Cjroen TwarL-JexeU in het harL, Igeboorte Kompasschool erliep voorspoedig f 35.000, voor „Tesselhuus m rijb Veerdienst uren stil door defect „Molengat Volwassen mensenzullen iatste problemen oplossen andsuppletie oor pech chtervolgd Ned. Comité voor kinderzegels Computers gestolen BAKKER'S IJZERHANDEL IêRICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9926 DINSDAG 23 OKTOBER 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. rwerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02270) 4988 en Niek van der gli Schilderweg 215, Oudeschïld, tel. (02220) 5393. jd^rtenties, abonnementen, etc.: De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ju (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75 - cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25 01.742; NMB nr. 67.34.60.398. het voormal terochtend is op feestelijke wijze het startsein gegeven naar het Be de Kompasschool als zelfstandige openbare school voor eciaal onderwijs. De school heeft dus opgehouden te staan als dependance van de Helderse Kompasschool. In aula werd de geboorte van de nieuwe school symbolisch beeld gebracht. Burgemeester Engelvaart en de leerlingen nine Barendregt, Sander Witte en Marcella Vlas tilden een e maquette op van de Helderse school en daaruit kwam maquette van de kleinere Texelse school tevoorschijn. ■plechtigheid werd gade geslagen ;r tal van genodigden, waaronder van het college van B en W, tegenwoordigers van lager- en jrtgezet onderwijs, schoolbegelei- gsdienst, ouders, ex-ouders en de ingen. Verschillende sprekers druk- i hun voldoening uit over deze ont- ikeling op het gebied van Texelse derwijsvoorzieningen, die tot stand am na een langdurige voorgeschie- waarin de vooruitzichten voor buitengewoon onderwijs op Texel ms heel somber leken. Dat alles is verleden tijd. Texel heeft eindelijk ede als gevolg van het storm- e weer heeft de zandsupple- bij De Koog opnieuw dagen rtraging opgelopen, zodat men dit moment het strand ter nogte van de Badweg nog niet is asseerd. Zaterdagochtend om uur barstte een flexibel deel n de duiker bij de zandzuiger, de „zak", op een diepte van zeven eter. De zaak werd voor reparatie lar boven gehaald maar wegens hoge deining lukte het niet het efect op de gebruikelijke wijze te ipareren. Omdat het stormachtige eer aanhield werd voor een ande methode gekozen. In de nacht Jn zondag op maandag werd be- onnen met het maken van een logelverbinding, een werk dat stermiddag gereed kwam zodat zandspuiten gisteravond kon urden hervat. De vreugde was an korte duur want in de loop van nacht ontstond opnieuw een reuk in de zinker zodat het werk idermaal moest worden stilge- gd. Bij het ter perse gaan van de rant was een duiker bezig de aard de schade te onderzoeken. een levenskrchtige LOM-school met maar liefst 37 leerlingen. Behoefte Die school voorziet in een behoefte. Hoewel de geluiden die hierover uit het onderwijsveld klinken tegenstrijdig zijn, mag worden aangenomen dat er altijd belangrijke aantallen leerlingen zullen zijn die meer begeleiding nodig hebben dan op een gewone basis school kan worden gegeven. Burge meester Engelvaart veronderstelde dat de behoefte aan individueel onderwijs nog zal toenemen door vergroting van de leerlingenschaal, die als gevolg van de bezuinigingen op de basisscholen wordt doorgevoerd. De burgemeester bracht in herinnering dat de dependance op Texel in 1981 werd gevormd, tot op dat moment hadden de leerlingen dagelijks naar Den Helder moeten reizen wat aller minst zonder problemen verliep. De groep leerlingen groeide nadien snel, mede als gevolg van de opheffing van de Beatrixschool. Op 30 september ging de LOMdependance die eerst in voormalige ZMLK-gebouw zat, Beatrixgebouw dat tegelijker tijd van naam veranderde. In septem ber verzocht de gemeente de minister om de dependance tot zelfstandige school te mogen maken, maar dat werd om financiële redenen in eerste instantie afgewezen. Een nieuwe po ging, nu via een besluit van de ge meenteraad, leidde wel tot groen licht. Na ontvangst van de rijksbeschikking op 6 september ging het heel snel. Per 1 oktober werd de dependance zelfstandig met een verlaagd stich tingsgetal. De „afscheiding" van de school van Den Helder heeft wel pro blemen veroorzaakt die nog niet alle maal zijn opqelost. ..Maar ik twijfel er niet aan dat we daar als volwassen mensen in goede harmonie