Bollenschuur illegaal ■naar mag blijven staan m Ooilege trekt bouwvergunning -1 CRÊPE TOILET PAPIER 3S IEL Open dag van Overkoepeling Schrijven voor vrouwen Dijkgraaf spreekt voor plattelandsvrouwen Verkoopdag doopsgezinde vrouwen „Indiana Jones, the temple of doom" Groenten- en fruitshow voor vrouwengilde Bromfiets uit verkeer Voetbalprogramma Zwemclub houdt kaarsenverkoopactie Najaarsvergadering kustzeilvereniging Door rood gereden Vreemd geld Eilandcompetitie volleybal Contributiewijziging bij SV Cocksdorp Mareis blijven ongeslagen SRAR ^fllJDAG 2 NOVEMBER 1984 TEXELSE COURANT PAGINA 9 lurgemeester en wethouders heb- Lp de in april van dit jaar afgege- l({P bouwvergunning voor een loembollenschuur van Arie de bidder aan het Oude Dijkje naar ■anleiding van een bezwaarschrift ,3p de werkgroep Landschapszorg lip „formele juridische" gronden getrokken. De gebouwde schuur nu dus officieel illegaal maar het fjameentebestuur is niet van plan m De Ridder (onder politiedwang) 3tafbreken te dwingen. Tegen die lening kan de werkgroep weder- im bezwaar aantekenen. jals bekend maakte de werkgroep in ji bezwaar tegen het afgeven van en bouwvergunning, mede omdat vergunning was afgegeven voordat gedeputeerde Staten in het kader van :egevoerde artikel 19 procedure voor jt bouwplan een verklaring van geen Bzwaar hadden afgegeven. Die ver- tóng van geen bezwaar is nooit ge- omen. De werkgroep diende niet al- jen een bezwaarschrift in bij de ge- neente maar had ook om schorsing ïieen voorlopige voorziening van de Mtiwvergunning gevraagd bij de afde- I rechtspraak van de Raad van Sta- Dat verzoek werd afgewezen met et argument dat legalisering van de shuur ,,in de toekomst niet onmoge- jk wordt geacht." Feiten 3e gemeentelijke bezwaar- en beroep- ';:hriftencommissie vond het bezwaar es pm Landschapszorg ongegrond gezien n ie geschiedenis van het bouwplan van an Je schuur, het recente goothoogten besluit van de raad en het uitblijven j| an het goedkeuren van het bestem- pingsplan buitengebied. *ur9fien W ondersteunen veel van deze •fgumenten maar het zijn geen feiten Se het bezwaarschrift omver werpen. 3oor het afgeven van de vergunning andelde het college in strijd met de toningwet en om die reden moet het irotest van Landschapszorg gegrond rorden genoemd. In een uitvoerige Vief aan de werkgroep wordt echter ;de doeken gedaan dat men met de .sgrondverklaring de wet (weer) volgt, naar dat de ideeën van het college In heel andere aard zijn. ,,De intrek- Ijng van de bouwvergunning gebeurt Dinsdag 13 november houdt de Over- (oepeling van Vrouwenorganisaties de ;se open dag. Het ochtendpro gramma is in de Witte Burcht en be- :ntom 10.00 uur. De zaal is open om 30 uur. Het woord is eerst aan een war dames van het Groene Kruis die net de Texelse vrouwen willen discus- ïeren over de behoefte aan vrijwilli gerswerk bij zieken en bejaarden. 3aarna vertellen twee vrouwen van •et Vrouwen Gezondheidscentrum uit Amsterdam over hun activiteiten. Het Iddagprogramma begint om 14.00 in d'Ouwe ULO en wordt verzorgd door twee huisvrouwen uit Limmen net een mild-satirisch liedjesprogram- De 'deelnamekosten voor de hele zijn ƒ10,— inclusief een brood maaltijd. Voor het ochtend- of middag programma betaalt men 75,—. Opgave voor 10 november bij E. Schouwstra, lel, 02220-3474 of A. Oskam tel. 02220-2185. Op dinsdag 6 november van 20.00 lot 21.00 uur wordt in de openbare bibliotheek geschreven aan en