•ÜSSgTr.. Cjroen gmrL-Jexels tn het harL, Minister roerend lens met TESO „Laat De Lindeboom nog maar eens failliet gaan" 51 :u^i^aag Rabobank Q Politiek café met venijn in de staart lanpassing fuikhavens TESO-personeel komt met alternatief PSP biedt mogelijkheid tot massaal AROB bezwaar m.m.v. André Hazes longers moet hek echt afzagen VRIJDAG 9 NOVEMBER 1984 1 huis mat hat omstradan hekwerk. MOET U VEEL BELASTING BETALEN OVER DIT JAAR? Realiseer dan voor 31 december a.s. een aftrekpost door het af sluiten van een koopsompolis of pensioenvoorziening! - maximale aftrek dit jaar f15.922. - lagere stortingen zijn mogelijk! - belasting besparen NU en - later MEER inkomen. Voor alle informatie verzekeringen telefoon (02220) 4341 Na kantoortijd 4984 of 4389. utie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. m werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Verschijnt dinsdags en vrijdags. sOosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der 1 a i "I 1 0 1x1 M Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal; los 75Scent\ Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. J Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.3 t heb thans in beginsel besloten mijn medewerking te verlenen i de aanpassing van de aanleginrichtingen te Den Helder en op iel ten behoeve van het volledig inzetten van de dubbeldekker ride N.V. Teso. ik stoel deze beslissing vooral op de overweging I hierdoor een aanmerkelijke verbetering van de rentabiliteit en mee de vermogenspositie van Teso wordt verkregen." Ondernemingsraad en personeel van TESO hebben besloten in samenwer king met de bonden het door directeur Th. Hoogerheide gemaakte reorganisa tierapport aan te vechten. Er moet een soort tegenrapport komen, waarin wordt aangetoond dat het ontslag van 21 personeelsleden niet nodig is. Men verwacht dat de tegenvoorstellen bin nen enkele weken op tafel zullen lig gen. Maandag j.l. hebben FNV en CNV informatief kontakt gehad met de TESO-direktie. Raad „Kortom, de voordelen hebben voor mij zwaarder gewogen dan de nade len. Ik heb mij bij mijn beslissing te vens laten leiden door de overweging dat eenzelfde belangenafweging eve neens in de gemeenteraad van Texel heeft plaatsgevonden en dat deze ge meenteraad zich heeft uitgesproken voor aanpassing van de aanleginrich tingen. Hoewel ik er begrip voor kan opbrengen dat u de uitkomst van de besluitvorming betreurt meen ik toch die besluitvorming te moeten respecte ren en in mijn overwegingen te moe- +Qn betrekken." Ontevreden De Pakt-fractie is uiteraard onte vreden over deze reactie maar is niet van plan verder nog actie te ondernemen. Dirk Terpstra: „Het blijkt dat ze weigert in te gaan op onze argumenten. Dat een dubbel dekker voordeliger is, is volgens ons te bestrijden. De minister on derbouwt haar argumenten niet. Ze heeft gewoon de Teso- argumentatie overgenomen en is niet voor onze visie ontvankelijk. Verder lijkt het erop dat ze de wegbeheerders voor de ver keerstechnische voorzieningen aan de wegen wil laten opdraaien. Daar zullen ze vooral in Den Helder niet blij mee zijn." TEGEN DUBBELE FUIKEN De ruim 300 Texelaars die bij de ge meente bezwaar hebben gemaakt te gen het verlenen van de bouwvergun ning voor een dubbeldeksfuik in 't Horntje kunnen met een niet- ontvankelijk of ongegrond verklaring bezwaar maken tegen de vergunning middels een Arob-procedure. De PSP die ook het eerste bezwaarschriften verzet „organiseerde" biedt die Texe laars de mogelijkheid dat collectief te doen. De kosten van een Arob-beroep bedra gen f95,— en deze politieke partij meent dat velen dit bedrag niet op kunnen brengen of niet precies weten hoe ze hun