Groen 7wartsjexels in het harL, COMMISSIE RO POSITIEF OVER MONUMENTENBELEID COLLEGE Rijk geeft financiële pijp aan gemeente Lichte verbetering werkgelegenheid? SESAM 'een belangstelling oor gratis klussen aling gestolen Iromfiets tegen uto Auto tegen boom Informatie over geslachtsziekten Play-backshow leuke afsluiting vlooienmarkt Inbraak in sporthal Boekhoudcursus van start Q WOG-DOTS verse mosselen ER 198 SIGHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9925 fEXELSE VRIJDAG 19 OKTOBER 1984 COURANT Lie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. I- werktijdHarry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, ÏOosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der L Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. fidvertenties, abonnementen, etc.: erêld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, )n (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. |/iariCOWfcy Biedt zich aan: groep jongeren uit Nederland en Duitsland om tijdens de herfstvakantie op Texel gratis karweitjesop te knappen. Inl. (02220) 4565. Nieuwe oogst grauwe jrwten, bruine bonen en troenbonen^ i;r een advertentie in de krant li dinsdag bood een groep éa'i-jongeren belangeloos haar ■msten aan. Om vooral de schijn vermijden dat het om een (keringsactie zou gaan werd de ism ,,Bahé'i" of een andere wijzing naar de overtuiging nggelaten. Woordvoerder van de ■oep Gerard van Mazijk: ,,We ilen ons gewoon nuttig maken. l/s we op die manier contacten is het mooi meegenomen, w daar gaat het niet om. We Jen echt niet bij de mensen we een klusje doen later mgkomen om ze te gaan (keren, dat is gewoon niet onze In Amerika zijn dit soort dies geweldig aangeslagen. Het de eerste keer dat iets dergelijks Nederland wordt mganiseerd." groep wilde het liefst iarweitjes opknappen die tot nut m het algemeen strekten, ander mk kwam echter ook in mmerking, maar zou op de weede plaats gezet worden. Als alie telefoontjes binnen waren zou ien selectie gemaakt worden. Dat niet nodig te zijn, welgeteld 'én particulier belde om wat achterstallig tuinonderhoud te lateen opknappen. Misschien zijn klussen op Texel verder al tjedaan Alle leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening en huisvestingsbeleid hebben woensdagavond de bereidheid uitgesproken een fors bedrag te voteren om volgend jaar te starten met eengemeentelijk monumentenbeleid. Voor het uitvoeren van een nieuw wettelijke verplicht volkshuisvestingsplan en aan het onlangs uitgedachte monumentenbeleid wil het college drie ton besteden. De commissie kreeg op het laatste moment een wijzigingsvoorstel voor de verdeling van dit geld onder ogen, omdat recent gebleken was wat men precies aan rijks- en provinciesubsidie kan verwachten. Die ingewikkelde wijzigingen werden uitgebreid toegelicht waarna Dirk Terpstra, Peter Bakker, Gelein Jansen, Joop van der Meer en (schoorvoetend) Jan van Asselt akkoord gingen met drie ton voor restauratie en woningverbetering op Texel in 1985. aarschijnlijk in de-nacht van aandag op dinsdag is 15 kilo paling stolen uit een kaar nabij de -assekeet. De vis is eigendom van in 56-jarige inwoner van Oost. insdagmorgen rond acht uur abeurde op de kruising Pontweg- analiaweg een aanrijding zonder tussen een brommer en een estelauto. igauto, bestuurd door een 39-jarige pitse toerist, reed over de Pontweg wilde rechtsaf slaan. De 18-jarige xelse bromfietser dacht nog voor de to langs de Pontweg te kunnen brsteken, maar een botsing was bermijdelijk. Aan beide voertuigen ütstond schade. Twee van de drie ton zal worden besteed aan een gemeentelijke subsidieregeling die woensdagavond „stimuleringsgeld" werd genoemd. Van dat geld kunnen gebouwen die op de gemeentelijke monumentenlijst komen te staan mede gerestaureerd worden, waarbij gedacht wordt aan een maximumsubsidie van 15 mille per woning. Wat betreft woningverbetering en rehabilitatie komt er volgend jaar een einde aan de financiële