voor 'rouwen die gevangen zitten. De schrijfavond is organiseerd door de fexelse werkgroep van Amnesty. landen met de meest uiteenlopende ^geringsvormen zitten vrouwen vast. elden ee rol in de oppositie te len de regering, waren actief in een vakbond of streden voor mensenrech ten in hun land. De Russische Julia Voznesenskaja is één van hen en zij sprak: Iedere brief of kaart aan poli- te gevangenen, hun familie of aan- autoriteiten speelt een belangrijke il in het leven van de gevangenen. Soms, in het kamp, werd ik opeens beleefd behandeld en werden in mijn aanwezigheid andere vrouwen niet mishandeld. Later kwam ik er bij toe achter dat er dan een brief voor mij gearriveerd was en dat dit de re den voor de verandering in het gedrag van het gevangenispersoneel was." Misschien kan een brief er toe bijdra- 9en dat vrouwen zoals dat bij Julia Voznesenskaja gebeurde, behandeld worden of hun vrijheid terugkrijgen. Voorbeeldbrieven en voorbedrukte taarten zijn op de schrijfavond aanwe- Nadere informatie bij het secretari aat Vloedlijn 31, tel. 02220-4109. op louter formele gronden. Inhoudelijk hebben wij een andere mening", aldus het college. Schade Met het gegrondverklaren van het be zwaar is de werkgroep in dit geval niet echt geholpen, menen B en W, want het wordt door hen opgevat als een formaliteit en er wordt absoluut niet aan gedacht tot sloop van de schuur over te gaan. Het college is uiteraard verantwoordelijk voor de bouw van de schuur met bouwvergunning. Slopen met een eventuele schadevergoeding aan De Ridder lost de problemen van de bouwer niet op. ,,Zijn belang bij deze schuur is niet alleen een financie ring maar vooral een kwestie van het kunnen functioneren van dit bedrijf." Compromis In het bezwaarschrift zegt de werk groep dat het bestemmingsplan bui tengebied moeizaam tot stand is geko men en bestaat uit compromissen tus sen landschappelijke waarden en men selijke activiteiten. „Dat plan dient niet via voorbereidingsbesluiten en artikel 189 procedures te woren ondergraven". Het college ontkent niet dat het bestemmingsplan een compromis is maar wil daar niet de conclusie aan verbinden dat dit compromis tot in lengte van jaren een „statisch" com promis moet blijven. De agrarische be drijfstak ontwikkelt zich en een plano logisch antwoord blijft (door een Kroonberoep tegen het bestem mingsplan) uit. „Al in 1982 werd dit door het gemeen tebestuur niet langer aanvaardbaar geacht", aldus het college in de brief aan de werkgroep. Het nemen van een nieuw goothoogtenbesluit door de ge meenteraad in datzelfe jaar is volgens het college een duidelijk teken dat de agrarische ontwikkelingen in het nauw kwamen door het ontbreken van een planologische discussie. Bevoegd Uiteraard wil het college het goot hoogtenbesluit in het bestem mingsplan zetten maar dan moet het plan eerst goedgekeurd worden. Daar om is men o.a. aangewezen op artikel 19 procedures en dat gold ook voor de schuur van De Ridder met een goot- hoogte van vier meter. „U kunt niet ontkennen dat er een nieuwe belangenafweging heeft plaatsgevon den na de vaststelling van het bestem mingsplan door de gemeenteraad. De ze belangenafweging is een gemeente lijke bevoegdheid die hoogstens om een bevestiging of een verwerping van de hogere overheid vraagt", antwoordt het college op de werkgroepmening dat het Texelse landschap van natio naal belang is en dat belangenafwe- Maandag komen de plattelandsvrou wen