Cjrocn TwarLr Jexeh in het harL, VVV Texel financieel bij de afgrond Experiment met trekkershutten niet geslaagd Ledenwerfcampagne leverde weinig op september 4% eruggang bij TES0 Dringend meer gemeentesubsidie nodig eo Visser kocht De Ruyterstraat 83 ïexelstroom" minstens ier weken in dok Te laat open WAT IKZEGGEN WOU..' Borrel met bittere nasmaak JEB IS! GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9920 TEXELSE DINSDAG 2 OKTOBER 1984 COURANT Sectie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. .ten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en ,.;(van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans isterhof is met vakantie. advertenties, abonnementen, etc.: „geveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg itfoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr. 67.34.60.398. De afgelopen maand is het vervoer :ijTeso opnieuw gedaald. Er werden jJ447 eenheden vervoerd tegen 56811 lenheden in september vorig jaar, sn teruggang van 4,16%. Het september zitten de eerste drie c,vartalen van dit jaar erop. In deze ile periode zakte het vervoer van 510.763 tot 500.885 eenheden, een te uggang van 1,93%. In september j.l. was bij alle catego- eén van vermindering sprake. Het aan- vervoerde personenauto's bedroeg 4.065 (vorig jaar 45.168), een verminde met 2,44%. Het aantal vervoerde nachtauto's was 2675 (vorig jaar 3126) teruggang van 14,42%. Het aantal inleggers daalde van 967 tot 928: {03%. Teso vervoerde in september250 :vssen, vorig jaar september waren dat nog 276, een vermindering derhalve 9.42%. Het caravanvervoer nam 10.63% af (van 1063 naar 950) en aantal aanhangwagens zakte van tot 798 (8,8%). In financieel opzicht begint de VVV de rand van de afgrond te naderen. De liquiditeit loopt sterk terug en men heeft te ma ken met een structureel, dus blijvend verlies. Het exploitatiete kort over het afgelopen boekjaar is afgeschreven van de reser ves, zodat deze reserves met de helft zijn verminderd. Binnen afzienbare tijd komt men dus in de problemen als de inkomsten niet worden opgevoerd. Het VVV bestuur heeft de gemeente daarom voorgesteld de jaarlijkse subsidie volgens andere nor men te berekenen waardoor een aanmerkelijk hoger bedrag ontstaat. B en W hebben hierop nog niet gereageerd. een vrijdagmiddag in Havenzicht xhouden openbaree verkoping is Leo lasser uit Oudeschild voor f70.000,— ei- :enaar geworden van het woon/winkel- i De Ruyterstraat 83, vroeger eigen- 1 van slager Harry van Neerden. Het and werd in opdracht van de bank ver acht. Ten overstaan van notaris Hans •oswijk werd opgeboden tot 760.000,—. ioogste bieder was H. Gieze die na af top met de ,,plok" ging strijken. Bij 1.000,— werd afgemijnd door Aad van ore die in opdracht van Visser handel- s. Visser die vlak bij het pand woont zal rzijnzoons Erwin en Erik in huisvesten. De veerboot Texelstroom is voor een okbeurt naar de Amsterdamse Oranje- erf vertrokken en zal minstens een 'oand wegblijven. In het kader van het aiovatieplan voor het schip zullen na- niet alleen de gebruikelijke dok- erkzaamheden worden verricht, maar het schip ook worden opengemaakt mer drie generatoren uit te kunnen ha- jn. Deze generatoren zullen bij AEG in 'ttterdaam worden gereviseerd. Verder den de toiletten worden opgeknapt de tegelvloeren door Bolidt- «ren worden vervangen) en wordt al- &ischilder7 reparatie- en vervangings- wk uitgevoerd. Het huidige systeem waarop de ge meentelijke subsidie is gebaseerd da teert van negen jaar geleden, toen het organisatiebureau Bakkenist Spits en Co de Texelse VVV doorlichtte en onder an dere met de aanbeveling kwam om de personeelslasten voor zover die hadden te maken met het geven van „informa tie" door de gemeente te laten vergoe den. Daarbij werd dus een schatting ge maakt in hoeverre de medewerkers van de VVV informatief bezig waren. Dat systeem is in de loop der jaren te weinig gaan opleveren in verhouding tot de toe nemende omzet. Ook de ingebruikne ming van de computer strooide in dat opzicht roet in het eten. Door