Cjroen ^wartrj'exeh in het harL, iffecten relatienota /oor Texel aanzienlijk Vlieland krijgt aardgas via de „Texelse" pijp Gemeente schept voorwaarden voor eventueel onteigenen andbouworganisaties presenteren rapport: Marihuana in tuin van ereburger Texelse kaas is goud waard - Geen baatbelasting en geen hoger vastrecht Voor Oosterend-noord en Den Burg-centrum Familie opgespoord R 1984 'JERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9921 VRIJDAG 5 OKTOBER 1984 jetje: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. 3!werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en yan der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Hans srhof is met vakantie, advertenties, abonnementen, etc.: ;eveld Et De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ;xn (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Toepassing van de relatienota op Texel volgens de thans (discussie staande voorstellen van Gedeputeerde Staten il een belangrijke vermindering van de agrarische produktie 3 het Texelse grasland tot gevolg hebben. Om het inkomen in de betreffende bedrijven op peil te houden zou een ïheersvergoeding van f2210— tot f3020— per hectare lodzakelijk zijn. De hoeveelheid melk zal na het afsluiten in een beheersovereenkomst op 386 ha grasland met 3,6 tot afnemen en dat zou het voortbestaan van de jivelfabriek De Eendracht in gevaar kunnen brengen met de armee samenhangende werkgelegenheid. bovenstaande staat in een gport dat door de provinciale di- :tie Landbouw en Voedselvoor- ming in Noordholland en door Consulentschap voor de Rund- ihouderij in Noordholland is ge- jakt en dat door de gezamen- ie Texelse landbouworganisaties gemeenteraad is igeboden. als bekend willen Gedeputeerde aten van Noordholland dat voor DO hectare van het Texelse buiten lied de relatienota van toepassing ordt verklaard. Beperkende bepalin- zullen als gevolg daarvan gelden 515 van de totaal 966 hectare asland in deze gebieden. De 32 be- jkken graslandbedrijven. hebben eik •middeld 30 ha grasland in gebruik 3arvan gemiddeld ruim de helft in ■•aangewezen relatienotagebied ligt. p dit gemiddelde bedrijf worden 39 relkkoeien, 15 pinken, 16 kalveren en )3schapen gehouden. Inkomen De beperkingen die de boeren zich- f opleggen bij het aangaan van een iheersovereenkomst hebben betrek- ig op het maai- en weidebeheer. •enoemde provinciale agrarische in- :anties hebben berekend wat de ge- olgen daarvan zullen zijn voor het in- omen van de boer. Daarbij is ervan n dat de bedrijven wat het woer betreft in eigen behoefte oorzien en dat het niet reëel is dat sn bedrijf op Texel makkelijk ruwvoer an aankopen. Ook wordt ervan uitge- ;aan dat het beweidingssysteem om leiden is om de vier dagen, dat 400 g stikstof per ha wordt gestrooid en iat de melkproduktie van een koe Ï00 kg is bij 4% vet, dat het aantal nuks jongvee per 100 melkkoeien ge- fk blijft en dat voor de betreffende iiukken grasland maai- en weidebeper- pïigen worden voorgeschreven tot 1 jini en (voor de helft) tot 8 juni. Vol gens het rapport moet er ook rekening nee worden gehouden dat de stikstof- ?ft op het grasland waarvoor de be perkingen gelden, teruggebracht wordt 'at 320 kg en dat in de zomermaanden Texel minder regen valt dan in werig Nederland, waardoor het „be perkingenland" dat in juni is gemaaid, •xtra hergroeivertraging krijgt. Al rekenend komt men tot de slotsom dat de melk- en andere ipbrengst van de 12 ha die gemiddeld per bedrijf voor maai- In de tuin bij de tweede woning van de heer J.A. van der VIis aan de Waterweg trof de politie hennep aan die bedoeld was om tot drugs te worden verwerkt. Gebleken is dat de familie Van der Vlis van niets wist. Het terrein was gratis beschikbaar gesteld aan enkele Texelse volkstuinders onder de conditie dat deze het grasveld zouden onderhouden en zich rustig zouden gedragen als in de woning gasten verbleven. Vorige week werd geconstateerd dat in de tuin niet alleen normale groente stond maar ook nederwiet". Het was een kleine