Cjroen TjwartsJexeU in het harL, Mensen Zonder Werk-project wordt snel opgeheven Tl Rabobank S Drugsexpositie open I® Herstructuering WST met barensweeën KOFFIE SPAR 't Gaat weer goed! Politiek café één dag later Sint Maarten op zaterdag BAKKER'S IJZERHANDEL Sint Jan brengt eenacters op uitnodiging verse mosselen Zwarte Zuid-Afrikaanse predikanten op Texel DEN BURG-WEVERSTRAAT 82 VRIJDAG 2 NOVEMBER 1984 ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 Nr. 9929 Ljactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. (/ten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, ;ns Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der 3jden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. tor advertenties, abonnementen, etc.: jngeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, iitfoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs fV40 per kwartaal; los 75^ cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Toeristen kijken geboeid naar het zandspuiten op het strand van De Koog. Na de langdurige technische pech van vorige week verloopt de zandsuppletie thans naar wens. De produktie is uitstekend. Dinsdag werd eindelijk de Badweg gepasseerd en thans zit tweederde van het totale werk en ruimschoots op. In verband met de forum discussie over omgaan met al cohol is het politieke cafó over de gemeentebegroting 1985 verschoven van dinsdag- naar woensdagavond 7 november. De avond wordt gehouden in café De Twaalf Balcken, aan vang 21.00 uur. De opiniepei lingformulieren uit de krant van dinsdag j.l. kunnen in Den Hoorn worden ingeleverd in het postagentschap van super markt Goönga, in De Koog bij vakantiebureau Kobeko en in 't Horntje bij het NIOZ. MOET U VEEL BELASTING BETALEN OVER DIT JAAR? Realiseer dan voor 31 december a.s. een aftrekpost door het af sluiten van een koopsompolis of pensioenvoorziening! - maximale aftrek, dit jaar ƒ15.922. - lagere stortingen zijn mogelijk! - belasting besparen NU en - later MEER inkomen. Voor alle informatie verzekeringen telefoon (02220) 4341 Na kantoortijd 4984 of 4389. Bosch hamer type PBH 20 RLE electronic Boort in beton als in boter, draait links- en rechtsom en is voorzien van een veiligheidskoppeling. nu 395 Het feest van Sint Maarten valt dit jaar op zondag. De dorpscommissie Den Burg adviseert daarom het feest daags tevoren te vieren, dus zaterdagavond. Telefoon 02220-2346 'NWINKELVOLIDEEENE Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten het Mensen Zonder Werk-project zo spoedig mogelijk op te heffen. Wethou- der Piet Zegers vroeg de Welzijnsstichting in de vergadering van woens dagavond per 1 december te starten met de ontslagprocedure voor de projectleider, omdat aan de gemeenteraad gevraagd zal worden het besluit tot opheffing in de raadsvergadering van 27 november te on dersteunen. ,,Als de raad ons voornemen steunt dan is er voor de pro jectleider ook automatisch geen subsidie meer", aldus de wethouder. Aanvankelijk was de bedoeling het MZW per 1 mei te laten stoppen maar iet feit dat het ministerie van WVC met haar subsidie alleen nog de salaris- en huisvestingskosten dekt en ar deze winter bijna geen geld is voor activiteiten zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in de collegebeslissing jm deze opvang voor uitkeringsge- echtigden zo snel mogelijk te sluiten. Het geld dat eventueel overblijft zal net college dus terug moeten sturen •aar het rijk. Zegers deelde woensda gavond mee dat gepoogd zal worden je wachtgeldregeling voor projectleider J. Brandenburg door WVC te laten be- alen. Als dat niet lukt draait de ge meente voor deze kosten op. ,,Het rijk <an eigenlijk niets zeggen, we hebben lijf jaar een projectleider betaald en de .vachtgeldregeling betalen we niet. We uilen er alles aan doen om het rijk dit ;eld te laten betalen", aldus Zegers die •r aan toevoegde dat hij het verdwij- en van het MZW betreurt. ,,Als het project aan haar doel had beantwoord, st opvangen en begeleiden van veel ïxelse werklozen, dan had je ons niet :ehoord. Het is echter duidelijk dat let werk hier niet aanslaat. Op onze ■valuatieavond waren slechts acht uitkeringsgerechtigden." Begrip Ook beaamde de wethouder dat de lans groot is dat het rijk in 1986 het MZW niet meer subsidieert. ,,Dan zouden wij jaarlijks een ton moeten oesteden aan een project dat niet aan slaat". Het besluit van het college Aard door het bestuur van de Wel zijnsstichting met begrip ontvangen, maar wel werd gevraagd of er geen mogelijkheden waren dit werk op een •ndere manier aan te pakken. Zegers zntwoordde dat het in de bedoeling 5gt om sommige taken van het project onder te brengen bij andere instanties. Maar dat mag geen geld kosten. Per- soneelsvertegenwoordiger Gerard Zijm merkte hierbij op dat het ontslag van de