Cjrocn Twartr jexels in het laad heeft spijt van kerkhofbesluit Kompasschool volgende maand al zelfstandig? I. en W. gaan praten met Ennia Ministerie gaf groen licht slamarankampioenschap Sjoelen in ilubverband adgoed gestolen verse mosselen Bezuiniging half geslaagd JAARGANG Nr. 9915 VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1984 rig; Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. ïnwerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en lender Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans grtiof is met vakantie. [idvertenties, abonnementen, etc.: •j,ïld Et De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ^(02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75C cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. - gemeenteraad heeft spijt van het voorbereidingsbesluit (de mogelijkheid opent om op het terrein van het voormalige ikhof aan de Vogelmient in De Koog zomerhuizen te bou- ji. in de raadsvergadering van dinsdagavond werd volmon- erkend dat men verkeerd bezig was geweest en dat het trbereidingsbesluit nooit zou zijn genomen ais men zich de itorische waarde van het terrein had gerealiseerd. De bouw de zomerwoningen zal dan ook vrijwel zeker niet doo-oaan. burgerij tegen de voorgenomen 'vernie ling' van het kerkhof. Onder degenen die fel protesteerden waren deskundigen op historisch gebied, die in brieven en inge zonden stukken de blijkbaar ontbreken de kennis over het Koger kerkhof aanvul den en er daardoor al snel in slaagden duidelijk te maken dat de gemeenteraad een blunder had begaan. Intrekken van het eenmaal genomen voorbereidingsbesluit zou ten opzichte van Ennia een kwalijke handelswijze'zijn. Om de zaak toch een andere wending te geven kwamen Gelein Jansen van het de zaak zal worden teruggedraaid it nog niet helemaal vast. B. en W. fcn met terreineigenaar Ennia gaan sen, wat mogelijk tot intrekken van bouwplannen zal leiden. Als dat niet beurt, zullen de bezwaren die in het :er van de thans lopende artikel procedure worden ingediend, door de j gegrond worden verklaard waar- or voor de bouw geen vergunning rdt afgegeven. Verzet Oorzaak van de veranderde houding gemeenteraad is het verzet uit de iKoger 'grafheuvel' was ooit een echt kerkhof, dus met de kerk in het midden. Op deze teke- ytontleend aan het boek ,,'t Lant van Texsel" van J. A. van der Vlis) staat de in 1415gebouw- kapel die in 1559 tot parochiekerk werd verheven en werd vergroot. De tekening dateert uit Franse tijd. Kort na de Franse tijd raakte de kerk in verval en werd afgebroken. CDA en Dirk Terpstra van het Pakt in de raadsvergadering van dinsdag met een motie waarin B. en W. werden gevraagd een nader onderzoek in te stellen en niet eerder met de procedure verder te gaan dan nadat de raadscommissie voor ruim telijk en huisvestingsbeleid daarvoor toestemming zou geven. De stemming over deze motie staakte (mevrouw T. Krijnen-Bays was niet aanwezig) en de motie zal daarom in de volgende raads vergadering opnieuw in stemming wor den gebracht. Dat de helft van de raad tegenstemde was omdat de motie over bodig werd gevonden. Unaniem Een motie wordt door de raad aange nomen om B. en W. een bepaalde ge dragslijn te dwingen, maar in dit geval had het college al laten blijken dat het bereid was te handelen conform de una nieme mening van de raad. Jansen en Terpstra hadden daar blijkbaar onvol doende vertrouwen in want ze trokken de motie niet in waardoor buitenstaan ders die het verloop vande discussie niet precies hebben gevolgd de indruk kun nen krijgen dat de raad over de kerkhof kwestie verdeeld is, terwijl dat nu juist niet het geval is. Naar aanleiding van de brief die Prof. Dr. H. Schuttevaer over deze kwestie aan de raad had geschreven (en die het college voor kennisgeving wilde aanne men) informeerde Gelein Jansen of de gemeente al contact had gehad met de Hervormde gemeente De Koog inzake de voorwaarden waaronder de kerk destijds de grond van het kerkhof ver kocht aan de gemeente. In het koopcon tract staat dat de kerk (ook bij doorver kopen in de toekomst) recht blijft hou den op alles wat zich in en op het terrein bevindt. Het werd niet duidelijk wat hij met deze vraag bedoelde want deze be paling in het koopcontract verhindert het bouwen van bungalows op het kerk hof niet. Verkeerd Gerbrand Poster gaf toe dat hij en zijn mede-raadsleden verkeerd bezig waren