zegen van boven. De gemeente droeg altijd woningverbeteringsplannen voor aan het Provinciaal Stadsvernieuwings fonds, waarna werd gesubsidieerd op basis van de gemaakte bouwkosten. Aan deze „subsidie volgens declaratie" komt voorgoed een einde. Dit jaar ontving de gemeente Texel voor dit doel nog 1,5 miljoen en volgend jaar moet gewerkt worden met een vast bedrag. De gemeente krijgt volgend jaar slechts ƒ84.532,39. Dat bedrag is vastgesteld volgens een verdeelsleutel waarbij gekeken is naar het aantal eigen woningen die voor 1960 gebouwd zijn, het aantal rijksmonumenten en het aantal beeldbepalende panden. Dorpsherstel Daarnaast heeft de gemeente voor restauratie nog de beschikking over ƒ100.000,— als pot voor de gemeentelijke subsidieregeling „woningverbetering woonhuis monumenten" ook wel de tien procents-regeling genoemd. Aan de commissie RO werd voorgesteld dit bedrag bijna in zijn geheel te besteden aan restauratie van rijksmonumenten door particulieren of de stichting Dorpsherstel, wat er voorlopig op neerkomt dat de stichting aanspraak zal maken op deze subsidiepot omdat ze restauratieplannen in de kast heeft liggen. Wat betreft het Provinciaal Stadsvernieuwingsfonds en de schamele ƒ84.532,39 wil het college ruim 40 mille besteden aan premiewoningverbetering en de rest aanwenden voor restauratie van panden van de stichting Dorpsherstel. Wethouder Daan Schilling legde uit dat men tot deze verdeling was gekomen om de stichting in „het spoor te houden". „Ze doen goed werk en nu staat een grote subsidiekraan droog. De stichting kan echter nog aanspraak maken op subsidie van WVC, maar met onze 44 mille doen ze niks. Als we daar bijna een ton uit de tien procentsregeling bij doen kunnen ze misschien volgend jaar nog twee a drie panden grondig opknappen". Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze uitgaven wordt de gemeente de grootste subsidiegever van de stichting en wil het college ook een afvaardiging in het stichtingsbestuur. Het geld dat aan het werk van de stichting en mogelijk later aan anderen met dezelfde initiatieven, wordt besteed komt niet ten goede aan panden op de gemeentelijke monumentenlijst. Daar is dus apart twee ton voor gepland. Potjes De stichting heeft dit jaar 116 mille subsidie van WVC gehad en ambtenaar Jan Commijs kon meedelen dat deze laatste bijdrage was verkregen omdat „de gemeente haar zaakjes uitstekend op een rijtje heeft." Schilling: „Van de 80 Noordhollandse gemeenten is Texel één van de weinigen die z'n volkshuisvestingsplan voor vier jaar klaar heeft. De gemeenten die het niet voor volgend jaar vaststellen vissen gegarandeerd achter het net." Overwerk De wethouder hoopte dat rijk en provincie volgend jaar weer potjes moeten leegmaken omdat andere gemeenten hun toegedachte bedragen niet konden aanspreken omdat geen concrete plannen werden ingeleverd. Jan Commijs vertelde dat de geplande subsidie aan Dorpsherstel ook bedoeld is voor stimulering van de werkgelegenheid/Datzelfde kan gezegd worden van de regeling voor gemeentelijke monumenten. Verschillende raadsleden vreesden dat de uitvoering van het gemeentelijk monumentenplan veel menskracht zou vergen en dat de afdeling ruimtelijke ordening het werk niet aan zou kunnen. „Worden we straks niet geconfronteerd met uitbreiding van deze afdeling'", vroeg Gelein Jansen. Dat werd door de wethouder en het hoofd van de afdeling, Jim Ie Roux, ontkend. Ruimtelijke ordening krijgt minder bouwaanvragen te verwerken, de grote ingewikkelde bestemmingsplannen zijn voorlopig achter de rug en met een jaar moeten de nieuwe subsidieaanvragen volgens nieuw model door één man behandeld kunnen worden. „Dan is de situatie weer net als nu, momenteel werken echter wat meer mensen aan dit beleid, maar daar hebben we tijd voor", aldus Le Roux. Gelein Jansen vroeg ook of men in 1986 door dient te gaan met monumentenbeleid. De gevraagde bedragen zijn niet structureel, dus komen ook niet blijvend