Groen jjwaris]~exel s het hart-, MZW-Taken overhevelen naar andere instanties Veel festiviteiten rond 40-jarige bevrijding? „Texelstroom pas december terug lo heerlijk rustig College geeft mogelijkheden aan VdA-delegatie op verkbezoek ANBO schrijft brief aan minister (luis gestolen uit eugdherberg Sint Maarten op zaterdag Vernielingen op „Molengat" Sint komt de 17e Voor de tiende keer eerste prijs voor „Excelsior" ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9930 fEXELSE COURANT ie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, us Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der len, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: geveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, !oon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46,99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Het was hier zo heerlijk rustig" >jklaarden vier toeristen uit Bei- ja zaterdagmiddag tegen de poli- toen het kwartet gevraagd \erd de rijbaan te verlaten. Dat vzoek van de politie was nodig ■fndat de vakantiegangers midden pde Keesomlaan zaten te eten... Jet viertal had de auto op de weg ■eparkeerd, tuinstoelen en een ta- \l midden op straat gezet en juist het moment dat men zich te- Ioed wilde doen aan het uit gestalde lekkers op tafel, stak de •jolitie een stokje voor deze ver keerstechnisch moeilijke lunch. De politie verklaarde dat er beslist wen alcohol in het spel was. ,Het waren serieuze mensen. Ze laten daar echt op hun gemak te ten". rijdag 16 en zaterdag 17 november lengt een delegatie van PvdA amer- en statenleden en leden an het gewestelijk bestuur van !aze partij een werkbezoek aan «el. In het vijftien koppen tellen- la gezelschap zullen zich in ieder aval de tweede kamer leden Aad osto en Henk Vos bevinden. let gezelschap komt niet op nadruk- elijke uitnodiging van de plaatselijke VdA afdeling. Het bezoek is tot stand akomen naar aanleiding van eerdere «zoeken aan Texel en recente contac- van individuele leden, t gezelschap arriveert vrijdagmiddag Texel en zal van een „Tessels fon- le" kunnen genieten in jeugdherberg inorama. Daarna staat er een discus- op het programma met verschillen- Texelse belangengroeperingen. Wei groeperingen zullen worden uitge nodigd om met de PvdA-ers te praten nog niet bekend. Er zal uitsluitend worden gesproken over problemen die door de genodigde groeperingen wor- aangedragen, al zal het waar schijnlijk wel mogelijk zijn dat men de gasten informeel benadert voor andere zaken. de discussieronde zal UDI het to neelstuk ,,Wat drink ik nou helemaal?" inde jeugdherberg spelen. Zonder werk Zaterdag staat een rondrit over het ei land op het programma met onder an dere een bezoek aan de haven van Oudeschild, Hoeve Zeeburg, de zand- suppletie en het Mensen Zonder Werk project. Bij het MZW zullen PvdA-ers discussieren over het stoppen van dit werk met de wethouders Zegers en Barendregt. Een discussie die vooral interessant kan zijn door de aanwezig heid van kamerlid Henk Vos die zich in zijn partij vooral bezig houdt met soci ale zaken. Ook wordt zaterdagmorgen een bezoek gebracht aan de studio van de Lichtboei waar medewerkers van de Lokale Omroep op dat moment een actualiteitenprogramma opnemen voor de bejaardenhuizen. In dat pro gramma wordt Aad Kosto geïnter viewd. Hij is mediaspecialist van de PvdA. Zaterdagavond vertrekt het In een advies aan de raadscommis sie welzijnsbeleid heeft het college aangegeven hoe taken van het Mensen Zonder Werk-project over geheveld kunnen worden naar an dere instanties. Zoals bekend moet het project begin volgend jaar ver dwijnen en B en W denken enkele zaken waar projectleider Branden burg zich mee bezig hield „budget tair neutraal" te kunnen laten uit voeren door anderen. Graag zou het college zien dat de verenigings drukkerij van het project op parti culiere basis wordt voortgezet door bijvoorbeeld werkzoekenden of an dere vrijwilligers. Waar dat moet gebeuren wordt niet vermeld. De MZW-cursussen kunnen worden georganiseerd door de welzijnssec- tie vorming- en ontwikkelingswerk, die daarvoor extra subsidie kan aanvragen bij het ministerie van sociale zaken. Deze en andere voorstellen komen ter sprake in de Protest tegen dubbeldekker In een brief doet de Algemene Ne derlandse Bond van Ouderen, afde ling Texel, het verzoek aan de mi nister van verkeer en waterstaat, Neelie Smit-Kroes, op de veerha