Texel, afdeling Den Burg bijeen in de kantine van de LTS. Gastspreker van deze avond is de heer M. Roeper, dijkgraaf van het Waterschap Texel, die vertellen zal over waterhuishouding ten aanzien van waterkwantiteit en water kwaliteit op het eiland. Aanvang 20.00 uur. De tweejaarlijkse verkoopdag van de federatie van Doopsgezinde zusterkrin- gen wordt gehouden op woensdag 14 november in de kerk aan de Ko- gerstraat. De verkoping was aanvanke lijk gepland op 13 november maar daarvan moest worden afgeweken om dat de Overkoepeling van vrouwenor ganisaties dan de jaarlijkse open dag heeft. Vanaf tien uur 's morgens is iedereen in de kerk welkom. Er worden daar boeken, planten, eigen gebak, kleding, handwerken e.d. verkocht. Er is steeds verse koffie met zelfgebakken cake, een verloting en diverse bijzondere at tracties. In een speciale kinderhoek kunnen spelletjes worden gedaan zoals sjoelen, rad van avontuur, e.d. Er zijn leuke prijzen te winnen. De opbrengst van de dag komt ten goede aan het orgelfonds van de Doopsgezinde kerk en de Doopsgezinde jeugdclub. Tijdens de bijeenkomst werd een praatje gehouden door Jan Stolk van de stichting Texelvakantie Gehandicap ten, die de aanwezige vrouwen vertel de over ontstaan en activiteiten van de stichting. Het nieuwe opvangadres van het kin- derzegelcomité is nu ten huize van Hannie Prins-Vrouwe in de We verstraat. Besloten is dat geen nieuwe voorzitster van het comité zal worden aangewezen. De vrouwen van het co mité zullen in overleg alle taken behartigen. ging over al dan niet maximumgoot- hoogten van 4,5 meter in het oude land op nationaal niveau moeten gebeuren. Erkenning Ook wordt door het gemeentebestuur nog even duidelijk gemaakt dat men zich niet neer wenst te leggen bij de uitspraak van GS dat voor een derge lijke schuur in het oude land geen ver klaring van geen bezwaar wordt afge geven. „Hierdoor vallen we niet terug in oud beleid. De weigering van GS gaat ons inziens voorbij aan de nood zaak alle belangen weer af te wegen op basis van nieuwe feiten." Aan de werkgroep wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur zich de ko mende tijd hard zal maken voor erken ning van het goothoogtenbesluit en in het geval van De Ridder alle mogelijk heden tot legalisering van de schuur zal onderzoeken. Advies In het bezwaarschrift wordt opgemerkt dat het advies van de Hoofdingenieur directeur voor de bedrijfsontwikkeling een schuur met een goothoogte van vier meter als het meest doelmatig omschrijft maar dat dit niet betekent dat het bedrijf van De Ridder niet zou kunnen bestaan zonder die schuur. Het college is kort in haar antwoord. „De essentie van een dergelijk advies dient te liggen in de relatie tussen de bedrijfsruimte en een rendabele be drijfsvoering." Op het bezwaar van de werkgroep dat men pas op 22 juni, toen de schuur al was gebouwd, be richt kreeg van afgifte van bouwver gunning wordt ook kort geantwoord. „Wij nemen aan, dat wij u niet kun nen afbrengen van uw mening over ons onzorgvuldig handelen." Iedere zaterdagochtend haalt Scou ting Texel in Den Burg oud papier, lompen en oude schoenen op. De mensen worden verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden ingela den. Komende zaterdag wordt het ou de papier etc. opgehaald in de volgen de straten: Molenstraat, Warmoesstraat, Gra venstraat, Zwaanstraat, Weststraat, Hollewal, Lijnbaan, Gasthuisstraat, Julianastraat. De Cocksdorp Zaterdag wordt in De Cocksdorp en omgeving oud papier opgehaald door oudercommissie en leerlingen van de o.l. school. Men wordt verzocht het papier uiterlijk 8.30 uur aan de straat te zetten. 