Cjroen 'wartsjexels in het harL, jelatienotagebeleid wordt nverkort doorgevoerd Een week lang praten over alcohol leen acuut gevaar loor „Eendracht" Wampex wordt zeer attractief VLCOIIOI J.B. Pieters voor Texelse agrariërs: Agrarisch banenplan Met auto de sloot in Brandkastje uit woning gestolen 'ee schapen door >nd gedood snrijding op boot verse mosselen SER tg^ JICHT 15 SEPTEMBER 1887 Nr. 9927 VRIJDAG 26 OKTOBER 1984 e: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Iwerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, |josterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de^ Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. hertenties, abonnementen, etc.: >!d& De Rooy B.V.. Postbus 11, 1790 AA Den Burg, UI0222O) 2741, na 18 00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal; los 75 cent Postgiro 652 Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99 17.636. Rabobank nr. 36 25.01.742; NMB nr. 67.34.60 398. ■veronderstelling dat het relatienotabeleid wegens ge- laan geld niet doorgaat, berust op een misverstand. Het «onverkort door." Aldus een uitspraak van drs. J.B. Pie- Ivan het ministerie van Landbouw, die woensdagavond in i| De Pelikaan een uiteenzetting over het relatienotabeleid Jver het faunabeheer gaf voor de leden van de Texelse jbouworganisaties en van Bloembollencultuur. De top- Itenaar liet wat Texel betreft geen ruimte voor de hoop ■hier de relatienota niet nodig is omdat al genoeg aan Jur- en landschapsbescherming wordt gedaan. Texel gemaakt en daarbij de bedrijven van J. Rutten, C.W. Hin en J.S. Dijt bezocht, waarbij zo verklaarde Pie ters 's avonds veel nuttige informa tie was opgedaan, waarmee bij de uit voering van het beleid zeker rekening zal worden gehouden. Pieters begon zijn lezing met het schetsen van de geschiedenis die tot het uitbrengen van de relatienota had geleid. De na tuur, die tot voor enkele tientallen ja ren harmonisch naast en zelfs dankzij de landbouw kon bestaan, is als ge volg van schaalvergroting, toepassing van kunstmest en andere op zichzelf legitieme ontwikkelingen in de knel ge raakt. Het moest mogelijk zijn om dat verschijnsel tegen te gaan door het aankopen van terreinen waarin moder ne landbouw feitelijk niet acceptabel is met het oog op de natuurbelangen en het aangaan van beheersovereen komsten met beperkende bepalingen voor betrekking tot terreinen die wel agrarisch in gebruik kunnen blijven. De provincie heeft de taak de gebieden en de begrenzingen daarvan aan te wijzen 1 leggen i Iwllen de milieubelangen dus (i worden gediend door het aan- reservaten en het aangaan leheersovereen komsten, ook bui- li; natuurterreinen die als zodanig Texelse bestemmingsplan zijn Keven. Hij ging echter niet be- bend in op het herhaalde verzoek Wethouder Klaas Barendregt om in welk opzicht natuur en op het eiland worden be id als daar geen relatiegebieden |èn aangewezen. Hij hield vol dat p Texel een „conflictsituatie" \i\ tussen agrarische en natuurbe- •n waaraan op basis van minnelijk leg wat moet worden gedaan. Rondrit rswas naar Texel gekomen samen |G.H. Helming (hoofd beheer land- Wonden in Noordholland), H. de cr (consulent natuurbehoud van psbosbeheer) en A.W. Kamminga - «taris van de wildschadecommis- Het gezelschap had 's middags de gastheren een rondje over voorlopig geen gevaar dat de (se zuivelfabriek De Eendracht dtgesloten. Dit werd ons des- sagd meegedeeld door de heer Schuttenbeld, groepsdirecteur bas van de CMC/Melkunie, is waar dat de Texelse fabriek erband met zijn feitelijk te klei- mvang in de afgelopen tien 'P de tocht heeft gestaan, de recente ontwikkelingen op uivelmarkt zijn niet zodanig alleen daardoor de kans op "bestaan kleiner wordt. MC/Melkunie zal maatregelen ne- om de bedrijfsschade die zal ont- door de superheffing, op te van- maar daarbij wordt niet gedacht (uiting van één of meerdere fa- ien. Op de vraag of de aanwijzing relatienotagebieden op Texel tooor de melkproduktie kan terug- verandering zou kunnen bren gen in deze opstelling, zei Schutten beld dat de eventuele gevolgen van re latienotabeleid nog niet zijn bestudeerd door zijn bedrijf maar dat hij zich