Groen '^warL-Jexels in het harL, 'romotie Texelse produkten ode draad in horecacongres Zendmachtiging laat nog op zich wachten Waddenadviesraad wil geen „parkerende" booreilanden bij Texel Plan buitengebied nog lang niet rechtsgeldig •wm"' elangrijke bijdragen oor vakantiehuis ihandicapten Lokale Omroep Texel Hele Slufter weer vrij te betreden Politie trad op tegen naaktrecreanten Verwijzingsborden voor VVV Texel Wij zoeken een bezorger voor de Hoornderweg 1984 jARGANG Nr. 9911 VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. 'werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en .„der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans I0f is met vakantie. ;;,eitenties, abonnementen, etc.: De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 12220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. ^afdeling Texel van Horeca Nederland organiseert het landelijk congres deze grootste werkgeversbond in de horeca. Verwacht wordt dat zo'n Ijden naar het eiland komen. Het eigenlijke congres duurt twee dagen, 26 en donderdag 27 september, maar maandag wordt al een aan gemaakt met de werkzaamheden en ontvangsten. De opzet is behoor- jroots, naast het congresprogramma is een alternatief programma gep- jvoor de mensen die met de Horeca-leden meekomen. Vooral in dat al- atief, maar ook tijdens onderdelen van het congres zullen de deelne- isin aanraking worden gebracht met Texelse specialiteiten. Ook wordt jbreid de mogelijkheid geboden om het eiland te verkennen. Eén van de stspectaculaire onderdelen van het congres is wel het afhuren van de boot Molengat. Het tweede autodek wordt herschapen in een (ruimte, compleet met buffet en een muziekje. Tijdens een ruim drie uur nde ontvangst, bij goed weer grotendeels op de Noordzee, wordt het gres officieel geopend. r wordt de Molengat omgetoverd tot plezierboot.... (Foto Dirk Kuiter). ns Segers, voorzitter van de afde- èxel en lid van het organiserend co- „Een paar jaar geleden drong Wil- irugmans er al op aan dat we weer congres op Texel moesten houden, snamelijk achttien jaar geleden ook urd en toen was hij er ook al bij be en. Twee jaar geleden hebben we rganisatie voor dit jaar geclaimd en I jaar september zijn we begonnen de voorbereidingen. Helaas over- Brugmans de dag voordat we de te keer over het congres zouden aderen." ït comité bestaat verder uit Piet Frits Langeveld, Willem Ham, Ed- Stiekema, Harry Keesom en Jaap r. Secretaresse is mevrouw G. Denmaker. Het congres wordt ge in hotel Opduin, waar ook het dbestuur ondergebracht zal wor- Het programma voor de niet- gresbezoekers en de feestelijkheden in zich hoofdzakelijk in hotel De Lin- Dom af, terwij! de ontvangst dus op itolengat is gepland. Scholen Gemeentelijke Technische School eda stuurt een aantal leerlingen om ulpzaam te zijn bij de extra werk- nheden. Deze school heeft een eca-afdeling, die onder leiding staat Leo Ernst, die weer relaties met de horeca heeft. P de vraag waarom niet bijvoorbeeld lingen van de Technische School in te Stichting Texel-vakantie Ge- mdicapten heeft van subsidiëren- instellingen belangrijke bijdragen tvangen ten bate van het volgend ar in gebruik te nemen vakantie- nis aan de Ruijslaan in De Koog. De teunstichting Rabobank kwam 'er de brug met f30.000- AVO Ne erland kende (voor de lift in het ge euw) HO.000— toe en de Stichting Stijgbeigel stelde definitief 20.000,-" n het vooruitzicht. Het wachten is thans op de bijdrage 1,1 f100.000,— die men hoopt te ont ken van het Nederlands Comité Kin- erpostzegels. Zoals het zich nu laat inrien zal het lukken het vakantiehuis de zomer van 1985 gereed te hebben, dusver worden de groepen gehandi- JPte kinderen ondergebracht in de Bar- meushoeve te Oosterend en in de aan paste appartementen van De Zwaluw De Koog. Deze zomer hebben 22 kin ken aldus een succesvolle vakantie op pel doorgebracht. De laatste groep is aandag j.l. vertrokken. Den Helder, waar ook consumptieve techniek wordt gegeven, zijn aangetrok ken, antwoordt Segers: ,,Dat komt in de eerste plaats door die contacten die er al waren, terwijl bovendien het lespro gramma in Den Helder zo is dat de leer lingen zich pas na het eerste jaar echt specialiseren op de horeca, ze zijn dus relatief minder." Er is nog een opleidingsinstituut bij het congres