ik, De zomerbungalows (vroeger gemeentelijke noodwoningen) van de Vogelmient met in het midden het ronde kerkhofterrein. zou Ennia op andere mogelijkheden moeten worden gewezen om haar aantal recreatiebungalows uit te breiden. Wethouder Daan Schilling benadruk te dat er geen enkel gevaar is dat de voorwaarden waaronder de grond destijds door de gemeente werd gekocht en later doorverkocht aan Ennia, niet zullen worden nageleefd. Het college was al van plan, naar aanleiding van de beroering van de laatste tijd, om met En nia te gaan praten. Schilling vond het wel merkwaardig dat de mensen nu pas in opstand komen nadat jarenlang zich niemand over het Koger kerkhof heeft bekommerd. De enige die wel in een vroeg stadium zorg heeft geuit, was de heer Meier uit Hoedekenskerke die jaren geleden wees op de wenselijkheid om de begraafplaats behoorlijk in stand te hou den. De monumentenraad is inmiddels ook met deze kwestie bezig. Vrijwel ze ker zal een onderzoek worden ingesteld en dat alleen al kan leiden tot het stilleg gen vanalle werkzaamheden die tot het verdwijnen van het kerkhof leiden. Eén van de twee grafstenen die nog op het kerkhof staan. Hier ligt de Eierlandse kaste lein Hendrick Dircks begraven en zijn ,,gewe- sen huysvrou" Machtelt van Voorthusen. Zij overleden respectievelijk op 19 januari en 16 september 1681. geweest wegend onbekendheid met de historische feiten. Hij wees erop dat dit ook is te wijten aan het feit dat de kwestiè niet eerst in de raadscommissie is behandeld. ,,De storm zou dan eerder zijn opgestoken en het voorbereidings besluit zou dan niet zijn genomen". Poster vond dat B. en W. een brief moesten sturen naar Ennia met het ver zoek om van deze plek af te zien. Tegelijk Wèl oog Door de medewerking die B. en W. tot dusver aan de Ennia-plannen hebben gegeven kan de indruk zijn ontstaan dat het Texelse gemeentebestuur geen oog heeft voor historische monumenten. Gelein Jansen wees erop dat dit een ver keerde conclusie is want bij tal van ande re aangelegenheden heeft de gemeente zich wel ingespannen voor het behoud van oude zaken (zoals onder andere blijkt uit het dringende verzoek aan Na tuurmonumenten om het fort De Schans op te knappen) maar in dit geval had men de zaak verkeerd getaxeerd. De strijd om hetTexels catamaran- umpioenschap, die vorige week wgens de storm niet door kon ;aan, wordt nu komende zondag ge- ouden vanaf het strand bij paal 33. De briefing is om 11.00 uur, de start jfn 11.30 uur. De organiserende Cocks- fcrper Kustzeilvereniging verwacht om- taks 17.00 uur de prijzen uit te kunnen tan. Een sport die op Texel al jaren als wedstrijdsport wordt beoefend is inmid dels door de Nederlandse Sport Federa le erkend als „echte" sport. Die erken ing valt min of meer samen met de oprichting van een sjoelclub. Maandag wrdt in de Buureton een oprichtings- wgadering gehouden, die begint om ö.OO uur. Iedere belangstellende is van jarte welkom. Informatie is te krijgen bij Haarsma, Gasthuisstraat 48, Den iurg, tel. (02220) 5168. Een 27-jarige Duitser meldde de poli dat van de drooglijn bij zijn woning an de Orchismient in De Koog een aan zienlijke hoeveelheid badkleding was ontvreemd. Vermist worden zwembroe ken, handdoeken en badjassen met een 3tamenlijke waarde van ƒ1.178,—. De kans is groot dat de Texelse dependance van de Helderse Kompasschool al per 1 oktober a.s. van start kan gaan als een openbare school voor speciaal onderwijs, dus onder verant woordelijkheid van het gemeentebestuur. Het ministerie heeft de beschikking afgegeven waaruit blijkt dat de nieuwe school op de gebruikelijke rijksvergoedingen kan rekenen waarbij is bepaald dat er in het schooljaar 1984-1985 minstens 30 leerlin gen moeten zijn. De school telt momenteel 36 leerlingen en vol doet dus ruimschoots aan die norm. In de raadsvergadering van dinsdaga vond deelde wethouder Piet Zegers mee dat het ernaar uitziet dat de getalscrite ria die het rijk hanteert in de naaste toe komst niet in ongunstige zin zullen wijzi gen, zodat het voortbestaan van de school ook op langere termijn zeker is. 1ste kwaliteit HAVENRESTAURANT TEXEL Uw gastheer: Jan C. Stolk. De gemeente zal de formaliteiten die nodig zijn om de school te stich ten zo snel mogelijk afhandelen, niet in de laatste plaats omdat de ge- meentefinaciön daar zeer mee ge diend zijn. Zoals bekend komen de kosten van de derde leerkracht van