Groen cZwartsJ~exeh in het harG Nu al schoner water door nieuwe zuivering evarieerd concert voor P 25-jarige muziekschool Installatie doet het perfect Havenmond wordt zeven meter breder Minder herfstdrukte dan vorig jaar ié. Bazaar Zeemanskerk Rijkspolitiekapel in 'De Lindeboom' Licht 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9922 DINSDAG 9 OKTOBER 1984 Parkstraat 10 of VVarmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. jrktijdHarry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, isterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. abonnementen, etc.: ld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75f« cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr. 67.34.60.398. it een gevarieerd programma waarin meer dan tot nog toe ruimte de muziekverenigingen was opgenomen vierde muzikaal Texel dagavond het uitkomen van een LP ter gelegenheid van het 25-jarig van de muziekschool. Als tijdens het programma de opstelling Bt podium van de de Koninghal gewijzigd moest worden werd het ek vergast op delen van de jubileumlangspeelplaat. De muziek die staat geeft een aardig beeld van de activiteiten van de ekschool. De eerste lp werd aangeboden aan de instelling die hem twijfeld bij het breedste publiek bekend zal maken: de Lichtboei. was het cadeau dat Musica Texla de school aanbood: 16 ekschoolleerlingen, waarvan maar liefst de helft de dwarsfluit eelde, mochten een paar stukken met het orkest „meedoen." Texla zorgde voor de benodigde bladmuziek en repeteerde samen leerlingen op zaterdagmiddag. wil de raad en de nsstichting danken voor de en ik hoop*dat de raadsleden ang het belang daarvan blijven jet muziekonderwijs is een are voorziening, die echter aan ■erlingen ook een kostbare je meegeeft", aldus mevrouw J. >-Coenen, voorzitster van de nissie van toezicht, in haar aak. eerste programmaonderdeel n muziekvereniging Excelsior zijn bewees, werd onderbroken voor peningswoord van directeur Bert ler, die ook benadrukte dat het iet met de gemeente belangrijk is; huidige tijd is niet zonder zorgen, gelukkig heeft wethouder Zegers sproken dat hij wil streven naar ndhouding van de muziekschool." Iers benadrukte daarbij dat het over de te voeren koers goed noeten zijn. Zegers zelf was in ind met een koorrepetitie. niet /ezig. ier vertelde later over de plaat dat én eventuele meer-opbrengst de ligingen eigenlijk recht hebben op van dat geld. Die hebben dat er bij voorbaat al afgestaan aan de ekschool, zodat mensen die de lp n indirect ook de muziekschool Subtiel iel van de concertonderdelen n muziekstukken die ook op de staan, terwijl elke uitvoerende in geval ook aan de opname had gewerkt. Vertederend was het eden van de jonge Annemieke meveld, die na het Excelsior- eld subtiele klanken aan haar lonica ontlokte. Tijdens het engement" na haar optreden len drie electronische orgels en drumstel het podium opgesjouwd, emieke Bakker, Maarten Hengst, on Lap en Lucas Tijssen brachten ing" van Florand van Ingen ten ore. Bij uitzondering gold hiervoor op de plaat beter was, meestal andersom, ensemble onder leiding van Bert iper bracht „Tanzmusik 1 en 3" Albrecht Rosenstengen ten re. Het programma voor de pauze besloten door Musica Texla in de ruikelijke opstelling met twintig Jeugd de pauze was dan het optreden Musica Texla samen met de Margreet Berndsen nam namens ,,De Lichtboei" het eerste exemplaar van de LP in ontvangst. muziekschooljeugd. Het orkest werd uitgebreid met twee harpen, 8 dwarsfluiten, drie violen, een alt blokfluit, een klarinet en een cornet. De selectie van Engelse en Amerikaanse volksliederen kwam er heel behoorlijk uit. Een hoogtepunt van het programma was ongetwijfeld het stevig swingende optreden van de werkgroep lichte muziek onder leiding van Betty bakker. De „Baby Elephant Walk" en „Hey Jude" vormden een contrast met het daaropvolgende optreden van de violistes Karin van Arkel en Phillippine Roeper. Hun vertolking van „Marcia" (P.E. Bach) en „Bourrée in rondo- vorm" van Labarre getuigde van muzikaliteit en kunde. Dat geldt trouwens ook voor het solostukje dat Phillippine Roeper op de plaat speelt. Daarin zit vreemd genoeg een fout die gezien de kwaliteiten van deze violiste bij een tweede of derde „take" vermeden had kunnen worden. Het vermoeden rijst dat hier sprake