de com puter bleef de personeelsbezetting be perkt en daardoor ook de op de perso neelssterkte gebaseerde subsidie. Men wil daarom nu ook de computerkosten voor subsidiëring in aanmerking brengen. Enige mogelijkheid Mogelijkheden om andere vaste in komsten te verhogen zijn er niet. De le dencontributie kan slechts bescheiden, trendmatig worden opgetrokken omdat de leden anders weglopen. De provisies van hotel/bungalowboekingen e.d. zul len als gevolg van toenemende wervingsactiviteit mogelijk wel stijgen, maar dat is nogal ongewis en bovendien wil men de provisie gebruiken om verde re promotie te bekostigen en niet om het tekort van het „apparaat" te dekken. Dat laatste moet gebeuren met vaste in komsten en die zijn thans dus niet toereikend. De problematiek kwam vrij uitvoerig ter sprake in de donderdagavond gehou den buitengewone ledenvergadering van de VVV Texel in hotel De Lindeboom en wel bij de behandeling van het financieel jaarverslag en de begrotingen. Zoals be kend kijkt de VVV tegen een exploitatie tekort aan van f132,510,—. Een zó groot tekort wordt niet opnieuw verwacht om dat de jaarcijfers betrekking hebben op een periode van 14 maanden (als gevolg van een verschuiving van het boekjaar zodat dit nu samenvalt met het kalender jaar) waarin wel alle kosten maar nog niet alle baten zijn verwerkt, maar ook als deze factor wordt verrekend blijft er een tekort, waarmee men ook in volgen de jaren te maken zal krijgen. Na de pu blicaties die hierover zijn geweest werd op voorstel van voorzitter Harry Wuis niet verder ingegaan op de oorzaak van deze situatie en werd met algemene stemmen besloten het verlies af te boe ken van de voorzieningen (reserve). Er was geen verschil van mening over de ernst van de situatie. Wuis: „De VVV staat er slecht voor." Dit werd onderstreept door één der le den, de heer Miedema, die met ken nis van zaken de cijfers had bestu deerd en die sprak van een zorgwek kende toestand, vooral op langere termijn. Dezelfde conclusie trok Rabobank-directeur R. Veenstra die de VVV snel naar de afgrond zag koersen als de Texelse gemeenschap niet bereid of in staat zou blijken de helpende hand te bieden. Hij wees erop dat de gemeenteraad haar ver antwoordelijkheid in deze moet in zien en de VVV de broodnodige ruimte moet geven door het subsi diebeleid aan te passen. actie van de VVV Texel om do- '4eurs en nieuwe leden te werven i tot dusver weinig succesvol. Jschts een handjevol mensen heeft lunstig gereageerd op de informa- •sfolder die de VVV huis aan huis op -I liet bezorgen. 5a|s bekend ging het om het winnen middenstands- en andere bedrijven )asis van de daarvoor speciaal ont- wpen nieuwe contributieregeling en ^donateurs, onder andere in kringen "mensen die geen direct belang heb- bij het vreemdelingenverkeer. Voor- r Harry Wuis betreurde het donder hond in De Lindeboom dat het be kleven zo slecht heeft gereageerd op ■a«ie. De bedrijven die reeds lid waren nu te maken kregen met de gevolgen "de nieuwe contributieregeling heb- zich wel akkoord verklaard, hoewel ^migen aanmerkelijk meer gingen 'talen. Jan Zwan was er niet verbaasd over «•zich zo weinig nieuwe leden en do- :5urs hebben aangemeld. Het ^sturen van een brief was volgens lang niet voldoende. „Mensen je voor zoiets benaderen in een ^oonlijk gesprek. Bij veel mensen is ls vvel wat te halen, maar je moet er voor op pad." Tijdgebrek Ifs ingeschreven leden die als ge volg van de nieuwe regeling érg veel meer moesten gaan betalen, zouden door de VVV persoonlijk worden bena derd. Het zonder meer sturen van een veel hogere rekening zou niet erg char mant zijn. Maar dat is niet goed gegaan, zo bleek uit opmerkingen van Jaap Drij ver die een keer een telefoontje had ge had met de vraag hoeveel personeel hij in dienst had (maatgevend voor het con tributiebedrag) en daarna nooit meer iets had vernomen. Adjunct-directeur Hans Bakker trok het boetekleed aan. Hij had het inderdaad laten sloffen als gevolg van tijdnood. Directeur Jaap Dekker wees op de „groeistuipen" waar in