Groen ^wartr jexels in het harG Tientallen strandhuisjes prooi van de golven PEN denkt over tweede diesel ilieugroepen boos irer aanpassing anleginrichtingen Schade circa twee ton aag vliegend lortvliegtuig met muziek ir Texelse ouderen ïoud en zilver voor agerij Blauw Vlaggemast vernield Koffiezetapparaat buit van inbraak Verkeerde telefoonnummers Burgerlijke stand PSP vraagt om arbeidstijdverkorting bij gemeente ber, JIARGANG Nr. 9914 DINSDAG 11 SEPTEMBER 1984 ^Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. nverktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en gn der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans 0 is met vakantie. jjtëftenties, abonnementen, etc.: e!d& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 5,(02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal; los 75r. cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25-01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Stichting Natuur en Milieu, het tact Milieubescherming Noord aad en de Werkgroep Land- pszorg Texel hebben boos en te- lesteld gereageerd op het be- ibaar stellen van 20 miljoen gul- ioor de aanpassing van de veer- nsvan Den Helder en 't Horntje minister Smit-Kroes. In een te- aricht aan de minister wordt om :horting van deze beslissing ge- jd en om overleg met de drie nisaties. milieuorganisaties schrijven zeer ntrust te zijn en onaangenaam ge in omdat over de medewerking aan Aanpassing geen enkele overleg is sst. half jaar hebben de drie groe- ■gen overleg met rijkswaterstaat allerlei zaken. Daarbij is de veer- siproblematiek meerdere keren on- tarp van gesprek geweest. De orga ns herinneren aan een brief van de ster van verkeer en waterstaat van ugustus 1981 waarin staat dat het dten aanzien van de veerverbinding nands op grond van capacitatieve, ologische en financiële overwegin- gericht op het handhaven van de [ge toestand. ,,Op het lopende vijf- plan voorwegen en oeververbindin- zijn geen gelden gereserveerd voor assing van de aanleginrichtingen behoeve van dubbeldekkers." organisaties: ,,Voor zover wij we er tot op heden geen voorzie- jin het meerjarenplan voor deze aan- s'ng van de veerhavens. Het beleid het rijk (PKB Waddenzee) en van de ïicie Noordholland (structuurplan van Noordholland) heeft tot nog toe politiepatrouille constateerde ü'erdag dat een sportvliegtuig zo over de haven van Oudeschild ;m vliegen dat de minimumvlieg- igte die boven de bebouwde kom- igeldt kennelijk werd genegeerd. De 'ekens van het toestel, dat toebe- 1 aan een Texelaar, werden geno- doorgegeven aan de Dienst ïitvaart van de rijkspolitie te 'iphol. donderdag 11 oktober wordt voor eerst in het bestaan van het iistencentrum voor ouderen ,,De iureton" een bingomiddag gehou- i,aanvang 14.30 uur. Alle ouderen Texel zijn welkom. wordt f3 entree per persoon ge ien (voor koffie en brood). De bingo ën kosten ƒ0,50 per stuk. Toe rkaarten (zo lang de voorraad fkt) moeten tevoren worden ge- r. Die kaartverkoop start vrijdag a.s. "eBuureton van 14.00 tot 17.00 uur daarna elke maandag en vrijdag. De Ne bingomiddag biedt als extra's Md uit het vuistje van 18.00 tot 19.00 gevolgd door een optreden van de 'renkapel tot 21.00 uur. Slagerij Blauw uit Oudeschild ®'t met zeer veel succes meege- |n aan het Vijfde Internationale kconcours voor vlees- en worst- in het Oostenrijkse Wels. Het drijf verwierf hier vier gouden en «'zilveren medailles. "«gouden medailles werden (met de mogelijke puntenaantallen) toe- <5nd voor resp. Texelse lamsham, le- "worst, droge worst en pepergehakt. '=ren medailles werden gegeven voor ham, runderrookvlees, metworst katenspek. 2947 slagers deden mee, voor blijk uit Oostenrijk en Duitsland. Er ^totaal zeven Nederlandse deelne- j13; De medailles zullen op 14 oktober 'bel worden uitgereikt in Mitteldorf :,3r de Oostenrijkse minister van Mbouw. ook uitdrukkelijk aanpassing van de veerhavens uitgesloten." De afzenders van de telex willen niet alleen dat de minister met hen om de ta fel gaat zitten, maar ook met de ge meenten Den Helder en Texel, het pro vinciaal bestuur en de ministers van landbouw en visserij en volkshuis vesting, ruimtelijke ordening en milieu hygiëne. „Mocht u onverhoopt zonder overleg tot het beschikbaar stellen van twintig miljoen besluiten, dan hebben wij grote twijfels over de zinvolheid van het toekomstig overleg met rijkswa terstaat over de Waddenzeeproblematiek." In de nacht