Cjroen jjjwartsj~exeh het hart-, ,Na twee jaar praten log niets veranderd" Nachtcafé's weg en later sluitingsuur dtf Iroblemen in WST escaleren is OOK U MAAKT KANS OP EEN VAN DE 2 0 PRIJZEN Green-Zwart Haastige spoed nbraken in auto's nel opgelost Tine Krijnen in commissievergadering: Historische vereniging bijeen SS5fiSB«-S BARKER'S IJZERHANDEL jRlCHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9934 DINSDAG 20 NOVEMBER 1984 i: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. A werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, lOosterhof, Westervveg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der );n, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (07220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: aveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, jon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /Ï7,40 per kwartaal; los 75^ cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. een emotionele vergadering van de raadscommissie wei- ju, waarin niemand, op verzoek van de voorzitter, echter it achterste van z'n tong liet zien werden de problemen van elzijnsstichting Texel en het college besproken. Die proble- en escaleren. Bepaalde groepen in de Stichting zijn het om nog langer binnenkamers te pogen hun ideeën of inswijze op de samenwerking Stichting en gemeente te mtileren omdat ze het idee hebben dat er tegen een bier- lai wordt gevochten. ,,We praten al twee jaar. Na een ver- idering krijgen we een brief dat alle frustratie van tafel is we met een schone lei beginnen. Er verandert echter he- maal niets en een paar weken later zitten we weer met de lfde toestanden. Wij zijn dat zat", zei mevrouw Cadée don- irdagavond namens de commissie van toezicht van de mu- kschool. Problemen rond de toekomst van de muziek- hool was een van de gesprekspunten donderdagavond aar er kwamen meer zaken boven tafel waar de commis sieden weinig van begrepen omdat ze de voorgeschiedenis et kenden en dat bracht Daan Welboren tot de conclusie at de vergadering een „Sonja's slecht nieuws show" was sworden. „Alle problemen zijn aangestipt maar we moeten er veel meer tijd in steken" at Zegers ook zeer emotioneel ageerde op uitlatingen bracht de ikt-man tot de opmerking dat het :ollege duidelijk partij is" en dat raadscommissie maar hoorzit- ngen moet gaan houden waar al- betrokkenen om de beurt hun igje kunnen doen, ook het ge- eentebestuur. Een soort RSV ommissie dus waarbij het voorop loet staan geen zondebokken aan wijzen maar oplossingen aan te lagen voor de miserabele ver- andhouding tussen gemeente en /elzijnsstichting in het algemeen, '/ethouder Zegers ontkende in vele jonaarden dat de oorzaak van de pro- emen ook mede bij het college kan jgen. In een uitvoerig betoog vertel- hij waarom het college vindt dat de ructuur van de Stichting gewijzigd oet worden door onder andere het in imeentelijke dienst nemen van de jgdleiders en overname van het be- ;er van de sporthal. ,,Dat voorstel ibben we ingediend. Er wordt van al- es achter gezocht maar meer dan dat e hebben voorgesteld willen we niet. Wj hebben gevraagd of de Wel- jnsstichting er over wil praten. We ynnen ze niet dwingen en wachten !e ontwikkelingen af", aldus Zegers ie meende dat er wat veel over de oorstellen wordt gepraat waardoor et innemen van de definitieve stand- lunten door de Welzijnsstichting lang ipzich laat wachten, ferschillende commissieleden vroegen jf de salarisperikelen van het perso- fiel van de Stichting nu uit de wereld waren. Dat was volgens de wethouder het geval. Werkgever de Welzijnsstich ting vindt dat haar personeel betaald moet worden volgens de CAO-welzijn, inclusief de zogenaamde verkregen rechten. Het college is daar tegen en heeft de beslissing van de Stichting met een