projectleider ter sprake moet komen in het zogenaamde drie partijen over leg (werknemers, werkgevers en ge meente verplicht door de CAO wel zijn) en dat het eventueel overhevelen ven MZW-taken daarbij nog voor pro blemen zou kunnen zorgen omdat een ontslaggrond dan kan ontbreken. De wethouder deelde mee dat in de raadscommissie welzijn een uitvoerige argumentatie van het collegebesluit op tafel zal komen. Donderslag Woensdagavond vroegen we Theo van den Berg, voorzitter van de MZW- begeleidingscommissie, om commen taar op dit besluit. De opheffing was bij dit bestuur echter nog niet bekend. ,,Dit komt voor mij als een donderslag bij heldere hemel. Het bestuur weet van niets. Zo wordt er blijkbaar beslist over een project waarvoor we ons al jaren inzetten. Ik vind het zeer onbe hoorlijk dat we niet op de hoogte zijn gesteld voordat de wethouder deze openbare mededelingen deed", aldus Van den Berg. De MZW-vertegenwoordiger kan niet ontkennen dat het bestuur wist dat het zich de laatste tijd heeft bezigge houden met het al of niet voort bestaan van het project. Onlangs werd immers een gemeentelijke evaluatiea- Toneelvereniging Sint Jan heeft éénacters in studie genomen en zal deze de komende winter op uitno diging van anderen overal op Texel opvoeren. Dat is mogelijk vanaf begin januari. Voorlopig staan twee eenacters op het repertoire: een serieus en een wat vrolijker stuk. Het is mogelijk de verenging één of beide stukken te laten uitvoeren. In het laatste geval is er sprake van een avondvullend programma. Verenigin gen en andere organisaties die hier voor belangstelling hebben kunnen contact opnemen met een der bestuursleden, bijvoorbeeld via tele foon 02270-2309. De twee eenacters zullen in ieder geval half januari wor den uitgevoerd in De Wielewaal in De Waal, met bal na. Het plan om zich het komende toneelseizoen tot eenac ters te beperken moet worden gezien als noodsprong. De vereniging had een groot stuk in studie dat op 3 no vember in De Lindeboom zou worden opgevoerd, maar daarvan moest wor den afgezien toen bekend werd dat de Lindeboom niet meer voor een accep tabele prijs te huur is. Het bestuur hoopt dat men spoedig weer over een behoorlijke zaal in Den Burg kan be schikken. Onder de huidige omstan digheden voelt men er niets voor om de donateurskaarten aan te bieden. Daarmee wordt dus gewacht tot de gebruikelijke uitvoeringen weer in Den Burg kunnen worden gehouden. tete kwaliteit (Pk HAVENRESTAURANT TEXEL Uw gastheer: Jan C. Stolk. GEMALEN VACUÜM 250 GRAM vond gehouden. Van den Berg: ,,Toen heb ik van Zegers begrepen dat het aantal uitkeringsgerechtigden op die avond niet van invloed zou zijn op het collegebesluit. Nu wordt het nota bene als argument gebruikt om het project op te heffen." Vrijdagavond vergadert de MZW-begeleidingscommissie over het collegebesluit. Salaris De salarisproblemen bij de Wel zijnsstichting lijken langzamerhand tot een oplossing te komen. Met de CAO welzijn in de hand poogt het bestuur uit te keren wat aan ieder personeelslid toekomt, ondanks protesten van B en W dat bepaalde regelingen en formu les uit die CAO niet meer voor subsi die in aanmerking komen. Het laatste half jaar is daarbij echter een ander probleem ontstaan en dat werd woensdagavond met veel emotie besproken in het bestuur. Een aantal personeelsleden van de afdeling cultu rele zaken weigert nog administratief werk te verrichten voor secties van de Welzijnsstichting, een situatie die is ontstaan na allerlei min of meer per soonlijke conflicten. De commissie van toezicht van de muziekschool is deze situatie zo beu dat men een toelich- tingsbrief heeft gestuurd aan de leden van de raadscommissie welzijnsbeleid en wethouder Zegers reageerde woensdagavond furieus op deze actie. „Als ze zo de problemen denken op te lossen hebben ze het goed mis." Enke le bestuursleden lieten blijken de pro blemen ook niet meer binnenskamers te willen behandelen. Het college kreeg het verwijt dat het niet optreedt tegen dit ,,werk weige ren" hoewel het gemeentepersoneel voor vijftig procent in dienst is van de stichting. Fridt Blanken: ,,Wij pogen de partijen bij elkaar te krijgen, maar het lijkt wel of het college onze secties om zeep wil helpen door dit conflict aan te laten modderen." Blanken betoogde dat de stichting dan beter drie ton administratiekosten cash in het handje had kunnen krijgen zo dat men baas was geweest over eigen personeel. Piet Zegers ging hier fel te gen in. ,,Je kunt mensen niet dwingen met anderen samen te werken als er ruzie is. Daar moet je over praten. Wij willen de Welzijnsstichting niet om zeep helpen op deze manier. Dat is absurd. Ik kan niet zeggen hier heb je geld voor eigen administratiepersoneel. Het college is verantwoordelijk voor de besteding