Groen Zwarts Texels tn het harT> Dubbele fuik zomer 1986 in gebruik Serieuze aandacht voor minder-validen Gevolgen voor personeel binnen een maand bekend Sl kï 4 l „We wachten in spanning af" UURDIENST HEILIG Vervoer augustus 5% gedaald Lift, rolstoel of rolbaan? „Betere bereikbaarheid impuls voor eilandeconomie" 1aktfraktie wil OPHELDERING VAN min/ster sm/t Bridgeles met televisiecursus t ij JAARGANG Nr. 9912 DINSDAG 4 SEPTEMBER 1984 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f 17,40 per kwartaal; los 75'- cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Voorzitter ondernemingsraad: Toen donderdagavond in de TESO- vergadering werd meegedeeld dat minister Smit-Kroes de miljoenen voor de aanpassing van de fuikha vens beschikbaar had gesteld in het belang van de werkgelegenheid op Texel, leidde dat tot cynisch ge fluister onder de aanwezige perso neelsleden. Want het staat onomsto telijk vast dat het volledig kunnen benutten van de dubbeldekker voor TESO zelf helemaal geen uitbreiding van werkgelegenheid betekent maar het tegenovergestelde. Dat is reeds lang bekend, maar of de „afbouw" van het personeelsbestand zonder gedwongen ontslagen zal kun nen verlopen, staat nog allerminst vast. De lichtvaardige belofte van de directie dat er beslist geen gedwongen ontsla gen zullen vallen, moest vorig jaar woe den ingetrokken en werd vervangen door de toezegging dat alles in het werk zal worden gesteld om de personeelsver mindering via natuurlijk verloop en an dere maatregelen op vrijwillige basis tot stand te brengen. Helemaal gerust is het personeel daarover nooit geweest en de ongerustheid is weer toegenomen nu de arbeidsbesparende fuikaanpassing aan staande is. TESO-kapitein Dirk Kooiman, voorzit ter van de ondernemingsraad: ,,We blij ven er vanuit gaan dat er geen gedwon gen ontslagen komen, dat moet moge lijk zijn. De harde toezegging is dan wel ingetrokken, maar in de gesprekken na dien is bij ons de verwachting gewekt dat het goed zal komen. Ik denk dat er bij TESO ruimte is om gedwongen ont slagen te voorkomen. Het vervoer is het afgelopen jaar niet slecht geweest en de arbeidstijdberkorting biedt ook mogelijk heden. We wachten in spanning op de nota inzake de personeelsafbouw. Zo lang die niet op tafel ligt, geef ik liever geen commentaar". Als in de zomer van 1986 de dubbel dekker volop gebruikt kan worden hoort de ha/fuursdienst tot het ver/e den. Sommigen beschouwen dat als een betreurenswaardige vermindering van het dienstbetoon en vrezen dat Teso het aantal vaarten nog verder zal terug brengen om de kosten te verminderen. Is er kans dat we in de toekomst gedu rende een groot deel van het jaar te ma ken krijgen met bijv. een twee uurs- dienstVolgens directeur Theo Hooger- heide van Teso is dat uitgesloten. „Als middel om kosten te besparen heeft het verder terugbrengen van het aantal over tochten geen zin. Het personeels bestand moet op een uurdienst zijn af gestemd en de kosten daarvan zijn bij minder vaarten even hoog. Minder varen zou wel brandstofbesparing geven, maar dan zouden de motoren tussen tijds telkens uitgeschakeld moeten wor den. Het steeds opnieuw starten en op warmen leidt tot naar verhouding groot brandstofgebruik en veel slijtage waar door de besparing weer teniet wordt ge daan. Het heeft dus geen enkele zin om de frequentie verder terug te brengen en de mensen hc even daar dan ook niet bang voor te ijn". Het aantal door Teso vervoerde eenheden is in de afgelopen maand 5,11% lager geweest dan in augustus vorig jaar. Het aantal vervoerde per sonenauto's zakte van 70.623 naar 67.754, (een teruggang van 4,06%), het aantal vrachtauto's van 3.877 naar 3.553 (8,35%), het aantal opleg gers van 1.428 naar 1.365 (4.41%). het aantal bussen van 349 naar 312 (10,6%), het aantal caravans van 3.341 naar 3.031 (9,27%) en het aantal aanhangwagens van 3.337 naar 2.823 (15,4%). De teruggang deed zich vooral voor in het begin van augustus; de tweede helft van deze maand gaf ongeveer hetzelfde beeld als vorig jaar. Teso schrijft dit toe aan het weer. Om die reden viel ook het ver voer in juli tegen, nadat juni onge veer dezelfde drukte te zien had ge geven als juni 1983. Over de eerste acht maanden van dit jaar vervoerde Teso 446.438 een heden tegen 453.952 over dezelfde periode vrig jaar, een teruggang van 1,65%. Preside.it-commissaris Bob Bakker vertelde dat het beschikbaar stellen voor de Nu er zekerheid is over de fuikaan passing zullen de gevolgen daarvan voor het personeel zeer spoedig be kend