bezwaren voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State moeten verwoorden. Degenen die een Arob procedure willen starten kunnen echter anderen machtigen dit voor hen te doen en ook als woordvoerder op te treden. De raadsleden Peter Bakker en Dirk Terpstra zijn bereid dat te doen en daaraan zijn voor de bezwaarmakers verder geen kosten verbonden. De to tale kosten blijven op deze manier be perkt tot f190,—. Machtigen kan mid dels een formulier dat reeds aan be trokkenen is toegezonden. Wie meer informatie wil over de „collectieve" Arob-procedure kan contact opnemen met het secretariaat van de PSP, tel. 3513 in Den Burg. Zaterdag 10 november een avondje uit voor jong en oud praktijk de capaciteit niet altijd volledig wordt benut, er ongeacht de inzet en benutting van het varend materieel al tijd vaste lasten zijn, enz. Per saldo is één dubbeldekker echter aanmerkelijk voordeliger dan twee enkeldekkers." Nadelen „Het volledig benutten van de capaci teit van de dubbeldekker heeft verder als voordeel dat de filevorming en lan ge wachttijden in de richting van de veerboot grotendeels tot het verleden kunnen behoren. Uiteraard zijn aan el ke oplossing, afhankelijk van het uit gangspunt, zowel voor- als nadelen verbonden. Zo kunnen de op de veer- pleinen aansluitende wegen bij wijze van piekbelasting tijdelijk zwaarder worden belast als gevolg van het van de veerboot afkomende verkeer, doch dit verschijnsel is zeer wel op te van gen door verkeerstechnische maatrege len, te treffen door de betrokken weg beheerders. Voorts zal de frequentie van de veerdienst verlaagd kunnen worden. Uit een oogpunt van dienst betoon moet een uurdienst echter ook nog alleszins als acceptabel worden beschouwd." Hos minister Neelie Smit-Kroes van nkeer en Waterstaat in een brief aan i Pakt-fractie van de Texelse gemeen- aad. De brief is het rijkelijk late ant- jord op de brieven die het Pakt in iruari, juni en september j.l. heeft schreven en waarin werd gepleit or het ongewijzigd laten van de aan- (inrichtingen en het inzetten van en- Idekkers van 100 pae's. Argumenten als kon worden verwacht neemt de nister de suggestie van het Pakt niet er, maar ze geeft wel de argumen- i die haar er toe brachten geld uit te •kken voor de aanpassing van de wens. 'verbeterde vermogenspositie van so acht zij van belang voor het (fstandig voortbestaan van het be- ijf en ook vindt ze dat door de dub- ïldeksverbinding de kostenstijgingen ■perkt kunnen blijven en daarmee de riefsverhogingen. Letterlijk schrijft ze [er het volledig benutten van de dub- Ideksboot: „Hierdoor wordt het (standig voortbestaan van het be lt, inclusief de toekomstige vervan- ig c.q. vernieuwing van het varend aterieel beter gewaarborgd. Ook de Dodzaak van toekomstige tariefsver- ogingen, die noodzakelijk kunnen zijn m optredende kostenstijgingen op te sngen, wordt hierdoor beperkt." Gehalveerde kosten Zonder te diepgaand op allerlei be- fijfseconomische details in te gaan I ik daarbij aantekenen dat het voor- eel van een dubbeldekker ten opzich- ivan een enkeldekker inhoudt een erdubbeling van de capaciteit met echts weinig hogere exploitatiekosten i investeringskosten. Met andere oorden: bij een volledige benutting an de capaciteit worden de directe «ploitatiekosten per overgezette een- eid nagenoeg gehalveerd. Uiteraard lat dit niet volledig op omdat in de weg moest. Bongers diende hierop zijn bezwaar in. De welstandsadviescommissie on dersteunde de mening van het college dat het hek in de huidige vorm niet landschappelijk inpasbaar is. De be zwaarschriftencommissie van de raad steunde Bongers en de afdeling rechtspraak van de Raad van State be wandelde