Cjrocn 'wartsjexéls in het harL. Sedwongen ontslagen jken onvermijdelijk ,,We voelen ons zwaar belazerd" losten natuurlijke fv/oeiing te hoog Ondernemingsraad Teso reageert: ^o-directeur schokt met organisatienota ER INRICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9928 DINSDAG 30 OKTOBER 1984 parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Lwerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, jOosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der •n, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Ijdvertenties, abonnementen, etc.:' Lid De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ,i (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75'- cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. li moet voor 1 oktober 1986 van 21 personeelsleden af. Sworden gedwongen ontslagen omdat de onderneming Slinanciële consequenties van andere methoden om het isoneelsbestand terug te brengen niet kan dragen. Dat is ■essentie van het ..Reorganisatieplan na realisering van ibeldeks voorzieningen" dat vorige week door directeur Ito Hoogerheide is uitgebracht en dat bij de Teso- idewerkers inmiddels tot grote verontwaardiging heeft ge il, omdat daar de verwachting heerste dat de directie met h plan zou komen dat gericht is op het vermijden van ge- jongen ontslagen. 145 pagina's tellende rapport gisteren ter kennis werd ge- icht van het personeel geeft de iclusie dat er voor 21 man jks geen zinvol werk meer is en de kosten van dit „overcom- et" 1,4 miljoen gulden per jaar iiagen. Dat bedrag is ongeveer »n groot als het bedrijfsverlies ivoor 1984 is geraamd. Als Teso ;e kosten zou willen blijven dra- nzou dat de~tarieven ongeveer hoger maken dan strikt nodig Zou de personeelsvermindering :or natuurlijk verloop tot stand men, dan zou dat 11 jaar duren f10 miljoen kosten. De directeur jt dat geld niet te kunnen mis- i omdat het nodig is om vol- ende eigen vermogen te kweken Jat na afschrijving van de enkel- '<s schepen een tweede dubbel tor kan worden gekocht. jgbrengen van het aantal medewer- ïdoor verdergaande arbeidstijdver- rting zou mogelijk zijn, maar dan jmen nog maar 27 uur per week aken wat een zodanige vermindering i het bruto salaris zou veroorzaken :men beter uit is met een uitkering Krop men recht heeft bij ontslag. Haar afgezien daarvan, zou ik niet een hoe ik 21 man straks zinvol kan iighouden. Er is echt geen werk :sr voor hen", aldus Hoogerheide, (overigens nog wel mogelijkheden waardoor het aantal gedwongen (slagen zou kunnen worden beperkt, iar een hard punt voor hem is dat iiaan geen noemenswaardige kosten Mr de onderneming verbonden mo- h zijn. (grootste deel van het personeels- srschot wordt veroorzaakt door het dat het aantal vaarploegen na de ipassing van de fuikhavens kan »rden teruggebracht van zeven naar In de zomer van 1986 zullen er e kapiteins te veel zijn, drie itrozen-stuurman, negen matrozen zes machinisten. Ook op de wal -en mensen overbodig worden, het reorganisatieplan dat maxi- de doelmatigheid in het hele bedrijf streeft voorziet ook in enkele nieuwe 'cties, met name in de sectie Verhoud Geen namen it is dus bekend in welke functie- öepen de ontslagen zullen vallen, tor in het rapport worden nog geen !r"en genoemd. Dat gebeurt pas op oktober volgend jaar want er kunnen ■or allerlei oorzaken nog verschuivin- c optreden en men wil vermijden ttiemand ontslag krijgt aangezegd later moeten horen dat het niet it. Een andere reden om pas llgend jaar namen te noemen is voor acteur Hoogerheide de wens dat zo- tol mogelijk personeelsleden zich bij problematiek betrokken voelen. Een oegtijdige scheiding tussen mensen mogen blijven en degenen die oaten vertrekken lijkt hem ook voor sfeer binnen het bedrijf ongewenst. Hoop dat er een prikkel vanuit om mee te denken. Ik heb in 'in rapport bewust geen mogelijkhe- aangegeven welke aspecten van ^probleem nog ter discussie kunnen kan, al heb ik wel bepaalde sug gesties gedaan tegenover de onderne mingsraad. Ik vind dat men nu zelf met tegenvoorstellen moet komen, maar ik zeg er gelijk bij dat de organi satie zoals die wordt omschreven in mijn rapport een ideaalbeeld is: een zo efficient en veilig mogelijk functioneren van de veerdienst met gebruikmaking van zo weinig mogelijk mensen en het uitschakelen van zoveel mogelijk kosten veroorzakende omstandigheden." Kostenverdeling Het handhaven van de 21 