zijn. Deze week wordt al be gonnen aan het samenstellen van een rapport over dit onderwerp. Be gin oktober zal het met inschakeling van de vervoersbond FNV met het personeel worden besproken. Direc teur T. Hoogerheide zet er de grootst mogelijke spoed achter omdat hij een eind wil maken over de onzeker heid die onder de mensen heerst. Zoals bekend moet Teso binnen af zienbare tijd van ongeveer twintig men sen af. Het streven is erop gericht om deze operatie zonder gedwongen ontsla gen te laten verlopen, onder andere door gebruik te maken van mogelijkhe den tot arbeidstijdverkorting. Teso heeft thans zeven vaarploegen terwijl er straks nog maar vier nodig zijn. Berekend is dat op basis van het huidi ge vervoersaanbod het nog maar gedu rende ongeveer 60 uur per jaar nodig zal zijn een tweede boot in te zetten. Zou men op topdagen wachttijden met één tot twee uur voor lief nemen, dan hoeft de tweede boot alleen nog maar in noodgevallen te varen, als de „Molen gat" defekt is of in dok gaat. Twintig miljoen De kosten van de aanpassing van de fuiken wordt door Rijkswaterstaat ge raamd op twintig miljoen. Teso had bere kend dat het niet meer dan vijftien mil joen gulden hoefde te zijn, want men ging er vanuit dat de bestaande bruggen van een verdieping zouden worden voor zien. Rijkswaterstaat voelt daar niets voor. Mede omdat de bestaande brug- havenaanpassing een gevolg is van de ,,no nonsense"instelling van de huidige regering. ..Deze mensen willen nuchter zaken doen". gen al 18 jaar oud zijn wil men ze vervan gen door geheel nieuwe dubbeldeksbruggen. Het weghalen van de oude brug gen en het plaatsen van de nieuwe wordt een spannende operatie die zó snel moet worden uitgevoerd dat de veerdienst er niet of nauwelijks door wordt onderbroken. De brug- wisseling zal daarom vrijwel zeker in de avond en nacht beginnen en is gepland in februari of begin maart 1986, als het vervoersaanbod mini maal is. Als de dubbele bruggen zijn ge- Rijkswaterstaat zal bij de uitwerking van de plannen voor de dubbel deksfuiken de schepen makkelijker toegankelijk maken voor invaliden en anderen die niet of niet makkelijk kunnen lopen. Er zal worden ge kozen uit drie voorzieningen: liften, roltrappen en rotbanen. Elk van de ze voorzieningen heeft voor- en nadelen die nog niet tegen elkaar zijn afgewogen, hoewel enkele conclusies al direct kunnen worden getrok ken. Roltrappen, zoals bij de aanleginrichtingen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder zijn niet ideaal gebleken. Oude mensen maken wel eens een misstap en komen dan te vallen en bovendien kan er met een rolstoel geen gebruik van worden gemaakt. Een rolbaan (zoals op Schiphol) is veel aantrekkelijker maar is bijzonder kostbaar; het zou volgens TESO-directeur Hoogerheide, een extra investering van zo'n 2/2 miljoen vergen, onder andere omdat zo'n rolbaan of rollend trottoir wegens het hoogteverschil en de beperkte hellinghoek die mogelijk is zeer omvangrijk zou uitvallen en bovendien overdekt zou moeten zijn. Liften lijken daarom het meest haalbaar, hoewel hel daar mee niet mo gelijk is hoger te komen dan de salons van de oude schepen, dus het promenadedek van de dubbeldekker. namelijk de ruimte voor een opstelter rein waarop de honderd auto's moeten staan die voor het bovendek zijn- bestemd. Dat terrein komt daarom enke le meters boven het bestaande opstelter rein te liggen, op betonnen pijlers die zo hoog zijn dat ook de grootste vrachtau to's er onder kunnen. Op het 'boventer- rein' komen uitsluitend personenauto's omdat het tweede autodek van de „Mo lengat" voor vrachtauto's niet hoog ge noeg is. De meeste soorten caravans zouden wel op het tweede autodek kun nen maar ook dat is de bedoeling niet. Complicerend in de Helderse situatie is ook dat de afvoerweg over het haventer rein moet worden geprojecteerd. Een hoek van de haven zal daarom worden gedempt of er komt een soort brug. Meer loketten De bestaande drive in loketten op het Helderse haventerrein worden vervan gen door drie nieuwe die bovendien een stuk verder varj de boot worden ge plaatst, waarbij ruimte wordt gereser veerd voor een vierde loket in de toe komst. Ook de 'routing' voor de van de boot komende voetgangers wil men ver anderen. Men wil hen het schip aan de linkerkant laten verlaten. Zij lopen dan de mensen die aan boord gaan tege moet, maar dat hoeft geen problemen op te leveren. Snel laden en lossen Voor de efficiency van de bootdienst is het van veel belang dat boven- en be- nedendek tegelijkertijd worden