's Middags wordt in de rest van de polder papier opgehaald door de Strij- bosschool van 13.00 tot 15.00 uur. De Stichting Groenten en Fruit ver zorgt woensdag a.s. voor het katholiek vrouwengilde een „Groenten- en Fruitshow" in De Witte Burcht, aan vang 20.15 uur. Uitgebreide informatie met behulp van dia's en films wordt gegeven over de betekenis van groen ten en fruit voor ons voedselpakket, waarbij ook wordt ingegaan op moge lijkheden die nieuwe exotische groente- en fruitsoorten bieden. Ook introducees zijn op deze avond wel kom, van hem wordt echter een en treeprijs gevraagd van f5 Het was in 1981 dat een nieuwe held op het witte doek verscheen, die zich hakkend een weg baande door de dicht begroeide jungle, onder een vrachtwagen ging, uit een tempel vol slangen ontsnapte en uiteidelijk de ark redde uit de handen van de nazi's die het kleinood hadden gestolen. Indiana Jones, archeoloog en avonturier had zich aangediend in de persoon van Harrison Ford. Het gaat hier om d£ film „Raiders of the lost ark", geregis seerd door Steven Spielberg en gepro duceerd door George Lucas. Raiders is dan ook één van de succesvolste films aller tijden geworden. „Indiana Jones is in „The temple of doom" veel meer gerijpt", zegt Spiel berg zelf. „We hebben veel meer risi co's genomen. De eerste film speelde zich af in de woestijn van Egypte. De ze vindt plaats in het heilige binnenste van een verboden paleis in het midden van India." The temple of doom be treft de speurtocht naar een heilige steen met een magische kracht. Het ding heet de Sankara en is gestolen uit de schrijn in een klein dorpje in In dia. Door het verlies is het hele dorp onvruchtbaar geworden, er kunnen geen kinderen meer komen en het op perhoofd roept de hulp van Indiana Jones in om de steen te vinden en te rug te bezorgen. Wie zich nog herin nert hoe Jones en zijn toenmalige te genspeelster Karen Allen in Raiders in die ruïne vol slangen werden gewor pen, mag zich afvragen hoe een ver volgfilm een soortgelijk effect kan be reiken. Het antwoord ligt voor de hand: wat zet mensen tot huiveren? Enge insecten dus. En zodoende zit Harrison Ford in The temple of doom tot zijn knieën in de kakkerlakken. „The temple of doom" biedt waar voor zijn geld en Steven Spielberg en George Lucas kunnen trots zijn. Het plezier waarmee ze hun tweede film hebben gemaakt is er vanaf te lezen en dat plezier wordt honderd procent overgebracht op de mensen die naar hun film komen kijken. Te zien in het City theater van vrijdag tot en met maandag, aanvang 20.00 uur. De politie nam dinsdag een bromfiets van een 16-jarige Texelaar in beslag omdat het ding was opgevoerd. De jongen werd aangehouden op de Bernhardlaan. Zaterdag 3 november 1984: KNVB afdeling Noordholland: SVO/Z-Meervogels, 14.30 uur Flamingo's-Cocksdorp, 14.30 uur SVO/Z 2-SRC 2, 12.30 uur Cocksdorp 2-HCSC 8, 14.45 uur Junioren: Succes A1-Oosterend A1, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Tex.Boys B1-HCSC B3, 13.30 uur Texel B1-ZAP B1, 14.45 uur De Koog B1-Helder B3, 14.45 uur Cocksdorp B1-WGW B4, 13.30 uur ZAP B2-Texel B2, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Oosterend B1-WGW B6, 14.45 uur WGW B5-Tex.BOys B2, 14.30 uur Texel C1-WGW C3, 14.45 uur Texel C2-WGW C4, 