Groen 'wartrjexeh in het harL. We hebben meer begrip voor elatienota gekregen.../' W', Gemeente trad op tegen graafwerk keurstellende conclusie van CDA-statenleden: Vijftig mensen kunnen werken in bos en duin verse mosselen Irk HAVENRESTAURANT §Sy TEXEL Raad van State: Schuur De Ridder mag blijven staan (I. van der Kooy overleden Toon Hermans in Den Helder Parachutisten ernstig gewond ER)( JARGANG Nr. 9916 DINSDAG 18 SEPTEMBER 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. ^fktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans ijfis met vakantie. ;,?rtenties, abonnementen, etc.: ■.id De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs Z17,40 per kwartaal; los 75'- cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. bezoek dat de CDA-fractie van de provinciale staten vrijdag en zater- in Texel bracht heeft niet de respons bij het publiek opgeroepen waar (ganisatoren op gehoopt hadden. Een handjevol mensen bezocht vrij- ivond de openbare politieke bijeenkomst in ,,De Pelikaan". De zaal zat gans toch goed vol met statenleden en hun gezelschap, raadsleden en iorganisatie betrokken partijleden. De discussie vertoonde een opbou- en harmonieus karakter. De provinciebestuurders hebben intensief het eiland kennis gemaakt, onder andere door een busrit van anderhalf sn een uitgebreide fietstocht. In een toespraak na afloop vertelde de voorzitter van de fractie, H. J. N. Roozen, zaterdagmiddag dat het ge- Aap onder de indruk was van de schoonheid van Texel. Hij bond de ei- uewoners op het hart toch vooral zuinig te zijn op het landschap: ,,Wij :en wat meer begrip gekregen voor de achtergronden van de relatieno- hë vinden datje binnen relatienotagebieden cultuurgrond moet inpas- maar je moet vooral toch ook de natuur beschermen". Bij de bespre- van de fuikaanpassing werd vooral gepraat over de verkeersdruk die volledig gebruik van de Molengat" met zich mee zal brengen. niets te kosten. Daar zijn inmiddels ge gevens over bekend, onder andere is er een studie van de Landbouwhogeschool die een goede basis tot verder praten biedt. Deze regeling heeft veel minder invloed op het inkomen van de boer dan bijvoorbeeld het EG-beleid". Van Gelder vertelde dat de discussie over dit onderwerp wordt voortgezet, waarna de provincie een principebesluit neemt. De minister rondt de zaak dan af. Van Gelder beklemtoonde nog eens dat de hele regeling op basis van vrijwillig heid zou worden ingevoerd. Hij vondt dat er snel duidelijkheid moest komen over de relatienotaproblematiek en gaf nog eens een toelichting op zijn diepere voor het bezoek van de Statenleden werd de bestemming van het tweede autodek van de Molengat" tijdelijk gewijzigd in idelgang'. •ët gezelschap nuttigde vrijdagmid- :een kop koffie op het tweede auto van de „Molengat". President- imissaris Bob Bakker en directeur loHoogerheide van Teso waren daar- aanwezig om eventuele vragen van politici te beantwoorden. Bakker deen zeer kort toespraakje waarin hij vreugde verwoordde over het besluit minister Smit-Kroes om twintig mil- luit te trekken voor aanpassing van aanleginrichtingen. De rest van de ïtocht werd informeel verder ge- at. Daarbij werd diverse malen verwe naar de bezorgdheid die de burge- êster van Den Helder tijdens een bij- '<omst vlak voor het vertrek van de tenleden uitte. Deze bestuurder at dat het verkeer dat van de boot af komen op drukke dagen voor een duchte verstopping van de Helderse gen zou kunnen zorgen. Diverse statenleden hoopten dan ook er nog een slordige twee miljoen er' zou zijn om de situatie in Den Hel- aan te passen aan de straks veran- rcie eisen van het veerdienstverkeer. twerd verwoord door G. J. van den tijdens de ontvangst door het ge- sntebestuur later op de middag. De tvinciebestuurder vroeg zich af of er m overleg met Den Helder was ge est en of bij Smit-Kroes bijvoorbeeld verbetering van de weg Den %-Alkmaar in dit verband was aan- ■aart. „We zullen in de Noordkop ge- «nlijk onze belangen tegenover die te groep Amsterdammers moeten ledigen". Garanties