Groen T\mrts]~exeh in het harG JSemeente betaalt zelf Woningverbetering ft NEE ègenvaller van f 122.000,— Rabobank Q 7 Maasvlakte werd knusse woonwijk Folklorestichting geeft er de brui aan EEN GOUDEN HORLOGE WINNEN OP DIT NUMMER Nr 000000,00 nu 295 BAKKERS IJZERHANDEL „Schandelijke handelwijze van het Rijk" Zandsuppietie bijna klaar Toename werkloosheid na herfstvakantie ^SERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9933 V HI J U A(j lb NOVEMBER sctie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. m werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, ;0osterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der len, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: ;jveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, jjon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75£ cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. ;n boze gemeenteraad is dinsdagavond onder protest ak- 3ord gegaan met het voorstel van het college om een aan- bijdragen voor woningverbetering (totaal f121.900 hele- aal voor rekening van de gemeente te nemen. Men was jartoe gedwongen omdat het ministerie van de ene dag op andere de uitkeringen voor verbetering van particuliere loningen heeft gestopt, wegens geldgebrek. De gemeente itvoerder van de regeling) had echter jegens aanvragers lezeggingen gedaan tot het genoemde totaalbedrag en men il die mensen niet het slachtoffer laten worden 'van de ksbeslissing. maandag j.l. had de gemeente be- jit gehad dat de regeling was stop- iet. Tot op dat moment werd veron- i'steld dat nog tot het eind van het op rijksvergoeding van de door de ■meente toegekende bijdragen voor iningverbetering kon worden gere nd. Pogingen om het drama een nstige wending te geven mislukten, nbtelijk overleg en een gesprek van burgemeester met Volkshuisvesting Haarlem leverden geen resultaar op. it rijk kan niet worden gedwongen j voor de toegekende bedragen •nog te verstrekken, want de rege- ig had de bevoegdheid de regeling moment in te trekken. Voor de ge- eente zat er dus niets anders op dan bijdragen uit eigen zak betalen, wat zien de huidige financiële nood /er veel kleinere uitgaven wordt fel ijd geleverd) erg slecht uitkomt. Het zal worden onttrokken aan de sal- reserve, hoewel nog niet vast staat Gedeputeerde Staten daarmee ak- jord gaan. Onbetrouwbaar let voorstel was op het allerlaatste loment aan de raad voorgelegd. De urgemeester schorste de vergadering en kwartier om de fracties gelegen- eid te geven zich te beraden. De ge rente zal pogingen doen om het IAFELMODEL KOELKAST, I45 liter, met 2 sterren vriesvak. Deur inks of rechts draaiend. Telefoon 02220 2346 NWINKELVOLIDEEEN! MOET U VEEL BELASTING BETALEN OVER DIT JAAR? Realiseer dan voor 31 december a.s. een aftrekpost door het af sluiten van een koopsompolis of pensioenvoorziening! - maximale aftrek dit jaar ƒ15.922. - lagere stortingen zijn mogelijk! - belasting besparen NU en - later MEER inkomen. Voor alle informatie verzekeringen telefoon (02220) 4341 Na kantoortijd 4984 of 4389. geld van het rijk alsnog te krijgen. Als dat mislukt zal worden geprobeerd een dëel te declareren bij het provincie bestuur op grond van het op 1 januari a.s. in werking tredende provinciaal stadsvernieuwingsfonds. Dat kan ech ter niet worden afgewacht want enkele aanvragers zijn al bezig met hun ver bouwing. Ate Rienstra toonde zich mede na mens de andere CDA-fractieleden zeer ongelukkig met de gang van zaken. Zomaar ƒ122.000,— geven, dat komt wel heel erg slecht uit. Wij stellen voor de beslissing uit te stellen tot de begrotingsvergadering." Jan van Asselt zei erg weinig waarde ring te hebben voor het rijksbeleid in deze. ,,Nu kun je zien hoe onbetrouw baar de politiek is. De burgers zullen hier echter niet de dupe van mogen worden en we zullen die bijdragen dus zelf moeten betalen. Ga in ieder geval in beroep bij alle instanties!" Gerbrand Poster van de VVD liet