van zaterdag op zondag werd in de voortuin van een woning in Den Burg een vlaggemast afgebroken. De politie acht het uitgesloten dat de wind oorzaak was, omdat het die nacht niet uitzonderlijk hard waaide. Een winkel in Den Burg werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doelwit van een inbreker. Hoewel er veel waarde vollere spullen mee te nemen waren werd slechts een koffiezetapparaat ontvreemd. In de vorige krant zijn enkele telefoon nummers verkeerd afgedrukt. Degenen die zich willen opgeven (kan tot 11 sep tember) voor de cursus jeugdatletiektrai- ner bij E. van Bommel moeten bellen: 02222-448. En de verenigingen die zich gedu peerd voelen door de sluiting van de schouwburgzaal van De Lindeboom om dat zij er de komende winter gebruik van wilden maken, worden verzocht contact op te nemen met G. Praamstra van de afdeling culturele zaken van het raad huis, telefoon 02220-3041. Geboren: Meivin, zv., Franciscus R. van Sambeek en Grietje J. Huisman; Maria Anna Hendrika, dv., Jacob Trap en Maria A. C. Schuijt. Overleden: Cornelis J. Eelman, oud 72 jaar; Pieter de Vries, oud 70 jaar. Ondertrouwd: Joost P. Coutinho en Johanna C. M. Dijker; Ronald Bonne en Johanna A. C. van Heerwaarden; Cor nelis J. van Heerwaarden en Joanna C. M. Hoogenbosch. Alsof ze door een reuzenhend bij elkaar zijn gegooid, liggen de strandhuisjes vernield of zwaar gehavend aan de voet van het dum Dij de aadweg. Westerstorm en hoogwater hebben gisterochtend rigoreus opruiming gehouden onder de Texelse strandhuisjes. Tientallen huisjes werden totaal vernield of dreven weg, andere werden licht tot zwaar beschadigd. De totale schade moet in de buurt van de twee ton liggen. Het grootst was de chaos op het strand van De Koog waar de meeste huisjes nog niet waren opgeruimd. Om streeks zonsopgang bereikte het opge zweepte water de duinvoet waarbij de huisjes speelbal van de golven werden. Ze beginnen te drijven, sloegen tegen el kaar kapot of sloegen om. In het gunstigste geval dreven ze alleen een eindje weg om verderop min of meer on beschadigd te stranden. Voorzover is na te gaan heeft zich nooit eerder zo vroeg in het najaar storm met abnormaal hoog water voorgedaan. Op het strand was sprake van een verhoging van twee meter. Onverwacht kwam het niet want het weerbericht was daags te voren onheilspellend en voor enkele ex ploitanten aanleiding om zo snel moge lijk de nog op het strand staande huisjes landinwaarts te brengen. Ze waren daar de hele zondag mee bezig en hadden van die inspanning geen spijt. Hele rij weg Mevrouw K. Burgman-Eelman had van haar tachtig huisjes er nog dertig op het strand staan bij paal 19. Het grootste deel ervan ging gisterochtend verloren. Een rijtje van twintig stuks ging in zijn geheel op drift; de brokstukken werden later op de dag veel zuidelijker op het strand teruggevonden, sommige op kilo- meteis afstand van de plaats van herkomst. De twintig huisjes van hotel Opduin moeten vrijwel allemaal als verloren wor den beschouwd. Ze dreven weg of wer den onherstelbaar beschadigd. Eigenaar Harry Wuis was niet verzekerd. Cor Kuip had bij paal 20 en 21 nog zestig van zijn circa 100 huisjes op het strand staan. Ze ker de helft hiervan is verloren, een schade waartegen Kuip is verzekerd. Ook K. Veldman die bij paal 19 en 20 huisjes heeft staan is verzekerd. Hij schat dat 23 huisjes als verloren moeten worden beschouwd. Op tijd Joop Vlaming van Paal 9 kroop door het oog van de naald. Toen de storm in de nacht van zondag op maandag zijn hoogtepunt bereikte kon hij rustig' sla pen want hij had juist al zijn huisjes veilig landinwaarts gebracht. Het enige ge bouwtje dat nog op het strand stond was de gemeentelijke badhut en daar mee maakten de elementen korte met ten: alleen de vloer werd teruggevon den. Het op de duinrand staande strand paviljoen paal 9 van Vlaming profiteerde van de zandzakkenglooiing die daar in het vorige stormseizoen met hulp van vele vrijwilligers is opgeworpen en liep daardoor geen acuut gevaar. Aanzienlijk daarentegen was de scha de die de huisjes van H. Boks opliepen op het strand van paal 12. Dertig huisjes raakten korte tijd op drift en kwamen schots en scheef door elkaar te staan, waarbij zeker de helft lichte tot zware schade opliep. Eén van de huisjes werd over een afstand van meer dan honderd meter verplaatst. Ook de twintig particu liere huisjes op dit strandgedeelte wer den voor een