betrokken, de Interhostess- school uit Den Haag. Een aantal leerlin gen van deze gastvrouwenopleiding zal onder leiding van mevrouw Schoenma ker, die bij de VW werkt, worden inge zet ter informatie en begeleiding van de gasten. Segers: ,,We hebben die scho len er ook bij betrokken om onze be langstelling voor de vakopleidingen ken baar te maken. Om diezelfde reden zul len er ook mensen van de Stichting Va kopleiding Horeca SVH zijn, naast geno digden van bijvoorbeeld het bedrijfschap voor de horeca." Het landelijke bestuur komt maandag al naar het eiland. Maandagavond staat er niets anders op het programma dan een informele ontvangst in hotel Op- duin, maar dat wil niet zeggen dat de or ganisatoren daarmee verder vrij zijn. Diezelfde dag komen namelijk de leerlin gen van de hierboven genoemde scho len naar het eiland en die moeten weg wijs worden gemaakt. Zij zullen vervoerd worden met de tou ringcar van Robert Aris van Boven. De bussen die verder nodig zijn worden bij een bedrijf aan de overkant gehuurd. De AOT bleek niet in staat het aantal bussen te leveren dat nodig is en er is nogal wat vervoer in het programma gepland. De organisatie wilde niet aan het enige Texelse touringcarbedrijf voorbijgaan, zodat werd afgesproken dat Van Boven op afroep beschikbaar is. Het hoofdbestuur vergadert dinsdag ochtend al in Opduin om zich voor te be reiden op het congres. Hete hangijzers Tussen de Raad van State en het ministerie lijkt op meerdere punten verschil van mening te bestaan over het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van Texel. Getracht zal worden deze geschillen door overleg uit de weg te ruimen. Dit kan nog maanden vergen, zodat het er niet naar uitziet dat het bestem mingsplan spoedig rechtsgeldig zal zijn. Tot voor kort werd nog ver wacht dat het plan uiterlijk in juli rechtskracht zou krijgen maar dat is dus niet mogelijk gebleken, zodat de rechtsonzekerheid ten aanzien van tal van mogelijke ontwikkelingen voortduurt. De kans is groot dat het plan als het uiteindelijke de zege van de Kroon heeft gekregen alweer op vele punten is verouderd, zodat on middellijk moet worden begonnen met het in procedure brengen van wijzigingsvoorstellen. Het gemeen tebestuur heeft schriftelijk aange drongen op spoed, maar niemand heeft de illusie dat dit veel zal helpen. Het bestuur van de Lokale Omroep Texel heeft van het mi nisterie van WVC vernomen dat een regeling voor het toelaten van lokale etheromroepen nog in de maak is. Het kan dus nog even duren voordat aan de Texelse radio een zendmachtiging zal worden verstrekt. Dat de vergunning er uiteindelijk wel zal komen lijkt zeker. Omdat elders in het land aan diverse lokale omroepen wél vergunning is ver strekt (maar hier ging het om kabelom roepen) was het bestuur van de Lokale Omroep Texel ongerust geworden en had daarom het ministerie om een on derhoud gevraagd waarbij men ook an dere vragen aan de orde wilde stellen. Onder andere wilde het bestuur aftasten in hoeverre de minister bereid zou zijn bij experiment of uitzondering toe te laten dat de Texelse radio te zijner tijd ook re clameboodschappen uitzendt, waardoor men van een belangrijke inkomstenbron verzekerd zou zijn. Ook wilde men weten of men de zender zal moeten huren of kopen, of het toegestaan is 24 uur per dag in de lucht te zijn en of de minister bereid is de Lokale Omroep Texel offi cieel te openen.... De reclameboodschappen kan de Texelse Omroep wel vergeten want in de schriftelijke reactie die het bestuur on langs van de minister ontving, staat dat geen enkele uitzondering op de voor de lokale omroepen geldende regels zal worden toegestaan. ,,Wel ben ik in prin cipe bereid te zijner tijd de lokale omroep Texel officieel in gebruik te stellen, mits mijn agenda daarvoor de mogelijkheid biedt." De minister acht de tijd voor een gesprek met het bestuur nog niet rijp. Hij schrijft dat op zijn departement binnen kort wordt begonnen met de voorberei ding van een technisch-juridisch kader ten behoeve van lokale etheromroep. ,,Deze regeling is thans nog niet zodanig uitgekristalliseerd dat een gesprek hiero ver zinvol is. Het zou nog niet mogelijk zijn een antwoord te geven op al uw vragen." Vergadering De Stichting Lokale Omroep Texel houdt vrijdag 7 september in dorpshuis d'Ouwe ULO de (openbare) jaarvergade ring, aanvang 20.00 uur. De agenda ver meldt onder meer de behandeling van het verslag van de cursusweek, die on langs ten behoeve van medewerkers van de lokale omroep Texel is gehouden en ook komt de genoemde brief van WVC aan de orde. De heer M. van Slooten be dankt als bestuurslid, in zijn plaats zal een ander worden gekozen. De vergade ring is vrij toegankelijk voor elke belangstellende. zijn ongetwijfeld een eventuele fusie met de gelijkgerichte werkgeverorganisatie Horecaf, waarvan hier op Texel Harry Wuis vertegenwoordiger is. Segers: ,,Wat Texel betreft zou zo'n fusie kun nen, wij stellen dan wel de stringente voorwaarde dat de identiteit van de drie belangengroepen hotel, restaurant en café onaangetast blijft. Op het eiland hebben beide organisaties regelmatig contact. Het zou te ver gaan om te zeg gen dat er nauwe samenwerking is, er zijn wat tegenstrijdigheden, maar we zouden best onder één paraplu kunnen opereren." Paracommercie - Een ander moeilijk punt dat tijdens het congres zeker aan de orde komt is de „paracommercie". Daaronder wordt ver staan het bedrijven van horecaEbezigheden op een oneigenlijke manier in bijvoorbeeld sportkantines of dorpshuizen. Dat is echter voor Texel niet zo'n groot probleem als het soms el ders kan zijn. „Wij hebben hier al zo'n zes jaar een privaatrechtelijke overeen komst met de sport- en andere kantines. Daar ontstaat wel eens een probleempje over, maar dat is altijd met goed overleg op te lossen." De Texelse overheid neemt een duidelijk standpunt in in deze zaak. Burgemeester J.A. Engelvaart vertelde in een interview met het vakblad „Horeca entrée" dat hij van mening is dat bij een sporthal eigen lijk geen kantine hoort waar alcohol wordt geschonken. Hij verwijst in dat in terview naar Ameland, waar het ge meentebestuur de zijn inziens moedige stap heeft genomen om in sporthallen alleen de verkoop van koffie en limonade toe te staan. Engelvaart noemt in het blad de Texelse afspraken tussen horeca en dergelijke instellingen „redelijk goed". Lees verder pagina 2. Ingaand morgen is de hele Slufter vlakte weer vrij toegankelijk voor publiek. De verbodsbordjes waar mee de noordelijke helft van dit na tuurgebied gedurende voorjaar en zomer waren afgezet, zijn wegge haald. Een bezoek aan de Slufter is momenteel zeer de moeite waard omdat de lamsoor nog volop in bloei staat. Bramen plukken Met ingang van dezelfde datum zullen ook de Muy en de Bollenkamer weer voor publiek worden opengesteld, zij het voor beperkte tijd. Evenals in vorige ja ren wil Staatsbosbeheer door deze maatregel de mensen gelegenheid ge ven bramen te plukken. Wanneer de Muy en de Bollenkamer weer worden af gesloten staat niet vast, in ieder geval vóór de herfstvakantie. Bramenplukkers moeten overigens geen al te hoge ver wachtingen koesteren want het ziet er naar uit dat 1984 als een slecht bramen jaar de geschiedenis ingaat. Oorzaak is de droogte van de laatste tijd waardoor alleen op de vochtigste plaatsen de bra men tot behoorlijke ontwikkeling komen. Groene routes Dezer dagen kan ook weer gebruik worden gemaakt van de zg. groene rou tes door de overigens afgesloten natuur gebieden De Geul, Westerduinen en de Eierlandse duinen. Het gaat hier om wandelroutes die zijn aangegeven met paaltjes met groene koppen. Er kan tot 1 maart worden gewandeld. Het afgelopen weekend is de politie opgetreden tegen recreanten die zich ongekleed vermaakten op strandgedeel- ten waar dat niet is toegestaan. Meerde re personen kregen de sommering om een badpak aan te trekken of om zich naar een der aangewezen naaktstranden te begeven. In één geval werd proces verbaal opgemaakt. Het betrof een man een Purmerend die naakt rondliep op het strand van De Koog en al eerder een waarschuwing had gehad. Het gezicht vanaf de Rede van Texel wordt soms beheerst door booreilanden. De laatste jaren wordt de rede van Texel regelmatig gebruikt voor het plaatsen van booreilanden, die in dit rustige water gerepareerd en onder houden worden. Het zijn enorme ge vaarten die niet alleen vanuit zee maar ook vanaf Texel tot op grote af stand zijn te zien. Zelfs gezien vanuit De Cocksdorp springen de boorei landen met hun poten van tientallen meters lengte nog in het oog. De voorlopige Waddenadviesraad vindt die