on geveer hetzelfde geluid horen. Dirk Terpstra: ,,Een heel vreemde manoeu vre. De gemeenten hadden tijdig ge waarschuwd moeten worden toen het er naar uitzag dat het geld zou opra ken. Dit is schandalig. We worden voor het blok gezet." Voortvarendheid gestraft Peter Bakker (PSP) constateerde dat de gemeente nu „gestraft" wordt voor het bijzonder actieve beleid dat ten aanzien van woningverbetering is ge voerd. ,,Er zijn veel mensen gestimu leerd om volgens deze regeling hun woning op te knappen en daarom zit de gemeente nu met een grote strop. De minister heeft de bevoegdheid om de bijdragen te stoppen, maar het is onbehoorlijk om dat zo abrupt te doen zonder waarschuwing." Wethouder Daan Schilling kon dat al lemaal van harte onderschrijven maar was blij dat de raad de morele ver plichting voelt om de betreffende bur gers niet in de kou te laten staan. ,,De gemeenteambtenaren hebben toezeg gingen gedaan en zij waren gerechtigd dat te doen. Tot dusver zijn die toe zeggingen altijd van rijkswege gehono reerd. We zullen alles doen om het geld alsnog te krijgen. Bakker slaat de spijker op de kop: juist omdat we zo actief waren zitten we nu in de proble men.' De wethouder wilde zich troosten met het feit dat de gemeente tot dusver erg veel geld voor woning verbetering van het rijk heeft losgekre gen: rond een miljoen! Wat niet weg nam dat hij geen goed woord over had voor de wijze waarop de uitbeta lingen nu zijn gestopt. Hoe het in de toekomst zal gaan, wist hij niet. „Met dergelijke lui in Den Haag weet je niet waar je straks aan toe bent." Maar hij hoopte toch dat men in Den Haag zal inzien dat een goede subsidieregeling voor woningverbetering nog altijd de goedkoopste manier is om een be hoorlijke woning tot stand te brengen. Als de regering dat niet zelf inziet, zal dat wellicht gebeuren onder druk van de politiek. Functiewisseling Joop van der Meer van de VVD heeft de plaëts van Gerbrand Poster ingeno men in de commissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid. Poster wordt nu lid van de raadscommissie voor wel zijnszaken. Rie Huitema-Vos (CDA) heeft de plaats van Ate Rienstra inge nomen in de raadscommissie voor al gemeen en organisatorisch beleid. In de raadsvergadering werd medede ling gedaan van gemeentelijke garantie van rente en aflossingen van hypothe ken die zijn aangegaan door de heren A.S. Asjes, A.J. Backer, K.M. Bar- horst, J.M. Dogger, A.C. de Graaf, S. Langeveld, J.M. Witte, S.G.C. Witte, de heer en mevrouw A.J. Barhorst en K.M. Wolse, de heer en mevrouw E. Pool en J.A.C. Witte en mevrouw J.M. Dogger. Op een vraag van Joop van der Meer antwoordde wethouder Barendregt dat de gemeente tegenwoordig extra voor zichtig te werk gaat bij het verlenen van garantie. Mede daarom is het nog maar een enkele keer voorgekomen dat van de garantie gebruik moest worden gemaakt. Rouwkamers Het plan van uitvaartverzorger Maat om aan de Bernhardlaan rouwkamers te stichten, gaat niet door. Gebleken is dat de exploitatie pas sluitend is als per opbaring ƒ650— in rekening wordt gebracht, wat volgens Maat geen haalbare kaart is tenzij de gemeente een deel van het exploitatieverlies voor zijn rekening neemt. Voor dat laatste voelt het college niets. Er wordt vanuit gegaan dat exploitatie van rouwkamers een particuliere aangelegenheid is zon der financiële betrokkenheid van de gemeente en daarom is van de zijde van het college geen initiatief meer te verwachten om rouwkamers te stichten. Rie Huitema vond dat de gemeente zich aldus te makkelijk van deze zaak heeft afgemaakt en ze vroeg of hier geen algemeen belang in het geding is. Ze vond dat je op het gebied van uitvaartverzorging niet te commercieel moet denken. „Als er wat rek in de begroting zit, willen we dat er toch wat gebeurt." Peter Bakker (PSP) vond ook dat de gemeente in deze ac tief moest zijn. De opbaringskosten van ƒ650,— leken hem niet zo'n pro bleem als deze door de