negatief advies doorgestuurd naar GS. Dat doet echter niets af aan het feit dat het salaris met verkregen rechten (een terugberekening van de AOW premie omdat deze premie vol gens de CAO voor rekening komt van de werkgever) wordt uitbetaald. „Dat wij tegen het prijskaartje van die ver kregen rechten zijn heeft met de pro blemen niets te maken", aldus de we thouder, die wel van mening was dat de problemen rond de salariëring voor al terecht waren gekomen op de nek van het personeel van de afdeling Cul turele Zaken, dat de salarisadministra tie van de Stichting verzorgt. „Ik wil niemand beschuldigen maar de sala risproblemen kwamen bij onze ambte naren terecht. Sommige werden ziek of overspannen omdat ze van de één dit moesten doen en van de andere dat". Die 'opdrachtgevers' waren dan gemeente en Stichting. Andere wegen Welboren merkte op dat de gemeente zich niet met de salarisadministratie of de besluiten daarover door de Stich ting had moeten bemoeien. „De Wel zijnsstichting is werkgever en die be paald het salaris. U mag daar als sub sidiegever bezwaar tegen aantekenen maar daar zijn andere wegen voor". Welboren had begrepen dat de salaris sen toch nog onderwerp van gesprek zijn en hij pleitte er voor dat de raad een voor beroep bevatbare beslissing zou nemen zodat een ter zake kundige onafhankelijke instantie een beslissing kan nemen. De Welzijnsstichting is in middels met een AROB procedure gestart. Peter Bakker vond dat fouten in de sa larisberekeningen niet in de schoenen van het gemeentepersoneel geschoven konden worden. „Het is zeer complex. Als je wilt dat dit in de toekomst goed blijft gaan zal het college het gemeen telijk personeel de ruimte moeten ge ven om zich bij te laten scholen of een andere afdeling moet de salaris administratie doen. Het is een fout van het college dat,het in het verleden uit de hand is gelopen". Het betoog van de wethouder had Piet Zegers: ,,De problemen met de Wel zijnsstichting zijn niet de schuld van het college" duidelijk niet altijd de instemming van bestuursleden van de Stichting op de publieke tribune maar hen werd te ver staan gegeven dat ze zich stil moesten houden. Geen invloed Wel waren twee leden va de commis sie van toezicht van de muziekschool uitgenodigd om hun problemen toe te lichten. De voorzitter van de commis sie, C. G. Vlaming vertelde dat het college in het verleden had gezegd dat de muziekschool zelfstandig moest worden. Dat is ook de wens van de comissie. Daarvoor zijn als mogelijkhe den een stichting, een vereniging, een artikel 61 commissie of een gemeente lijke muziekschool. De commissie van toezicht mag alleen adviseren over za ken rond de muziekschool maar heeft bijvoorbeeld geen stemrecht in de Welzijnsstichting. Dat heeft bij de hui dige, vaak persoonlijke, ruzies geresul teerd in het vechten tegen de bierkaai- gevoel. Mevrouw Cadée: „Wij kunnen alleen maar vragen of het college de problemen oplost zodat de afdeling Culturele Zaken en de muziekschool weer normaal kunnen samenwerken. Er wordt echter alleen gepraat. Er wordt niets opgelost". Afgelopen zomer was de verzelfstandi- Lees verder pagina 5 De problemen tussen Welzijnsstichting en gemeente rijzen de pan uit. Het zijn geen kwesties die het direct functione ren van welzijnsinstellingen of het ge meentelijke welzijnsbeleid in gevaar brengen maar er is het afgelopen jaar erg veel tijd gestoken in allerhande conflicten, onduidelijke procedures en gehakketak over detailzaken. Onenig heid over wat het personeel van de Welzijnsstichting mag verdienen was er ai vóórdat het college met het voor stel kwam om de structuur van de Stichting te wijzigen. Hetgedonder met het personeel" was juist een reden voor het college om voor te stellen de Stichting anders te organiseren, ledereen