de VVV verkeert en het personeelsge brek waardoor het nodig is prioriteiten te stellen. „Dan kun je niet altijd doen wat je hebt beloofd. Onze eerste aandacht moet uitgaan naar de werving van gasten. De toekomst is niet rooskleurig en we moeten alle zeilen bijzetten. Voor bereidingen voor promotieactiviteit moeten op een bepaald tijdstip worden aangepakt, anders mislukt de hele actie. Andere dingen moeten dan wachten." Wouter van der Werf deed de suggestie om iemand op provisiebasis met het werven van leden en donateurs te be lasten. De voorzitter zei dat hier al over wordt gedacht. Er komt een speciale man die mogelijke leden persoonlijk gaat benaderen, al is het de vraag of het juist is de provisiebasis te hanteren. 17 leden Dat de VVV-leden zich veel bekomme ren over de problemen bleek niet uit hun toeloop naar deze vergadering. Niet meer dan 17 stemgerechtigde leden kon den worden geregistreerd en voorzitter Wuis sprak zijn leedwezen daarover uit. Wuis was wel blij met de bereidheid van minister Smit-Kroes om de aanpas sing van de aanleginrichtingen financieel mogelijk te maken. Hij had ook een compliment voor Teso wegens haar in spanningen om dit resultaat te bereiken. Hij sprak van een „ondernemersvriende- lijke en toeristische vriendelijke beslis sing" met structureel gunstige gevolgen voor de werkgelegenheid, al geldt dat laatste niet voor het Teso-bedrijf zelf. Hij was ook blij met de 40.000 gulden die de gemeenteraad onlangs beschikbaar stel de voor de najaarspromotie. „Het is ver heugend dat de raad begrip heeft voor het belang dat hier mee wordt gediend. Elke 1250 overnachtingen erbij betekent één extra arbeidsplaats op Texel." Wuis zei het onverantwoord te vinden als de VVV zou lijden onder de bezuini gingen die de plaatselijke overheid moet doorvoeren. Hij vond dat de economisch slechte tijd juist aanleiding moet zijn voor extra promotie. Vivo-pand Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering waarin de leden ak koord gingen met de aankoop van het voormalige Vivo-pand ter uitbreiding van het hoofdkantoor op de Groene- plaats wilde Jaap Drijver weten waarom het VVV bestuur achteraf had afgezien van aankoop en inplaats daarvan een deel van het pand had gehuurd. Wuis legde uit dat men op het moment waar op tot aankoop werd besloten nog niet wist hoe de VW er in financieel opzicht voorstond. Dat bleek kort daarop toen de jaarcijfers beschikbaar kwamen en de aankoop ging toen niet door. Men wilde de liquiditeitspositie niet nog meer verslechteren. Drijver zei te hopen dat men de zaken voortaan beter zou overwegen alvorens met dergelijke voor stellen bij de leden te komen en consta teerde dat de VVV in ernstige problemen zou zijn geraakt als er voor het pand geen andere koper was geweest en de VVV het gebouw had moeten afnemen of een boete betalen. Harry de Graaf vond dat de VVV door deze gang van za ken een „kwajongensachtige" indruk heeft gemaakt, vooral omdat het besluit om achteraf van aankoop af te zien te genover de leden niet behoorlijk is toe gelicht. Er was alleen een summier pers bericht. Wouter van der Werf betwijfel de of de VVV nu wel zoveel voordeliger uit is. Men huurt de helft van het pand voor 725.000,— per jaar gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar. Wuis erkende dat men met de kapi- taalslasten die de oorspronkelijk beoog de verkoop tot gevolg zouden hebben, niet duurder was uitgeweest, maar men had de zaak op de lange termijn beke ken, daarbij bleek dat het verstandiger zou zijn om te huren inplaats van te kopen. Niet serieus Jan Zwan zei dat de VVV voor deze handelswijze niet geloofwaardig over komt. Hij had er ook bezwaar tegen dat hij pas die ochtend de stukken voor deze vergadering had ontvangen zodat hij ze niet behoorlijk had kunnen bestuderen. Zoiets is al vaker gebeurd en het geeft er blijk van dat men de leden niet serieus neemt. Het verwonderde Zwan dan ook helemaal niet dat de opkomst zo klein was. „De leden denken: bekijk het maar." Wuis deed geen moeite de gang van zaken goed