Groen r7warls jexeh in het hart-, Overleg op Texel foorbeeld hele land" Speciaal-school gaat op 22 oktober feestelijk open \oreca-voorzitter over contact met overheid: SHORLINE verse mosselen Geen dankbaarder publiek voor een goed koud buffet dan horeca ondernemers. 1ste kwaliteit Xgk HAVENRESTAURANT TEXEL Uw gastheer: Jan C. Stolk. Jaarrede Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties; Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398 gaven tot het veranderende publiek: ,,We zullen moeten innoveren. Boven dien is het onderhouden van goede pu blic relations erg belangrijk. 'Uit, goed voor u' moet natuurlijk blijven maar daarnaast is het van groot belang .dat er professionele begeleiding op dit punt komt. Het derde belangrijke punt is sa menwerking. Verbrokkeling in de manier waarop naar buiten wordt getreden kom ik telkens weer tegen en daar is niemand mee gebaat. Of je nou, om het eens krachtig uit te drukken, een kroeg of een grote vreetschuur hebt, de hele horeca heeft behoefte aan mensen die tijd voor en zin in uw producten en diensten hebben". Van Urk vergeleek de horeca-sector met een schip dat in een 'shipping lane' vaart, een soort hoofdverkeersader op zee. Schepen die daar gebruik van ma ken hebben voorrang. „Bovendien hebt u de wind in de rug en de stroom mee door de toenemende hoeveelheid vrije tijd bij uw klanten. U moet uw kans ech ter wel pakken en ik hoop dan ook dat het congres aan deze drie sleutelwoor den aandacht zal schenken". Daarmee gaf Van Urk een niet zo heel stille wenk. Eén van de belangrijkste on derwerpen van het congres is een even tuele fusie van de Horecaf met Horeca Nederland, de twee werkgeversbonden in deze sector. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. iwerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog. tel. (02228) 266 en aider Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel (02220) 5393. Hans ftof is met vakantie, jjvertenties, abonnementen, etc.: ,e|d& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, Jji (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 De mariniers dankten het publiek op hun eigen wijze. lijdens de opening van het Horecacongres aan boord van de „Molengat", lensdagochtend, sprak Horeca Nederland-voorzitter L. Ezinga zijn tevre-. iheid uit over het overleg dat op Texel de laatste jaren bestaat tussen ge- lente en horeca: „Het is voor de horeca heel belangrijk dat de milieube- igen een gezonde bedrijfsvoering niet onevenredig schaden. In de ge- lente Texel en in Groningen is er een duidelijk overleg tussen gemeenten ons over de invulling van de overlastwetgeving. Deze problemen moeten bet hele land evenwichtig aangepakt worden en daarbij denk aan de ma- ïwaarop de twee genoemde gemeenten hun regeling hebben opgezet". Net congres werd officieel geopend door de,, zakenvrouw van het jaar B" mevrouw L. A. Nijhuis, directrice van de NMB-vestiging in Schagen. (spreekgestoelte werd vervolgens bezet door C. van Urk, stafmedewer- ivan dezelfde bank. Ezinga begon zijn toespraak met het herdenken van de vorig jaar overle- D'Orne Willem' Brugmans. Ie buffetten en het tweede autodek de „Molengat" waren vanaf kwart inegen 's ochtends het toneel waar- zich de opening van het congres af belde. Beide ruimtes waren sfeervol (Sficht. De tafeltjes in de buffetruim- |waren gedekt en er waren overal pa- jols neergezet. :1et spreekgestoelte bestond uit een Ie ton waar volgens het opschrift *tbier in moet heben gezeten. Het autodek onderging een metamor fe. Met behulp van veel tafels en oeltjes, een paar barren en kramen ^ar een koud buffet op was uitgestald 'Jseen terrasachtige sfeer geschapen, fet officiële gedeelte speelde zich ech- boven af. Nadat congrescommissievoorzitter 'ins Segers het congres opende met «uitspreken van de hoop dat de con- fsgangers zich niet figuurlijk in de tót genomen zouden voelen was de