Cjroen jjjmrtsj'exeh het hart-, N\] willen welzijn léér kunnen sturen" en werkervaringsprojecten ij gemeente Venetië in Oosterend TH OU DER ZEGERS IN COM/SS/E WELZIJN: RIJD OM MZAAL DESCHILD Kamervragen over fuikaanpassing Andere Hin Koe door bliksem gedood verse mosselen fornuis BARKER'S IJZERHANDEL inGANG Nr. 9918 EB 1* DINSDAG 26 SEPTEMBER 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. •rktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en -;r Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans ié met vakantie. 'jtenties, abonnementen, etc.: I&De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, - 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99 17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB rir. 67.34.60.398. rij willen in de welzijnssector het beleid meer in eigen hand en. Dat betekent niet dat wij de inbreng van de Wei- stichting als adviserend lichaam niet waarderen, integen- maar we willen niet zómaar een miljoen geven en het ver- naar laten bekijken". Met deze uitlating bracht wethouder Zegers gisteravond tijdens de vergadering van de raads- nissie voor welzijnsbeleid de beweegredenen van het col onder woorden. In het sociaal cultureel jaarplan voor 1985 tdan ook voorgesteld de Welzijnsstichting om te bouwen sen adviserend lichaam. willen alleen maar het eels- en beheersbeleid wijzigen, lezen van met name de subsidie- jsie zou ik voor geen goud willen zo drukte Zegers het even later sen de voorgenomen structuur- •g werden diverse bezwaarschrif- cediend. Het bestuur van de Wel- chting, de sectie jeugd- en jonge- en de commissie van toezicht muziekschool zagen het idee niet De discussie over dit onderwerp i overigens weinig nieuwe ge- junten op. Zegers vertelde dat de ssëctor enorm veel geld verslindt, mmissie stond voor het grootste chter de wethouder. Alleen Daan )ien (Pakt) wilde de bezwaren ge- verklaren. Peter Bakker (PSP) wil- jst afwachten hoe de bezinning de Welzijnsstichting over een iele structuurverandering uit zou Positieve grondhouding ■uit Oudeschild was bezwaar ge- omdat de bouw van een gymzaal •5 van de investeringslijst is afge- Woordvoerder Dirk Witte: „Dit is enorme teleurstelling voor ons, iomdat uw houding in 1983 nog zo efwas. We willen nu echt duidelijk- 'sbben want de situatie in ,/t Skilt- zo langzamerhand onhoudbaar". :uw Duinker vertelde dat vanuit de föng de wil bestaat om mee te be- een nieuwe gymzaal, een sactie heeft al een ton aan obliga ten tegen 5% opgeleverd terwijl eigen werk ƒ25.000,— wordt ard. Op een andere manier wordt nog M.OOO— bijeengebracht en de ex ploitatiekosten zouden omlaag kunnen doordat de gemeenschap zelf zorgt voor het schoonhouden van de zaal. Zegers stelde daar tegenover dat de investering van ƒ650.000,— voor de zaal te bezwaarlijk is omdat die ook weer een structurele jaarlast voor de gemeente betekent, wat er in deze tijd eigenlijk niet meer bij kan. „Ik ervaar echt wel dat de Oudeschilder bevolking enorm mee werkt, maar we kijken tegen enorme be zuinigingen aan. Bovendien is Den Burg volgens de rijksnormen voorschoolgym- vergoeding zó dichtbij dat geen hogere bijdrage wordt gegeven als in een betere gymzaal wordt geïnvesteerd." Paul Kik kert was het niet met hem eens: ,Als een of andere Oudeschilder zelf zo'n ding neerzet dan hebben we er toch geen kosten aan?" Zegers wees er echter op dat er dan nog gestookt en verlicht moet worden. Peter Bakker berekende de jaar- last staande de vergadering op zo'n ƒ14.000,— en hij vond dat dat moest kunnen. Hij adviseerde met Daan Wei- boren en Joop van der Meer om door te gaan met de plannen en dus om het be zwaar gegrond te verklaren. Welboren: „We moeten hier, in navolging van een landelijke bekende partijgenoot van de wethouder 'een positieve grondhouding' aannemen en gewoon kijken hoe het wèl kan". Paul Kikkert adviseerde de Oude schilders om uit te zien naar een andere mogelijkheid, maar Riet Huitema zag niet waar het geld vandaan moest komen. Personeel Een paar van de ingediende bezwaar schriften lagen in de personele sfeer. Zo was er kennelijk verschil van mening over de