overcomple te personeelsleden betekent dat de to tale personeelskosten van Teso 28% hoger zijn dan nodig is. De arbeids kosten maken bij Teso thans nog 31% van de totale kosten uit; straks moet dat 22% worden. Ter vergelijking: de belangrijkste andere kostenposten van Directeur Th. Hoogerheide: ,,lk zou niet we ten wat ik die 21 man straks moet laten doen" Teso zijn afschrijving (28,3%), rente (17,2%), gasolie, smeerolie en energie (11,5%), onderhoud schepen (5,8%), verzekeringen (2,6%) en promotie en reclame (1.1%). Daaruit volgt dat het voor de onderne ming zeer lucratief is om op arbeids kosten te bezuinigejn en dat is dan ook de belangrijkste gedachte die ten grondslag heeft gelegen aan het plan om de veerverbinding met een dubbel dekker te gaan onderhouden en om op de havens voorzieningen te treffen waardoor ook hier personeel overbodig is geworden. In 1990 moet Teso niet alleen zijn ver liezen van de laatste jaren (totaal f6 miljoen) hebben ingelopen maar ook een zodanige reserve hebben opge bouwd dat de aanschaf van een twee de dubbeldekker er (mede) mee gefi- nèncierd kan worden. Er moet dus snel winst gemaakt worden en het drastisch terugbrengen van de arbeids- kósten zal dat mogelijk moeten maken. Organisatie Het sterk ingekrompen personeels bestand maakt het noodzakelijk om de bestaande organisatiestructuur te wijzi gen. Blijkens het rapport komt er een scherpe scheiding in de verdeling van taken van nautische dienst en techni sche dienst. De nautische dienst zal zich uitsluitend bezig houden met operationele taken (dus het echte „varen") terwijl de technische dienst het totale onderhoud voor zijn rekening zal nemen en ook niet-technische werken zal moeten uit voeren. Die afdelingen krijgen daarom andere namen: operationele dienst en onderhoudsdienst. Eén en ander maakt verschuivingen en aanpassingen van functies nodig. Het vereiste niveau is beschikbaar, maar aan de onder houdsdienst zal wel iemand met elec- trotechnische en electronisch gerichte opleiding moeten worden toegevoegd. De geplande reorganisatie brengt geen veranderingen in de top. De directeur, en de hoofden van resp. de onder houdsdienst, de operationele dienst en de administratie blijven in functie. Ook op het kantoor verandert er praktisch niets. In het magazijn moet een maga zijnbediende worden ingewisseld voor een magazijnbediende die tevens revi siemonteur en schoonmaker is. Wat betreft de onderhoudsfuncties kan worden gemeld dat hier twee onder houdsmonteurs en een assistent tech nische dienst moeten verdwijnen, ter wijl er een onderhoudchef, drie schilder-matrozen en de genoemde electrotechnicus bijkomen. Bij de afde ling kaartverkoop wordt een functie overbodig, bij de waldienst (ver keersleiders) verandert er niets. De grote klap valt, zoais gezegd, bij de vaardienst waar 21 functies verdwijnen. Busje Sinds de veerhaven werd verplaatst van Oudeschild naar 't Horntje wordt het Teso personeel naar en van het werk vervoerd met een busje op kosten van de onderneming. Daar wil Hoogerheide ook vanaf want de kosten bedragen jaarlijks ƒ105.000,— wat per personeelslid neerkomt op f2300,—. Als er straks 21 man weg is, komen de vervoerskosten per persoon op ƒ4000,— en dat wordt te gek. In gaand 1987 moeten de Teso mensen op eigen gelegenheid naar hun werk komen en genieten dan reiskostenver goeding volgens de CAO 1984. Wie eerst? Gebruikelijke is dat de mensen die het kleinste aantal dienstjaren hebben, als eersten in aanmerking komen voor ontslag. Is er sprake van zg. collectief ontslag dan liggen de zaken anders en kan men bijvoorbeeld bij voorkeur mensen ontslaan die daarvan de minste ellende ondervinden. Teso wil de op handen zijnde ontslagoperatie als collectief" aangemerkt hebben want dat geeft de mogelijkheid om mensen van 57 Zz jaar en ouder (waar van Teso er acht in dienst heeft) te ontslaan. De kans voor deze mensen om elders ander werk te vinden is we liswaar vrijwel nihil, maar de financiële afwikkeling van een dergelijk ontslag kan zodanig zijn dat de situatie veel lijkt op die van vervroegde pensionering. Selectie Deze mensen gaan er volgens het rap port dus in ieder geval uit. De dan opengevallen plaatsen worden opge vuld uit het bestand van de overige medewerkers. Bij het ontslag van de dertien mensen die dan nog overcom pleet zijn, zullen zowel bedrijfsmatige als sociale kriteria gelden. Er moet voor worden