een tussenweg. Rechtgelijkheid Tijdens de zitting van de afdeling rechtspraak kwam de advocaat van Bongers, mr. J.M. Feikema, namelijk het foto's van vergelijkbare hekken op Texel. Feikema constateerde dat er sprake van rechtsongelijkheid zou zijn als voor die hekken wel een vergun ning werd afgegeven en voor het hek van zijn cliënt niet. De gemeente kon niet tijdens de zitting dit argument weerleggen en kreeg van de rechter dan ook de opdracht om deze zaak uit te zoeken. Inmiddels bepaalde de rech ter dat het niet nodig was om het hele hek in de tussentijd af te breken, zo dat de aanschrijving van de gemeente werd geschorst. De gemeente is inmiddels tot de con clusie gekomen dat er geen sprake is van rechtsongelijkheid. Er zijn bezwa ren tegen de welstand van het hek. Die welstand wordt bekeken in ver band met de omgeving en die andere hekken staan in een andersoortige omgeving. In het ambtelijk stuk wordt opgemerkt dat dit geen prestigezaak zou mogen worden. Met andere woorden: het hek eventueel met politiedwang verwijde ren is niet verstandig. Feikema had namelijk de vrees uit gesproken dat dat zou gebeuren. Er zal nu een nieuwe aanschrijving naar Bongers gaan waarin staat dat het hek recht afgezaagd moet worden op een hoogte van 1,25 meter, conform de verleende bouwvergunning. Overigens stelde de afdeling rechtspraak de ge meente ook gedeeltelijk in het gelijk: het constateren dat voor een hek van deze hoogte een bouwvergunning no dig is was terecht, alleen de maatregel van het hele hek verwijderen schoot zijn doel voorbij. Bongers kan nu tegen de volgende aanschrijving weer bezwaar aanteke nen bij de afdeling rechtspraak. Het forum van woensdagavond. Links achter de piano heeft de lokale omroep een mobiele studio ingericht. Het politieke café dat woensdagavond in Taveerne De Twaalf Balcken werd gehouden bleek het venijn in de staart te hebben. De avond ging over de begroting van de gemeente. Tot na de pauze bleef de discussie vrij tam, maar toen bleken twee onderwerpen voor pittige opmerkingen te kunnen zorgen: de schouwburgzaal in De Lindeboom en het functio neren van de lokale omroep. Forumlid Dirk Terpstra constateerde dat het sluiten van de schouwburgzaal wel eens een spelletje van de financiers zou kunnen zijn om de gemeente te bewegen de subsidiekraan open te draaien. Het Pakt-raadslid voelde daar weinig voor: „Laat De Lindeboom nog maar eens failliet gaan. Het is een commercieel bedrijf, misschien dat het na de volgende kapitaalsvernietiging wèl lukt." VVD-raadslid Joop van der Meer haalde zich de woede van de aanwezige lokale om roepmedewerkers op de hals door te stellen: „Ik heb grote twijfels over de continuïteit en de kwaliteit van de programma's." De avond was opgezet rond een en- quete die via de krant was gehouden. Er werden 27 formulieren ingeleverd. Enkele duidelijke uitspraken uit deze nfet representatieve steekproef: Wer kervaringsprojecten bleken voor 70% een goede zaak, 78% wees het aan brengen van spreekruimten in het ge meentehuis af, 74% kon zich vereni gen met de aanleg van een fietspad langs de Westerweg en 78% vond dat een aanvullende subsidie voor de ten nisbanen van Deuce niet nodig is. Het afvoeren van werkgelegen- heidsmaatregelen schoot 74% in het verkeerde keelgat, terwijl 67% blij was dat er niet opnieuw gemeentegeld in een goedkoop bootkaartje gestoken zou worden. De vergroting van de sportaccommodaties van Oosterend en Oudeschild en een verdere uitbreiding van het Maritiem Museum waren vol gens respectievelijk 82, 67 en 74% te recht voorlopig van de begroting afge voerd. De meningen over het steken van gemeentegeld in De Lindeboom bleken verdeeld. Een