te praten. „Hier kunnen we het mee doen en daar doen we het dan ook mee." Nieuwe reisgids Directeur Jaap Dekker vertelde dat een nieuwe vakantiereisgids voor de VVV op komst is. Deze zal in een oplaag van 75.000 worden gedrukt en onder an dere worden verspreid via reisbureau's en boekingskantoren. Daar kunnen aspirant-toeristen dus een Texelvakantie boeken. Een deel van de oplaag wordt voorzien van een bijlage met Franse, Duitse, Engelse en mogelijk zelfs een Ita liaanse tekst, wat illustratief is voor de „bredere" marktbewerking die de VVV voor ogen staat. VVV's meest bekende uitgave „Waddeneiland Texel" blijft ver schijnen maar een volledig Duitstalige editie van dit magazine hoort tot het ver leden. Inplats daarvan zal aan de uitgave een bijlage met Franse, Duitse en Engel se informatie worden toegevoegd. Het komt er op neer dat men een vertaling zal aantreffen van de belangrijkste infor matie. Er komen ook meer informatieve artikelen in „Waddeneiland Texel". Het blad dreigt nu te veel een advertentie blad te worden. De meeste andere VVV- drukwerken komen ook weer terug zoals de campingfolder en de „Uit"brochure. Het materiaal zal onder andere op beur zen en tentoonstellingen maar ook op zg. workshops worden aangeboden. Deelname aan dergelijke exposities ge schiedt veelal samen met andere VVV's zoals die van de overige waddeneilanden en de Friese VVV. Ook advertentiecam pagnes staan weer op het programma, zoveel mogelijk in samenwerking met het NBT. De nadruk zal steeds meer lig gen op het aanbieden van „sportieve" vakanties waarmee men inmiddels hoopgevende ervaringen heeft opge daan. Of er geld is voor radioreclame staat nog niet vast. Automatisering De automatisering bij de VVV nadert zijn afronding. Men is thans doende met het inbrengen van het administratiepro gramma. Het is de bedoeling dat de zaak per 1 januari a.s. draait volgens het oor spronkelijke plan, zodat men vanaf dat moment het volledige profijt van de computer heeft. Net als andere instanties die subsi dies of bijdragen ontvangen van de gemeente, had de VVV van het ge meentebestuur een brief gehad met het verzoek om in verband met de gemeentelijke bezuinigingsoperatie „in te leveren", dus voorstellen te doen om tot vermindering van de subsidie te komen. Als daarop niet Het experiment dat dit jaar op vier campings is gehouden met een keten trekkershutten is grotendeels mislukt. Loodsmansduin, Kogerstrand, De Krim en Prins Hendrik konden uiteindelijk de aanschaf van de hutten'nog een beetje lonend maken door ze buiten de VVV om te verhuren aan ieder die dat wilde. De campingshouders wijten het mislukken aan te weinig pu bliciteit rond de proef. De VVV stelt daar tegenover dat adverteren te veel geld kost in verhouding met de opbrengsten, maar dat op het gebied van gratis publiciteit heel veel is gedaan. Het enige positieve geluid komt eigen lijk van de mensen die de trekkershutten gebruikt hebben; die waren vrijwel unaniem enthousiast. De oorspronkelijke bedoeling was dat wandelende of fietsende gasten bij de VVV per camping maximaal drie nach ten in een trekkershut zouden boeken, waarna eventueel naar een volgende camping doorgetrokken zou kunnen worden. Hiervoor kwamen slechts enke le tientallen boekingen binnen. „Als we het daarvan hadden moeten hebben zou één van de trekkershutten een week of drie verhuurd zijn geweest terwijl de an dere twee leeg zouden zijn gebleven", al dus Cees Polderman van Prins Hendrik. Polderman stond en staat nog steeds sympathiek tegenover het idee van de trekkershutten. „In Overijssel en in Gel derland werkt het prima, ik las dat in Gelderland, waar ze nog later dan wij zijn begonnen, zo'n 1300 boekingen zijn geweest. De huisjes en de prijs zijn aan trekkelijk, ik wijt het falen van de proef dan ook geheel aan de gebrekkige publi- In de nacht van zaterdag op zondag trad de politie op tegen een horecaon dernemer in De Koog die zijn zaak na het voorgeschreven sluitingsuur nog open had. Er werd tegen hem proces verbaal opgemaakt. Lees verder pagina 