niet kon voorstellen dat de effecten zoda nig zullen zijn dat hierdoor de fabriek moet worden gesloten. Wij benaderden de CMC/Melkunie in verband met geruchten dat sluiting van de Texelse zuivelfabriek momen teel wordt overwogen. „Deze geruch ten hebben geen enkele grond", aldus Schuttenbeld. en dat zal binnenkort gebeuren, ook op Texel. Vaststelling van de gebieden gebeurt uiteindelijk door de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke orde ning en milieuhygiëne. Alles zal op vrijwillige basis gebeuren. Men is dus niet verplicht beheersovereenkomsten aan te gaan en men hoeft zijn grond ook niet te verkopen. Zekerheid Pieters legde er de nadruk op dat de boeren gebaat zijn bij een definitieve aanwijzing van relatienotagebieden omdat zij dan weten waaraan zij toe zijn. Buiten deze gebieden mag nl. niets worden aangekocht. Thans is dat nog wel mogelijk. Over de opvang van rotganzen op „Zeeburg" zei Pieters dat alles in het werk moet worden gesteld om schade en overlast van de ganzen op aangrenzende landerijen te beëindigen. Hij zei dat de zaken op Zeeburg nog niet optimaal zijn gere geld en wees op het belang van een grotere oppervlakte voor de ganzen. Blijkt Zeeburg zelf de vereiste opper vlakte niet te kunnen bieden dan is re- servaatgebied in Texels noordpunt (bij „Dorpszicht") de enige mogelijkheid. Pieters liet ook duidelijk blijken tegen stander te zijn van moderne agrarische ontwikkelingen in het Hogeberg ge bied. Hier moet de relatienota het mo gelijk maken dat men zich beperkt tot kleinschalige landbouw, welk regiem dan zou gelden voor de leliekwekerij van J.S. Dijt, waar hij 's middags op bezoek was geweest. Spreker zei niet te willen verdoezelen dat hier wel de gelijk tegengestelde helangen gelden, maar dat de zaken zeker op harmo nieuze wijze kunnen worden geregeld. Misverstanden Pieters zei van mening te zijn dat de afgelopen jaren onnodige irritatie is ge wekt met het landschapbeleid. De plannen werden gelanceerd en er werd niet behoorlijk met de meest betrokken mensen gepraat, waardoor allerlei mis verstanden ontstonden. Verwarring is ook ontstaan toen Braks onlangs besloot het experiment met de proef gebieden voor de nationale landschap pen te stoppen wegens gebrek aan fi nanciën. Velen dachten toen dat er ook geen geld meer zou zijn voor toe passing van de relatienotapolitiek maar dat was een misrekening. „De relatie nota wordt onverkort tot uitvoering gebracht." Lees verder PAGINA 2 Twee jaar geleden moesten de Wampex-gangers naar Wieringen. Dat leverde o.a. een nach telijke vaartocht op. Texels grootste speurtocht, ook wel Wampex genoemd, beleeft vrijdag en zaterdag de vierde editie en het ziet er naar uit dat deze expeditie van 20 uur zeer attractief wordt. In tegenstelling tot vorige jaren heeft de orga nisatie, de Texelse Sportraad, niet over belangstelling te klagen. Inmid dels hebben 49 Texelaars zich voor de altijd zware maar avontuurlijke tocht opgegeven en daar kunnen er nog een paar bij. Voor inlichtingen kan men terecht bij André van der Vliet, telefoon 02220-4802. De meeste agrariërs op Texel heb ben een vragenlijst gekregen waa ruit de behoefte aan extra ar beidsplaatsen moet blijken. Deze vragenlijst is opgesteld in samen werking met de afdelingsbesturen van de landbouworganisaties, de gemeente en de bedrijfsverzor- gingsdienst. De bedoeling is dat de leden deze vragenlijst in gaan vullen, want de bestuursleden ko men deze lijst weer ophalen. De planning is voor 1 november a.s. Mochten er geïnteresseerden zijn die deze vragenlijst niet hebben ontvangen, maar wel mee willen doen, dan kunnen ze zich in ver binding stellen met de gemeente, tel. 02220-3041 en vragen naar de heer D. van der Wel. Nadat alle formulieren weer binnen zijn zullen ze op het gemeentehuis worden verwerkt tot een vrslag. En wel licht komt hier dan uit dat er een paar werklozen aan werk geholpen kan worden in de agrarische sector. Na de eerste Wampex met een groot deelnemersveld, was het voor de tweede en derde speurtocht moeilijker avontuurlijke Texelaars met uithou dingsvermogen te vinden. Dit keer stroomden de aanmeldingen echter binnen en werd het