de Kompas-dependance en ook de kosten van de taakverlichting volle dig voor rekening van de gemeente. Ais de school zelfstandig is neemt het rijk die kosten over en dat scheelt jaarlijks ongeveer ƒ70.000,— Of de school inderdaad per 1 oktober zelfstandig kan worden hangt mede af van het bestuur van de Kompasschool in Den Helder. Woensdagavond heeft de gemeente een eerste gesprek gehad met het bestuur van die school. Het afkoppe len van de Texelse dependance kan voor de Helderse school bepaalde nadelen opleveren, maar tot dusver is niet geble ken dat het schoolbestuur de 'ver zelfstandiging' van de Texelse depen dance daarom zou willen afremmen of tegenhouden. De beschikking van de minister werd pas in november verwacht en was dus een aangename verrassing. Team Bij voorbaat staat vast dat de heer A. van der Schepscheut het hoofd wordt van de nieuwe school en dat ook de twee andere onderwijskrachten zullen worden benoemd. De gemeenteraad heeft dat destijds als eis gesteld toen de procedure tot verzelfstandiging werd gestart. Een duidelijk verheugde ge meenteraad machtigde het college dins dagavond om de zaken verder af te han delen, zoals het verkrijgen van de rijks vergoeding voor onderwijskrachten en taakverlichting en het in gemeentedienst nemen van dit personeel. Arbeidstijd Van de gemeente zijn niet op korte termijn initiatieven te verwachten om tot arbeidstijdverkorting van het gemeente- personeel te komen. Burgemeester En gelvaart deelde naar aanleiding van vra gen van Peter Bakker (zie vorige krant) mee dat men eerst de instructies van rijkswege afwacht. Op andere vragen van Bakker zei Engelvaart dat het colle ge officieel niet op de hoogte is van de afspraken die zijn gemaakt in het Cen traal Orgaan om tot een 36-urige werk week te komen in 1986; het college heeft er dus ook geen mening over. Niet uit gesloten wordt dat er problemen (zoals onderbezetting van sommige afdelin gen) zullen ontstaan als de prijscompen satie weer wordt gebruikt voor zg. con verteerbare dagen. Engelvaart zei ook dat het college tot dusver alle verzoeken van personeel om minder dan veertig uur per week te mogen werken, heeft ingewilligd. Bakker zei graag te zien dat de ge meente niet afwacht maar alvast nagaat wat de gevolgen voor organisatie en fi nanciën zullen zijn als de arbeidstijdver korting doorgaat. De voorzitter wees dat niet af maar waarschuwde dat er belang rijker zaken met betrekking tot het perso neel aan de orde zijn, zodat zo'n studie er dit jaar zeker niet zal komen. Ook ver telde hij dat verkorting van de werkweek en het uitbreiden van het aantal perso neelsleden die daaruit moet voortvloei en,leidt tot een situatie waarbij de ar beidskosten 20% stijgen. Een ander pro bleem is dat niet elke werknemer gesteld is op arbeidstijdverkorting in verband met de daaraan verbonden stagnatie of achteruitgang in de salarisontwikkeling. Er zijn mensen die hoge hypotheek- of andere lasten hebben en daarom hun in komen hard nodig hebben. Woningbehoefte De gemeente heeft de resultaten van het woningbehoefteonderzoek aan de gemeenteraad voorgelegd. De cijfers moeten een indruk geven van de aard van de woningbehoefte, zodat de nog te bouwen huizen in aantal, soort en prijs overeenkomen met de werkelijke be hoefte. Van de 4.356 aan alle huishou dens verzonden enquêteformulieren kwamen er 1.324 ingevuld terug, ruim 30%. Het bleek dat 443 mensen erover denken in de komende vijf jaar te verhui zen, waaronder 58 die voor het eerst een woning nodig hebben ('starters') en 385 die reeds wonen maar wat anders willen ('Doorstromers'). Niet betrouwbaar Joop van der Meer vande VVD vond het rapport van het woningbehoefte onderzoek geen betrouwbare basis voor het woningbouwbeleid, waarbij hij wees op het feit dat nog geen derde van de verzonden formulieren is terugontvan gen. Van der Meer vond dat men zeer voorzichtig moest zijn bij de conclusie dat op Texel nog aanmerkelijke aantallen woningen in de iets duurdere klasse nor dig zijn (meer dan een ton) want het aanbod in die sector is op Texel reeds zeer groot. Wethouder Schilling was het niet met Vander Meer eens. Hij vond dat het aan tal teruggekomen formulieren niet slecht, waarbij hij erop wees dat vooral de mensen die naar een andere woning uitkijken wèl hebben gereageerd. Men sen die tevreden zijn met hun woonsitu atie zullen niet erg geïnteresseerd zijn geweest en