weet wat het college bedoelt met de herstructure ringvan de Stichting en wethouder Piet Zegers heeft dan ook gelijk a/s hij zegt dat er niets anders achter ge zocht moet worden. Burgemeester en wethouders willen meer te vertellen hebben over een deel van het huidige Stichtingspersoneel en de gang van zaken in de Sporthal. Daar is het col lege nadat de plannen bekend waren gemaakt, meteen eerlijk voor uit gekomen. Moeilijker ligt het met de functie die het bestuur van de Welzijnsstichting wordt toegedacht: méér adviserend en veel minder zeggenschap. Over dat voorstel heeft het bestuur van de Stichting nog nauwelijks na kunnen denken. Dat klinkt ongelofelijk, maar de bestuursvergaderingen van de Stichting zin inderdaad beheerst door salaristoestanden". Dat is niet de schuld van de Stichting en niet de schuld van het personeel. Het is de schuld van een gecompliceerde CAO- welzijn'met allerlei recente detailwijzi gingen. Het bestuur van de Wel zijnsstichting bestaat uit vrijwilligers. Die Heten zich informeren door een werkgeversorganisatie. Het personeel had daarvoor de vakbond. Dat de uit eindelijke besluiten langzaam en moei zaam tot stand kwamen is een verwijt van de wethouder dat niet terecht is. )e Texelse Rijkspolitie heeft zondag Een 20-jarige jongen uit Den Helder in gesloten, die heeft bekend dat hij in ie nacht van vrijdag op zaterdag heeft igebroken in zeven auto's. )e jongen, werkzaam bij een horeca bedrijf in De Koog, had uit de auto's allemaal stonden geparkeerd in de '!evierstraat en omgeving, onder meer edio's, cassetterecorders, rijbewijzen, sntekenbewijzen en een paspoort ge- Aan de hand van sporen die hij baarbij had veroorzaakt, wist de politie lem op te sporen. Tine Krijnen-Bais van Texels Belang heeft mede namens de andere leden van haar fractie gepleit voor afschaffing van de nachtcafé's op Texel. In de gisteravond gehouden vergade ring van de raadscommissie voor algemeen en organisato risch beleid stelde ze bovendien voor om het sluitingsuur voor alle café's met een uur te verlengen. De café's zouden dan dus op doordeweekse dagen om 2.00 uur dicht moeten zijn en in de weekends om 3.00 uur. Dus haal de genummerde folder mn Martin Tromp weer uit de oud papier bak. Weverstr. 34 Den Burg 02220 2912 Mevrouw Krijnen liet blijken teleur gesteld te zijn in adjudant P. Scheune- man, commandant van de groep Texel van de Rijkspolitie. Deze heeft onlangs in het openbaar gepleit voor het vrijla ten van het sluitingsuur, zodat café's de hele nacht open zouden kunnen blijven. Dit zou volgens hem in het be lang van de openbare orde zijn, omdat dan niet een heleboel cafébezoekers tegelijk de straat worden „opgejaagd". Tine Krijnen denkt daar dus anders over. Ze vindt het juist bedreigend voor de openbare orde als het mogelijk is de hele nachts café's in en uit te lo pen. Tegemoetkomen aan de behoefte om later uit te gaan zou in voldoende mate geschieden als het sluitingsuur een uur wordt verlengd. Ontwrichting Dat zou volgens haar ook in het be lang zijn van de horecaondernemers en hun personeel, die bij een vrij sluitingsuur de hele nacht in touw zijn. Het idee Scheuneman vond ze „ont wrichtend" voor de gezinnen. Kinde ren worden gestimuleerd om de hele nacht weg te blijven. Die argumentatie was ook de basis voor haar voorstel om de nachtcafé's af te schaffen. Ze vond bovendien dat de huidige nacht café's gevaarlijke sutiaties uitlokken. Als de gewone bedrijven in bijv. Den Burg sluiten zal een deel van de be zoekers zijn heil willen zoeken in nachtcafs. Daarvan is er in Den Burg één („Casino", met een capaciteit van 65 personen op 50 m2) zodat lang niet iedereen er in kan, waardoor wordt uit gelokt dat de mensen naar bijvoor beeld De Koog rijden en dat leidt tot levensgevaarlijke