is geweest van ongeoorloofd haastwerk. Kopers van de plaat moeten echter beseffen dat het niet de bedoeling is geweest muzikale hoogstandjes te bieden. De LP is er om te laten zien wat de leerlingen van de muziekschool kunnen als zodanig is hij geslaagd. Het afsluitende optreden van het Koninklijk Texels Fanfarekorps werd voorafgegaan door een goede vertolking van een Zweedse polka door het accordeonkwartet. Het gaat goed met KTF. Het optreden zaterdagavond getuigde van een vorm die enige tijd weg is geweest. „Instant Concert" was een hoogtepunt in dit eerste optreden zonder DEK. Mensen die de plaat willen kopen kunnen tussen 8 en 20 oktober terecht op de volgende adressen. Den Burg: Fa. Nauta, Weverstraat 76-80 en Muziekschool, Schilderend 39. Oudeschild: Burger, de Ruyterstraat 50 Oosterend: Bakker, Mulderstraat 17 Eierland: Stiehl, Hoofdweg 55 De Cocksdorp: Kemper, Ploosterstr. 7 De Koog: hotel 't Vogelhuis, Dorpsstraat 36 Den Hoorn: Everaarts, Naalrand 54. De LP kost 722,-. De belangstelling van Duitse vakantiegangers voor Texel is ook in de herfstvakantie belangrijk minder dan vorig jaar. Teso vervoerde vrijdag 1024 personenauto's naar het eiland tegen 1134 auto's vorig jaar op de vrijdag voor de Duitse herfstvakantie. Zaterdag werden 1213 auto's naar Texel gebracht tegen 1388 het jaar daarvoor. Zaterdag was de teruggang in personenautovervoer dus ruim 11% en zondag bijna 8%. Dit weekend start de Hollandse en Belgische herfst vakantie en de algemene verwachting is dat de belangstelling voor een kort verblijf op Texel als dit regenachtige weer aanhoudt, wederom minder zal -sSts. - - 3&K&Ë -I...-..--'"' Een deel van de rioolzuiveringsinstallatie tussen Oosterend en Nieuweschild. aangelegd op een hectare grond die werd overgenomen van de Stichting Samen Eén. Op de achtergrond links het beluchtingscircuit, rechts daarvan de slibdroogbedden en op de voorgrond de ronde nabezinktank. De hervormde en doopsgezinde zusterkringen en de dito kerkeraad uit Oudeschild organiseren begin november een bazaar ten bate van de zeemanskerk. Mensen die kleding, boeken of andere zaken willen afstaan kunnen bellen naar (02220) 5367, dan worden de spullen opgehaald. De rioolzuiveringsinstallatie van Oosterend, die morgen om 13.15 uur door burgemeester J.A. Engelvaart en dijkgraaf M. Roeper Pzn. officieel in gebruik zal worden gesteld, heeft zijn onmisbaarheid al bewezen. De installatie draait al sinds de laatste week van juli en in deze periode is de kwaliteit van het slootwater in de omgeving.van Oosterend merkbaar verbeterd. De oude zuivering van Oosterend had een capaciteit die was afgestemd op het afvalwater van ca. 800 inwoners. Dat was lang niet toereikend De ingang van de haven van Oudeschild wordt bijna zeven meter breder. Die ruimtewinst ontstaat door een verbouwing van het zuidelijke havenhoofd, waarbij de basaltglooiing aan de binnenkant zal worden vervangen door een loodrechte damwand. De „kop" van het havenhoofd komt verder in zee te liggen en wordt uitgevoerd als een ronde stalen wm muziekschoolleerlingen mochten meespelen met Musica Texla kuip van damwand met een doorsnede van elf meter. Het werk begint in november en zal worden uitgevoerd door de „vaste" onderhoudsaannemer' van Rijkswater staat Texel, de firma Daalder uit Alkmaar. De kosten bedragen rond een miljoen gulden. Het karwei duurt ongeveer een half jaar. De huidige havenmond heeft een doorvaarbreedte van 22 meter. Vooral voor de huidige grote vissersschepen is dat veel te smal. Bij slecht weer is het invaren van de haven vrij riskant en er wordt veel gevraagd van de stuurmanskunst. Al jaren vragen de vissers om een nieuwe havenmond. Er waren plannen voor de bouw van een totaal nieuwe haveningang ter hoogte van de asfaltfabriek met ver in zee stekende havenhoofden. De bestaande havenmond zou dan gedempt worden. Dit plan is echter in de ijskast gezet wegens de hoge kosten. De verbrediging die nu wordt uitgevoerd is in ieder geval een belangrijke verbetering, al voorziet deze niet in de wensen van de visserij. Belangrijk is dat de vaargeul vóór de haven breder uitgebaggerd zal worden. Bij de uitvoering van de haven hoofdverbouwing zal de bestaande loopsteiger, een geliefde plek voor sportvissers en toeristen, verdwijnen. Er komt-een nieuwe steiger (met zijn „verende" constructie in de eerste plaats bedoeld om scheepsbotsingen zacht op te vangen) die ongeveer de helft kleiner is rond de kop van de nieuwe haven. Bij het werk zal het hele havenhoofd min of meer ondersteboven worden gehaald. De misthoorn zal daarbij worden gesloopt en later op dezelfde plaats worden herbouwd. en dat rook je. Het oppervlaktewater in de buurt van het monumentale dorp was van onaanvaardbare kwaliteit geworden. De nieuwe installatie, afgestemd op het afvalwater van 3000 inwoners, heeft daarin dus merkbare verbetering gebracht. Omdat Oosterend maar iets meer dan duizend inwoners heeft, lijkt een capaciteit van bijna 3000 i.e. overdreven maar het is precies genoeg als men er rekening mee houdt dat in de zomer in de bungalowparken De Toes en de Noordel nogal wat toeristen verblijven, terwijl ook de camping Prins Hendrik en de woonkern Oost op de installatie zijn aangesloten. Misschien komt daar in de naaste toekomst ook de Stuifweg in de polder Het Noorden nog bij. In de zomer zal de capaciteit van de installatie dan net toereikend zijn. Onderbelast In de winter is de „RZI" van Oosterend in elk geval önderbelast. Dat heeft een technisch probleem opgeleverd, want er zou dan meer zuurstof in het afvalwater worden gebracht dan nodig is, wat leidt tot een ongewenst proces. De zuurstof verbindt zich met stikstof en daarbij ontstaan nitraten. Die komen terecht in het slootwater en geven daar „overbemesting" net zoals fosfaten dat doen. Het gevolg is overdadige groei en vervolgens afsterven van algen waardoor er juist vuil inplaats van schoon water ontstaat. Om dat te vermijden komen de borstels van de installatie waarmee lucht door het afvalwater wordt geklopt niet eerder in werking dan nadat het zuurstofgehalte beneden een bepaalde graad is gedaald. Dat gaat automatisch. Tijdens de perioden van stilstand moet het water echter wel in beweging worden gehouden en dat gebeurt met een mixer, een soort scheepsschroef, waarmee het water in het beluchtingscircuit wel stromend wordt gehouden zonder dat er bellen in worden geklopt. Het systeem is voor het eerst toegepast bij de rioolzuivering van Oudeschild waar men als gevolg van pieksgewijze aanvoer van afvalwater ook perioden van öndercapaciteit werkt. Telkens als de beluchtingsinstallatie zich uitschakelt treedt de mixer in werking. Niet alleen wordt aldus voorkomen dat zich nitraten vormen maar ook reeds ontstane nitraten worden afgebroken. Deze vorm van waterbehandeling heet dan ook „denitrificatie". Het systeem zal ook in de RZI van De Cocksdorp worden toegepast. Daar kan de capaciteit van de installatie weliswaar aan het seizoen worden aangepast, maar in de overgangsfasen, dus in voor- en naseizoen is denitrificatie noodzakelijk. Zoals bekend werken alle Texelse rioolzuiveringsinstallaties volgens het Pasveer-systeem. Het eigenlijke werk wordt gedaan door bacteriën die veel zuurstof nodig hebben. Door met borstels zuurstof in het water te brengen blijven de bacteriën actief. Het eindprodukt is water dat zo schoon is dat het in de sloot kan worden gepompt waar het verder Lees verder pagina 2. Vrijdag 19 oktober komt de Rijkspolitiekapel naar Texel om een uitvoering te geven in hotel De Lindeboom, aanvang 19.45 uur. Dat belooft een hoogstaand muzikaal evenement te worden, maar tevens een gezellige avond met gelegenheid tot dansen. Er wordt namelijk eerst een'gewoon' concert gegeven tot ongeveer 21.30 uur en vervolgens komt een drietal sub-orkesten aan bod: de Big Band met op het repertoire onder andere Miller, Basie en Nestico; een steelband met Caribbean-sound en de Egerlanders met Oostenrijkse muziek. Deze drie ensembles treden onmiddellijk na elkaar op. De avond duurt tot ongeveer 01.00 uur. 's Middags wordt een rondgang door Den Burg gemaakt met aansluitend een optreden voor het gemeentebestuur op het terras van het raadhuis. De kwaliteit van de Rijkspolitiekapel is vergelijkbaar met die van bekende militaire orkesten zoals de Luchtmachtkapel. Kaarten voor deze avond zijn vanaf heden verkrijgbaar (75,— CJP en Pas 65 74,— bij de afdeling culturele zaken in het raadhuis. Nadere bijzonderheden over de Rijkspolitiekapel en het programma dat op Texel wordt gegeven, in de volgende krant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1