zullen uitkomen." De burgemeester vond dat Texel veel aan de school van Den Helder heeft te danken en overhandigde daarom aan secretaresse E. Brandjes-van Ginhoven v&n het bestuur van de Helderse Kom passchool een geschenk in de vorm van een pakket leermiddelen. Héél snel De heer Wim de Vette, hoofd van de Helderse school, stelde vast dat de ontwikkeling rond de vorming van een zelfstandige LOM-school op Texel de laatste tijd wel héél erg snel was ge gaan. Voor hem was de geschiedenis van deze onderwijsvoorziening begon nen toen hij door mevrouw De Graaf- van Hees van Texel werd gevraagd of de Helderse Kompasschool geen de pendance op het eiland kon vestigen, nadat die wens ondpr het vorige schoolhoofd niet uitvoerbaar was ge bleken. De toezegging luidde: als er genoeg leerlingen zijn, kan het. Aan die voorwaarde werd voldaan en de De burgemeester, geassisteerd door Janine. Sander en Marcella laat de jonge Kompasschool geboren worden door deze uit de Helderse Kompasschool te laten komen. Linksboven het schoolhoofd A. van de Snepscheut. dependance kwam er. Daarmee kwam een eind aan het dagelijks heen en weer reizen en daarmee aan veel pro blemen. De kinderen, al of niet met speciale begeleiding, waren gedurende de langdurige reis moeilijk onder con trole te houden. Een keer gebeurde het dat enkele jongens langs de bui tenkant van de Teso-veerboot van het ene naar het andere deel van het schip liepen en ook trapten de kinderen een keer een glas uit het busje waarin zij werden vervoerd. De Helderse school wilde graag een afdeling op Texel stichten om aan die misère een eind te maken echter onder voorwaarde dat die dependance zo snel mogelijk zou FF Het Nederlands comité voor kinderzegels heeft ƒ35.000— be schikbaar gesteld voor het vakantiehuis van de stichting Texelvakantie Gehandicapten. Het geld moet gebruikt wor den voor de aanpassing en inrichting. Deze bijdrage betekent een belangrijke stap op weg naar de verwezenlijking van het gebouw, dat hopelijk volgend jaar zijn deuren zal openen. Het geld werd donderdagochtend in het Haven restaurant aan het bestuur van de stichting overhandigd door me vrouw A. Bakker-Vriesman uit Den Burg, voorzitster van het plaatselijke kinderzegelscomité. Het is de eerste keer in de dertig jaar dat het plaatselijk comité bestaat, dat uit de landelijke opbrengst van de kin derpostzegels een groot bedrag wordt toegekend aan een „Texels" doel. Rond twintig jaar geleden keerde het m r kinderzegelcomité duizend gulden uit aan het Maartenhuis en een bedrag in dezelfde orde van grootte werd ooit gegeven voor het consultatiebureau voor kleuters in Den Burg. Mevrouw Bakker-Vriesman sprak de hoop uit dat de forse bijdrage die nu op Texel is te recht gekomen voor de Texelaars een stimulans zal zijn om dit jaar extra veel kinderpostzegels, kerstpost e.d. te ko pen in de actieperiode die op 14 no vember a.s. van start gaat. Traditiege trouw zal men voor de artikelen van de kinderzegelactie terecht kunnen in de speciale stand die in het postkan toor zal worden ingericht. Tesselhuus „Vakantiehuis voor zwaar gehandicap ten" is een hele mond vol. Het inmid dels aangekochte gebouw aan de Ruijslaan in De Koog zal daarom „Tes selhuus" worden genoemd. De stich ting Texelvakantie Gehandicapten heeft nu ongeveer twee ton bijeen voor de verwezenlijking van het project. Diver se fondsen waarop een beroep is ge daan, hebben de aanvraag nog in be handeling. Omdat sommige van deze instellingen slechts een keer per jaar vergaderen over de bestemming van hun gelden, gaat daar meer tijd inzit ten dan was gedacht, zodat het niet zeker is of het Tesselhuus de komende zomer al zal draaien. Inmiddels is wel een toezegging binnen van,,De Witte Bedjes" van het dagblad Het Parool. Deze stichting draagt ƒ10.000— bij. Op totaal 35 instellingen is een beroep Mevrouw A. Bakker-Vriesman overhandigt de cheque aan penningmeester Wim van Heerwaarden vande stichting Texelvakantie Gehandicapten. Eigen middelen Een gunstige factor bij het beoordelen van de aanvragen door de verschillen de fondsen is het feit dat de stichting Texelvakantie zelf een behoorlijk be drag bijeen heeft gebracht door het voeren van acties. Overigens heeft Texel uit „eigen" mid delen de afgelopen vijf jaar meer dan een ton uitgegeven aan vakanties voor gehandicapte kinderen. Tot dusver wordt gebruik gemaakt van de aange paste