13.30 uur Texel C3-HRC C3, 13.30 uur Tex.BOys C1-WGW C5, 14.45 uur WGW C6-Oosterend C1, 13.15 uur WGW C8-Tex.Boys C2, 12.00 uur Texel D1-WGW D1, 11.30 uur Meisjes junioren: B: Flamingo's-Tex.Boys, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) B: Oosterend-VIOS/W, 13.30 uur C: HOSV-Tex.Boys, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) Pupillen: Texel D2-Oosterend D1, 12.30 uur Tex.Boys D1-De Koog D1, 14.45 uur ZDH E1-Tex.Boys El13.30 uur Texel D3-Oosterend E1, 12.30 uur Texel E1-Texel E2, 13.30 uur Oosterend F1-Texel F1, 12.00 uur Tex.Boys F1-De Koog F1, 13.30 uur Zondag 4 november 1984: Vierde klasse KNVB: Texel-Wieringerwaard, 14.00 uur Zaterdag vindt weer de traditionele kaarsenverkoopactie van de zwem en poloclub ZPC TX '71 plaats. Een actie die werd opgezet om de vereniging met al zijn activiteiten financieel „zwemmend" te houden. Dat de be trokkenheid van de leden bij het vere- nigingsgebeuren vrij groot is, moge KNVB afdeling Noordholland: KSV-Tex.Boys, 14.00 uur Koedijk-ZDH, 14.00 uur (Vertrek boot 12.05 uur) De Koog-Callantsoog, 14.00 uur Oosterend-Kreileroord, 14.30 uur Alcm. Victrix 2-Texel 2, 10.00 uur BKC 3-Texel 3, 14.00 uur Helder 6-Texel 4, 14.30 uur Texel 5-Helder 7, 14.00 uur Petten 3-ZDH 2, 12.00 uur Tex.Boys 3-SRC 5, 14.00 uur Texel 6-JVC 5, 12.00 uur Junioren: Texel A1-SRC Al, 11.30 uur Vrouwen: Winkel 4-Cocksdorp, 14.30 uur Kolping Boys-Oosterend, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) Samen reizen Zaterdag 3 november 1984: Vertrek boot van Texel 12.05 uur: Meisjes B en C Texelse Boys Vertrek boot van Texel 13.05 uur: Texel B2 en Oosterend A1. Zondag 4 november 1984: Vertrek boot van Texel 12.05 uur: ZDH 1 en vrouwen Oosterend. Als een wedstrijd niet doorgaat bus afbestellen 02240-12421. blijken uit het grote aantal leden dat zaterdag actief bij de verkoop over het hele eiland betrokken is. Naast de huis aan huis verkoop is per traditie zater dagmiddag de ZPC TX '71 kaarsenbak fiets in het centrum van Den Burg aanwezig om zo het winkelend publiek te bereiken. De kustzeilvereniging Westerslag houdt zaterdag haar najaarsverga dering in restaurant Calluna bij De Koog. De aanvang is 20.00 uur. Tijdens de vergadering zal de prijsuit reiking plaatsvinden van de afgelopen zomer gehouden clubwedstrijden. Het overall-klassement van deze wedstrij den werd gewonnen door Dirk Pool en Martin Maat. Een 57-jarige Texelaar reed dinsdag met zijn auto door het rode licht op de Pontweg in de richting van de veerha ven. Daardoor reed hij een 78-jarige Texelse automobilist aan die op de Akenbuurt reed. Aan beide wagens ontstond schade. Westduitse marken Belgische franken Franse franken Zweedse kronen Zwitserse franken Deense kronen Amerikaanse dollars Engelse ponden Oostenrijkse schilling Italiaanse lires Spaanse peseta's 100 100 100 100 100 100 1 1 100 10.000 100 7110,50 f 5,42 f 35,50 f 38,25 7135,- 7 29,50 3,38 4,03 15,82 17,20 1,90 Uitslagen 30 oktober: Mannen: 40 Plus-Gr.Slock Branding-RWS Super-Kobeko Expert-Paal 28 Versluis-Teso DGM-Molenkoog RSG-v.Wijngaarden Eelman/SegrW.H.huis Paal 9-Normaal DrankencentrrZPC Moerbeek-Autocentrale Vrouwen: Smash 2-Goënga Smash 3-7 Prov. 2 Koffieshop-7 Prov. 1 Gar.Kikkert-Molenkoog Zwaan 2-VW Audi Cocky's-Retsina Casino-Vinke SVC-Gr.Slock Taveerne-Mantje Leydekkers-Zwaan 1 2-0 0-2 1-1 2-0 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2 2-0 0-2 0-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2 2-0 0-2 1-1 2-0 Programma 6 november: Veld A mannen: 18.30 u. Krim-DGM Smash 19.05 u. Smash-RWS Krim 19.45 u. Branding-PEN Vredelust 20.25 u. Dros MagrVredelust PEN 21.05 u. Versluis-Gr.Slock Dros. Mag. 21.45 u. Paal 28-RSG Super 22.25 u. Bremakker-Super RSG Veld B mannen en vrouwen: 18.30 u. Normaal-ZPC Autocentr. 