kleine meerder heid (52%) was tegen het verhogen van gemeentebelasting, terwijl 30% daar voor was. Geen mening had 4% zodat een totaal van 86% zich heeft uitgesproken. Het kwam bij meer vra gen voor, dat de opgetelde percenta ges niet op 100 uitkwamen. Hondenbelasting Er was maar één belasting te vinden die een ruime meerderheid wilde ver hogen: 75% vond dat dit best zou kunnen. Een meerderheid van 70% vond dat de gemeente taken mocht „privatiseren" als dat tot besparingen zou leiden, maar de beide praktijkvoor beelden (strandbewakingsexploitatie en gemeentelijke recreatievoorzieningen) moesten van ruime meerderheden in gemeentehanden blijven. Een meerder heid tenslotte vond ook dat de ge meente meer zou moeten bezuinigen (56% 7. Elk van de forumleden kreeg de gele genheid om ruim vijf minuten in te gaan op deze punten. Daarbij werden de bekende stokpaarden in de race ge bracht, zonder dat er echt nieuwe ge luiden te horen waren. Het forum bestond naast de al genoemde raadsleden uit wethouder Daan Schil ling, Ate Rienstra (CDA) en Peter Bak ker (PSP). Als gespreks(bege)leider fungeerde Joop Groen. De organisatie van het politieke café is met ingang van dit jaar op bredere politieke leest geschoeid. Namens de VVD werkt nu Willem „dé sjeik" Bakker mee en Joop Groen doet mee uit naam van „Joop's belang". De enige overgeble ven PvdA-organisator is Mare Fonds. Vragen Na de pauze mocht het publiek vragen stellen. Dat kwam wat moeizaam op gang, zodat het forum met elkaar be gon te discussieren over de inleiding van voor de pauze. Raadsleden kun nen te allen tijde een gezellige boom over de plaatselijke politiek opzetten, dat kostte dus ook nu weer weinig moeite. Mare Fonds gooide de knuppel in het hoenderhok door te vragen of er geen subsidie voor de Lindeboom schouwburgzaal kan komen, omdat veel mensen gedupeerd zijn door de sluiting. Joop van der Meer reageerde kort maar krachtig. „Voor ons is die zaak voorlopig af." Dirk Terpstra vertelde dat het er bij hem niet in wilde dat sluiting geld bespaart: „De vaste lasten van die zaal, die maken hem duur. Die blijven gewoon doorgaan en alle inkomsten worden nu weggehaald. Het lijkt toch volstrekt duidelijk dat het beter is eruit te halen wat er uit te ha len valt." Terpstra vertelde even later nog eens hoe het allemaal gekomen was: „Jari- no kocht destijds die Eierveiling. Een schouwburgzaal zou kunnen. En dat terwijl overal in het land schouwbur gen niet rendabel zijn te maken. He laas trapte een meerderheid van de raad daar toen in." Terpstra kwam tot zijn uitspraak over het nog eens failliet laten gaan op de volgende manier: „Bij een faillisse ment vindt kapitaalsvernietiging plaats. De Lindeboom zelf blijft echter staan. Lees verder PAGINA 2 Entree f5,—. ^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi et college van B en W vindt dat e heer H.A.F. Bongers het hek bij |n huis aan de Hoofdweg recht af >oet zagen. Het hek, dat een ge- ogen bovenkant heeft en dat iroen is met witte koppen, past iet in het welstandbeleid van de emeente. Bongers plaatste het ik zonder bouwvergunning en hij liende vervolgens bezwaar in te- |en de aanschrijving dat hij het he- hek zou moeten verwijderen. iet college verklaarde het bezwaar in overre ongegrond dat niet het hele ekzou moeten worden weggehaald, longers diende namelijk nadat er pro lemen over het hek rezen alsnog een ouwaanvraag in voor een hek van ,25 meter hoog en met een rechte ovenkant. Die aanvraag werd ingewil- 8d, maar het bestaande hek, dat tus- on de 1,25 en 1,50 meter hoog was, leef gewoon staan. Daarop volgde 'os de aanschrijving dat het geheel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1