2. De voorzitter van de horeca- organisatie vond dat hij tijdens de ont vangst door het gemeentebestuur bij het aanbieden van een fles drank aan de burgemeester een opmerking moest ma ken betreffende bijnamen van vorige burgemeesters. Hij had deze vernomen van zijn vriend, de zoon van eerstbedoel de burgemeester. Als een voorzitter van zo'n organisatie, die zoveel met het pu bliek te maken heeft, zulke lompe op merkingen maakt over iemand die zo veel voor de Texelse gemeenschap heeft betekend, kan dat verschillende oorza ken hebben. Het zou kunnen zijn dat de spiritualiën een rol gespeeld hebben, of de man weet totaal niet waar hij staan moet. Ter verontschuldiging kan worden aange voerd dat het de eerste keer was dat be trokkene in die functie het woord voer de. Hopelijk wordt hij dan door zijn me debestuursleden attent gemaakt op be paalde normen in onze samenleving. Ik hoop overigens voor hem dat zijn vriend erom kan lachen, wat bij mij en zeker ve len met mij niet het geval is. Als we te rugdenken aan wat onder de bezielende leiding van burgemeester De Koning tot stand gekomen is ten voordele van ons allen, zijn zulke opmerkingen ongepast. Nee Horeca, niet alleen als gastheer, ook als gast moet u zich kunnen gedragen. J. D. Koning, Den Burg. citeit die de VVV heeft verzorgd. Ik weet wel dat Overijssel de primeur had en dat de pers daardoor minder belangstelling had, maar het is in Gelderland toch ook gelukt. De VVV heeft alleen de folder meegestuurd met de aangevraagde in formatiepakketten en dan bereik je echt te weinig Nederlanders." Polderman was dan de exploitant die als eerste in augustus tot de conclusie kwam dat hij beter zelf met de trekkers hutten in de weer kon gaan. Hij veran derde de prijsstelling. In plaats van 737,50 per nacht, ongeacht het aantal bezette bedden per hut, rekende hij bij een bezetting van 1, 2 of 3 bedden een tientje per persoon. De trekkers waren dan wel verplicht ontbijt en diner bij hem af te nemen voor nog eens twintig gul den per dag. Een arrangement dat uit stekend aansloeg. De andere camping houders gingen niet zover, maar boekten na overleg met de VVV toch ook wel op eigen houtje, waarbij het met de drieda- gennorm niet zo nauw werd genomen. Perspectief VVV-directeur Jaap Dekker vertelt dat zijn organisatie al het mogelijke heeft ge daan om publiciteit te krijgen. Zo werd de mogelijkheid om in een trekkershut te verblijven onder meer bij de RAI caravanbeurs gepropageerd, was infor matie opgenomen in de bungalowbe- middelingsbrochure en werd de folder verspreid. Dekker vertelde dat er een nieuw perspectief in de maak is voor de trek kershutten. In de provincie wordt ge werkt aan het samenstellen van een (pu blicitair interessante) keten waarin ook Texel opgenomen zou kunnen worden. Daarbij is het echter belangrijk dat cen traal geboekt kan worden, zodat mensen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken hun reis kunnen plannen. Oqk in Friesland wordt gewerkt aan een dergelijke keten. Dekker noemde zelfs Breezanddijk, in het midden van de Afsluitdijk als mogelijkheid voor het plaatsen van een paar hutten. „Dan moet wel eerst een diepgaand inzicht in de haalbaarheid verkregen worden, maar het gebruiken van die ketens zou natuurlijk een prachtige mogelijkheid om op vakantie te gaan bieden." Polderman gaat nog een stap verder dan het verkrijgen van inzicht: „Als ik me volgend jaar bij die keten aansluit wil ik wel eerst garanties zien dat er behoor lijk publiciteit komt. Ik heb nu aange toond dat het mogelijk is om de trekkers- hutten op eigen houtje lonend te maken." Polderman had ongeveer twintig boekin gen van het VVV. Nadat hij in augustus zelf het initiatief tot verhuur nam kwa men daar nog zo'n 130 overnachtingen bij. De Krim verhuurde ongeveer vijftig overnachtingen waarvan er ongeveer dertig via de WV kwamen. De RST- cijfers zijn nog niet bekend, maar de in druk bestaat dat daar ongeveer hetzelf- de beeld te zien is als bij de andere'I.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1