fcrofoon voor mevrouw Nijhuis. Flexibiliteit De voormalige zakenvrouw van het lf gaf een toelichting op wat volgens 6r de belangrijkste eigenschap voor ^ondernemer, vooral in de horeca, is: feibiliteit. Mevrouw Nijhuis begon haar betoog tërigens met de constatering dat zij in «ar beroepspraktijk geen verschil kan Wdekken tussen het functioneren van "annelijke en vrouwelijke managers. „In «horeca worden nogal verschillende ei- gesteld aan het management. Zo "pet tegelijk leiding gegeven worden als kostbaarheid betracht. Bovendien Didt gewerkt voor een groep die op Eerdere gebieden snel verandert. De S<ste eis om te overleven is flexibiliteit, «moet bovendien bereid zijn om te ver duwen, je medewerkers kunnen stimu- en een open oor hebben voor échten van je klanten. Financiële flexi- ïteit is erg belangrijk. Daarbij is niet «palend of er eigen vermogen is, want Slis iets wat in het verleden is opge duwd, terwijl we bij de beoordeling van "ze klanten veel meer naar de toe tst kijken". Van Urk diepte het begrip flexibiliteit wat verder uit. In een bijzonder helder betoog schetste hij hoe de doelgroep in een korte tijd is veranderd. „Na de twee de wereldoorlog werd de tiener als doel groep ontdekt. Er waren er veel van, ze waren koopkrachtig en ze wilden hun geld ook uitgeven. Dat leidde tot een ombouw van veel bedrijven die zich op het jonge publiek gingen richten. On danks de toenemende welvaart gingen toen veel bedrijven kapot die niet de flexibiliteit opbrachten om deze tendens Op maandag 22 oktober om 11.15 uur zal de Kompasschool in Den Burg officieel worden geopend als zelfstandige openbare school voor speciaal onderwijs. Het is de bedoe ling deze gebeurtenis een feestelijk karakter te geven in aanwezigheid van diverse autoriteiten. De feitelijke zelfstandigheid gaat al op 1 oktober in. Zoals bekend heeft de ge meente grote spoed gezet achter de „verzelfstandiging" van de school, die tot dusver een dependance is van de Helderse Kompasschool. De drijfveer had een financieel karakter, want nu de school zelfstandig wordt, hoeft de ge meente de kosten van de derde leer kracht en de taakverlichting niet meer te betalen. De gemeente is over de gevolgen van de afscheiding echter nog in gesprek met het bestuur van de Kompasschool. Omdat die school kleiner wordt, gaat men faciliteiten voor een deel verliezen en naar aanleiding daarvan heeft het bestuur bepaalde wensen op tafel ge legd. Het komt erop neer dat het school bestuur wil, dat de gemeente de in dienst van het Kompasschoolbestuur te vólgen. Ook nu is dat trouwens te zien. De economie begint weer aan een stijging en we moeten helaas constate ren dat er nogal wat bedrijven op de rand van de afgrond balanceren. Wat is er gebeurd? Die groep waar we ons op gericht hebben, de jeugd, is veel kleiner geworden nu de bevolkingsexplosie ach ter de rug is. Daar staat tegenover een grote groep bejaarden, ongeveer een zesde van onze bevolking, die koopkr achtig is en die ook geleerd heeft geld uit te geven in de achter ons liggende welvaartsperiode. Dan moeten we ook beschouwen het grote niet-actieve deel van de afhankelij ke beroepsbevolking, dat zijn toch onge veer twee miljoen mensen, dat is bijna de helft van de werknemers. Dat betekent dat we naar een maat schappij toegaan waarin de vrijetijds besteding steeds belangrijker wordt en het arbeidsethos steeds onbelangrijker. De horeca weet nog niet hoe dat inge vuld moet worden". Shipping Lane De bankman gaf zijn publiek drie sleu telwoorden die volgens hem toegang zijnde administratief medewerkster, de logopediste en de concierge voor de uren die zij als gevolg van de verzelfstan diging zullen terugvallen, overneemt in gemeentedienst. Inmiddels is duidelijk geworden dat op grond van de voor bui tengewoon onderwijs geldende vergoe dingsregels zonder financiële pijn de ad ministratief medewerkster en de logope diste zouden kunnen worden overgeno men, maar het college voelt daarvoor weinig, want men schakelt voor deze functies liever Texelse krachten in. De Texelse logopedistes zullen in de toe komst namelijk uren moeten inleveren als gevolg van de terugloop van het leer lingenaantal op de scholen en zouden daarom de voorkeur moeten hebben bij benoeming. Men heeft echter wel be grip voor de wens van het Kompasschool-bestuur om zijn mensen aan het werk te houden en het laatste woord over dit probleem is dan ook niet gezegd. Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft men er de verzelfstandiging van de school niet door laten vertragen. In gaand maandag a.s. is de thans 36 leer lingen tellende school onafhankelijk. Na deze hint van Van Urk hield bonds voorzitter Ezinga zijn jaarrede. Die begon met het voorlezen van het traditionele telegram aan de koningin, waarin de congresleden eerbied en trouw aan het vorstenhuis betuigen. Ezinga schetste een vrij somber perspectief. Hij constateerde dat ook in 1984 in de horecabranche een reëele achteruitgang te zien zal zijn. Alleen de logiesverstrekkende sector zal er een beetje op vooruit gaan. De voorzitter noemde een aantal mo gelijkheden om de branche wat te ver sterken. Daarbij zocht hij het vooral in het uitsluiten van al te makkelijke con currentie door de vestigingseisen te ver zwaren. Hij pleitte onder meer voor de invoering van een stageperiode in de opleiding voor de 'horecapapieren'. Met name in de 'droge' horeca constateerde hij problemen: „Wat men op het mo ment kan constateren is dat werklozen met financiële steun van de overheid links en rechts'zomaar een cafetaria of een rijdend snackbedrijf beginnen. Dat vind in een verwerpelijke zaak. De grote verwisseling van ondernemers in deze sector is dan ook een teken aan de wand". Overigens vindt die wisseling ook plaats in de drankverstrekkende sec tor waar wel een vestigingsregeling geldt. Wat betreft de overlastwetgeving noemde Ezinga als schrikbeeld Rotter dam waar een zeer strenge bepaling in de maak is die de stad indeelt in zones waar meer of minder hinder mag ont staan. Beter gaat het op Texel en in Gro ningen waar problemen in goed overleg worden opgelost. Paracommercie Ook inzake het beleid van de para commercie moet de voorzitter tevreden zijn geweest met Texel. Hij pleitte name lijk voor het privaat- en publiekrechtelijk oplossen van eventuele roblemen. Men spreekt van paracommercie als sport kantines en dergelijke bijvoorbeeld brui loften en partijen gaan ontvangen. Een privaatrechtelijke overeenkomst is een contract tussen particulieren, publie krecht is vastgesteld in voor iedereen geldende regels en wetten. Texel kent al geruime tijd een privaatrechtelijke over eenkomst tussen de horeca en de kanti nebeheerders, die onder meer is voor tgekomen uit het al eerder genoemde overleg. Ezinga keerde zich overigens tegen decentralisatie van dit beleid, dat vol gens hem alleen door het rijk uitgestip peld kan worden. Gemeentes zouden te veel afhankelijk zijn van de goede wil van de betrokkenen. Een andere taak voor de centrale over heid is het doorvoeren van de wijziging in de wet op de kansspelen. Ezinga voor zag een wildgroei als dat niet snel zou gebeuren. Voor wat betreft het toeristi sche beleid wilde de voorzitter de rijks nota die hierover in de maak is niet af wachten: „Ik acht het van groot belang dat de hele bedrijfstak met een eigen vi sie op toeristische ontwikkelingen komt en daarbij duidelijk een eigen beleid ter discussie stelt". Tim Ossebokaal De samenwerking met zowel het Ko ninklijk Nederlands Ondernemers Ver bond als met de werknemers was goed Lees verder pagina 2. Zaterdag 29 september De Noordhollandse Topformatie Entree f5,— Entree flO— Kantoorstraat 9-11, Den Bilrg Schoutszaal van De Lindeboom was een Texelse produktenmarkt ingericht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1