appartementen van De Zwaluw in De Koog en van de Bartimeushoeve bij Oosterend. Als aan alle verlangens met betrekking tot verbouw en inrich ting wordt tegemoet gekomen, zal het Tesselhuus een investering van meer dan een half miljoen gulden vergen. Gehoopt wordt dat het grootste deel van dat bedrag in de vorm van bijdra gen op tafel zal komen, zodat er wei nig kapitaalslasten op de exploitatie zullen drukken. worden omgezet in een zelfstandige school. Een probleem was wel dat naast de dependance op Texel nog steeds de Beatrixschool bestond, zo dat men twee in feite elkaar beconcur rerende onderwijsinstituten naast el kaar had. Totdat de minister besloot de Beatrixschool op te heffen. Toen waren voldoende leerlingen beschik baar om met twee leerkrachten van start te kunnen gaan. Het werden er zelfs drie want vooral met-het oog op de kwaliteit van het onderwijs en om verdere toename van het aantal leerlin gen mogelijk te maken, kwam er nog een leerkracht, echter wel geheel voor rekening van de gemeente. Nog meer groei? De Vette noemde groei van het aantal leerlingen zeer verheugend. Er komen er misschien nog een paar bij, maar dan zijn de grenzen van de mogelijkhe den in het huidige gebouw wel in zicht. De Vette liet duidelijk blijken dat hij graag had gezien dat de gemeente nog even had gewacht met de „ver zelfstandiging" totdat alle zaken met de Helderse school waren uitgepraat, maar hij was blij met de toezegging van de burgemeester dat de kwesties op volwassen wijze zullen worden opgelost. De Vette feliciteerde ook de basisscho len van Texel. Ondanks het feit dat men daar streeft naar een zo „breed" Lees verder pagina 3 De voormalige landbouwschool aan de Beatrixlaan in Den Burg werd tijdens de herfstvakantie, vermoedelijke in de nacht van 19 op 20 oktober, het doel wit van inbrekers. De buit, ter waarde van ongeveer ƒ2500—, bestond uit vijf homecomputers van het merk Spec trum (één maal 48 K en vier maal 16 K), drie Yord cassetterecorders, type 1001 CD Physonic, 5 voedingsappara- ten en een paar TDK cassettebandjes. De inbrekers kwamen binnen door een ruit met een glassnijder te bewerken en die vervolgens toch maar in te trap pen. Ter plaatse zijn sporen aangetrof fen. ff Als gevolg van een defect in het electronische deel van de besturing van de dubbeldekker Molengat is de veerdienst gistermiddag enkele uren onderbroken geweest. Het defect werd geconstateerd kort nadat de boot om 13.05 uur de haven van 't Horntje had verlaten. De reis naar Den Helder kon met noodbestu- ring worden voortgezet maar in ver band met het vrij slechte weer werd het niet verantwoord geacht de dienst op deze manier verder te onderhou den. In Den Helder werd vergeefs ge tracht het defect op te heffen, onder andere door het verwisselen van elec tronische prints. Dat had niet het ge wenste resultaat, ook niet toen een specialist van Siemens telefonisch ad viezen gaf. Marsdiep De veerboot Texelstroom ondergaat momenteel een dokbeurt in Amster dam en was dus niet als reserveboot beschikbaar. De dienst zou snel door de Marsdiep zijn overgenomen, als dat schip op dat moment vaarklaar was geweest. Een der motoren lag echter gedeeltelijk uit elkaar en het werd in verband met de stormachtige wind niet verantwoord geacht met een mo tor minder te varen. De motor moest dus eerst in orde worden gemaakt, waarmee uiteraard enige tijd was ge moeid. Intussen werden pogingen om de Molengat te repareren voortgezet. Dat bleek vergeefse moeite en om streeks 16.00 uur werd de Molengat aan de kant gelegd in afwachting van een specialist van Siemens die om 19.00 uur op Texel arriveerde en het defect tegen 22.00 uur had verholpen. Het schip zou in de loop van vanmor gen de dienst hervatten. Om 15.15 uur gistermiddag was de Marsdiep gereed en kon de dienst overnemen. In afwijking van de ge woonte werden in Den Helder eerst auto's aan boord genomen die al vanaf 12.45 uur hadden gewacht. De auto mobilisten met voorrangskaarten die later op de haven waren gearriveerd moesten wachten, wat gezien de om standigheden billijk werd gevonden. Vooral vanaf het vasteland was er gisteren vrij veel vervoersaapbod. Makita snoerloze boor machine/schroevendraaier 2 snelheden, links en rechts draaibaar, in koffer, nu met oplaadbare lamp. Deze week 275- Telefoon 02220-2346 WR N WINKEL VOL IDEEEN 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1