Wim van Gelder voeg- ;daar de vraag aan toe of de gemeente unties had gevraagd voor het hand- ten van een halfuursdienst en voor 'dhaving van de werkgelegenheid. Wethouder Daan Schilling en de bur- kwa/iteit Uw gastheer: Jan C. Stolk. gemeester beaamden dat er overleg met Den Helder over deze zaak was geweest en dat afgesproken was dat de mari- nestad contact met het ministerie op zou nemen over verbetering van de ver binding met Alkmaar. Wat de halfuurdienst betreft vertelde Schilling dat van een uurdienst wordt uitgegaan en dat de meeste eilanders ook vrede met die regeling hebben: „Te so heeft ons ook bevestigd dat de uur- dienst onaantastbaar is, ook omdat er geen besparing uit een verdere verlaging van de frequentie te halen is". Over de werkgelegenheid merkte hij op dat niet het onmogelijke van de veer dienst verwacht mocht worden in ver band met het op een redelijk niveau hou den van de tarieven. Vrijwillig Tijdens de diverse bijeenkomsten werd telkens weer gsproken over de in voering van het relatienotabeleid. Dit houdt onder meer in dat met boeren die het land bewerken vrijwillige 'beheerso vereenkomsten' kunnen worden geslo ten, waarbij de boer zich verplicht tegen vergoeding een minder intensieve vorm van landbouw te plegen zodat de natuur zich op eigen wijze kan ontplooien. Zoals bekend bestaat op Texel grote weerstand tegen dit beleid. De agrari sche bevolking is van mening dat in het bestemmingsplan buitengebied de ver houdingen goed zijn vastgelegd. Vol gens de relatienota zou 500 hectare grond méér dan in het bestemmingsplan als beheersgebied moeten worden aan gewezen. De Texelse boeren vinden dat er geen hectare landbouwgrond meer mag verdwijnen omdat anders de basis onder de agrarische bedrijfstak op het eiland te smal zou worden. Gedeputeerde Van Gelder deed zijn best om de problematiek te relativeren. Zowel tijdens de ontvangst in het raad huis als later tijdens de politieke bijeen komst vertelde hij dat bijvoorbeeld in het Hogeberggebied vooral de landschappe lijke elementen als tuunwallen en scha penboeten beschermd moeten worden, zodat de agrarische bedrijfsvoering daar ongehinderd doorgang zou kunnen vinden. De gedeputeerde wees erop dat er bo vendien een vergoedingsregeling is: „Als dat geld weer in het bedrijf wordt gestopt, bijvoorbeeld voor de aankoop van krachtvoer, hoeft het beheer de boer motivering voor het verdedigen van het relatienotabeleid: „Wij moeten ons als CDA-ers bewust zijn van ons rentmeesterschap". Geld De gedeputeerde wees erop dat dit beleid onder, meer ook door de minister van landbouw wordt voorgestaan en dat Braks onlangs zelfs geld voor beheers vergoedingen beschikbaar heeft gesteld. Bovendien, zo benadrukte Van Gelder, was van de 'echte' beheersgebieden, waar het beleid ingrijpt in de agrarische bedrijfsvoering, zoals in Waalenburg, het grootste deel al aangekocht. En in die gebieden verdwijnt niet alle boere- nactiviteit, het wordt alleen minder in tensief. CDA Texel-voorzitter P. C. Hin pareerde de opmerkingen van zijn gede puteerde door er op te wijzen dat de Texelse boeren best aan natuurbeheer willen doen, maar dan binnen de gren- zen die door het bestemmmingsplan buitengebied worden aangegeven. Jan Koolhof wees er tijdens de politie ke bijeenkomst op dat teruglopen van het aantal hectares landbouwgrond op het eiland wel eens negatief zou kunnen werken voor het voortbestaan van de zuivelfabriek. Hierop vertelde een sta tenlid dat in de landbouwcommissie van de provincie zit, mevrouw G. A. M. Heemskerk-van den Broek, zij Texelaars, had gesproken die er niet zo'n moeite mee hadden als die fabriek zou verdwij nen. Zij was daar zelf ook enigszins door verrast. Hin zei geschokt dat dit niet door een boer gezegd kon zijn, omdat er 30 ar beidsplaatsen zouden verdwijnen. Ook Ate Rienstra, CDA-raadslid, benadrukte dat er gevochten moest worden voor het behoud van de fabriek. Druk Tijdens de ontvangst in het raadhuis werd uitgebreid gesproken over de druk die in de zomer op de Texelse voorzie