hoeveelheid, kennelijk bedoeld voor eigen gebruik. De politie heeft de verantwoordelijke tuinder inmiddels benaderd. en weidebeperking kan worden aangeboden ƒ237.874,— bedraagt, terwijl het zonder beperkingen ƒ271.577— zou zijn. De kosten zijn op het beperkingenland lager maar het opbrengstverschil blijft aanzienlijk: de boer krijgt van het beperkingenland ƒ142.445— terwijl het zonder beperkingen ƒ168.921,— is. Dat scheelt dus ƒ26.476,—. Er rekening mee houdend dat ook de melkproduktie nog kan dalen zou ƒ2210— tot ƒ3020— per ha aan De gewone Goudse kaas zoals die in zuivelfabriek De Endracht wordt gemaakt blijkt goud waard te zijn. Er werd tenminste een gouden medaille aan toegekend tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Zuivel bond ENZ. Jaarlijks worden hier door alle kaasfabrieken kazen ter beoordeling heengestuurd. Dinsdag werden vier medailles toegekend, slechts één daarvan kwam in Noordholland (op Texel dus) terecht. In de rubriek 'specialiteiten' scoorde de Texel aar" een bronzen medaille en in de rubriek 'oude kaas' kreeg een 1 jaar oude Goudse van De Eendracht ook brons. Dat betekent dat alle inzendingen van deze fabriek zijn bekroond. Van de veertig ingezonden kazen werden er vier met goud, 10 met zilver en 18 met brons gewaardeerd. beheersvergoeding ontvangen moeten worden. Dat is het directe effect per bedrijf. Indirect hebben de beheersmaatregelen ook gevolgen. Per bedrijf komen er zes koeien minder waardoor de melk produktie bij 5500 kg per koe met 58700 kg per bedrijf verminderd. Voor de 32 veehouderijbedrijven betekent dat 1,2 tot 1,9 miljoen kg. De totale Texelse melkproduktie is 32 miljoen kg en het gaat dus om een achteruitgang van 3,6 tot 5,9%. Dit is een gevoelig verlies voor de omzet van de zuivelfabriek. De bedrijfsvoering wordt daar mogelijk dusdanig onrendabel dat tot sluiting moet worden overgegaan, wat het verdwijnen van 30 arbeids plaatsen betekent. Als op den duur de 515 ha in eigendom en beheer zou komen van een natuurbeschermings organisatie, dan daalt de melk- opbrengst nog veel sterker. Indirect Volgens het rapport ontstaat er dan ook nadeel voor toeleveren, de verwer kende of dienstverlenende bedrijven maar het is moeilijk de omvang daarvan te schatten. Het rapport besluit met het advies om de gevolgen van de beperkingen op de graslandproduktie te onderzoeken alvorens wordt besloten de relatienota op Texel van toepassing te verklaren. „Omdat Texel een eiland is met alle beperkingen die hierbij horen en door de hoge produktiecapaciteit van het grasland op Texel, kunnen de effecten van de relatienota groter zijn dan in gebiedsdelen van Noordholland zoals Waterland en Eilandspolder." Twistpunt Over de aanwijzing van relatienota- gebieden op Texel is al heel wat te doen geweest. Defweerstand onder de agrariërs is voor een deel verklaarbaar door de ongelukkige wijze waarop de Lees verder pagina 3. Een historisch moment in de Texelse geschiedenis deed zich voor op 28 mei 1975 toen bij de IJzeren Kaap werd begonnen met de aanleg van de stalen transportleiding door de Waddenzee. De leiding is 36 km lang, heeft een doorsnede van 20 centimeter en staat onder een druk van 40 atmosfeer. De leiding zit een tot twee meter diep in de zeebodem en komt in Friesland aan land bij Kimswerd. Vlieland krijgt begin 1986 als laatste waddeneiland aardgas. Het gas wordt aangevoerd via een pijp die een aftakking is van de bestaande transportleiding van Friesland naar Texel. De pijp naar Vlieland gaat zes miljoen gulden kosten en wordt geheel betaald door de Gasunie en de oliemaatschappij Petroland. De aanleg en exploitatie van het gasnet op Vlieland wordt verzorgd door het gasbedrijf Frigas uit Leeuwarden. Een leuk spelletje in het komende weekend: kleding uitzoeken voor de actie ,,Geef Max de zak!" Het spreekt vanzelf dat het gasge- bruik op het 1063 inwoners tellende eiland lang niet groot genoeg kan zijn om deze investeringen rendabel te maken. Toch krijgen de Vlielan- ders straks gas