gezorgd dat de mensen voor hun functie de vereiste oplei dingsgraad en geschiktheid hebben maar er wordt ook gekeken naar ge zinssituatie, al dan niet kostwinner zijn, het bezit van een eigen woning, e.d. Als peildatum voor deze beoorde ling zal 1 oktober worden aangehou den ,,ter vermijding van eventuele naij ver en competitie." De voorlopige da tum waarop de algehele reorganisatie zijn beslag moet hebben is 1 oktober, hoewel er op dit moment van wordt uitgegaan dat de dubbeldeks aanlegin- richtingen al voor de zomer van 1986 klaar zullen zijn. Er is dus rekening ge houden met eventuele vertraging. Zou de uitvoering van de werken veel meer tijd vergen, dan schuift de ingangsda tum op, wat ruimschoots van tevoren te voorzien zal zijn. Sociaal plan Onderdeel van het reorganisatieplan is het „sociaal plan" waarmee alle Teso mensen te maken krijgen die als ge volg van de reorganisatie worden ont slagen of van functie veranderen. Vol gens Hoogerheide is dit plan „socia ler" dan bij de meeste andere bedrij ven in dergelijke omstandigheden ge bruikelijk is. Het plan regelt de handel wijze bij plaatsing in een andere func tie, de mogelijkheid om iemand na het opleggen van de arbeidsovereenkomst vanaf 1 juni 1986 op non-actief te stel len met behoud van salaris en de beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werknemer zelf. Wie zelf voor de ingangsdatum van het ontslag het dienstverband wenst te beëindigen tussen 1 juni en 1 oktober 1986 krijgt een „vertrekvergoeding" van drie maal het bruto maandloon. Wie in de periode van 1 oktober 1985 tot de datum van zijn ontslag sollicita- tiebezoeken wil afleggen krijgt daar voor maximaal vijf dagen betaald ver lof met betaling van de reiskosten bin nen Nederland op basis van openbaar vervoer. Teso is bereid te bemiddelen bij het benaderen van een nieuwe werkgever. Een ontslagen werknemer krijgt de in de CAO geregelde jubileumuitkering als de betrokkene binnen vijf jaar na het eind van het dienstverband het jubileum zou heb ben gevierd. Verder is onder meer be paald dat mensen die ontslagen zijn, gedurende een jaar nadien voorrang hebben als er toch weer vacatures zouden ontstaan bij Teso. Ontslagen werknemers hebben zolang zij een uit kering genieten rcht op vrij bootver- voer, zoals dat geldt voor het actieve personeel. Dat blijft ook het geval als aansluitend hierop een AOW-uitkering wordt ontvangen. Ontslagen Teso mensen zullen verder recht hebben op aanvullingen op hun uitkering: gedu rende de eerste 26 weken 20% van het bruto maandloon, vervolgens ge durende een jaar 15% van het bruto maandloon en daarna nog een jaar 10%. Een soortgelijke aanvulling krijgt men bij het aanvaarden van een nieu we functie die een lager salaris ople vert dan de oude. De ondernemingsraad van Teso is zeer slecht te spreken over het door de directie uitgebrachte organisatierapport waarin staat dat 21 werknemers voor 1 oktober 1986 ontslagen moe ten worden. „Het sloeg bij ons in als een bom. We waren totaal verbijsterd", aldus OR-voorzitter Dirk Kooiman. „Na al les wat over de personeelsafbouw de afgelopen jaren is ge zegd, verwachtten we dat er nu een rapport op tafel zou ko men dat mogelijkheden zou aangeven om gedwongen ont slagen te vermijden. Maar dat is een bittere tegenvaller ge worden. Die 21 man moeten er botweg uit. Het vertrouwen dat we hadden in directie en bestuur heeft een enorme deuk gehad." OR-secretaris Leen de Veij voegt eraan toe dat dit gevoel wordt gedeeld door de andere personeelsleden. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering in De Schakel, die werd bijgewoond door alle personeelsleden die op dat mo ment geen dienst hadden. Vrijdag heeft de ondernemingsraad de te leurstelling ter kennis gebracht van de directeur. Verdere reactie volgt nog. Andere mogelijkheden Men is ervan overtuigd dat Teso de mogelijkheid heeft om de personeels vermindering op een andere manier tot stand te brengen. De ondernemings raad zal overleg voeren met FNV en CNV en met tegenvoorstellen komen. Dreigen met harde actie om het op handen zijnde ontslag tegen te houden wil men nog niet. De Veij: „We willen het door praten zien te klaren al begin nen we het gevoel te krijgen dat we tot dusver te fatsoenlijk zijn geweest en dat het tijd wordt om onze tanden te laten zien." Zowel Kooiman als De Veij geven toe dat de belofte die de directie ooit heeft gedaan dat