hebben het formulier niet in gevuld. Schilling wilde niet beweren dat de uitkomsten van het onderzoek abso luut maatgevend moeten zijn, maar vond het toch een bruikbaar 'handvat'. Bovendien blijken de resultaten overeen te stemmen met de veronderstellingen die in het structuurplan voor Texel zijn opgenomen. Het kerkhof met het omringende ter rein werd in oktober 1954 door de Her vormde kerk van De Koog aan de ge meente verkocht in het belang van de volkshuisvesting. Want het ging toen niet om recreatiebungalows maar om door de gemeente te stichten noodwo ningen. Later heeft de gemeente het ter rein met de woningen (die toen tot re creatiebungalows werden gemaakt) ver kocht aan de Nillmij, later Ennia. De ker- keraad heeft het gemeentebestuur er onlangs op gewezen dat de schrijnende woningnood van destijds een belangrijke reden is geweest om het terrein aan de gemeente te verkopen en dat men er te recht vertrouwen in had dat de gemeen te het kerkhof zelf onbebouwd zou la ten. Dat is niet als harde voorwaarde in het cntract opgenomen en die voor waarde werd ook niet opgelegd aan de volgende eigenaar. Alleen het bestem mingsplan verhinderde bouw op het kerkhofterrein. Monument Gelein Jansen, die vertelde dat hij zo juist een lijst had gekregen van walvis vaarders en anderen die op het kerkhof begraven liggen, stelde vast dat het ter- reintje vollledig voldoet aan de voor waarden om als monument te worden beschouwd, wat inhoudt dat de ge meenschap er recht op heeft dat het in stand wordt gelaten. Dirk Terpstra, die ook erkende dat hij en zijn fractiegenoten uit onwetendheid hadden gehandeld, liep alvast vooruit op definitieve bescherming van het kerkhof, dat er nu vergeten en onopvallend bijligt nog wel op particulier terrein. Het kerkhof zou toegankelijk gemaakt moe ten worden en de historische waarde zou beter tot uitdrukking gebracht moe ten worden. Wethouder Schilling herhaalde dat nu eerst met Ennia moet worden gepraat. Tenslotte is dat de eigenaar van het ter rein; de motie Terpstra-Jansen vond hij niet nodig. Die opmerking verhinderde niet dat zeven van de veertien raadsle den er toch voorstemden. Het plan van het gemeentebestuur om in 1984 drie ton te bezuinigen (1% van het budget) is slechts gedeelte lijk geslaagd. De bedoeling was twee ton echt te bezuinigen en één ton over te houden voor het dekken van lasten van nieuwe investeringen. De bezuinigingsoperatie heeft ech ter slechts tot een reële bezuiniging van ƒ188.617— geleid, zodat B. en W. de nieuwe investeringen wel kunnen vergeten. Conform het advies van het college nam de raad dinsdaga vond echter toch genoegen met dit resultaat. Op het gebied van bezuinigen staat er nog heel wat te gebeuren. In 1985 moet 2% bezuinigd worden, in 1986 3%, in 1987 4% etc. Niet alle raadsleden hadden er ver trouwen in dat dit zal lukken. Vooral Henk Beumkes van het Pakt was erg ne gatief en had weinig goede woorden voor de wijze waarop de bezuinigingen tot dusver zijn aangepakt. ,,Dit is geen beleid. U doet maar wat. Het is het wegknippen van de franje", aldus sprak hij tot de financiën-wethouder Klaas Barendregt. De wethouder legde echter uit dat be zuinigen iets is dat geleerd moet wor den. In eerste instantie is inderdaad van niet veel meer dan het wegknippen van de franje sprake geweest, daarvan waren althans alleen de resultaten merkbaar. Het verbeteren van de doelmatigheid is ook een methode om evenveel of meer te doen met minder geld en dat kan on der andere worden bereikt door automa tisering. Het financieel effekt daarvan komt echter pas op langere terwijn. De derde bezuinigingstechniek heeft te ma ken met „heroverwegen van taken". Daaraan dient thans te worden begon nen en het zal ook het meeste resultaat opleveren. Beumkes was door die uitleg niet erg onder de indruk maar Gerbrand Poster zag het helemaal zitten: „In 1985 gaat de beuk erin". Overigens werd het in de discussie ook duidelijk dat het bezuini- gingsstreven nog botsingen kan opleve ren. De wens om de werkgelegenheid bij de gemeente op peil te houden of op te voeren is niet goed te verenigen met be zuinigingsbeleid. Dirk Terpstra stond nogal afwijzend tegen de bezuinigingsplannen zoals B. en W. die willen uitvoeren. Hij vond dat er politieke keuzes gemaakt moesten worden en kondigde aan op dit onder werp terug te zullen komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1