vens in Den Helder en Texel zoda nige voorzieningen te laten treffen dat minder-validen en ouderen zon der moeite de buffetruimte van de dubbeldeks veerboot kunnen betre den en ook zonder veel moeite de bussen in Den Helder kunnen bereiken. In de brief wordt uitvperig toegelicht tegen welke problemen mensen oplo pen die niet in staat zijn de drie steile trappen van de Molengat te beklim men. Ook wordt uitgelegd dat door het plaatsen van hekken in Den Helder veel oudere passagiers gedwongen zijn toch de derde trap te nemen omdat men in Den Helder via de hoogste loopbrug de boot moet verlaten om bij de bus te kunnen komen. „Het wil ons voorkomen dat de Teso de mens ondergeschikt maakt aan de auto. Is de Molengat op zichzelf reeds een mens-onvriendelijk schip, het is ten opzichte van ouderen en gehandicap- vergadering van de raadscommis sie welzijn op donderdag 15 november. De ruimte van het open jeugdwerk in het dorpshuis moet net als dat nu het geval is open blijven voor uitkeringsge rechtigden, al wordt het beheer van deze koffiebar dan een zaak van het jeugdwerk alleen. De laatste jaren heeft het MZW zich bezig gehouden met het opzetten van kleine bedrijven. Deze, tot nu toe weinig succesvolle taak, is volgens het college in feite al overgedragen aan de gemeentelijke werkgelegenheidsambtenaar Dick van der Well. De sociale dienst heeft in middels meegedeeld dat het inleveren van de wekelijkse inkomstenbriefjes door uitkeringsgerechtigden in het dorpshuis te handhaven. Dat inleveren buiten het raadhuis gebeurde op ver zoek van het MZW om zo in contact te komen met werkzoekenden. Het MZW stelde hiervoor een ruimte be schikbaar en die zal nu gehuurd moe ten worden door de gemeente. Zelfstandig Het college meent dat de WAO groep ook zonder het MZW project kan blij ven bestaan omdat deze groep de laatste tijd al zelfstandig functioneert. Als het MZW verdwijnt betekent dat voor het dorpshuis d'Ouwe ULO en huurderving van ruim tien mille. Een tekort dat de gemeente moet bijpas sen. Dat.kan uit het potje.met ƒ12.500,— dat de gemeente elk jaar beschikbaar heeft voor speciale activi teiten van het MZW. Het wachtgeld voor projectleider Jan Brandenburg wordt geraamd op ƒ13.500,— en aan het rijk zal gevraagd worden deze kosten voor haar rekening te nemen. Verrast In het advies van het college wordt dieper ingegaan op de beweegredenen om het project na zes jaar te stoppen. De gemeentelijke evaluatieavond in de Witte Burcht leverde ondanks een huis aanhuis folder slechts dertig personen op, waarvan acht uitkeringsgerechtig den. Na deze avond werd overlegd tussen Theo van den Berg van het MZW project, Sietse van der Heide van de sociale dienst en wethouder Piet Zegers. De conclusie van dit gesprek was dat aan het college gead viseerd zou worden dit werk te staken waaruit meteen geconcludeerd kan worden dat Van den Berg wèl op de hoogte was van dit voornemen en tij dig de begeleidingscommissie van het MZW had kunnen inlichten. In een vo rig artikel over de opheffing verklaarde Van den Berg volledig verrast te zijn door het collegebesluit. In genoemde bespreking verklaarde Sietse van der Heide op te willen stap pen uit de begeleidingscommissie om dat hij geen heil meer zag in voortzet ting van het MZW. Volgens het college zou de rijkssubsi die in 1985 waarschijnlijk niet toerei kend zijn voor de personeels- en huis vestingskosten van het project en voortzetting van een project met een redelijk programma zou op korte ter mijn 30 mille kosten. „De bereidheid om dat geld beschikbaar te stellen achten wij in hoge mate twijfelachtig zolang net project geen aantoonbaar hoog rendement oplevert", aldus het college. De eerder genoemde ophef fingstermijn „zo-spoedig moelijk" is door het college ingeruild voor het concrete 1 maart 1985. Teso onderhoudsmonteur Bob Nieuwenhuis bij het gat in het autodek. Links één der generatoren, tFoto Dirk Kuiter). ten een vijandig schip, hetgeen in de gewijzigde indeling van het haventer rein van Den Helder zijn bevestiging vindt", aldus de ANBO brief die is op gesteld door Sieme de Waard. Schrijnend Opgemerkt wordt dat het vooral oude ren en gehandicapten zijn die regelma tig het Geminiziekenhuis moeten be zoeken. „Het is schrijnend voor deze mensen de miskenning van hun men selijke waardigheid op deze wijze te moeten ervaren. Dat dit anno 1984 nog mogelijk is, is toch wel uiters te