19.05 u. Eelman/SegrAutocentr. ZPC 19.45 u. Paal 9-W. en H.huis NCM 20.25 u. NCM-6 PK CVI 21.05 u. CVI-Bruining 6 Pk 21.45 u. AntiekhrDeja Vu 7 Prov. 2 22.25 u. WGD-7 Prov. 2 Deja Vu Veld C vrouwen: 18.30 u. Taveerne-SVC Drog. Mets 19.05 u. Drog. Mets-Goënga SVC 19.45 u. Lindeboom-Mantje Nokanto 20.25 u. Nokanto-Cafeetje Lindeboom 21.05 u. Expert-Gar.Kikkert Cafeetje 21.45 u. Hema-VW Audi Expert 22.25 u. A O 2000-Retsina Hema Tijdens de jaarvergadering van SVC is besloten tot een contributiewijzi ging. De basiscontributie van de vereniging blijft hetzelfde maar als men bij SVC twee sporten beoe fent moet men de helft van de ba siscontributie extra betalen. De leden waren van mening dat hierdoor het aantal mensen dat twee takken van sport beoefent mogelijk iets terug zal lopen maar dat werd ver kozen boven een grotere ledendaling omdat de basiscontributie te hoog zou worden. De basiscontributie bij SVC is ingedeeld naar leeftijd. Tot en met zes jaar betaalt men 750,—, zeven tot 12-jarigen betalen 765,—, 13 tot 17-jarigen 780— en boven de 18 jaar bedraagt de contributie 7130,— per jaar. De vergadering stemde tegen het bekostigen van het bootkaartje bij uit wedstrijden van de voetbalafdeling. De vereniging betaalt die overtocht voor scholieren. Niet-scholieren draaien zelf voor de kosten op. Het wijzigen van het contributiesysteem vonden de le den voorlopig voldoende om de ver mindering aan inkomsten het hoofd te bieden. Penningmeester Jan Boon zei zelf ook een hekel te hebben aan dergelijke on sympathieke maatregelen maar de fi nanciële verwachtingen voor het nieu we jaar zijn duidelijk lager, dan die van het afgelopen jaar. Met name de vrij- willigersactiviteiten die duizenden gul dens in het laatje brengen kunnen niet gemist worden. Het komt vaak op de zelfde personen neer en daarom hoopt SVC op meer vrijwilligers. De eerste vrijwilligersactiviteit is inmiddels achter de rug. De Grote Club Actie heeft voor SVC ruim 7800,— opgebracht. Als belangrijkste punt in de rondvraag bracht Jan Brokken het vandalisme naar voren. Aan de vaste wal zijn der gelijke praktijken al een normaal ver schijnsel, maar in De Cocksdorp viel het tot voor kort mee. Brokken sprak over het vernielen van lampen, cv- kachelpijpen, doelen of doelnetten. Ook raken er veel ballen zoek. „Er zal scherper op dergelijke praktijken wor den gelet en schade zal op de daders worden verhaald", aldus voorzitter Stolk. De belangrijke basketbalontmoeting van de Mareis kadetten vond plaats in de Burgemeester De Koninghal op Texel. Voor een handjevol publiek werd Noordkop uit Den Helder ingemaakt door de Mareis. Met behulp van een goeie coach en een betere conditie wonnen de Mareis de wedstrijd. De eerste helft werd er fel gespeeld maar toch kwamen de Mareis goed tot sco ren; 33—24. De tweede helft was dui delijk in het voordeel van de Mareis. De eindstand was dan ook 60 37. Topscoorders waren: M. Tuntelder met 26 punten, S. de Haan met 12 punten en R. Witte met 11 punten. PAK 12 ROLLEN VOOR 298 DEN BURG-WEVERSTRAAT 82

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 9