrum. Niet alleen schetste ij de sombere situatie van de zehon- Jenstand in de westelijke Waddenzee, ook vertelde hij waar hij als museumman echt trots op was: het model van de pot visdat bij het NRC staat. Daarbij roemde hij in het ruim drie minuten durende in terview de veelzijdigheid die de NRC- tentoonstelling kenmerkt. Een grappig vraaggesprekje hield Niessing met het jongetje dat vóór de uitzending als enige floot: Gert Jan Bak ker uit Den Hoorn, die verklaarde Nena- Met ingang van deze week vaart Teso weer volgens de winter dienstregeling. Dat betekent dat er in principe een uurdienst onderhou den wordt, tenzij er meer dan 20 au to's staan te wachten als de boot vertrekt. Indien één van de andere boten dan stand by is zal die wor den ingezet. Op zon- en feestdagen vaart de eerste boot weer om 8.05 uur in- plaats van om 7.05 uur. Dat gaat ko mende zondag in. Een positief reagerend publiek :orgde vrijdagmiddag rond het mid- iaguur voor een goed stuk onge- .raagde Texelpromotie in het KRO- rjdioprogramma „Spelen maar" dat van 12.00 tot 13.00 uur op Hilversum 1 live werd uitgezonden. Aanvanke lijk leek het erop dat de zaal van de (aapsnol niet eens helemaal vol zou tomen. Toen presentator Edvard Messing het publiek tot enthousi asme trachtte op te zwepen voor de itzending begon was er welgeteld één jongetje dat floot. Tijdens de uit- lending liep de ruimte echter toch goed vol en dat was ook te merken •an de reacties van het publiek. De artieste op het podium was Shirley Sweres, die een demonstratie van vakken- en inzet ten beste gaf. Het 75-jarig bestaan van „Het Texelse Schapenstamboek in Noord holland" werd zaterdag gevierd op een ontspannen manier met weinig officieel vertoon. Het uit 270 perso nen bestaande gezelschap kon 's ochtends na de koffie de schapen- fokbedrijven van P. Verberne en C. Kikkert bekijken. Daarna volgde een koffietafel in De Lindeboom met een toespraak van voorzitter J. Hin. Wat dankwoorden en felicitaties beslo ten het programma. Voor deze vorm was bewust gekozen, het feest moest voor de leden meer een dagje uit dan een officieel gebeuren met receptie worden. De aanwezigen reageerden positief op deze andere aanpak. Hin ging in op de geschiedenis van het stamboek, dat in 1908 werd opge richt door rijkslandbouwconsulent ir. Nobel. Tot 1936 werden niet alleen Texel se schapen maar ook Lincolns en Wensleydales geregistreerd, maar daar na werd uitsluitend nog met de beter be- vleesde en kwalitatief goede Texelaars doorgewerkt. De fokkerij vertoonde een stijgende lijn tot 1968, toen bij 529 fok kers ongeveer 15.000 Texelse schapen rondliepen. Daarna was een teruggang te merken tot 400 bedrijven met zo'n 10.000 schapen, maar, aldus Hin: „Toch is dit aantal steeds een voldoende basis geweest voor het vervolmaken van het Texelse schaap, waarin onze provincie altijd een leidinggevende rol heeft gespeeld." Hin wees op de hoge resulta ten die op fokveedagen, ook landelijk, gehaald worden met Noordhollandse in zendingen. Hij benadrukte dat ook za ken als de gezondheidszorg belangrijk zijn en wees daarbij op het zwoegervrij maken van de schapenstapel. Slechts één mens kwam in zijn toespraak voor. Hin sprak zijn waardering uit voor het werk dat erelid C. Roeper voor het stam boek verzette. Roeper was aanwezig. Naam Burgemeester J.A. Engelvaart bena drukte dat voorzichtig moest worden omgegaan met de naam „Texels scha penvlees", omdat de naam van het ei land door dit produkt over de hele we reld bekendheid kreeg. In verband daar mee pleitte hij er ook voor dat de schei ding tussen de zwoegervrije en de niet zwoegervrije fokkers niet zo lang meer zou duren: „Jullie moeten de gelederen gesloten houden en ik hoop dat er weer snel gezamenlijke tentoonstellingen mo gelijk zijn." Namens de Stichting Tentoonstelling Opmeer, die vorig jaar jubileerde, bood Aris Appel het stamboek een kleurenfo to van vijf rammen en fokkers aan. De bezoeken aan de bedrijven in Spang en op Driehuizen bleken de leden goed bevallen te zijn, het gesprek aan veel tafels tijdens de koffiemaaltijd ging hierover en over de fokkerij in het algemeen. Voorzitter Jaap Hin moest zijn toespraak twee keer houden. Het gezel schap was zo groot dat zowel de grote zaal als de hal van De Lindeboom volza- ten, terwijl juist die dag de geluidsinstal latie was uitgevallen. Hin moest dus in beide ruimtes apart zijn verhaal houden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1