bij perspneelsvermin- dering geen gedwongen ontslagen zul len vallen al geruime tijd geleden is in getrokken, zodat de nu aangekondigde ontslagen geen totale verrassing kun nen zijn, maar ze wijzen erop dat in de contacten nadien een heel positieve in tentie naar voren is gekomne. „Ze konden dan wel niet die garantie ge ven, maar het zou wel worden gepro beerd. De afgelopen zomer zeiden de commissarissen Bakker en Vlas-van der Vlies nog tegen ons: we strijden niet tégen jullie maar mét jullie. En drie maanden later krijgen we dit rap port waarmee de raad van commissa rissen akkoord is gegaan." Merkwaardig Met name is de ondernemingsraad er teleurgesteld over dat er nog steeds sprake is van 21 ontslagen, omdat men meende dat dit aantal op z'n minst flink was teruggebracht als ge volg van verlaging van de VUT-leeftijd waarmee het personeel in maart vorig jaar akkoord gingen. De VUT-leeftijd werd toen teruggebracht van 63 naar 61 jaar en er kwamen twee vrije dagen per jaar bij. Het personeel maakte dit mogelijk door het inleveren van 2,06% prijscompensatie. Als gevolg van dit akkoord konden zes mensen de dienst verlaten, zodat het leek alsof het per soneelsoverschot tot 14 man was te ruggebracht. Maar nu moeten er toch nog 21 worden ontslagen. De directeur heeft dat toegelicht door erop te wijzen dat nadien is gebleken dat er meer mensen weg moeten. Het vervoer is nl. teruggelopen zodat het tweede schip minder vaak nodig is dan het eerst werd gepland. Boven dien wil Teso met flexibele arbeidstij den gaan werken waardoor de perso neelssterkte niet op druktepieken hoeft te worden afgestemd. Verder is geble ken dat het niet nodig is om op het tweede autodek van de Molengat twee mensen te hebben. De periode van drukte waarin dat wel wenselijk is, is zo kort dat het voordeliger is daarvoor part-timers aan te trekken. Met name bij de plannen om part-timers in te zetten, plaatst de ondernemingsraad vraagtekens. Tolerant Kapitein Dirk Kooiman die zelf in de gevarenzone zit omdat Hoogerheide het aantal kapiteins wil terugbrengen van zeven naar vier zegt het gevoel te hebben dat hij te goed van vertrouwen is geweest. „We meenden ons belang het beste te dienen door positief mee te werken. Met alles zijn we akkoord Niet alleen met inleveren van Voorzitter Dirk Kooiman (links) en secretaris Leen de Veij v ..Gedwongen ontslagen worden niet geaccepteerd". 7 de TESO ondernemingsraad prijscompensatie om de VUT-leeftijd te kunnen verlagen maar bijvoorbeeld ook met vermindering van perso neelssterkte op de schepen, nadat in juni 1978 de president-commissaris nog had gezegd dat er de eerste tien jaar geen aantasting van de perso neelssterkte op de schepen zou wor den doorgevoerd. Pas toen dat nieuwe schip ging varen bleek dat ze dat niet waar konden maken." Te rigoreus Het bezwaar van de ondernemingsraad richt zich in de eerste plaats tegen het gedwongen karakter van de voorgeno men ontslagen, maar men is het ook niet eens met het aantal van 21 dat volgens de directie overcompleet is. „Er kunnen best meer mensen zinvol aan het werk blijven, maar dan moet Teso geen werk gaan uitbesteden, wat volgens het rapport wél de bedoeling is." Op de vraag hoeveel mensen er dan wél weg kunnen, heeft Dirk Kooiman een kort antwoord: „Nul!" De Veij: „Ze kunnen allemaal zinnig aan het werk blijven terwijl de vermindering zich volgens natuurlijk verloop voltrekt. We hadden zo graag gezien dat de di recteur mogelijkheden zou aangeven hoe dat zou moeten en wij waren bij voorbaat van plan om ons daarbij po sitief op te stellen. Maar de directeur komt met dit keiharde plan dat voor ons volstrekt onaanvaardbaar is en zegt: als jet het niet goed vindt, moet je zelf maar zeggen hoe het wél moet. Dat vinden we niet juist. De directeur heeft de taak ook alternatieven aan te geven." Geen hoge nood Kooiman en De Veij geloven niet dat bij Teso het water zodanig aan de lip pen staat dat zo rigoreus op personeel moet worden bezuinigd. „De liquiditeit staat niet op het spel. Er zijn geen banken die dwingende eisen stellen. Er is ruimte voor een andere aanpak. Als de nood werkelijk zo hoog was geste gen zou Teso de Henry Dunant niet afhuren voor een plezierreisje voor be jaarden en een ton uitgeven voor dat schatzoekspel. Het gaat blijkbaar voor al om het vormen van reserves om in Lees verder pagina 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1