Zestig klachten over vuil water 9 jfwartsjjexeis in het harL, „Willem" vaart hoopvol naar onzekere toekomst PWN bezig met grote schoonmaak Verkeer 't Buurtje Geslaagd Werklozen wordt mening gevraagd over het MZW Personeelsbeleid TES0 in discussie bij PvdA-delegatie Eerste trekking Sinterklaasactie De grondlegger van het bedrijf de bijna 90-jarige Willem van der Vis, was ook van de partij. Vol spanning wachten PWN-medewerkers bij het t-stuk nabij ..Tubantia" waar de reinigingsprop vrijdag lang op zich liet wachten. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noordholland heeft van Texel een ongekende stroom klachten gehad over vuil drink water. Op tal van plaatsen kwam vrijdag bruin water uit de kraan dat de mensen niet als drinkwater durfden te gebrui ken. Ook werd bij enkele families de was bedorven: lakens, slopen en ander wit wasgoed was geel of bruin geworden. Het ongerief werd veroorzaakt door de schoonmaakactie waarmee het PWN al geruime tijd bezig is. Voor het eerst in het bestaan van het Texelse drink waternet worden de waterleidingbuizen van binnen gereinigd, waarbij het roest dat zich als een vrij losse „film" tegen de wanden heeft afgezet, wordt losge maakt en weggespoeld. Tot dusver merkten de afnemers daar niet zoveel van, maar vrijdag was er sprake van vervuiling op grote schaal omdat men toen bezig was met de belangrijke hoofdleiding die langs de Pontweg ligt en er bovendien een fout werd ge maakt. Die fout bestond uit het dicht draaien van een bepaalde afsluiter, waardoor de waterstroom omgekeerd werd bij een hoge stroomsnelheid. De troebeling die toen in het water ont stond was veel heviger en veel meer verbreid. Zestig klachten In de loop van vrijdag kwamen bij het PWN 60 klachten binnen. In de geval len waarbij de was werd bedorven, hebben de betrokkenen bezoek gehad van PWN-mensen die oxaalzuur heb ben verstrekt waarin de was kan wor den geweekt. Na een nieuwe wasbeurt moet de gele kleur zijn verdwenen. Het Texelse leidingwater, voor zover dat uit de duinen afkomstig is, is sterk ijzerhoudend. Dit ijzer bevindt zich als vrije ionen in het water en verandert in ijzerroest als gevolg van de zuurstof die er bij de behandeling door het drinkwaterbedrijf aan wordt toege voegd. Het meeste roest wordt weg- gefilterd, maar omdat een deel van de ionen zich pas met zuurstof verbindt nadat het al in het leidingnet is geko men, is in de loop der jaren ook in de leiding roest afgezet. Donderdag om 20.00 uur begint een vergadering in dorpshuis 't Skiltje over de verkeersproblematiek bij het Buur tje. Aanwezig zullen zijn van gemeen tezijde wethouder Schilling en ambte naar Frederick Hans van Boven slaagde in Den Haag voor het diploma B+ scheepsboord werktuigkundige. Van Boven volgde zijn opleiding aan de Hogere Zeevaart school in Amsterdam. Voor de gezondheid is dat allerminst gevaarlijk, maar als het roest loslaat, ontstaat het bekende ongerief. Dat loslaten gebeurt vooral als het water in de leiding plotseling veel harder gaat stromen dan gewoonlijk, bijvoorbeeld als gevolg van sterke afname in het toeristenseizoen en bij een grote brand, als de brandweer plotseling veel water onttrekt. Dat leidt telkens tot wat klachten, zodat werd besloten het hele leidingnet schoon te maken. Dat gebeurt in fasen ter beperking van overlast en omdat voor het schoonma ken zelf veel water nodig is, vindt het reinigingswerk plaats in de perioden met de minste vraag, dus niet in de vakanties. Prop Thans is men dus bezig met de belangrijke hoofdleiding tussen Den Burg en De Koog. Het schoonmaken gebeurt met behulp van een „prop" van schuimplastic. Op een bepaald punt wordt de leiding opengemaakt en van een t-stuk voorzien. De in de lei ding gestopte prop gaat met de wa- Alle uitkeringsgerechtigden hebben eind vorige week een enquêtefor mulier in de bus gekregen met vra gen over het Mensen Zonder Werk- project. De vragenlijst is opgesteld door de begeleidingscommissie van het project, dat, getuige een begeleidend schrijven, „graag de mening over het MZW wil horen vanuit een bredere laag van de Texelse bevolking als tijdens de evaluatieavond van de gemeente het geval was." Zoals bekend wil het college stoppen met het Mensen Zonder Werk-project en dat moet op 27 november zijn beslag krijgen in de gemeenteraad. De begeleidingscommissie is blijkbaar niet tevreden over de evaluatie en poogt voor de opheffingsdatum meerdere ge luiden uit de bevolking op papier te krijgen. Op het enquêteformulier staan vragen als: vindt u dat het MZW in de huidige vorm moet blijven bestaan, moet de opzet van het project gewij zigd worden en zo