leurstellend en in feit ontoelaatbaar". De aanschaf van de dubbeldekker In de nacht van donderdag op vrij- werd een complete kluis met daarin ƒ1000— gestolen uit jeugd herberg de Eyercoogh. De daders konden binnen komen door ruit van het kantoor waar de kluis stond, te vernielen. De 135 kilo zware brandkast werd in een auto geladen. De technische recherche heeft in en rond het kantoor van de jeugdherberg diverse sporen aangetroffen en de poli tie is druk bezig met een onderzoek. De kluis heeft een waarde van f2000,—. De sectie dorps- en dorpshuiswerk van de Welzijnsstichting adviseert alle St. Maartenvierders om op zaterdagavond met een lampion langs de deuren te gaan. De officiële avond is weliswaar zondagavond, maar in de sectie leeft de mening dat er Texelaars zijn die op deze dag aanstoot zouden kunnen ne men aan het feestgedruis. Enkele mensen uit de burgerij heb ben het initiatief genomen om te komen tot bijzondere herdenking en festiviteit ter gelegenheid van het feit dat Texel op 20 mei a.s. veertig jaar geleden werd bevrijd. De gedachten gaan uit naar meer dere evenementen in de periode tussen 4 en 20 mei. De initiatiefnemers hebben enkele tien tallen Texelaars (uit diverse dorpen en van allerlei „richting") uitgenodigd om ideeën te ontwikkelen en samen met gemeentelijke instanties met de organi satie te beginnen. Gisteravond was er in de openbare bi bliotheek een eerste oriënterende bij eenkomst, waarbij al diverse sug gesties op tafel kwamen. De gedachten gaan onder meer uit naar een plechtige herdenking in de grote kerk in aanwezigheid van Cana dezen en Georgiërs, een fakkeloptocht van het monument in Den Burg naar de begraafplaats op de Hogeberg, een tekenwedstrijd (eventueel in schoolver band), een opstellen- en verhalen- wedstrijd, een „levende" oorlogs-; verzets- en bevrijdingsexpositie zoals deze vorig jaar in 't Skiltje werd ge houden, een puzzeltocht langs de ter reinen en objekten op Texel waar zich in de oorlog blondere gebeurtenissen hebben afgespeeld, een reünie van de „Amsterdammertjes" die op Texel de hongerwinter doorbrachten, het maken - van erebogen en andere versieringen in de stijl en met teksten van 1945, een concert, een serie oorlogs- en verzets- films in het Citytheater, een speciale krant, een door plaatselijke toneelvere nigingen) op te voeren „Texels" be vrijdingsstuk en een ballonnenwed strijd. De initiatiefnemers houden zich aanbe volen voor nieuwe ideeën. Meerdere mensen die willen meewerken en eventueel mee-organiseren zijn bijzon der welkom. Wie denkt het initiatief op deze wijze te kunnen steunen, kan (vóór 20 november!) kontakt opnemen met Nies van Hoorn, Haffelderweg 15, Den Burg, telefoon 2797; Jan Uit geest, Pontweg 141, Den Burg, tele foon 2565; Bert Koning, Ba- rendszstraat 29, Oudeschild, tel. 5312; Jan G. van Maldegem, Slufterweg 234, De Cocksdorp, tel. (02225) 254; Tiny Geense, Pieter van Cuyckstraat 14, Den Burg, tel. 2120. Morgenavond heeft in het raadhuis een bespreking plaats, waarbij de bur gemeester en het hoofd van de afde ling culturele zaken op de hoogte zul len worden gesteld en waarbij wordt nagegaan in hoeverre gemeentelijke steun is te verwachten. Donderdag 22 november zal in de bibliotheek opnieuw een bijeen komst van initiatiefnemers en an dere geïnteresseerden worden ge houden. Hierbij is iedereen welkom (aanvang 19.30 uur). heeft, volgens de ANBO, de banden tussen Texelaars en Teso voorgoed doorgesneden, waarna vooral wordt in gegaan op de gevolgen van de dub beldekker en de financiële lasten die om de hoek komen kijken bij de reali sering van een dubbeldeksfuik. Daarna wordt afgestapt van het minder-validen probleem en wordt meer politiek inge gaan op het beleid van Teso. „Het bestuur van Teso heeft met de aan schaf van de dubbeldekker een ver keerde beslissing genomen. Het (misplaatste) prestigegevoel van Teso laat blijkbaar niet toe dit te erkennen. De geschiedenis heeft geleerd dat de toeristen niet wegblijven omdat er in het hoogseizoen wachttijden ontstaan. Het is te voorspellen dat Teso financië le hulp moet vragen aan de overheid'", aldus De Waard. Aan de minister wordt gevraagd het haar bekende PvdA-voorstel, twee Amelander enkel- deksschepen in plaats van een dubbel dekker, nog eens te willen onderzoe ken. Ook wordt gevraagd het besluit om de fuiken aan te passen terug te draaien. Van deze brief is een afschrift