inschaling van sportha^personeel en kwam een con flict naar buiten tussen mensen van de afdeling Culturele Zaken en de Muziek school. De commissie van toezicht van de muziekschool bleek het ook niet eens met het aantal lesuren dat de directeur momenteel geeft. Zowel Zegers als Peter Bakker ver baasden er zich over dat het conflict tus sen culturele zaken en de muziekschool op deze manier naar buiten werd ge bracht. Zegers had er weinig goede woorden voor. Uit het bezwaarschrift blijkt dat een ambtenaar van die afdeling niet meer voor de muziekschool wil wer ken en de strekking van het bezwaar schrift is dat die afkeer wederzijds is. De commissie waagde zich niet aan een uit spraak. De zaak diende eerst beter on derzocht te worden. Tot een unanieme gegrondverklaring kwamen de commissieleden bij een be zwaar dat zich richtte tegen het in één adem noemen van bewoners van het Maartenhuis en de Jellinekkliniek als mensen die in het ensemble voor „geestelijk gehandicapten" mee zoude kunnen spelen. De commissie vond ook dat de directeur niet méér les moest ge ven dan in de betreffende wetgeving werd vastgesteld (12 uur per week), maar een meerderheid schaarde zich achter het college op het punt van kostendekkende tarieven voor volwasse nen die via de muziekschool les krijgen. Lees verder pagina 2. De tweede kamerleden Zijlstra en Vos (beiden PvdA) en Tommei (D'66) hebben minister Smit-Kroes van Ver keer en Waterstaat kritische vragen gesteld naar aanleiding van haar besluit om geld uit te trekken voor de aanpassing van de aanleginrich- tingen. Wanneer de minister zal ant woorden is niet bij benadering te zeggen. De vragen luiden als volgt: 1. Elke „capacitatieve, planologische of financiële overwegingen" dan wel an dere overwegingen hebben ertoe geleid, dat de minister de aanpassing van de aanleginrichtingen van de veerverbin- ding naar Texel ten behoeve van het dubbeldeksveerschip lijkt te willen finan cieren? Welke nieuwe ontwikkelingen sinds 1981 liggen daaraan ten grondslag? 2. Kan de minister aangeven of door zo'n aanpassing de veerverbinding naar Texel in kwalitatieve en financiële zin be ter of juist slechter zal functioneren dan met twee enkeldeksschepen van 100 PAE's (Personen-auto-eenheden), als voorgesteld door de gemeenteraadsfrac tie van het Pakt van Texel? Welke argu menten liggen aan die opvatting ten grondslag? 3. Indien besloten wordt tot zo'n aan passing der aanleginrichtingen, welke gevolgen voor de tarieven zijn dan te verwachten, op korte en op lange termijn? 4. Welke gevolgen zijn te verwachten voor de frequentie van de veerverbin ding, met name in het hoogseizoen? 5. Kan de Teso waarborgen dat, in ge val van zo'n aanpassing, de daarmee sa menhangende reorganisatie van de veer dienst geen gedwongen ontslagen tot gevolg zal hebben? 6. Heeft de minister de mogelijke an- passing van de aanleginrichtingen ter sprake gebracht in het normale halfjaar lijkse overleg tussen Rijkswaterstaat, de Landelijke Vereniging tot het Behoud van de Waddenzee en het ministerie van Landbouw en Visserij (Staatsbosbe heer)? Zo neen, is de minister bereid dit alsnog te doen alvorens een beslissing te nemen? 7. Is de bedoelde aanpassing opgeno men in het lopende vijfjarenplan voor wegen- en oeververbindingen en in de begroting voor 1984? De Oosterender jeugd vermaakte zich kostelijk in de Ankergracht, de ouderen waren er minder over te spreken. De buitengewoon hevige regen vat van het afgelopen weekend heeft op verschillende plaatsen op Texel overlast bezorgd. Niet overat was het riool in staat de buitenspo rig hoge aanvoer van hemelwater te verwerken. Zoals in Oosterend, waar de Ankerstraat veranderde in een soort gracht. Het water steeg hier zo hoog, dat het de garages van de huizen inliep, wat sinds de bouw van deze wijk nooit is voorge komen al is hier wel vaker sprake geweest van wateroverlast. Een van de bewoners: ,,We zijn ervan overtuigd dat de capaciteit van het riool niet groot genoeg is, want de straat heeft al eens eerder blank gestaan. We hopen dat de ge meente naar aanleiding van dit ge val de zaak eens bekijkt en