ja, waar moet het MZW zich dan mee bezig houden? terstroom en schuurt daarbij langs de wanden waardoor de laag vuil loslaat. Een stuk verderop, bij een volgend t- stuk, komt de prop vanzelf weer naar boven. Vervolgens gaan nog drie prop pen met een wat grotere doorsnee door de leiding. Er is ongeveer te be rekenen hoe lang het duurt voordat de prop bij de volgende „halte" tevoor schijn komt. Bij een wat stroever tra ject of door obstakels duurt het wel eens langer en het is zelfs niet uit gesloten dat een prop ergens blijft hangen. Het „wachten op de prop" is dan ook een enigszins spannende aan gelegenheid. Vrijdag moest een extra grote hoeveelheid water door de lei ding worden gepompt om een trage prop te versnellen. Door de pvc-leiding met een doorsnee van dertig centime ter liep toen 350 m3 water per uur. Al dat water ging de sloot in. Nachtwerk Nadat vrijdag de klachten waren bin nengekomen werd besloten deze fase van het schoonmaakwerk zo snel mo gelijk af te ronden door in de nacht van vrijdag op zaterdag door te wer ken. Het is echter niet uitgesloten dat de komende dagen af en toe weer bruin water uit diverse kranen zal ko men. De mensen waar deze hinder wordt verwacht krijgen zoveel mogelijk tevoren bericht met het advies een voorraadje water apart te houden en niet te wassen. Vrijdagavond wordt in jeugdher berg Panorama een informatiea vond gehouden over plaatselijke problemen ten behoeve van de PvdA-delegatie die vrijdag en zater dag op het eiland is. Vrijdagavond wordt o.a. gesproken over het per soneelsbeleid van Teso en het re cent gepresenteerde reorganisatie plan van deze onderneming. De plaatselijke discussie wordt toege licht door Leen de Vey, van de Teso ondernemingsraad en Dirk Terpstra, fractievoorzitter van de plaatselijke PvdA. Iemand van Staatsbosbeheer zal een toelichting geven op de rotganzenopvang en Dirk Terpstra spreekt over de relatienota. Henk Beumkes belicht de problemen rond de uitbreiding van de jachthaven en de mogelijkheden en onmogelijkhe den van een lokale omroep op Texel worden verwoord door Piet Arensman, Jan Kramer, Jan Brandenburg en Cor van Poelje zullen vertellen over de ver wikkelingen rond het Mensen Zonder Werk-project. Iedere Texelse spelers krijgt tien minuten om zijn onderwerp toe te lichten en daarna wordt van de tweede kamer- en statenleden ver wacht dat ze een reactie geven. Na deze discussieronden speelt „SAAI" het toneelstuk „Wat drink ik nou hele maal". De informatieavond met discus sie begint om 20.15 uur. Zaterdag maakt de delegatie, zoals be kend, een rondrit over Texel met onder andere een bezoek aan het MZW— project, hoeve Zeeburg en de zandsuppletie. Hdactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. uiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der feijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. y"#"*/) 0 YB advertenties, abonnementen, etc.: W B r sngeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, lefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75£ cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Vrijdagochtend liep de TX 2 „Willem" voor het eerst de haven van Oudeschild binnen. iV/'e bang is voor risico, moet geen Noordzeevisser worden. Er zijn mar weinig beroepen met een zo onzekere toekomst. Altijd al had mn te maken met de wispelturigheid van de natuurlijke elementen in prijzen die net zo goed hoog ais laag konden zijn, de laatste ja- ien zijn daar nog de beperkende regeltjes van bovenafbijgeko men en dan praten we nog niet eens over de spanning die ont staat a/s de werf die een nieuw schip voor je aan het bouwen is, bijna failliet gaat of het plotseling instorten van de haringprijzen op sen moment dat je een kotter in gebruik neemt die juist voor die baringvisserij in het bijzonder is toegerust, zodat die extra investe- lingen voorlopig nutteloos zijn en je wat anders moet proberen. De firma C. Vonk en Zonen weet er over mee te praten, want dit visserij bedrijf heeft het bovenstaande allemaal san den lijve ervaren. Het zijn echter geen mensen die zich in sombere bespiegelingen verliezen, sterker nog: te willen ook niet dat anderen dat doen en vinden dat optimisme en de wil om er vol hoop tegenaan te gaan, de enige juiste houding is. Feestelijk Geen zwartgalligheid was dus te ver nemen tijdens en na de zaterdag ge- iiouden officiële proefvaart van de TX 2 „Willem". Iemand als voorzitter Bert iVeijdt van de visserijvereniging DETV die anders in zijn toespraak tijdens de receptie na de proefvaart nogal eens op de sombere en soms donkere toe- tomst wijst, moest zich deze keer dus beperken tot optimisme. Dat