ningen ontstaat door het grote aantal toeristen. De gedeputeerden Van Gelder en H. W. Korte lieten doorschemeren de grens van 47.000 slaapplaatsen eigenlijk te ruim te vinden. Dat leverde een vinni ge reactie van gemeentesecretaris Jo- Lees verder pagina 2. De raad van state heeft besloten dat de omstreden bollenschuur van De Ridder mag blijven staan, de werk groep Landschapszorg had aan dit hoogste rechtsorgaan gevraagd om een voorlopige voorziening tot af braak van de schuur. De gemeente verleende bouwvergunning voor het gebouw, zonder dat de benodigde verklaring van geen bezwaar die de provincie moest verstrekken in huis was. Volgens de werkgroep is een schuur met een goothoogte van vier meter te groot voor het Texelse landschap. Het besluit om bouwvergunning te verlenen zou zeker geschorst moeten worden volgens de raad van state, maar omdat de schuur al gebouwd is zou een dergelijke schorsing geen effect meer hebben. Omdat het niet uitgesloten is dat de bouw door het nieuwe bestem mingsplan buitengebied alsnog gelegali seerd zou worden en omdat volgens de raad de belangen van De Ridder die hier in het geding zijn groter zijn dan die van de Werkgroep Landschapszorg hoeft de schuur niet te worden afgebroken. Als echter het nog steeds niet offi cieel vastgestelde bestemmingsplan bui tengebied later geen goothoogte van vier meter of meer zal toestaan heeft de raad van state het recht om opnieuw een verzoek om voorlopige voorziening tot afbraak in behandeling te nemen. De ondiepe sloot of greppel op het moment dat het graafwerk werd stilgelegd. Een plaatselijke amateur-archeoloog maakt van de gelegenheid gebruik om naar vuurstenen en gebruiksvoor werpen uit vroeger tijden te zoeken De gemeente heeft zaterdagoch tend een eind gemaakt aan het gra ven van een sloot in het Hogeberg gebied. Het werk werd stilgelegd omdat de opdrachtgever geen aan- legvergunning had. Of de oude situ atie hersteld moet worden, staat nog niet vast; De gemeente voert hierover overleg met de provincie. Grondeigenaar Peter Witte heeft de sloot nodig om de ontwatering van het aan de Zuidhaffelderweg naLij de Rus senbegraafplaats gelegen terrein te ver beteren. Al in mei van dit jaar had hij hierover contact gehad met het Water schap waarbij de mogelijkheid aan de or de kwam om de bestaande bermgreppel over een lengte van 60 meter breder en dieper te maken. De voorkeur van Witte ging echter uit naar een voor de ontwa tering nog betere oplossing: het graven van een 2 Z2 meter brede greppel of sloot op zijn eigen grond, dus achter de tuin- wal en daardoor vanaf de weg nauwe lijks zichtbaar. Willem Bakker uit Den Hoorn kreeg opdracht dit werk uit te voeren. Halver wege het karwei, zaterdagochtend te gen half elf, verschenen twee ambtena ren van Gemeentewerken en die lieten weten dat het werk direkt moest worden gestaakt omdat er geen aanlegvergun- ning en/of ontgrondingsvergunning voor was afgegeven. De gemeente had een tip gehad van iemand die meende dat een dergelijke ingreep in deze omge ving verboden is volgens een voorlopige provinciale regeling die in het leven is ge roepen omdat aan dit gedeelte van het bestemmingsplan geen goedkeuring is gegeven. Bij zowel gemeente als Water schap heeft men de indruk dat Witte dat niet wist en dus te goeder trouw heeft gehandeld. Intussen is gebleken dat in kringen van betrokkenen verschil .van opvatting bestaat of het hier gaat om een sloot of een greppel. Bij het Water- Gisteravond is in zijn zomerverblijf nabij „De Robbenjager" te De Cocksdorp de heer Klaas van der Kooy uit Amstelveen plotseling over leden. Hij werd 74 jaar. Van der Kooy was voor de oorlog havenmeester van het vliegveld De Vlijt, wat het begin was van een carrière bij de KLM. Bekendheid verwierf hij als lei der van de groep, die tijdens de opstand van de Georgiërs met de reddingboot naar Engeland ging. Hij en de andere opvarenden werden in 1949 onderscheiden met het bronzen kruis van de Militaire Willemsorde en in 1981 met het Verzetsherinne- ringskruis. Binnenkort kunnen vijftig Texelse werklozen aan de slag in terreinen van Staatsbosbeheer. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft voor dit project een bijdrage toegekend van maximaal ƒ122.300,—. Met de coördinatie is het Mensen Zonder Werk-project belast, waarbij ge gadigden zich vanaf heden kunnen op geven, telefoon (02220) 4300. De WWV-ers, RWW-ers en andere mensen die al wat langer werkloos zijn zullen gedurende een half jaar bezig zijn met het wieden van onkruid in het Krim- bos, helmplanten, het weghalen van on gewenste jonge bompjes, het beleggen van paden met ruigte, het opruimen van kleine bunkers in het bos en het verwij deren van vogelkers. Dit werk zal onder minimaal toezicht van Staatsbosbeheer worden uitgevoerd en er wordt dan ook op gerekend dat de mensen vrij zelfstandig kunnen functio neren en daarbij het nodige verantwoor delijkheidsgevoel aan de dag leggen. De deelnemers zullen hun uitkering behouden en krijgen daarnaast een on kostenvergoeding van ƒ5,— per persoon per dag. De gemeente heeft voor hen een ongevallenverzekering gesloten. Deelname van WW-ers (dus mensen die noci maar kort werkloos zijn) stuit mogelijk op bezwaren omdat niet alle bedrijfsverenigingen akkoord gaan met het behoud van de uitkering. Gehoopt wordt dat vooral jongeren dit vrijwilligerswerk willen aanpakken, maar ouderen worden niet uitgesloten. De werkzaamheden die in de SBB-terrein (waaronder de campings van de RST) worden verricht, zouden anders niet worden uitgevoerd wegens bezuinigingen. schap vindt men het een greppel, gezien de functie. Maar tegenstanders van de ingreep vinden het gezien de breedte van 2Vz meter een sloot. In het geval van een greppel zou er niets aan de hand zijn want het maken van greppels wordt ge zien als normale agrarische bezigheid die niet aan goedkeuring onderhevig is.r Peter Witte zelf wilde geen commen taar geven. Vrijdag 21 september geeft Toon Her mans in de schouwburg van Den Helder zijn one man-show, aanvang 20.15 uur. Na afloop van de voorstelling vaart een extra boot terug naar Texel. Op de afde ling culturele zaken van het raadhuis zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Mensen die al kaarten hebben maar verhinderd zijn de voorstelling te bezoeken, kunnen hun kaarten terug geven waarna ge tracht zal worden ze aan anderen te verkopen. De parachutisten Karin van Riesen (23) van Texel en Ruud Veenman (26) uit Hoorn werden zondagmiddag er nstig gewond, toen zij met hun para chutes in elkaar verward raakten en te hard neerkwamen. Karin van Riesen liep onder meer ge compliceerde breuken aan beide benen op en Ruud Veenman had een bekken fractuur naast andere kwetsuren. Zij werden per ambulaqpe naar resp. het Gemini-ziekenhuis in Den Helder en het ziekenhuis van Hoorn gebracht. Aanvan kelijk liet hun toestand zich levensge vaarlijk aanzien maar dat viel achteraf mee. De dienst luchtvaart van de Rijkspoli tie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Voor zover bekend heeft niemand precies ge zien wat er verkeerd ging. Het tweetal was zeer ervaren in de parasport, Karin van Riesen had al omstreeks 500 spron gen gemaakt en Veenman 700. Zondag deden ze met 40 andere springers uit verschillende delen van het land mee aan een wedstrijd stack-springen. Daar bij probeert een springer tijdens de afda ling zodanig te manoeuvreren dat hij met de voeten op de parachute van een an dere springer komt. Daarbij wordt ge tracht een „toren" te vormen wat geldt als een proeve van parachutebeheer- sing. Door nog onduidelijke oorzaak ging daarbij iets mis, waardoor beide pa rachutisten met de touwen in elkaar ver ward raakten en waarbij een van de pa rachutes werd dichtgedrukt. Er hingen dus twee mensen aan één parachute waardoor de valsnelheid belangrijk gro ter was. Ook de houding waarin zij in de ze situatie mogelijk waren gedwongen, kan eraan hebben bijgedragen dat zij zeer ongelukkig neerkwamen op het land aan de kant van de weg tegenover het vliegveld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1