aanvankelijk gestelde maximum van 40 snel over schreden. Die animo is voor een groot deel te danken aan de inventieve toch ten die in vorige jaren werden opgezet en waar de deelnemers nog vol ontzag of soms huivering over praten. Eerdere Wampex-edities lieten Texelaars ka noën in de Slufter, kamperen op de Hors, puzzelen in Noordholland, nach telijk ontbijten met storm en regen in paviljoen Paal 28, roeien in de haven van Oudeschild en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Puzzelen Uiteraard willen de organisatoren niet veel vertellen over de tocht die dit weekend op het programma staat maar uit wat ons in vertrouwen werd meegedeeld blijkt dat de deelnemers niet alleen over doorzettingsvermogen maar vooral over logisch inzicht moe ten beschikken. Er zitten nogal wat puzzelachtige zaken in de komende Wampex en enkele etappes die zonder meer spectaculair genoemd mogen worden. Naast deze aspecten zal de deelnemer ook voordeel kunnen doen met goed ontwikkelde zintuigen. De gene die het beste is in alle denk- en doe-opdrachten krijgt zaterdagmiddag de wisselbeker. Er zijn mensen die denken dat uit de koers raken bij een Wampex fataal is, maar dat is niet waar. Bij elke opdracht wordt een noodbrief meegegeven en die mag op een bepaalde tijd worden openge maakt zodat de betreffende groep zich weer bij een controlepost kan melden om met een nieuwe opdracht het ge luk te beproeven. Rest nog te vermel den dat de deelnemers met alle hoe ken en gaten van het eiland kennis zullen maken en misschien zelfs nog daarbuiten Dat is ook een reden dat de speurders aan de tocht meedoen want maar al te vaak wordt na de Wampex opge merkt dat men op plekjes is geweest waarvan men het bestaan niet wist. Het inschrijfgeld voor de vierde Wam pex is tien gulden en daarvoor krijgt men (hopelijk) een goed bed, een goe de maaltijd en (die kans is groot) veel plezier. Traditiegetrouw mag het eigen vermogen tijdens de tocht niet meer zijn dan ƒ0,25. De vierde Wampex start vrijdagavond om 18.00 uur in sporthal Ons Genoegen. Een 29-jarige vrouw uit Den Burg, die zondag met de auto van haar baas op weg was naar Oosterend, raakte op de Oosterenderweg vlak bij De Waal in de sloot. De anderhalf jaar oude auto werd daarbij onherstelbaar beschadigd. De vrouw vertoonde shocverschijnse- len en werd voor observatie in het zie kenhuis opgenomen. Gisteren kon zij naar huis terugkeren. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw door onduidelijke oorzaak ter hoogte van perceel 11 in de linkerberm terecht kwam, toen te abrupt bijstuurde en vervolgens naar rechts schoot en daar in de sloot belandde. Op dezelfde plaats werd woensdag middag een 58-jarige Texelse vrouw het slachtoffer van een eenzijdig onge val. Zij raakte met haar snorfiets in de berm en kwam te vallen, waarbij ze verwondingen opliep. Een van Vlieland afkomstige arts, die in verband met een congres op Texel was en toevallig passeerde, verleende eerste hulp en stuurde haar voor nader onderzoek naar Den Helder. Maandag rond het middaguur werd uit de woning van iemand uit de omgeving van Den Burg een brandkastje met kostbare inhoud ontvreemd. In het kastje zaten geld en sieraden met een gezamenlijke waarde van meer dan een halve ton. De dader kon binnendringen via een raam, zonder iets te hoe ven openbreken. De politie heeft de zaak in onderzoek. schapen van de heer M. Bakker (ie oude Kogerweg zijn in de sloot akt en omgekomen, vrijwel zeker gevolg van een jagende hond. De 'Pen, die op een stuk land in de "van hotel Bos en Duin liepen, Pen een gezamenlijke waarde van eveer ƒ800,—. Mensen in de buurt (en een zwarte hond gezien. De teinop zoek naar de eigenaar van dier. 34-jarige inwoner van Oudeschild dinsdag op het autodek van de toot aangereden en moest daarop toet Gemini ziekenhuis worden eerd. De man liep op het dek en te bekneld tussen de zijwand en "rachtauto, die de boot opreed. aanvankelijk dat hij een bek- toctuur had, maar in het zieken- toleek dat alleen sprake was van plekken en niet ernstige kneu- to. Hij kon daarom naar huis Storen Woensdag 31 oktober gaat in Den Burg het voorlichtingspro ject „Omgaan met