toestanden op de weg. Tine Krijnen meende dat de door haar voorgestelde regeling voor de horeca ondernemers aantrekkelijk is. Bij de be perkte openstelling wordt in kortere tijd meer omgezet, mede omdat de klanten beter kunnen worden vastgehouden. Tine Krijnen heeft zich al eens eerder met deze problematiek bezig gehou den, lang voordat ze in de gemeente raad kwam. Via de Overkoepeling van Vrouwenorganisaties bracht zij een dis cussie op gang in de korte periode dat het sluitingsuur op Texel vrij was. Dat heeft er mede toe geleid dat die vrije sluitingstijden door de gemeenteraad weer werden afgeschaft. Zij en andere Texels Belang-mensen willen nu ook van de nachtcafé's af en het heel an dersoortige pleidooi van adjudant Scheuneman was dan ook erg ongele gen gekomeh. Het Texels Belang-raadslid kwam met haar voorstellen naar aanleiding van de door de burgemeester voorgestelde re gels voor het inwilligen van afwijkin gen van het sluitingsuur, dus afwijkin gen van de huidige regeling. In overleg met de horeca staan de regels nu dui delijk op papier. Aan de wensen van de horeca is tegemoetgekomen met uitzondering van de regeling voor zo- Tine Krijnen: ontwrichting tegengaan. genaamde ontnuchteringsbedrijven of comsumptieinrichtingen: kiosken waar kroketten e.d. worden verkocht. De horeca wilde deze later open houden dan de café's, maar daar was Engel vaart niet op ingegaan omdat het zal leiden tot slecht te controleren toestanden. De meeste ontnuchte ringsbedrijven maken namelijk min of meer deel uit van een gewoon horeca bedrijf. Ontheffingen voor zg. „beslo ten clubs" (tot dusver een begrip dat wel eens valselijk werd gehanteerd) worden niet meer gegeven, wel voor uitwisselingen waar met name door biljartclubs gebruik van wordt ge maakt. Er moet dan wel een ledenlijst worden getoond. Verder is ontheffing mogelijk op nationale en christelijke feestdagen (tot 2.00 uur) en voor feestavonden van personeelsverenigin gen, bruiloften en bedrijfsjubilea tot 3.00 uur. Bij fanfare- en toneeluitvoe ringen tot 3.30 uur. Per bedrijf worden verder maximaal twee ontheffingen per jaar (naar eigen keus) gegeven tot 2.00 uur. Totale ontheffing van het sluiting suur mag met Ouwe Sunderklaas Luilak en van oud op nieuw. Bespreekbaar Deze regeling kreeg gisteren de zegen van de raadscommissie. Een zeer voor lopig oordeel over het verder strekken de voorstel van mevrouw Krijnen was ook te vernemen. Peter Bakker (PSP): „Er zitten elementen in die me wel aanspreken." In dit zin liet ook Joop van der Meer (VVD) zich uit. Ook Henk Beumkes van het Pakt was niet afwijzend maar hij schortte zijn oordeel op in afwachting van overleg met zijn fractiegenoten. Hij vond het de moeite waard om van verschillende betrokke nen (waaronder de horecaondernemers en de politie) een oordeel te verne men. Riet Huitema van het CDA vroeg zich af of het voordeel (voor de gezin nen) van het verdwijnen van de nacht café's zal opwegen tegen het nadeel van het latere sluitingsuur in alle ca fé's. Ze herinnerde eraan dat de thans geldende regels mede onder druk van de ouders tot stand zijn gekomen. Voorzitter-burgemeester Engelvaart constateerde dat het idee van Tine Krijnen bespreekbaar is en stelde de discussie in een later stadium in het vooruitzicht. Adjudant Scheneman (ook in de ver gadering aanwezig) kreeg gelegenheid om zijn voorkeur voor een vrije slui tingstijd toe te lichten. Volgens hem leidde het „en bloc" alle mensen tege lijk de straat op laten gaan tot wanor delijkheden en vernielingen. Zoveel mensen tegelijk zijn niet in het oog te houden. „Ik wil de trammelant de kop indrukken." Piet Evers (een horecaondernemer die samen met zijn collega Ed Stiekema de vergadering bijwoonde) zei dat el ders in het land goede ervaringen zijn opgedaan