Groen jGmrtsJexels in het harL, en Burg zit weer onder schouwburg Vissterfte door zuurstofgebrek? 1 ial „De Lindeboom" te koop Hoofd met prijs erop. Staatssecretaris accoord met bijzondere basisschool andsuppletie ertraagd door lebroken leiding Auto verloor geladen imperiaal Leden stembureau niet meer plaatsgebonden Rijverbod Dia's van Texel VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1984 jAARGANG Nr. 9913 jj- Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. iwerktijdHarry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, rosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der a Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. .^«rtenties, abonnementen, etc.: i=;d De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, n (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75'- cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46 99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. De schouwburgzaal van hotel De Lindeboom is te koop. Eige- :3r Harry Keesom wil er vanaf omdat hij op de exploitatie van deel van zijn bedrijf jaarlijks anderhalve ton moet toeleggen, it geld moet worden opgebracht door het hotel-, café en staurantgedeelte en dat is onmogelijk gebleken. Zonder tiouwburgzaal stemt de exploitatie van „De Lindeboom" tot /redenheid en Keesom wil daarom zo gauw mogelijk van de- 'molensteen' af. fexel Vastgoed heeft opdracht gekre- om voor de schouwburgzaal een ko- te zoeken. Wie belangstelling heeft sl rekenen op een vraagprijs van om- sis een miljoen gulden. De schouw- die reeds een eigen ingang, itten en centrale verwarming heeft, door een eenvoudige verbouwing ikelijk van de rest van ,,De Linde- *n" worden gescheiden. Zolang er geen koper is, zal de zaal al- nog tegen kostprijs worden ver- jid, waarbij Keesom denkt aan dui- gulden per avond. Geen enkele •niging en waarschijnlijk ook geen imerciële gebruiker is bereid dat be- I te betalen en dat betekent dus dat schouwburgzaal feitelijk buiten ge- ik wordt gesteld en dat de toneel-, iziek- en andere verenigingen naar andere ruimte moeten uitkijken, eesom: „Natuurlijk vind ik het zelf erg jammer, maar het kost me ge- lon teveel geld en het zou op korte mijn mislopen als ik die zaal niet af- Dat is afgelopen jaar duidelijk Gemeente ,De Lindeboom"eigenaar zag de natuurlijk al een tijdje hangen. Hij ste het gemeentebestuur om na te an of dit bereid was de schouwburg je kopen, eventueel met de moge- ;heid om de exploitatie in handen van ssom te laten. Maar de gemeente eft in het recente verleden al 1,3 mil- gulden in het „De Lindeboom" oject gestopt en B. en W. achten het i politiek onhaalbare kaart om er op- :Uw een groot bedrag voor uit te ■kken. Het afgelopen jaar is de schouwburg- Izo'n 150 keer gebruikt; hij staat dus eestal leeg. Alvorens tot verkoop te Het opspuiten van het strand van Koog door Boskalis Oosterwijk 'heeft vier dagen vertraging opge- pen als gevolg van een defect aan )in zee liggende zuigleiding. Zon- ïgmiddag brak de leiding nabij de indzuiger, op de plaats waar de sxibele drijvende leiding overgaat ide stalen zinker. Dit punt bevindt i op een diepte van ongeveer ze- i meter. Het zandspuiten kwam daardoor uite- onmiddellijk tot stilstand. De repa- was een omvangrijk karwei. Om deel van de stalen zinker naar boven kunnen halen voor herstel moest eerst zand eruit worden gehaald. Dat ge arde door de zandzuiger aan te sluiten 'een punt verderop in de transportlei- waardoor deze kon worden 'door lazen'. Toen dat was gebeurd kon de boven water worden gehaald, barbij bleek dat het koppelstuk (een instructie waarbij rubber overgaat in fial) uit elkaar was getrokken door nog duidelijke oorzaak. Toen het defect voordeed stond er wel deining Erdoor spanningen kunnen zijn opge ien, maar het koppelstuk had hierte- bestand moeten zijn. Inde nacht van woensdag op donder- 59om 0.30 uur was de reparatie gereed "werd het zandspuiten hervat. Het de- leverde ook voor Texelse bedrijven werk op, onder andere voor Hans °om uit Oudeschild (die het laswerk boerde) en duiker Fup Boon. Afgezien de genoemde vertraging verloopt suppletiewerk geheel naar wens. Op moment is ruim eenderde van het op hogen strandgedeelte afgewerkt, dus voorbij paal 22. besluiten heeft Keesom nog overwogen of deze bedrijfsruimte niet op lucratieve wijze te exploiteren is. Keesom: „We hebben bekeken of er een bowling van gemaakt zou kunnen worden en zelfs aan een zwembad met daarboven een voor allerlei doeleinden te gebruiken zaal hebben we gedacht. We zouden er ook een disco van kunnen maken, maar dat vergt allemaal investeringen die me op dit ogenblik helemaal niet gelegen ko men, nog afgezien van de risico's die je met zulke nieuwe bedrijvigheid zou lopen". Toneel De afgelopen week heeft Harry Kee som de besturen van de toneelverenigin gen en de andere regelmatige gebruikers van de zaal laten weten dat de deuren per 1 oktober dichtgaan, tenzij men be reid is duizend gulden huur per avond te betalen. De toneelverenigingen hadden al stukken in studie genomen en over leggen nu hoe zij het komende winter seizoen zullen doorkomen. Toneelvereni ging Sint Jan (die 3 november zou op treden) heeft van die uitvoering afgezien en gaat éénacters instuderen die op uit nodiging in verschillende kleine zalen op Texel (Verpleeghuis e.d.) zullen worden opgevoerd. Ook UDI was bezig met het instuderen van een stuk, maar had nog geen opvoeringsdatum vastgesteld. Wat deze vereniging gaat doen, staat nog niet vast. Namens de sectie Amateuristische Kunstbeoefening van de Welzijnsstich- ting zullen de problemen onder de aan dacht van het gemeentebestuur worden gebracht. Hetzelfde doet de musicalver eniging Geen C te hoog. Hoop? Niet alle gegadigden voor de zaal zijn ervan overtuigd dat het echt nodig is de ruimte reeds per 1 oktober te sluiten. Zij geloven best dat Keesom op de exploita tie geld-moet toeleggen, maar wijzen er op dat de schouwburgzaal voornamelijk vaste lasten oplevert die ook bij sluiting onverminderd blijven drukken terwijl er dan helemaal geen inkomsten (zaalhuur en consumpties) meer tegenover staan. Gedachtig het spreekwoord „Beter een half ei dan een lege dop" zou Keesom gebaat zijn met exploitatie zolang de verkoop geen feit is, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de mensen die bereid zijn om voor een miljoen een schouwburg zaal te kopen, niet staan te dringen. Op grond van die redenering wordt gehoopt dat over de sluiting nog valt te praten. Keesom zelf wil aan die hoop echter beslist geen voedsel geven: „Voor min der dan duizend gulden per avond komt er niemand in". Wie is gedupeerd? Op verzoek van wethouder P. A. Ze- gers tracht de afdeling Culturele Zaken van de gemeente momenteel na te gaan welke verenigingen door de sluiting van de schouwburgzaal zijn gedupeerd. In het bijzonder wil men weten welke groe peringen reeds huurafspraken voor deze winter hadden gemaakt. Zij worden ver zocht contact op te nemen met Ger Praamstra, telefoon (02228) 266. Aan de hand van deze inventarisatie zal worden nagegaan of nog bepaalde initiatieven genomen kunnen worden. Een 65-jarige automobilist uit Amstel veen verloor op de Pontweg de imperiaal van zijn auto. Op de imperiaal zaten vijf kozijnen met glas. Dat hele pakket sloeg tegen het wegdek en werd daarbij zwaar beschadigd. Een tegenligger slaagde er met moeite in dit obstakel te vermijden. Deze wagen raakte bij deze manoeuvre in de berm en liep een lekke band op. Te gen de Amstelvener is proces verbaal opgemaakt. Aad Blom, bij velen bekend a/s re chercheur bij de rijkspolitie, is volgens sommigen van zijn vrienden heel ijdei. Zo ijdel, dat hij zijn mooie zwarte haar dos voor geen goud af zou laten knip pen. Dachten ze Tijdens een verjaardag kreeg Blom een retourticket naar Canada aange boden