voor dezelfde prijs als elders in het land wordt betaald. Ook het vastrecht is niet hoger en evenmin zal baatbelasting worden geheven. Zoals bekend zijn de condities waa ronder Texel destijds aardgas heeft ge kregen minder gunstig: het vastrecht is hoger en gedurende twintig jaar moet ie- Het college van burgemeester en wethouders wil de procedure rond de bestemmingsplannen Oosterend-noord en Den Burg-centrum zodanig bespoedigen dat zonodig vlot kan worden begonnen met eventuele onteigeningsprocedures. Zowel ten noorden van Oosterend als in het reconstructiegebied rond het oude Sint Jan zijn er grondeigenaars die niet willen verkopen, terwijl dat voor het uitvoeren van de plannen wel noodzakelijk is. Voor de twee gebieden gelden enigszins verschillende regels. In Oosterend gaat het om een „uitleg- gebied", een uitbreiding van het dorp. Rond St. Jan gaat het om een „reconstructie", om het herstellen van de woonfunctie in dat gebied. Voor beide situaties gelden verschillen de regels. Normaal gesproken kan alleen onteigend worden als er een bestemmingsplan met rechtskracht is. Voor beide gebieden is dat nog niet zo. Er zijn echter toch mogelijkheden om, ook als er geen bestemmingsplan is, te onteigenen. Bij St. Jan zou vervroegde onteigening kunnen op grond van het belang van de reconstructie die de bebouwde kom moet ondergaan. Dan is het echter wel nodig dat Gedeputeerde Staten vooraf hebben verklaard geen bezwaar te hebben. Bij Oosterend-noord is een beroep op het belang van de volkshuisvesting wellicht voldoende, omdat hier door het plan zoals dat tot dusver naar buiten is gekomen zodanige verwachtingen zijn gewekt dat volgens het college niet kan worden gewacht tot het bestemmingsplan bestuurlijk rond is. Bouwplan Een onteigening kan alleen worden toegepast als er geen andere belemmeringen meer zijh die de voortgang van de plannen ophouden. Er moet dus een concreet bouwplan zijn. Dat betekent bijvoorbeeld bij Oosterend-noord dat er „harde" kopers moeten zijn. Bovendien moet de provincie het groene licht hebben gegeven door middel van een verklaring van geen bezwaar, zodat het zeker is dat direct na onteigening kan worden gebouwd. Er is een argument dat tegen het onteigenen zou kunnen pleiten: de grondkosten worden ongeveer twee keer zo hoog als bij een „minnelijke" aankoop. B en W vinden dan ook dat bijvoorbeeld relatief onbelangrijke stukjes grond die niet verworven kunnen worden niet onteigend moeten worden. Daarbij gaat het met name om een paar achtertuinen in Den Burg-centrum. Spoed Het college zorgt er nu voor dat er een advies komt welke aannemers en projectontwikkelaars een concreet bouwplan zouden kunnen maken voor het St. Jan-gebied. Op basis daarvan kan dan eventueel de administratieve voorbereiding voor onteigenings procedures van start gaan. Voor Oosterend wordt langs twee wegen getracht een „onteigenings- rijpe" situatie te scheppen. De eerste manier is het met spoed door de raad laten vaststellen van het bestreffende bestemmingsplan terwijl ondertussen gestart kan worden met de voorbereiding van het administratieve gedeelte van de onteigenings procedure. De tweede mogelijkheid is het zoeken van kopers met vast omlijnde bouwplannen, waarvoor dan een verklaring van geen bezwaar kan worden aangevraagd. der die is aangesloten of kan worden aangesloten baatbelasting betalen. Die baatbelasting is nodig omdat de ge meente destijds een deel van de kosten van de transportleiding door de Wad denzee heeft moeten betalen: ƒ3.5 mil joen. Dit bedrag was de zg. onrendabele top van deze investering. De totale kosten van de transportleiding lagen rond de 10 miljoen gulden. Billijk? Vlieland maakt dus straks gratis ge bruik van de leiding die voor een belang rijk deel door de Texelaars is betaald. In gemeentelijke kring heeft dit onaange name verbazing gewekt. Waarom krijgt Vlieland de leiding voor niets en heeft Texel een deel zelf moeten betalen? Zou het niet billijk zijn als Vlieland of de Gas unie een financiële