Cjrocn cjjwartsJ'exeis in het Er heerst vooral angst oor het onbekende" labobank Q Hoornders willen geen fietspad langs de Westerweg Texel aangewezen tot Nationaal Landschap Collecte is 's middags 10 gaat door met plan voor Texe/promotie WOLKERS JAN WOLKERS De onverbiddelijke tijd De nieuwe roman Aangrijpend f22,50 paperback f34,50 gebonden in de boekhandel BIJ DE BEZIGE BIJ Regeringsbeslissing gepubliceerd Petitie met 260 handtekeningen RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9935 VRIJDAG 23 NOVEMBER 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der ir Schilderweg 215, .Oudeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: ld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. heerst vooral angst voor het onbekende. Dat is voi- s ons het hoofdmotief waarom de werkgroep Texel- imotie al in de beginfase onderuit ging." Dat zei Walter mmersma dinsdagavond in de ledenvergadering van :Texels Verbond van Ondernemers over het uiteenspat- van de door TVO opgerichte werkgroep. Brommersma i voorzitter van de werkgroep en vertelde over de sa- inwerking met VVV en gemeente en gaf een uitgebrei- visie hoe Texelpromotie bedreven kan worden. Aan het Ivan het goed onderbouwde betoog zei Brommersma TVO de moed niet laat zakken. „Wij gaan gewoon r met het plan voor Texelpromotie." voormalige voorzitter van de fcgroep vond het uiteraard jam- VVV en gemeente heb- afgehaakt en hij zei te hopen beide instanties later toch zullen inhaken. „Dat is de manier waarop Texel met plaatselijke produkten optimaal romoot kan worden." opkomst en de ondergang van werkgroep werd in het verhaal Brommersma gepresenteerd [er de titel „De Starsisters hiel- het ook niet zo lang vol". De )-man vertelde dat de werk- >p van start was gegaan met opdracht een beleidsplan voor |e termijn promotie te maken fbij de „randvoorwaarde" was uitvoering ging via aande kanalen, oftewel de Al in de eerste vergadering m de werkgroep tot de con- ie dat men aangewezen is op irne deskundigheid voor het ;en van een goed uitgewerkt motieplan. De werkgroep ging met het marketing- en ad- entiebureau WKE uit Bergen dit bureau maakte op verzoek eerste aanzet tot het totaal- Dat kostte tien mille. Voor totaal beleidsplan is 50 mille ig. TVO bood aan een kwart etalen en de VVV ook. We- uder Barendregt zou pogen 00,- voor dit doel te voteren de gemeentebegroting. „Wij en doorgaan en garandeerden gemeentelijke bijdrage alvast at we niet op de gemeente fden te wachten en WKE van kon gaan", aldus mmersma. eerste aanzet die WKE zou ten kon dan als voorbeeld die- Walter Brommersma ,,Wij gaan door met plannen voor Texelpromotie" nen van hoe een dergelijk plan wordt opgesteld en wat de pro motiemakers daarmee kunnen. Zo ver kwam het niet. Het eerste deel van het promotieplan is weliswaar gemaakt maar vorig jaar november kreeg de werkgroep te horen dat de gemeente „niets ziet in een promotieplan". „Volgens de be richten in de kranten voelde het college niets voor een plan dat zo veel kost en waarvan niet vaststaat of het de moeite waard zal zijn. Het ging hier niet om 50 mille maar om 5 mille", aldus Brommersma, die aanvulde dat men ook nog niets kon zien want WKE was toen nog niet gestart met de rapportage. Wethouder Barendregt verklaarde later dat hij meer heil zag in gemeentelijke steun aan kleine acties, zoals de Gastvrijheid is net als vriendschap onbetaalbaar" najaarspromotie waaraan ƒ50.000,— gemeentegeld werd besteed. De werkgroep kreeg een schriftelijke reactie van het college en daarin werd gesteld dat de VVV het promotiewerk moest uit voeren en dat de gemeente me teen had gezegd geen geld be schikbaar te willen stellen. Motieven Brommersma: „Dat de VVV het werk zou uitvoeren stond voor de wrkgroep ook meteen al vast, maar unaniem vond men dat er deskundige hulp moest komen. We waren het er samen over eens dat daarvoor een financieel voor stel moest worden gedaan." Het resultaat van deze discussie is be kend. De werkgroep werd het zwijgen opgelegd bij gebrek aan financiële middelen. Brommersma plaatste dinsdagavond vraagtekens bij de door het college genoemde motieven om geen geld beschik baar te stellen. Die vraagtekens haalde de spreker uit het ambtelijk advies aan het college waarin was gezegd dat beslist gebruik moest worden gemaakt van de