door Nel Smidt-E/len. Waarde: ongeveer vijftienhonderd gulden, te genprestatie: net zo'n kort kop pie la ten knippen als zoon Edward Smidt heeft. Blom was genoeg zakenman om de prijs op zijn hoofd nog iets te laten groeien. In ieder geval bood Paul Smidt Jiem gratis taxivervoer van en naar Schiphol aan. Adrie Mantje was er ook en die maakte het af met nog eens vijfhonderd gulden zakgeld, zo dat de weddenschap een totale tegen waarde van ongeveer f2500,— kreeg. Blom was zo verstandig om te accep teren en woensdagochtend nam hij welgemoed plaats in een stoel van Haarsalon Binnenburg. Eigenaresse Jeanette Zijm zag onmiddellijk de voordelen van deze bijzondere knip beurt in, zij bood dan ook aan het gra tis te doen. Op de foto is te zien hoe tevreden Aad Blom is met zijn nieuwe kapsel. In het Eierlandse kanaal nabij het gemaal in De Cocksdorp drijven de laatste dagen vrij veel dode vissen rond. Bovendien is het water zeer troebel en het stinkt. Mensen in De Cocksdorp denken dat deze vissterfte wordt veroorzaakt door de rioolzuiveringsinstallatie die op korte afstand van deze plaats zijn effluent (ge zuiverd afvalwater) in het Eierlandse ka naal loost. Dit gezuiverde water bevat meststoffen die massale algengroei kun nen veroorzaken, vooral bij zonneschijn en geringe stroomsnelheid van het wa ter. Deze algen sterven af en verrotten waarbij de zuurstof in het water wordt verbruikt, zodat vissen er niet meer in kunnen leven. Voor zover is na te gaan doet deze omstandigheid zich slechts in een klein deel van het kanaal voor: het stuk tussen de zuivering en het dorp. In de aansluitende Rogsloot en de rest van het Eierlandse kanaal ziet het water er goed uit en daar is ook geen vissterfte gemeld. Onderzoek Onderzoek door medewerkers van Uitwaterende Sluizen heeft inmiddels uitgewezen dat de oorzaak niet moet worden gezocht in een gebrekkig functi onerende rioolzuiveringsinstallatie. Uit de permanente registratie van het zuurstofgehalte van het gezuiverde wa ter is gebleken dat er niets aan de hand is geweest. Dezelfde medewerkers er kennen dat het evengoed mogelijk is dat verderop in het kanaal zuurstofgebrek is opgetreden als gevolg van algenbloei en dat die algenbloei kan zijn bevorderd door de lozing van het gezuiverde afval water met zijn opgeloste meststoffen. Het zonnige en warme weer van de laatste tijd in combinatie met een gerin ge stroomsnelheid (omdat door de droogte per dag niet meer dan ruim 400 m3 gezuiverd water in het kanaal is ge loosd) hebben er mogelijk aan bijgedra gen dat plaatselijk alle zuurstof opraakte. Maar de oorzaak kan ook ergens anders liggen. Jaren geleden toen er nog hele maal geen rioolzuivering loosde op het binnenwater bij De Cocksdorp is hier ook wel eens vissterfte voorgekomen. Zoals onze lezers zich zullen herinne ren was er destijds onenigheid over de vraag of het gezuiverde water van de nieuwe rioolzuivering van De Cocksdorp in de sloot dan wel over de dijk in de Waddenzee moest worden gepompt. Het Waterschap wilde dat het effluent het kanaal zou ingaan in het kader van het streven om zoveel mogelijk zoet op pervlaktewater op Texel vast te houden in het belang van de agrarische bedrij vigheid. De werkgroep Landschapszorg wilde dat niet uit vrees voor het ver schijnsel dat zich nu lijkt te hebben voorgedaan. Van een ernstige situatie is in ieder ge val geen sprake; aangenomen wordt dat de toestand als gevolg van de regenval snel zal verbeteren. De Texelaars die bij de verkiezin gen optreden als lid van een der stembureaus zijn niet meer plaats gebonden, dat wil zeggen dat ze hun taak op alle Texelse stembureaus mogen verrichten. Tot dusver gold de regel dat men al leen in zijn eigen dorp in het stembureau kon zitten. Het was dus bijvoorbeeld niet toegestaan dat een inwoner van Eierland fungeerde als lid van een der stembu reaus van Den Burg. Deze beperking gold echter niet voor