in de gémeentebegroting. Wethouder Schilling antwoordde dat volgend jaar uiteraard eerst bekeken moet worden wat er van de huidige restauratie voornemens is terecht gekomen. „Verder moeten we dan maar weer zien. Misschien keert het rijk ook wel weer terug op haar schreden en krijgen we meer subsidie. Je weet het nooit met die jongens. Het verandert soms elke veertien dagen." Aan het einde, van de langdurige Het aantal werkloze Texelaars was £n het eind van de maand ïsptember 527. Dat is een kleine minder dan aan het eind van september '83, toen er 551 werklozen stonden ingeschreven. Met is nog wat vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Directeur A. Maasdam van het jewestelijk arbeidsbureau: „Daar lijn zoveel factoren van invloed op. Het weer, wanneer valt de herfstvakantie en dergelijke. Wel Seloof ik dat we het dieptepunt bereikt hebben. Mijn eerdere lerwachtingen dat we toe zouden 3'oeien naar meer dan duizend werklozen in de winter herroep ik, hot getal zal zich waarschijnlijk stabiliseren tussen de 750 en 800." fexel neemt inmiddels op de Provinciale ranglijst weer de tweede in met 16,5% achter Amsterdam, waar 20,8% van de ofhankelijke beroepsbevolking geen haan heeft. reden voor het iets gunstiger beeld van de werkgelegenheid zou hunnen zijn dat in de afspraken tussen soizoenwerkgevers en -nemers beter lening gehouden wordt met de <100-dagen norm". Een werknemer moet minimaal 100 werkdagen in één periode gewerkt hebben om in aanmerking te komen voor een volledige werkloosheidsuitkering. Die regeling geldt sinds een paar jaar en het is mogelijk dat daar steeds meer rekening mee wordt gehouden. Het is bijvoorbeeld opvallend dat juist bij de vrouwen in de horeca, een sterk seizoengevoelige groep, het aantal werklozen nu lager is dan vorig jaar. AFgezien van dit verschil is het beeld dat de vergelijking met vorig jaar oplevert vrij constant. Er doen zich nergens grote verschillen voor, alleen in de afdeling handel waren vorig jaar acht vrouwen meer werkloos dan dit jaar. Daar zou echter heel goed dezelfde opmerking als bij de horeca kunnen gelden, veel winkels gedragen zich ook als seizoenbedrijf. Opvallend is het betrekkelijk kleine aantal schoolverlaters: 14 meisjes en 12 jongens. Dat is echter een geflatteerd beeld. Veel schoolverlaters gingen direct na het examen het seizoenwerk in en worden daardoor statistisch niet meer als schoolverlater geboekstaafd, hoewel ze vaak wel met dezelfde problemen als „echte" schoolverlaters worden geconfronteerd als het seizoen voorbij is. Nancy Bohnen (rechts) en Sandra van Kruger. Een 30-jarige Texelse automobilist moest maandag, rijdende op de Georgiëweg, onverwacht uitwijken voor een overstekende kleuter. Hij verloor de macht over het stuur en reed tegen een boom en een verkeersbord. De auto had aan de voorzijde blikschade. Twee studenten van de Maatschappe lijke Gezondheidszorgopleiding organiseren voor het Groene Kruis dinsdag 13 november een avond over geslachtsziekten. René Wielinga en Piet van der Wal waren beiden voorheen werkzaam bij de GG en GD van Amsterdam, afdeling geslachtsziekten. Een aantal werkers in de gezondheidszorg zijn uitgenodigd deze voor iedereen vrij toegankelijke avond bij te wonen. Plaats van handeling is De Schakel, naast de N.H. kerk in Den Burg, aanvang 20.00 uur. Hove in actie bij de uitvoering van Michael Jackson's „Thriller". Geheel links presentator Paul Sjors Goudsblom mag zich Texels beste play-backer noemen. Woensdagmiddag won hij de finale van de zeven shows, die afgelopen zomer onder auspiciën van De Koog Promotion zijn gehouden. Goudsblom imiteerde zonder geluid de hitVerrek zeg kearel ben jij dat....", dat in de hitparade is gebracht door een zanger die luistert naar de naam bodewijk van Avezaath. Goudsblom was vooral voor en na het zingen goed in een geaffecteerd interview en dat zal ongetwijfeld hebben bijgedragen tot de verkiezing van de titel „playbacker van