met vrije sluitingstijden. De burgemeester kon daar een negatieve ervaring met diezelfde vrije sluitingstijd tegenover stellen. Stiekema liet blijken ook voorstander te zijn van een vrij sluitingsuur. Met de thans geldende re geling was de horeca destijds in ieder geval niet gelukkig. Peter Bakker ver onderstelde dat de eventuele opheffing van nachtcafé's verzet zal oproepen bij de ondernemers die veel geld hebben geïnvesteerd in zo'n café. Dergelijke zaken komen a/s regel lang zaam en moeizaam tot een goed einde. Wat betreft overname van het perso neel gaat het college van het stand punt uit dat er snel gehandeld moet worden. Veertien dagen voordat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de voorgestelde struktuurwijziging van de Stichting werd het wettelijk verplichte fusieoverleg gestart en me teen weer afgelast. Volgens de vakbond heeft het college niet alle regels in acht genomen, die voor dergelijk overleg gelden, zoals het geven van schriftelijke informatie over wat de gemeente van plan is. Wie de recente toestanden heeft ge volgd, moet wel tot de conclusie ko men, dat zowel het college a/s de Welzijnsstichting niet precies weten wat er, volgens de wet, moet gebeu ren als men personeel overdraagt. Bei de instellingen ontbreekt het blijkbaar aan technische en juridische kennis om deze klus snel en netjes te klaren. De betrokken groepen staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar en dat heet dan fusieoverleg. Dat de Stichting en het college de stellingen hebben be trokken (een agressieve commissiever gadering, waarin veel redelijke opmer kingen werden afgekapt getuigt daar van) komt vooral door de haast van het gemeentebestuur. Het college heeft plannen en heeft zich niet gerea liseerd dat er, alweer volgens de wet, juridische haken en ogen aanzitten. Haken en ogen kosten tijd en daarom kan men de raad op 27 november be ter niet laten oordelen. Hoogstens kan de raad uitspreken hoe men over de struktuurwijziging denkt op basis van een collegevoorstel dat niet is opgeno men in het sociaal-cultureel plan. Dan weet het college meteen of er vol doende animo voor de plannen is en loopt men niet het risico door de rech ter terug te worden gefloten. Een an der argument om geen haastige spoed te betrachten zijn de interne conflic ten. Het gemeentebestuur krijgt het verwijt dat ze de ruzies laat voortduren om aan te tonen dat de Welzijnsstich ting niet capabel is deze conflicten zelf op te lossen. Dat is niet waar. De pro blemen worden niet opgelost omdat ze ook boven de hoofden van de wethou ders uitgroeien. Het gaat momenteel niet om de beheersbaarheid van de fi nanciën in de Welzijnsstichting maar om het beheersen van conflicten. Een onafhankelijke commissie die alles eens rustig op een rijtje zet, is dan ook een ,,must". Anders zit de ge meente straks met dwars personeel, een boze Welzijnsstichting en oud zeer dat nog jaren remmend kan werken op welk welzijnsinitiatief dan ook. De historische vereniging houdt woensdag 21 november weer een bij eenkomst in dorpshuis d'Ouwe ULO, aanvang 20.15 uur. Leden, maar ook anderen die belangstelling hebben of mee willen werken in de verschillende groepen zijn van harte welkom. Het belooft een interessante avond te wor den en men zal er dus geen spijt van hebben als men deze avond voor een bezoek aan d'Ouwe ULO reserveert. Miele droogautomaat type 368 C kondenssysteem met luchtkoeling, waardoor afvoer niet nodig is. Zeer zuini ge en goede droging door elektronische vochtmeting. Voorkomt kreuken door wisselende draairichting van de roestvrij stalen trommel. Omschakelbaar op 2 droogtemperaturen. Nu met Robijn 1TQK wasmiddelpremie I O, Telefoon 02220 2346 N WINKEL VOL IDEEEN!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1