raadsleden; die konden dus lid van elk stembureau zijn. B. en W. hebben nu bepaald dat laatst genoemd voorrecht, voortaan voor elk stembureaulid geldt. Het college heeft het reglement her zien naar aanleiding van opmerkingen die door oud-raadslid Cor Dros werden gemaakt bij zijn afscheid. Overigens ver andert er niets aan de regels, wat bete kent dat men als lid van het stembureau jonger dan 70 jaar moet zijn en dat amb tenaren alleen in noodgevallen lid van een stembureau kunnen zijn. Raadsstukken Naar aanleiding van opmerkingen van Dros bij dezelfde gelegenheid heeft het college besloten dat aftredende raadsle den de raadsstukken gratis kunnen blij ven krijgen, maar zij moeten daarom wel elk jaar schriftelijk vragen. Een 43-jarige Texelaar bleek bij aan houding in Den Burg voor een routine- onderzoek drank op te hebben. De blaasproeven waren aanleiding om hem een rijverbod op te leggen. Maandagavond wordt een dia presentatie gehoudep in de N.H. kerk van De Koog. Aanvang 20.00 uur. Entree f2,— kinderen ft Dode karpers in het riet van het Eierlandse kanaal. Staatssecretaris Drs. G. van Leij- enhorst heeft het bestuur van de Stichting Kleuterschool De Koog toestemming gegeven tot oprichting van een bijzonder neutrale basis school met ingang van 1 augustus 1985. Die toestemming was geen verrassing want met betrekking tot het leerlingen aantal en de andere voorwaarden vol doet de Stichting Kleuterschool De Koog aan de wettelijke voorwaarden om een school te mogen stichten. Dat de gemeente Texel zich heeft uitgesproken voor het omzetten van de openbare Lu- bertischool in een (openbare) basis school, doet daaraan niets af. Het is niet uitgesloten dat straks ook de Luberti- school aan de wettelijke voorwaarden voldoet en dat zou betekenen dat er twee basisscholen in De Koog kunnen worden opgericht. Vrijwel alle betrokke nen zijn het er over eens dat dit zeer on gewenst zou zijn. Het bestuur van de Stichting Kleuter school heeft (op grond van opgaven van ouders) laten weten dat per 1 augustus 1985 gerekend wordt op 80 leerlingen. Omdat bovendien een school van dezelf de 'richting' op meer dan 3 kilometer af stand is gelegen, en omdat ook aan an dere voorwaarden wordt voldaan, heeft men recht op rijksmedewerking. Tegen deze beschikking kan overigens nog beroep worden aangetekend bij de Raad van State. De situatie in De Koog is niet uniek, zo bleek onlangs uit vragen van het staten lid R. Brokerhof over problemen bij de integratie van kleuter- en lager onder wijs, waarbij hij niet alleen wijst op Texel maar ook op Hauwert, een dorp dat met zijn 600 inwoners ongeveer even groot is als De Koog en waar ook vergunningen zijn verleend voor zowel een openbare als een bijzonder-neutrale basisschool. Brokerhof vreest dat door twee kleine schooltjes het onderwijs in het dorp ge vaar loopt omdat beide scholen al gauw onder de opheffingsnorm terecht ko- mer\, nog afgezien van het feit dat met de instandhouding van twee schooltjes naar verhouding veel gemeenschaps geld is gemoeid. Bovendien zijn twee el kaar beconcurrerende scholen zeer ver storend voor het plaatselijke maatschap pelijke leven. Brokerhof laat uit zijn vra gen blijken dat hij vindt dat Gedeputeer de Staten aan een dergelijke ontwikke ling niet moeten meewerken en bemid delend moeten optreden om de strijden de partijen tot elkaar te brengen. Gede puteerde Staten, zo blijkt uit het ant woord op de vragen van Brokerhof, vin den dergelijke ontwikkelingen inderdaad betreurenswaardig maar hebben niet de bevoegdheid om ertegen op te treden. Ook willen zij het ministerie niet verzoe ken de vergunning voor de tweede school in Hauwert alsnog in te trekken. Zij zeggen wel betrokken te zijn geweest bij overleg over deze kwestie, waarbij op beide partijen het beroep werd gedaan alsnog samen te werken, maar dat heeft niet gebaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1