van gemeenschapsgelden. Wij willen wel een oplossing maar al les wat wij aandragen wordt van tafel geveegd met het argument dat we de stichting om zeep willen helpen. Van het bestuur heb ik echter nog nooit duidelijke oplossingen gehoord. Dat sommige secties niet en de afdeling culturele zaken matig functioneren is voor het college ook een ramp." Gevoel Meer bestuursleden hadden het idee dat het college zich bewust afzijdig houdt van het conflict en dat dit alles te maken heeft met het collegeplan om de stichting, vooral bestuurlijk, een nieuwe structuur te geven. Wop Rienks: „Er worden nu al fusie- procedures voorgesteld voor overname van het personeel. Het bestuur wordt murw gemaakt met personeelsconflic- ten en ruzie met de afdeling. Het col lege kijkt toe en een compleet uitge kleed bestuur, omdat veel bestuursle den bloedeloos zijn geworden van de ze gang van zaken, wordt straks zon der slag of stoot aan de kant gescho ven." Zegers antwoordde dat nergens was gebleken dat het college een der gelijk plan heeft met de stichting. „Wij hebben eerlijk op papier gezet wat we graag veranderd willen zien in deze stichting en dat heb ik al honderden keren uitgelegd. Jullie zoeken er van alles achter. Bewijs dat nu eens met uitlatingen die ik gedaan zou hebben of mededelingen van het college." Rienks kon dat niet. „Ik heb geen be wijs. Ik heb het gevoel dat dit allemaal meespeelt. Net zo goed als ik het ge voel heb dat de democraie van het welzijnswerk minder gewaarborgd is als het college het voor het zeggen krijgt". Goede wil Anderen bestuursleden waren wel overtuigd van de goede wil van het college. Kees Hoogergeide betoogde dat het bestuur over een deel van de herstructureringsvoorstellen (overname van de sporthal en de jeugdwerkers) wil praten en daar ook een wettelijk overleg voor gaat starten. Hij pleitte er voor dat de conflicten tussen secties en de afdeling (en tussen de afdeling en stichtingspersoneel) apart te behan delen, dus naast de moeizame discus sie over herstructurering van de stich ting. Daartoe wordt weer een poging ondernomen. Eerst moeten de salaris- inschalingsproblemen van het sporthal- personeel worden opgelost en daarna volgt een bemiddelingsronde tussen stichtingspersoneel en ambtenaren cul turele zaken. „Dan komt het met die secties later ook wel weer goed.." Ook werd besloten deel te nemen aan het drie partijen overleg betreffende de overname van personeel en gebouwen van de stichting door de gemeente. Als de uitkomsten van die discussie bekend zijn zal het bestuur definitief moeten bepalen welke herstructure ringsplannen van B en W worden in gewilligd. Dan start eventueel een zo genaamd „fusieoverleg". In de komen de gesprekken over het „snoeimes bo ven de stichting" zal de toekomstige bestuurlijke verantwoordelijkheid, ge zien de emotionele bestuursdiscussie van woensdagavond, het heetste en zwaarste hangijzer zijn. Woensdagmiddag was voor het eerst de expositie over „verslavingen" te zien in de voorspeelruimte van de mu ziekschool in dorpshuis d'Ouwe ULO in Den Burg. Door middel van veel plaat- en tekstmateriaal wordt een week lang informatie gegeven over al cohol en andere drugs. Ook een video film hoort bij deze tentoonstelling, die wordt gehouden ter gelegenheid van de Texelse informatieweek „Omgaan met alcohol". Inmiddels hebben zich 47 schoolklassen van LBO en RSG en van enkele lagere scholen aangemeld om de expositie in groepsverband en onder leiding te bezoeken. De bezoe kers kunnen een (niet zo gemakkelijke) puzzel met een Texels alcoholthema oplossen. Voor de leerkrachten is een docentenhandleiding beschikbaar. De expositie is overigens niet alleen voor scholieren bedoeld, leder is er welkom. Voor de openingstijden zie de agenda in deze krant. In drie Hervormde kerken gaan zon dag zwarte Zuid-Afrikaanse predi kanten voor in de dienst. Deze kerkdiensten beginnen om 10.00 uur in Den Burg, Den Hoorn en De Cocksdorp. Voor zwarten in Zuid-Afrika is het bijna onmogelijk een opleiding te volgen die gelijkwaardig is aan die van de blan ken. Alleen al financieel ontbreken hen daartoe meestal de mogelijkheden. Om de studie van zwarte predikanten in Nederland financieel te ondersteu nen zijn er in ons land elf steungroe pen opgericht. Naar één van deze in terkerkelijke steungroepen, Bloemen- daal, gaat dit jaar de opbrengst van het eilandelijk project van de hervorm de diaconieën. Het is gebleken dat het bestaan van steungroepen in ons land erg bemoedigend is voor de mensen die in Zuid-Afrika lijden onder apart heid. Een ieder die belangstelling heeft is zondag van harte welkom. Na de diensten is er gelegenheid om met de predikanten van gedachten te wisselen en een kopje koffie te drinken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1