begrafenisver- Het ziet er naar uit dat de zand suppietie bij De Koog dit weekend wordt voltooid. Na de vele pech is het werk de afgelopen weken voorspoedig verlopen; de afgelo pen dagen is men zelfs bijzonder hard opgeschoten. Het eindpunt paal 18 wordt misschien vrijdag avond al bereikt. Het is niet de be doeling rond het afleveren van de 3 miljoen kubieke meter zand feeste lijk vertoon te organiseren. De binnenplaats van de 17 woningen. Een speelse aanblik omdat de woningen in hoogte verschillen en in een scherpe hoek zijn gebouwd. zekering worden gedekt. Rie Huitema wees op de schoolgebouwen die straks als gevolg van de integratie van lager- en kleuterondrwijs vrijkomen. Wellicht is daar een gebouw bij dat tot rouwkamers kan worden verbouwd en valt dit voordeliger uit dan totale nieuwbouw. De burgemeester vond dat het dan in ieder geval een losstaand gebouw zou moeten zijn, dus niet vastgebouwd aan de basis school. Overigens meende hij dat het kostenprobleem ook dan niet is opge lost. Het is geen ruimte- maar een ex ploitatieprobleem. Het opbaren van overledenen blijkt bij particulieren thans in goede handen te zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat de gemeente het beter doet. Engelvaart zei ook dat het ongebruikelijk is dat een gemeente zich bezig houdt met rouwkamers; voor zover hij wist ge beurt dat nergens in het land. Peter Bakker, Henk Beumkes en Rie Huite ma toonden zich niet overtuigd. Na enig heen en weer gepraat was duide lijk dat ook een vrijgekomen schoolge bouw aanmerkelijke epxloitatielasten oplevert, dat de gemeente geen enkel bezwaar heeft tegen een particulier ini tiatief tot stichting van rouwkamers maar dat men er geen geld in wil ste ken. Op planologische medewerking kan wel worden gerekend. Als de raad in meerderheid zou uitspreken dat wèl gemeentegeld voor rouwkamers moet worden uitgetrokken, verandert de zaak natuurlijk. Goedkoop Teso-kaartje Uiterlijk tot 31 december is het nog mogelijk op het raadhuis een gratis uit treksel uit het bevolkingsregister af te halen dat recht geeft op een Teso per- Lees verder PAGINA 9 De Stichting Folklore Texel heeft zichzelf op non-actief gesteld. Alle activiteiten zijn gestaakt naar aan leiding van een zeer teleurstellende opkomst van contribuanten op een belangrijke vergadering, die woens dag in hotel De Lindeboom was belegd door de stichting samen met de winkeliersvereniging Den Burg. Een beslissing moest daar worden ge nomen over een belangrijke verhoging van de jaarlijkse bijdrage om een beter zomerprogramma mogelijk te maken. Het werd heilloos gevonden om een dergelijke beslissing door een klein aantal mensen te laten nemen, omdat het dan twijfelachtig was of ook de niet aanwezigen bereid zouden zijn meer te betalen. In de uitnodiging was daarom nadrukkelijk vermeld dat de vergadering alleen zou doorgaan als meer dan de helft van het aantal ge nodigden present zou zijn. Zo niet, dan zou er ook geen folkloreprogram- ma voor 1985 worden georganiseerd. Van de 63 contribuanten kwam echter slechts een handjevol opdagen. In- cluslief het bestuur waren om kwart over acht niet meer dan 19 stemge rechtigden in de zaal. Slchts vier-afwe zigen hadden de moeite genomen om bericht van verhindering te geven. Stoppen Voorzitter Cor Kossen stelde dit trieste feit nuchter vast, ontbond de bijeen komst nog voordat deze was geopend en bevestigde dat er geen folklorepro- gramma wordt georganiseerd. Wil er toch nog wat gebeuren deze zomer in Den Burg, dan zal het initiatief van an deren moeten komen. Kossen: „Erg jammer dat het zo moest lopen, maar we zien echt geen basis om verder te gaan. Een beter folkloreprogramma is dringend nodig. Als we meer geld hebben, kunnen we meer bieden en daarmee veel mensen naar Den Burg trekken. Ik begrijp niet dat de winkeliers dat niet inzien. Wat ons betreft is het nu af, hoe jammer we het ook vinden." Dinsdag droeg Drijver Bouw BV 17 woningen aan de