belangrijk deel licht tot Peter Bakker van de PSP wil dat B en W een actieve houding innemen bij het streven naar een kortere werkweek voor het gemeentepersoneel. In een brief aan college en gemeente raad wijst hij erop dat de ambtenaren al enige tijd hun prijscompensatie inleveren om een bijdrage te leveren aan de oplos sing van het werkloosheidsvraagstuk. De bedoeling is de aldus vrijkomende bedragen te gebruiken om meer mensen aan een baan te helpen. Verschillende gemeenten hebben al initiatieven geno men om tot arbeidstijdverkorting te ko men, zoals Tilburg en de vier grote ge meenten en het Ambtelijk beraad geheel overgenomen. Het kabinet heeft echter tegen de zin van minister Rietkerk beslo ten dat de ingeleverde prijscompensatie gebruikt moet worden voor bezuinigin gen, wat in tegenspraak lijkt met het standpunt van minister De Koning die pleit voor een 32-urige werkweek in 1990. Namens CDA en PvdA zijn inmid dels in de kamer" moties ingediend om te bereiken dat de arbeidstijdverkorting in het particuliere bedrijfsleven gelijk op gaat met die in de collectieve sector. Bakker vindt dat het gemeentebestuur van Texel (grootste werkgever in de col lectieve sector op het eiland) in deze een taak heeft en ten opzichte van de mi nister van Binnenlandse Zaken zeker een duidelijk standpunt moet innemen over de arbeidstijdverkorting. De PSP-fractie heeft een zestal vragen aan het college voorgelegd die bedoeld zijn om dat standpunt met spoed op ta fel te krijgen. Het zal van het antwoord op deze vragen afhangen of de PSP-er met een motie in de gemeenteraad zal komen. zwaar beschadigd. Het blijkt niet een voudig de omvang van de schade snel vast te stellen. Huisjes die er op het oog nog goed uitzien blijken bij nader inzien te zijn „gekraakt" maar ook het omge keerde komt voor. Henk Koopman heeft er geen spijt van dat hij zondag, naar aanleiding van het weerbericht, de handen ui de mouwen stak en zijn zestig op het strand Westerslag staande huisjes landinwaarts bracht, want daardoor lijdt hij geen en kele schade. Op het (wat hogere) strand van paal 17 is ook niet veel gebeurd. De schade bleef hier beperkt tot een enkel huisje. Wel werd het onlangs aangelegde be tonnen invalidenpad onderspoeld, zodat het moet worden opgeruimd of opnieuw aangelegd. Bij paal 28 tenslotte werden acht tot tien (van de 66) huisjes van Nico de Graaf vernield. Die schade komt wel voor ei gen rekening want De Graaf is niet verzekerd. Strandexploitante mevrouw K. Burgman-Eelman kreeg gisterochtend met dit schokkende beeld te maken: de twintig strandhuisjes op het strand op de achtergrond waren allemaal weggespoeld. Het provinciaal elec- triciteitsbedrijf Texel is gestart met een studie om de voor- en nadelen van van een tweede diesel gene rator voor de electri- citeitscentrale bij Ou deschild te onderzoe ken. Een dergelijke investering zou onge veer zeven miljoen gulden vergen maar daar staat tegenover dat het rendement van een dieselgenera tor veel hoger is dan dat van de stoomtur bines die nu in ge bruik zijn. De studie richt zich ook op aspecten als be trouwbaarheid en veiligheid. De ingebruikname van een tweede diesel zou een ingrijpende wij ziging betekenen in de manier waarop de cen trale annex waterfabriek werkt. Nu maakt de wa terfabriek gebruik van stoom uit de stoomtur bines. Die moeten, om de benodigde stoom te leveren, minimaal 2 me gawatt per dag produ ceren. Het electrisch rendement van de turbi nes is echter maar zo'n 22%, terwijl de diesel generator ongeveer 38% haalt. Als die twee megawatt van de turbi ne dus door de diesel „gedraaid" zou kunnen worden betekent dat een forse rendements verbetering, waarvan een brandstofbesparing van 4 5000 ton olie per jaar verwacht wordt. Dat is 72.500.000- f3 miljoen. De waterfabriek moet dan echter op een an dere manier aan zijn warmte komen, omdat de turbines geen stoom meer leveren. Die warmte zou onder an dere aan het cylinder- koelwater, de luchtkoe- ler en de uitlaatgassen van de diesels kunnen worden onttrokken. De stoomturbines zouden stand by kunnen blijven om in geval van nood weer ingeschakeld te kunnen worden. De huidige dieselge nerator is sinds 1978 in bedrijf. Het gaat hier om een Stork Werkspoor TM 410 met 9 cylinders, die geschikt is voor zware stookolie als brandstof. De ma chine kan minimaal 1 en maximaal 5 megawatt leveren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1