voor ver betering zorgt". Het buiige karakter van het weer bracht met zich mee dat de regen- hoeveelheden plaatselijk sterk uit eenliepen. Op het moment dat in het ene dorp de zon scheen, was er in het andere dorp sprake van een soort wolkbreuk. Gemiddeld viel za terdag rond 30 millimeter water op Texel en zondag eveneens. Ooste rend werd veel rijker bedeeld. In dorp en omgeving viel alleen zon dagmiddag 60 mm. Het vele water heeft ook de land bouw in moeilijkheden gebracht. Er staat op de verschillende landerijen nog vrij veel graan, ongeveer een derde van het totale areaal, voorna melijk tarwe. Dit moet dringend ge maaid worden, maar voorlopig kun nen de machines het hier en daar blank staande land niet op. Ook per celen erwten kunnen om die reden niet gedorst worden en zullen daar door waarschijnlijk verloren zijn. In het verslag van het bezoek van de CDA Statenleden aan Texel is een fout geslopen. Als voorzitter van het CDA Texel noemden we P. C. Hin. Dit moest zijn: Kees Hin. gemeente organiseert een tiental 'werkervaringsprojecten', waarbij lozen in de meeste gevallen gedurende ongeveer een jaar ervaring op ;n doen in een arbeidssituatie. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om 'iligerswerk, hoewel er wel met behoud van uitkering aan de projecten ;enomen kan worden. Het eerste doel is het handhaven of verbeteren •*ie waarde die de deelnemer op de arbeidsmarkt heeft. Inmiddels is bemiddeling van het Arbeidsbureau voor tien mensen een plaats viden. «de tien projecten zijn echter vijftien of meer plaatsen beschikbaar. :r elk karwei dat wordt aangedra- jelden de volgende vier normen: verk moet eenmalig zijn, er mogen tosten voor de werkgever aanzit- ie werkloze moet een zodanig ni- bebben dat hij het werk aankan en commissie bestrijding jeugdwerk- •sid moet zijn toestemming aan het Kt hechten. Oorspronkelijk werd van tien klussen binnen het ge- itelijk apparaat opgesteld die vooral nmaligheid werden geselecteerd, van keurde de commissie en later iet college van B. en W. er echter helemaal en één gedeeltelijk af. afdeling financiën wilde voor het axeren van 'gebouwde en onge- toe eigendommen' wel een 'werker der' hebben. Het gaat hier dus om vaststellen van de basis waarop de terend-goedbelasting berekend it worden. De feitelijke taxaties wor- door het grondbedrijf verricht, maar bijbehorende administratieve aslomp zou in een werkerva- tproject kunnen worden onderge- ht. De werkgroep was van mening dat dat bij het reguliere werk van de af deling hoort en dat het dus niet in aan merking komt. Dat gold ook voor een plan dat door het grondbedrijf was inge diend. Daar bestaat een achterstand in het bijhouden van het aan- en verkoop- register maar ook dat is iets wat de men sen van het grondbedrijf zelf moeten oplossen. Opzetten Het grondbedrijf kan eventueel wel ie mand krijgen om behulpzaam te zijn bij het opzetten van een kaartsysteem waa rin de bijzonderheden van de in beheer zijnde objecten kunnen worden onder gebracht. Dat is een uitvloeisel van de beslissing om het beheer van gemeente lijke eigendommen zoveel mogelijk bij deze gemeentelijke afdeling onder te brengen. Voor dit werk wordt iemand gezocht met een MTS- of MEAO- opleiding. Veel mensen kunnen geplaatst wor den bij een karwei dat in de Openbare Bibliotheek uitgevoerd moet worden. Ook hier gaat het om een echt eenmalig werk dat echter al omstreeks half febru ari klaar moet zijn. Het gaat hier om een zeer nauwkeurig karwei: het hele boe kenbezit van de bibliotheek moet admi nistratief geschikt gemaakt worden om in een automatisering ondergebracht te worden. Dat betekent dus het op gestandariseerde wijze beschrijven var boeken en titels. Voor dit werk zijn voor al zeer nauwkeurige mensen nodig. Ge zien de korte termijn waarop het werk geklaard moet worden wordt een aantal van ongeveer zes deelnemers gezocht. Een deel daarvan is overigens al gevon den, zoals er ook via het Arbeidsbureau al een paar mensen zijn gevonden voor functies bij de gemeente. HBO Er zijn zelfs projecten waarvoor ie mand op HBO-niveau wordt gezocht. Dat'is onder meer de nacontrole van de brandpreventievoorwaarden voor bestaande panden. Een bouwkundige zou onder begeleiding van de dienst bouw- en woningtoezicht deze controle kunnen gaan uitvoeren. Aan deze activi teit werd tot nog toe door gebrek aan werkkrachten een lage prioriteit toege kend. Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat de controle na een jaar nog eens her haald moet worden. Een LBO-bouwkundige met admi nistratieve inslag mag op pad om alle lichtreklames op Texel te gaan inventari seren. Daarbij zou tevens de onder- houdstoestand beoordeeld moeten wor den. Ook deze klus valt onder het do mein van de dienst bouw- en woning toezicht. Een paar werkervaringsprojecten die werden ingediend blijken oude beken den te zijn: zij kwamen al eens in aan merking voor plaatsing van iemand in het kader van de Werk Verruimende Maatregel, de WVM. Het gaat hier om een administrateur voor het samenwer kingsverband MZW/Jeugdwerk en een administratieve en organisatorische kracht ten behoeve van de Sportraad. Bij het samenwerkingsverband gaat het om iemand die zich bezig kan hou den met postverzorging, het samenstel len van een knipselkrant, eenvoudige correspondentie, archiefverzorging en met het organiseren van activiteiten. Het sportraadwerk verschilt daar niet zoveel van, hoewel de werkzaamheden hier misschien iets meer op organisato risch terrein liggen. Sportuitwisselingen, demonstraties, cursussen en promotie worden op dit gebied genoemd. Voor beide instellingen wordt gevraagd naar iemand die het lager of middelbaar ad ministratief onderwijs heeft doorlopen. Maquettebouw Eén van de weinige 'werkervaarders' die iets met zijn handen mag gaan doen wordt gevraagd door de afdeling Ruim telijke Ordening en Volkshuisvesting. Die zoekt een middelbaar bouwkundige of bouwkundig tekenaar die zich bezig kan gaan houden met maquettebouw. Daar bij gaat het zowel om het actualiseren van bestaande maquettes als om nieuwbouw. Wegens ruimtegebrek is het niet uit gesloten dat dit werk bijvoorbeeld in d'Ouwe Ulo zou moeten worden uitgevoerd. ROV kan nog iemand plaatsen voor het opzetten van een woningkartotheek. Dat werk staat erg laag op de prioritei tenlijst en wordt dus anders waarschijn lijk niet uitgevoerd. Het is nog niet zeker of deze lager of middelbaar administra tief geschoolde in de ruimte van de afde ling zelf aan het werk kan omdat ROV toch al met ruimtegebrek kampt. Het woningregister van de afdeling Algemene Zaken moet worden omgezet op een ander kaartsysteem. Met dat werk is al begonnen maar het laat zich aanzien dat het niet binnen de door het rijk gestelde termijn klaar zal zijn. Voor dit werk is al iemand met een lagere ad ministratieve opleiding voldoende. Algemene Zaken heeft nog een gege vensbestand dat omgezet zou moeten worden: de hinderwetkartotheek. Deze is totaal verouderd en te beknopt. Ge dacht wordt om deze omvangrijke klus te laten klaren door iemand van MTS- of HTS-niveau die bovendien een goed ad ministratief inzicht moet hebben. Soepelheid De aanvragen om deel te mogen ne men zullen met de nodige soepelheid worden behandeld. Waar dat in redelijk heid mogelijk is zal de gemeente reke ning houden met de verlangens van de deelnemers aan de projecten. Zo kan bij voorbeeld werk in deeltijd, eventueel sa men met anderen, worden verricht. Belangstellenden kunnen contact op nemen met de personeelsman van de gemeente, Ulbe de Beer. Het beste kan dat via een briefje naar het raadhuis, Groeneplaats 1, Den Burg. Naast voor keuren en opleiding kan daarin vermeld worden wanneer de kandidaat-deelne mer te bereiken is. Een stamboekpink van de heer Joh. C. Roeper te Oosterend werd zondag- middag omstreeks één uur door de blik sem getroffen en op slag gedood. Het dier stond op een stuk land aan de Nes- weg aan de rand van het dorp. De scha de moet tussen de duizend en tweedui zend gulden liggen. 1ste kwaliteit HAVENRESTAURANT TEXEL Uw gastheer: Jan C. Stolk. elektrische oven, grillelement, grill- J motor, in wit of beige. Deze week 095, Telefoon 02220-2346 N WINKELVOL IDEEËN 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1