vergoeding aan Texel geeft voor dit gebruik? Navraag bij ver schillende van de betrokken instanties leerde ons dat een vergoeding aan Texel misschien wel billijk is maar dat de Gas unie of Vlieland geen enkele verplichting in deze heeft. De gasleiding is eigendom van de Gasunie en die kan ermee doen wat zij wil. Toen de leiding destijds werd aangelegd en met de gemeente were' overeengekomen dat de Texelaars er 3 Zz miljoen gulden voor zouden betalen, is geen enkele voorbehoud gemaakt met het oog op eventueel later medegebruik. Geste? De beslissing dat Vlieland aardgas krijgt viel samen met het definitief verle nen van concessie aan Petroland om in het zuidwalgebied van de Waddenzee aardgas te winnen. Hierdoor is de indruk ontstaan dat het gas voor Vlieland straks uit deze nieuwe gasbron komt. Dat is dus onjuist, want het gas voor Vlieland komt uit de bestaande leiding die naar Texel loopt en de bouw van de produk- tieputten in de Waddenzee heeft daar dus niets mee te maken. Maar waarom betaalt of werkt Petroland dan mee aan de door de Gasunie te leggen transport leiding naar Vlieland? Bij de N.V. Neder landse Gasunie in Groningen kon men ons daarop geen duidelijk antwoord ge ven. „De Gasunie en Petroland regelen dit samen." Ook bij Frigas in Leeuwar den weet men niets over de financiering van de transportleiding naar het eiland aangezien men zich alleen bezig houdt met de transport- en distributieleidingen op het eiland zelf. Daar moet trouwens ook geld bij maar dat neemt Frigas voor eigen rekening. Grote bedragen zullen hier zeker, niet mee gemoeid zijn want aangenomen mag worden dat alleen het (enige) dorp van Vlieland van gas zal worden voorzien, zodat geen sprake is van een uitgestrekt gasnet met naar ver houding weinig aansluitingen zoals op Texel. Waarom? Blijft dus de vraag waarom een maat schappij als Petroland jneebetaalt aan de transportleiding. Uit opmerkingen van sommige betrokkenen valt op te maken dat het een kwestie van goodwill is. De onderneming zou de komende jaren ir» het Waddengebied in een sfeer van wel willendheid willen werken. Bij Petroland B.V. in Den Haag wordt dat niet bevestigd of ontkend. Mevrouw Drs. M.F.W. Hoogeboom deelde na-j mens de directie mee dat er in ieder ge val betrokkenheid van Petroland is bij de' aanleg van de transportleiding naar Vlie land. Vanaf de toekomstige win- ningsputten in het Inschot moet een' gasleiding naar Harlingen worden ge legd. Als de daarvoor benodigde men sen, machines en materialen toch in het waddengebied zijn, kan op naar verhou ding goedkoper wijze ook de aftakking worden gemaakt van de Texelse gaslei ding naar Vlieland. Of Petroland geld op het project toelegt staat volgens me vrouw Hoogeboom nog niet vast. „We zijn hierover nog in bespreking." Dat Petroland bereid is om voor een of ander lokaal gemeenschapsbelang geld of tafel te leggen ter bevordering van dë goede verhoudingen, is inmiddels geble ken. De onderneming droeg bijvoor beeld ƒ50.000,— bij in de kosten van het 750-jarig stadsfeest van Harlingen. Alle betrokkenen verwijzen telkens naar bur gemeester A. Visser van Vlieland. Hij zou de man zijn die het allemaal voor el kaar heeft gemaakt en die dus ook van de. details van de regeling op de hoogte zou moeten zijn. Maar dat valt tegen. „Hoe de Gasunie en Petroland dat alle- Lees verder pagina 2. De politie heeft dinsdag een Duitse jongen opgespoord die met vakantie op Texel was en wiens vader in Hamm plotseling was overleden. De familie had de ANWB alarmcentrale en de politie op Texel verwittigd, waarbij merk en kenteken van de auto van de jongeman werden opgegeven. Bij de politie herinnerde men zich de betreffende auto gezien te hebben in De Koog. Daar ging men zoeken en al spoedig zag men de wagen in de buurt van de Nikadel rijden en kon men de chauffeur van het droeve nieuws op de hoogte stellen. Als dat niet was gelukt zou de jongeman pas zijn thuisgekomen na afloop van de begrafenis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1