alcohol" van start. Een week lang zal op allerlei manieren de aandacht worden gevestigd op de gevol gen van overmatig alcoholgebruik, waarbij men zich richt op alle leeftijdsklassen. Er wordt een tentoonstelling gehouden in dorpshuis d'Ouwe ULO, in het City-theater wordt een spe ciaal voor deze gelegenheid gehuurde film gedraaid, er is een forumdiscussie in De Lindeboom en een open dag in ,,De Nieuwe Skuul". Een hoogtepunt in cultureel opzicht wordt waarschijnlijk het toneelstuk „Wat drink ik nou hele maal?" dat door UDI tenminste drie keer zal worden opge voerd. Met uitzondering van de film zijn alle activiteiten in de actieweek gratis te bezoeken. Het ter discussie stellen van alco holgebruik is vooral op Texel geen overbodige luxe. Op het eiland wordt aanmerkelijk meer alcohol geconsumeerd dan gemiddeld op het vasteland. Elke Texelaar krijgt per jaar 7,3 liter pure alcohol bin nen, terwijl dit cijfer voor de ge middelde Nederlander 5,2 liter is. Op Texel wordt vooral veel bier ge dronken, bij het innemen van sterke drank is men matiger dan de gemid delde Nederlander. Er is geen twijfel aan dat een groot del van die Texelse consumptie naar de jeugd gaat. Er wordt door steeds jongere mensen steeds meer gedronken. De betrokke nen zelf lijken dat heel gewoon te vin den. Het besef dat dit vroeg begonnen gewoontedrinken op den duur blijven de drankproblemen kan opleveren lijkt nauwelijks te leven. Er zijn tal van (mogelijke) oorzaken aan te wijzen voor het grote alcoholverbruik op Texel: de (seizoen) werkloosheid, het grote aantal (80!) horecabedrijven, de invloed van de recreatie, de beschik baarheid van drank in de vele sport kantines en andere gelegenheden waar vooral de jeugd samenkomt, etc. Informatie Ongetwijfeld zullen deze specifieke plaatselijke omstandigheden aan de or de komen in de discussie die 31 okto ber van start zal gaan. De organisato ren hopen dat er meningen naar voren komen die algemeen zullen blijken te leven en waar de plaatselijke bestuur ders en anderen die zich met welzijns- aangelegenheden bezig houden iets mee kunnen doen. De discussie is echter ook bedoeld om de consumen ten en aanstaande consumenten tot nadenken te stemmen. „We willen geen harde verboden be pleiten of de mensen schrik aanjagen. We willen van de Texelaars geen ge heelonthouders maken, maar hen wel helpen motiveren om meer bewust om te gaan met alcoholhoudende drank. Zodat men weet dat overmatig drinken niet gewoon is en dat er risico's aan verbonden zijn." Aldus Rennie ten Ha ve uit Den Burg, leerkracht van de behandeling van alcoholisten. Film Met dit affiche, dat ook de omslag van het programmaboekje siert, wordt aandacht ge vraagd voor de Texelse ..alcoholweek". Het is een ontwerp van Siem Hemelrijk, een der leden van de werkgroep. Rijksscholengemeenschap die met mensen van het jeugdwerk, maat schappelijk werk, het Jellinekcentrum, etc. de werkgroep vormt die de activi teiten van het project organiseert en coördineert. Om zoveel mogelijk men sen te bereiken hebben de voorlich tingsactiviteiten een zeer uiteenlopend karakter. Zowel filmliefhebbers, mensen die van toneel houden als degenen die van een pittig debat houden, zullen hun hart kunnen ophalen, evenals mensen die geïnteresseerd zijn in de De speelfilm met een „alcoholthema" is The Pilot" (regie Cliff Robertson) die donderadg 1 november, aanvang 19.30 uur in het City Theater wordt gedraaid. Mocht de belangstelling zeer groot zijn, dan volgt om 21.30 uur een tweede voorstelling. Er geldt een gere duceerde toegangsprijs van ƒ6,—. Een uitgebreide beschriving van deze film over „a good pilot with a bad habit" kan men in een van de komende num mers van de Texelse Courant tegemoet zien. Toneel Het door UDI op te voeren toneelstuk „Wat drink ik nou helemaal?" zou aanvankelijk worden opgevoerd door een beroepsgezelschap, de Nieuwe Bloemgroep. Dat stuitte op problemen wat ertoe leidde dat UDI het in studie nam. Men ziet de vertolking daar als een bijzondere uitdaging. Het stuk, dat Lees verder pagina 5 1ste kwaliteit HAVENRESTAURAINT 1 TEXEL Uw gastheer; Jan C. Stolk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1