parkerende booreilanden scha delijk voor het waddenlandschap en zal daarom binnenkort een brief sturen aan minister Winsemius van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer waarin duidelijk wordt gemaakt dat het toelaten van booreilanden in dit deel van de Waddenzee beschouwd moet worden als strijdig met de Planolo gische Kernbeslissing waddenzee. Dinsdag vergadert de Voorlopige Waddenadviesraad onder andere over deze kwestie. De brief die naar de mi nister gaat is al klaar en zal vrijwel zeker ongewijzigd worden vastgesteld omdat de Waddenadviesraad zich in deze zin al op 3 juli van dit jaar heeft uitgesproken. De brief kon toen echter niet worden verstuurd omdat het minimum aantal le den van de adviesraad dat aanwezig moet zijn om dergelijke beslissingen te kunnen nemen, er niet was. Nog meer? In de brief aan de minister wordt erop gewezen dat momenteel regelmatig twee of drie booreilanden voor de oost kust van Texel (ter hoogte van de P.H. polder -Red.) liggen. Omdat wordt ver wacht dat de oliebooractiviteiten op de Het VVV kantoor in Den Burg is voor toeristen die nog niet wegwijs zijn, moeilijk te vinden, zo is her haaldelijk gebleken uit reacties van mensen die er pas na lang rondrijden in slaagden het bureau op de Groe- neplaats te ontdekken. De VVV wil daarom op tien plaatsen in Den Burg verwijzingsborden plaatsen en heeft daarvoor inmiddels toestemming gehad van de gemeente. De borden zijn 75 x 40 centimeter en voorzien van de nationaal bekende VW- driehoek met een pijl. Ze zullen aan bestaande palen en lichtmasten worden bevestigd. Alleen bij de Emmalaan en de Parkstraat geeft dat problemen omdat hier al te veel aanduidingen aanwezig zijn. De VVV schaft de borden zelf aan maar had graag gezien dat de gemeente de plaatsingskosten draagt. Dat laatste heeft het college van de hand gewezen: de VVV moet alle kosten betalen maar de werkzaamheden zullen wel door ge meentewerken worden uitgevoerd. Het probleem met de bordjes voor Emma laan en Parkstraat zal door overleg moe ten worden opgelost. Noordzee nog zullen toenemen is het mogelijk dat de drukte die door deze „parkerende" booreilanden wordt ver oorzaakt eerder toe- dan af zal nemen. In de Planologische Kernbeslissing Waddenzee wordt ten aanzien van het landschapsbeleid gesteld dat bij de vaststelling van normen voor hoogte, si tuering en omvang van bebouwing in en langs de Waddenzee het behoud van de grote schaal van de Waddenzee en het karakter van het wijde landschap belangrijke uitgangspunten zullen vormen. De Waddenadviesraad schrijft in de brief aan de minister dat de afgemeerde booreilanden wegens hun grote omvang en hoogte een zeer ver rijkende visuele invloed hebben op het beeld van de westelijke Waddenzee alsmede een schaalverkleinend effect. Geconclu deerd wordt dat dergelijke boorplatforms dan ook niet in de Waddenzee thuishoren. Het verlenen van (tijdelijke) vergunnin gen voor het plaatsen van booreilanden bij Texel berust bij Rijkswaterstaat en de dienst der Domeinen die alleen rekening houden met waterstaatsbelangen en dus niet met het planologische beleid zoals dat in de „PKB" is neergelegd. Zo lang de aanvragers aan de eisen vol doen, mogen ze hun gang gaan en is er dus geen invloed op het aantal boorei landen en de plaats waar ze worden ge zet. Dit moet volgens de Voorlopige Waddenadviesraad veranderen en de mi nister wordt dan ook gevraagd met zijn collega's van verkeer en waterstaat en van financiën na te gaan hoe de PKB- regels ook op de booreilanden kunnen worden toegepast. De Waddenadvies raad zal ook met provincie en de ge meente over deze kwestie praten met het doel beperkende regelingen opgeno men te krijgen in streek- en bestemmingsplannen. Wij zijn op zoek naar iemand, die de Texelse Courant wil bezorgen: de Hoornderweg, de Grie, Zuid- haffel, Pontweg en Hemmerweg. Hier wonen totaal ongeveer 43 abonnees. Het bezorgen is het eenvoudigst voor iemand die in deze omgeving woont, bijv. een scholier. De kranten moeten donderdag- en dinsdagmiddag even na 15.00 uur in de drukkerij in Den Burg worden opgehaald. Geïnteresseerden kun nen voor nadere informatie terecht in ons bedrijf. Drukkerij/uitgeverij Langeveld De Rooy Parkstraat 10, telefoon (02220) 2741

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1