verzonden naar Gedeputeerde Staten van Noordholland. Vrijdag werd een groot aantal ver nielingen gepleegd op de TESO- veerboot Molengat. Veel automati sche deuropeners werden stuk geslagen, wc-potten werden ver nield en camera's aan boord van het schip werden onklaar gemaakt. Vrijdagavond kon het TESO-personeel een 16-jarige Texelaar aanhouden, die ook bezig was iets te vernielen, maar, zo bleek later, niet alle vernielingen kunnen hem worden aangerekend. De politie is nog op zoek naar de overige daders. Zaterdag 17 november zal Sint Nico- iaas zijn traditionele intocht op Texel houden. Hij zal weer voet aan wal zet ten in Oudeschild en vervolgens in Den Burg officieel worden begroet. Eén en ander wordt georganiseerd door de Winkeliersvereniging van Den Burg die in het gebruikelijke schema enkele kleine wijzigingen heeft aange bracht. Een gedetailleerd programma wordt tijdig in deze krant gepubliceerd. De dokbeurt die de veerboot Texelstroom momenteel ondergaat op de Oranjewerf in Amsterdam, gaat ongeveer drie weken langer duren dan verwacht werd. Dat is het gevolg van het directiebesluit om een der generatoren opnieuw te laten wikkelen. Weliswaar vol deed de generator nog aan de kwaliteitsnormen van het bureau Veritas maar de metingen gaven toch een zodanige terugloop van conditie aan dat het verstandig leek de wikkeling te vernieuwen, een karwei dat momenteel in Brus sel wordt uitgevoerd. Dit kan betrekkelijk goedkoop gebeu ren omdat het autodek in verband met controle en onderhoud van de genera toren en de andere technische voorzie ningen, toch is opengesneden. De drie generatoren zijn er allemaal uitgeweest en bij AEG gereinigd, gelakt en door gemeten. Tijdens de dokbeurt zijn ook de toiletgroepen van het schip verbe terd en verfraaid. De vloer en wanden (van resp. tegels en staal) zijn vervan gen door hardplastic, dat er mooier uitziet en dat makkelijker kan worden onderhouden. De urinoirs zijn vervan gen door een roestvrij stalen bak. Nieuwe verf De huid van het schip is van een nieuw verfsysteem voorzien dat langer meegaat en dat minder „aangroei" geeft. Om de nieuwe verf te kunnen opbrengen moest de hele romp eerst worden gezandstraald. Bij de renovatie ging het niet alleen om het opknappen en vervangen van bestaande onderde len, er werden ook nieuwe voorzienin gen aangebracht. Zo is een smeerolie- seperator aangebracht en een bielswa- terreiniger. Na afloop van de werk zaamheden op de Oranjewerf zullen de renovatiewerkzaamheden, voor zover deze door derden worden uitgevoerd, gereed zijn. Het resterende werk aan het schip wordt door Teso in eigen be heer op Texel uitgevoerd. Naast de on derhoudskosten die evengoed zouden zijn gemaakt, zal de renovatie uiteinde lijk rond een half miljoen gulden kosten. Nog overwogen wordt of ook de Marsdiep zo ingrijpend zal worden opgeknapt. Molengat De dubbeldekker Molengat is gisteren uit de vaart genomen nadat zich pro blemen hadden voorgedaan met één der dieselmotoren zodat deze uit elkaar moest worden genomen. Het was be zwaarlijk om dit werk op een varend schip uit te voeren zodat het aan de kant is gelegd. Het vervoersaanbod is momenteel op doordeweekse dagen zo gering, dat de Marsdiep het makkelijk aankan. Vrijdag moet de Molengat weer in de vaart zijn. De Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Oosterend heeft zater dag in de ere-afdeling een eerste prijs behaald op het concours van de Christelijke Bond van Muziekve renigingen in West Nederland. Het was een extra feestelijke gebeurte nis want het was de tiende achter eenvolgende keer dat het korps een eerste prijs won, een overtui gend blijk van kwaliteit en stabiliteit. Excelsior trad zaterdag onder leiding van Albert Kuik op in De Speeldoos in Zaandam. Als verplicht werk werd uit gevoerd „The Yeomen of the Gard" van Sullivan en het vrije werk was ,,The Shipbuilders" van Peter York. Het 48 leden tellende korps behaalde totaal 292Vz punten, ruimschoots vol doende voor de eerste prijs. De lang durige prestatie van de vereniging is ook naar landelijke normen gemeten, indrukwekkend. Vijf keer haalde het korps een eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid en vijf maal in de ere- afdeling. Excelsior gaat nu weer hard aan de studie voor het kerstconcert op tweede kerstdag en voor de winter- uitvoering op 2 februari 1985.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1