geladen. De laad- en lostijd moet kort zijn om in het geval van een halfuursdienst (waar mee Teso in de verdere toekomst weer te maken hoopt te krijgen als gevolg van Lees verder pagina 2. t2Ctie; Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. '(02220) 2741. jsnwerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en «van der Heijden, $childerweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans J m ""F1 m ■•;?,eld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, W r W W M AV V r W V V r F w W #;0n (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. J V_>/ Dirk Terpstra schandalig tooit antwoord gehad op brief Het besluit van minister Smit-Kroes mtwintig miljoen uit te trekken voor de Aanpassing heeft uiteraard weinig fcagde gewekt bij de Pakt-fractie in de emeenteraad. Zoals bekend heeft de 3ctie zich heftig verzet tegen de fuik- passing en is herhaaldelijk gepoogd minister hiervan te weerhouden. In kats van geld uit te trekken voor de ha- ^aanpassing zouden twee enkeldek- 5,5 van het 'Amelandse' type moeten De bridgeclub Groot Slam speelt in op de televisiecursus bridge die vanaf 1 ok tober te zien zal zijn. De lessen worden op video opgenomen. Mevrouw Bakker- Kuip en P. van Zevenhoven van de club willen beginners dan aan de hand van de tv-beelden op weg helpen. Belangstellenden kunnen voor 15 sep tember contact opnemen met mevrouw Bakker (02223-254) of met Zevenhoven (02220-2964). Het cursuspakket is te krij gen door overmaking van ƒ29,50 op giro 123400 t.n.v. Avro-academie. worden aangeschaft die in de bestaande fuiken kunnen afmeren. De fractie is er vooral boos over dat de minister op des betreffende brieven nooit heeft geant woord, ook niet na aandrang van de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat. De kamercommissie had haar met klem verzocht geen 'onom keerbare' besluiten ten aanzien van de Teso veerdienst te nemen en eerst de no te zoute veren af te handelen. Ook hier op heeft de minister niet gereageerd. Dirk Terpstra van de Paktfractie vindt dat een schandalige handelswijze die in een democratisch land niet past. „Dat de minister het niet met ons eens is, zullen we moeten aanvaarden. Maar ze be hoort wel naar een minderheid te luiste ren en deze fatsoenlijk van repliek te die nen. We zullen de minister hierover om opheldering vragen met inschakeling van de kamercommissie". Bsnleginrichting van 't Horntje met toeleidende wegen zoals deze er over anderhalf jaar zal Ion. (Tekening Architektenbureau AlkemaJ. Nu minister Nee/ie Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat 20 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld voor het aanpassen van de aanleginrichtin gen van 't Horntje en Den Helder, zal vrijwel on middellijk met de verdere uitwerking en uitvoering van dit plan worden begonnen. Volgende week be ginnen de gesprekken met Rijkswaterstaat. De plannen zullen over een half jaar bestekklaar zijn en de aanbesteding is vóór de bouwvakvakantie van 1985. Het werk kan dan in augustus of september van start gaan en voor de zomer van 1986 worden opgeleverd. Vanaf dat mom- nent zal Teso met zijn dubbeldekker praktisch het hele jaar een uurdienst onderhouden. De besparing op personeel en brandstof die daar uit voortvloeit betekent dat de exploitatie van de veerdienst met ongeveer 25% wordt verlicht met als ge volg een matiging van de tariefsontwikkeling'' en een sluiten de exploitatie. plaatst, duurt het nog enkele dagen voordat zij op het mechanisme van de fuiktorens zijn aangesloten en dus kun nen worden opgehaald en gevierd. De bruggen worden daarom op een vaste stand gefixeerd en de getijdeverschillen worden dan bij het aan- en afmeren op gevangen met een scharnierend plankier (zoals bij een landingsboot), dat op de „Molengat" wordt gemonteerd. Het is twijfelachtig of met dit systeem ook zware vrachtauto's kunnen worden gela den en gelost, zodat dit zware verkeer mogelijk enkele dagen niet vervoerd kan worden. Pas nadat de bruggen zijn gewisseld worden de dubbele op- en afritten afge werkt. Uiteraard moet ook bij deze fase worden voorkomen dat de veerdienst wordt belemmerd. Met inschakeling van onder andere het Ingenieursbureau Oranjewoud BV, heeft Teso al een gede- tai'leerd werkschema gemaakt dat erop gericht is knelpunten en stagnatie te vermijden. Den Helder De werkzaamheden zijn in Den Helder veel omvangrijker en dus kostbaarder dan op Texel. In Den Helder ontbreekt *d j &f; L* verkeerslichten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1