was niet moeilijk want met name voor de fexelse visserij gelden gelukkig genoeg Iwerlevingsfactoren die wél gunstig lijn. Waar in ieder geval geen verschil van mening over was: de nieuwe TX 2 is niet alleen een zeer praktisch en ef ficient gebouwd schip; het is ook bij- Hieronder volgt de uitslag van de eerste trekking voor de Sinterklaasac tie van de winkeliersvereniging in Den Burg. Prijzen zijn af te halen bij de su permarkt van Van Heerwaarden in de Weverstraat. Een prijs van 7100r ging naar de volgende personen. J. G. Huisman, Kamerstraat 13, De Koog; A. Bruin, Wilhelminalaan 108 a. Den Burg; J. L. van Exel, Postweg 154, De Cocksdorp; mevr. Eelman-v.d Kooi, Stengweg 2, De Cocksdorp en E. J. Geus, Schilderend 54, Den Burg. Een prijs van 7250,— ging naar: J. Geus, Emmalaan 3, Den Burg, K. Uitgeest-Bruin, Kogerstraat 78, Den Burg; A. Kreeft, Ada van Hollandstraat 9, Den Burg. De hoofdprijs van 7500,— ging naar D. Willemen, P.C. Hooftstraat 131 I, Amsterdam. zonder fraai en harmonieus afgewerkt en ingericht. „Alsof het een luxe cruiseschip is", aldus dezelfde Weijdt die zijn respect betuigde voor de ontwerpers. Groot De TX 2 „Willem" die tegen de 7 mil joen gulden heeft gekost hoort tot de grootste visserijvaartuigen van de Texelse vloot. De lengte is 40,80 me ter, de breedte 8 meter en de diepte 4,70 meter. De kotter werd gebouwd bij Maaskant in Stellendam; het casco komt uit Gdynia in Polen. Dat casco is gelijk aan dat van de TX 38 maar daar houdt de overeenkomst met dit schip dan ook mee op want de opbouw is heel anders dan bij deze hekkotter. De Willem" heeft een 2265 pk Deutz motor en 2 Scania hulpmotoren (voor de aandrijving van lier, boegschroef en voor het opwekken van electriciteit) van elk 265 pk. Het schip beschikt verder over de bekende moderne voor zieningen die de laatste tijd ook op an dere Texelse visserijvaartuigen zijn toe gepast zoals een visverwerkingsinstal latie. Iets bijzonders (tot dusver op slechts twee andere schepen toege past) is het stabilo roer dat uit twee segmenten bestaat waardoor het veel verder kan draaien dan de gebruikelijke 45 graden, nl. 90 graden. Dit roertype maakt nauwkeurig manoeuvreren mo gelijk, wat vooral dienstig is bij het ha ringvissen in span. De electronica in de brug omvat een zender, twee VHF- zenders (spoetniks), drie echoloden (waaronder één in kleur), twee radars, automatische piloot, een Decca met plotter, een log snelheidsmeter en een navstar computer positiebepaler. Aangenaam verblijf De fraaie afwerking van het interieur van het schip blijkt vooral in de verblij ven van de opvarenden. Hier zijn elf kooien verdeeld over meerdere ge scheiden ruimten. Er is overal fraaie houten betimmering aangebracht, op de grond ligt mooi tapijt. De opvarenden zijn: schipper Willem Vonk, stuurman Cor de Wolf, machi nist Dirk Pool, kok Juul Timmer en Kees Mulder, Willem v.d. Miet en Piet Eelman. De nu in gebruik genomen kotter is het vierde schip met de naam „Wil lem". Die naam is eerbetoon aan Wil lem van der Vis, de grondlegger van het bedrijf, die volgende maand 90 jaar oud wordt. Opa Van der Vis was eregast aan boord tijdens de proef vaart. Hij was er voldaan over dat hij deze dag nog in aoede aezondheid kon meemaken. Van der Vis heeft er vijftig jaar als visser opzitten. Op zijn elfde jaar begon hij op een blazer; pas op zijn 27e kreeg hij te maken met motorkracht. Samen met Cor Vonk en Wim van der Vis stichtte bij in 1949 het bedrijf dat nu nog als het visserij bedrijf C. Vonk en Zonen bestaat. De omstandigheden waaronder de Noord zeevissers anno 1984 hun werk doen, verschillen onvoorstelbaar veel met die van 1930. Zulke grote schepen met zulke krachtige motoren die elke week zulke enorme hoeveelheden vis van gen„Ik snap niet dat er nog steeds vis uit zee gehaald kan wor den", aldus opa Van der Vis. De proefvaart begon om half tien in Oudeschild. In Den Helder kwamen de genodigden van het vasteland aan boord en voor de rede van Texel had later de officiële overdracht plaats. Ten tijde van de bouw van de TX 2 is de werf Maaskant in ernstige proble men geraakt. Er moest surseillance van betaling worden aangevraagd. Het be drijf werd gered door tussenkomst van de werf Damen die er nu een meerder heidsbelang in heeft. Sindsdien is Arie Timmerman aan de directie toege voegd. Zou het op een faillissement zijn uitgelopen, dan had dat vrij ernsti ge gevolgen kunnen hebben voor de firma Vonk. Alles kwam gelukkig op zijn pootjes terecht en het vertrouwen in Maaskant als bouwer van kwaliteitsschepen blijkt Lees verder pagina 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1