kennis bij het VVV en het Nationaal Bureau van Toerisme. „Wat dus volgens het VVV-bestuur niet mogelijk is en volgens de directeur wel". De betreffende ambtenaar schreef ook dat een dergelijk onderzoek leidt tot grootschaligheid van het ge heel en dat was blijkbaar niet de bedoeling. „Het hoofdmotief om af te haken was echter angst voor het onbekende. Dat komt bij dit werk nog erg veel voor", aldus Brommersma. Hij citeerde uit een boek over re clame waarin staat dat veel recla mecampagnes in regel worden uit gevoerd zonder een goed onder zoek vooraf naar o.a. welke con sumenten men wil bereiken en wat die consument wil. Motieven om af te zien van een onderzoek Lees verder PAGINA 2 MOET U VEEL BELASTING BETALEN OVER DIT JAAR? Realiseer dan voor 31 december I.s. een aftrekpost door het af sluiten van een koopsompolis of lensioenvoorziening! maximale aftrek dit jaar ƒ15.922. lagere stortingen zijn mogelijk! belasting besparen NU en later MEER inkomen. Voc ■Voor alle informatie verzekeringen telefoon (02220) 4341 Na kantoortijd 4984 of 4389. De regering wil dat Texel wordt aangewezen a/s Nationaal Landschap volgens het struc tuurschema openluchtrecreatie dat het duingebied wordt aan gewezen totpotentieel Nati- naal Park" en de rest van Texel tot ,,Grote Landschappelijke Eenheid". Eén en ander valt te destilleren uit deel d (regerings beslissing) van het structuur schema Natuur- en Land schapsbehoud", dat woensdag is uitgekomen en dat woensda gavond aan de leden van de raadscommissie voor ruimtelijk en huishuisvestingsbeleid werd uitgedeeld. Het moeilijk toegankelijke, 91 pagi na's tellenden stuk kwam daarmee te laat om nog voor het sluiten van de krant uitputtend uitgeplozen te worden, maar een paar conclusies dringen zich op. Op de bij de beslissing gevoegde vier kaarten wordt Texel drie maal aangemerkt. Kaart 1 geeft de hierboven ge noemde status van Nationaal Land schap, Nationaal Park en Grote Landschappelijke Eenheid aan. Kaart 2 situeert op het eiland vijf belangrijke weidevogelgebieden". Geen enkel ander Waddeneiland heeft meer dan twee belangrijke weidevogelgebieden, volgens de kaart tenminste. Kaart 3 specifi ceert twee van die weidevogelge bieden als belangrijk voor ganzen, ter vergelijking, Terschelling heeft vijf van die gebieden en Ameland drie. Kaart vier gaat over rivieren en beken en is dus voor Texel niet van toepassing. Texel wordt vrijwel nergens in de nota specifiek genoemd. Blijkens de formulering van een aantal beslissingen is het beleid pas com pleet als ook de andere stuctuur- schema's van een regeringsbeslis sing zijn voorzien. Zo wordt het na tionale landschap omschreven a/s Nationaal Landschap volgens het structuurschema Openluchtrecrea tie" en de waarden van het duinge bied is gebied met a/s hoofdfunc tie natuur (zone d) uit de structuur schets voor de landelijke gebieden. Wel zeker is dus de aanwijzing van Texel met uitzondering van het duingebied, tot grote landschappe lijke eenheid. De beslissing om van het duingebied een nationaal park te maken hoort wel in het struc tuurschema voor natuur- en land schapsbehoudthuis, maar is nog voorzien van de toevoeging po tentieelwat zoveel wil zeggen als ,,het voldoet aan de normen maar het is nog niet officieel aangewe zen a/s nationaal park". Elke daa kan men groepen scholieren over de Hoornderweg zien fietsen. Volgens de actievoerders maakt praktisch iedereen van deze rou te gebruik omdat de Westerweg meer dan een kilometer langer is. Ook de Hemmerkooi als fietsroute zou langer zijn dan de Hoornderweg. Als de gemeenteraad dinsdag akkoord gaat met het door B en W opgestelde investeringsplan, zal een fietspad worden aangelegd langs de Westerweg. In Den Hoorn wordt nu actie gevoerd om dat te voorkomen: men wil geen pad langs de Westerweg maar langs de Hoornderweg omdat dit de kortste en meest logische route is voor het „schoolgaande verkeer tussen Den Hoorn en Den Burg. De dorpscommissie zai dat onder de aandacht van de gemeenteraad brengen on dersteund door 260 handtekeningen van inwoners van Den Hoorn en van de Hoornderweg. ment kunnen zijn om niet op de daar aan parellel lopende Westerweg ook nog een rijwielpad te maken. Dan is een pad verderop, dus langs de Hoornderweg, veel meer voor de hand liggend. Het is best mogelijk dat een fietspad