Weststraat over aan de Woningbouwvereniging Texel en daarmee werd officieel een einde gemaakt aan het begrip „Maasvlakte". Op de plaats waar eens de supermarkt van Joop Maas stond is in een jaar tijd een complex woningen verrezen dat al gemeen als zeer fraai wordt ervaren. Het ontwerp van architect Zeeman heeft er voor gezorgd dat op een klei ne oppervlakte relatief veel woningen konden komen, maar dat betekende wel dat men de hoogte in moest. Na protesten uit de buurt tegen het eerste ontwerp zijn de plannen van de archi tect compacter maar ook gevarieerder geworden en wie de negen driekamer woningen en de acht HAT eenheden bekijkt moet concluderen dat architect en aannemer de kwaliteit niet uit het oog hebben verloren. Typerend voor het complex is nu ongetwijfeld dat op de hoek van de Weststraat en Mo lenstraat laagbouw staat en daarachter via diverse schuine daken klimt tot een gebouw van vier hoog. Speels Deze manier van bouwen geeft het ef fect dat de nieuwe aanwinst van de woningbouwvereniging kleiner, be scheidener lijkt dan het hoekpand in werkelijkheid is. De rode dakpannen en de lichtgrijze muren benadrukken deze werkwijze. De bouw oogt speels maar is het niet, want op de begane grond zijn acht tweekamerwoningen die praktisch gelijk zijn en daarboven zijn negen grotere woningen die on derling ook weinig verschillen. Een uit- ^"Hfirina hieroD is het hoekhuis bene den dat voor minder-validen is inge richt en bewoond wordt door Arco de Graaf. De indeling van de woning kan in overleg met de bewoners zodanig worden gewijzigd dat de geplande slaapkamer badkamer werd en de oor spronkelijke badkamer nu kan worden benut als donkere kamer voor het af drukken van foto's. De tweekamer HAT-eenheden hebben een woonkamer met open keuken met een totale oppervlakte van ruim twin tig vierkante meter en daarachter een slaapkamer. De slaapkamers zijn via een deur verbonden met de betegelde binnenplaats waar voor elke woning een berging is. Die binnenplaats is be reikbaar vanaf de straat via een brede steeg. Luxe De driekamerwoningen op de eerste verdieping zijn bereikbaar met een cen trale trap waarop steeds twee wonin gen zijn „aangesloten". Voor de trap zit een deur om vandalisme e.d. te voorkomen. De woonkamers van deze woningen zijn ongeveer deitig vierka- me meter en ook voorzien van een open keuken. Op dezelfde etage is een toilet en op de tweede verdieping zijn twee slaapkamers met daarnaast toilet- en doucheruimte. De zolder is toegan kelijk met een schuiftrap, maar een f deel van de zolder is slechts bekleed met een vloer. „De rest moeten de huurders zelf doen als ze meer ber gruimte willen", aldus Hans Wendrich, directeur van de woningbouwvereni ging. Het was financieel niet haalbaar Lees verder PAGINA 2 De werkloosheid op Texel is weer belangrijk toegenomen nadat na de herfstvakantie veel personeel in de sectoren horeca en handel is ontslagen. Texel heeft nu 659 wer klozen en dat zijn er tien meer dan vorig jaar in dezelfde maand. In september stonden 527 werkzoe kenden bij het arbeidsbureau ingeschreven. De toename van 132 in de maand ok- tober komt voornamelijk uit de horeca met 43 vrouwen en 29 mannen en de winkelbranche met 12 vrouwen en één man. Het aantal werklozen dat langer dan een jaar geen werk heeft is geste gen' van 44 naar 47 en het aantal schoolverlaters steeg van 12 naar 15. Niet alleen in de horeca en handel werd de werkgelegenheid minder. In de bouw werden vorige maand drie mannen ontslagen, in de landbouw vier en in de metaalsector vijf. Texel staat nog op de tweede plaats in de ranglijst van Noordhollandse gemeen ten met de meeste werkloosheid. Amsterdam heeft een werkloos heidspercentage van 21,3% en Texel 20.6%. Directeur Maasdam is niet op timistisch over de toekomst. „Amster dam halen we binnenkort wel in." Bewaar dan de genummerde folder van Weverstr. 34 Den Burg 2912

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1