het jaar". Zijn na- synchronisatie was namelijk niet altijd even perfect. Goudsblom kreeg een beker en een geldprijs van 75,— en ook voor de andere negen finalisten waren er waardebonnen. De play-back finale vormde een leuke afsluiting van de vlooienmarkt, die woensdagmorgen in de Dorpsstraat werd gehouden. Het koude en gure weer had vele tientallen kinderen en niet van weerhouden hun handel op straat te presenteren en er werd in sommige „winkeltjes" driftig gehandeld. Ook dit jaar werd besloten met een showprogramma en zo zorgde men er tevens voor dat de volhoudertjes niet ten koste van zichzelf heel lang doorgingen met verkopen. Om half twee was de markt echt afgelopen, terwijl sommigen in vorige jaren tot in de avond bleven zitten. Paul Krugers presenteerde de play-back show met vaardigheid en in de finale bleek dat diverse Texelse kinderen zonder echt te zingen een goede show kunnen maken. Dat gold voor het duo Nancy Bohnen/Sandra van Hove, dat met theatereffect een prima uitvoering gaf van Michael Jacksons's „Thriller". Deze uitvoering werd terecht bekroond met een tweede prijs. De derde plaats was voor Marcel van Egmond, die gevoelig „Een beetje verliefd" van André Hazes ten gehore bracht. discussie vroeg de wethouder of de raadsleden positief wilden adviseren. Als dat gebeurde konden de plannen meteen uitgewerkt worden voor de raadsvergadering van december, want ook hier geldt dat provincie en rijk voor 1 januari een concrete planning met financiële verantwoording op tafel willen hebben. Het verzoek van Schilling liet dus in feite geen ruimte toe om nu positief te adviseren en later tegen te stemmen, of men moest er als raadslid geen problemen mee hebben dat de afdeling ruimtelijke ordening „voor niets" aan het werk ging. Ondanks het feit dat het hier een begrotingswijziging betrof van een begroting die nog niet is vastgesteld en de commissieleden op het laatste moment ingewikkelde stof kregen voorgeschoteld wilde men een advies aan het college niet uitstellen. Peter bakker van de PSP en Dirk Terpstra van het Pakt wareen het eens met het college en vonden het prijzenswaardig dat men aan de werkgelegenheid in de bouw had gedacht. „We vinden het een goede zaak dat u in restauratie wilt investeren", aldus Terpstra. Ook voor Joop van der Meer van de VVD was de ondersteuning van de werkgelegenheid in dit plan erg belangrijk. „Ik ervaar dit voorstel als zeer positief." Gelein Jansen zei de plannen ook als positief te willen beoordelen al hield hij nog een slag om de arm wat betreft de twee ton voor het opknappen van gemeentelijke monumenten. Jan van Asselt had duidelijk moeite met het geven van een advies. Eerst zei hij dat dat zijn collega in de commissie financieel, economisch en technisch beleid maar moest oordelen omdat daar de „centen op tafel moesten komen" maar later besloot hij toch positief te adviseren. Wethouder Schilling haalde opgelucht adem en concludeerde dat het ambtelijk gezegde. „Nee krijg je meteen, op een uitspraak moet je even wachten", dit keer niet opging. „Ik ben blij dat u ons wilt helpen met het instandhouden van mooie gebouwen. Het kost veel geld maar we krijgen er ook wat moois voor terug." Dinsdagnacht is ingebroken in de kantine van Sporthal Ons Genoegen. Door de glazen ruit van een deur te vernielen kon men de kantine betreden. Er werd voor ƒ700— aan rookwaren en snoep meegenomen. Dinsdagavond start in de Rijksscholengemeenschap de tweejarige cursus voor het praktijkdiploma boekhouden. De serie lessen gaat van start met 25 cursisten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inlichtingen en opgave'bij Piet Bakelaar, telefoon 02220-2850. Dinsdagavond wordt gestart om 18.45 uur. Adv. I.M. Zaterdag 20 oktober de topformatie Extra attractie een live-optreden van de damesgroep (Dolly Dots repertoire) Entree ƒ5,—. 1ste kwaliteit HAVENRESTAURANT TEXEL Uw gastheer: Jan C. Stolk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1