langs de Hoornderweg om slachtiger en kostbaarder is, maar daar staat de veel kortere route tegenover waardoor het verschil misschien meevalt. Het is niet te verwachten dat het ge meentebestuur er voor de begrotings vergadering van dinsdag in slaagt een nauwkeurige kosten- en mogelijkhe- denvergelijking te maken tussen de twee fietspaden. De Hoornders zijn al tevreden als hun actie leidt tot het voorlopig schrappen van de betreffen de investeringspost in afwachting van nader onderzoek. Het initiatief voor deze handtekeninge nactie werd genomen door Anton Wit te van „Wezenspyk" en Willem Bakker van „Spyk". Beiden zijn er van over tuigd dat het een grote fout zou zijn als het rijwielpad langs de Westerweg inplaats van de Hoornderweg wordt gemaakt. Ze hebben vastgesteld dat praktisch alle Hoornder kinderen mo menteel over de Hoornderweg naar de school in Den Burg gaan, wat begrij pelijk is omdat deze route maar liefst 1100 meter korter is. Bovendien sluit de Hoornderweg aan op het fietspad van de Elemert, vlak bij de plaats waar de Rijksscholengemeenschap en de scholengemeenschap voor beroepson derwijs zijn. Put dempen Op de bochtige Hoornderweg is ook veel ander verkeer in de morgen- en avonduren zodat de kinderen nogal wat risico lopen. „Het lijkt ons daar om beter de put te dempen voordat het kalf verdronken is", aldus de actie voerders in de brief waarin zij de Hoornders om een handtekening vroe gen. De actie werd een succes. Vrijwel alle volwassen inwoners van het dorp en van de Hoornderweg plaatsten hun handtekening. Slechts één persoon weigerde, zodat men nu over ongeveer 260 handtekeningen beschikt, die door de dorpscommissie op het raadhuis zullen worden bezorgd. De wenselijkheid om een rijwielpad aan te leggen langs de Hoornderweg inplaats van de Westerweg is al vaker in discussie geweest. Het probleem is echter dat de gemeente de benodigde grond langs de Hoornderweg niet in eigendom heeft. Met de grond langs de Westerweg is dat wel het geval. Sinds ruilverkaveling beschikt men hier over een brede bermstrook die altijd al bestemd is geweest voor een eventu eel toekomstig rijwielpad. Bij de Hoornderweg ligt het allemaal veel moeilijker. Afgezien van het feit dat hier grond gekocht moet worden, is de beschikbare bermbreedte lang niet overal toereikend, zodat sloten verlegd zullen moeten worden. De gemeente twijfelt er sterk aan of dat tegen aan vaardbare kosten mogelijk is; het is zelfs de vraag of alle aanwonenden wel bereid zullen zijn grond te verko pen. Een ander gemeenteargument is dat de totale hoeveelheid fietsverkeer op de Hoornderweg niet zodanig is dat aan een fietspad langs deze weg hoge urgentie moet worden toege kend. Ook de kans op subsidie zou om die reden wel eens minder kunnen zijn. Fout herstellen De actievoerdeers vinden die benade ring principieel onjuist. Ze wijzen erop dat in het verleden een fout is ge maakt door een fietspad langs de Westerweg te willen maken; het is ver keerd om die fout te verergeren door dat plan uit te voeren. Omdat de route veel langer is zullen veel kinderen langs de Hoornderweg naar Den Burg blijven fietsen en het pad langs de Westerweg zal dus een belangrijk deel van zijn doel voorbijschieten. Al gauw zal men tot de conclusie komen dat het pad langs de Hoornderweg had moeten liggen, maar als het Westerweg-pad er eenmaal ligt mag een tweede fietspad naar Den Hoorn wel als uitgesloten worden beschouwd. De actievoerders vinden dat de ge meente de zaak nog maar eens moet doorrekenen. Ze vermoeden dat de aanwonenden van de Hoornderweg best de benodigde grond aan de ge meente willen verkopen, gezien het gemeenschapsdoel dat ermee wordt gediend. Anton Witte en Willem Bak ker (zelf eigenaars van grond aan de Hoornderweg) zijn er in ieder geval wel toe bereid en de gemeente hoeft niet bang te zijn dat ze onbillijk veel geld zullen vragen. Volgens de actievoerders kan het Hoornderweg fietspad best de status „toeristisch rijwielpad" krijgen en daardoor profiteren van de desbetref fende subsidiemogelijkheden. Het is hen in ieder geval niet duidelijk in hoe verre de Westerweg toeristisch belang rijker is. Het feit dat de Rommelpot binnenkort over eea uitstekend fietspad beschikt zou ook een argu- Texelse Ethiopië-actie Ter aanvulling van wat reeds in de krant van dinsdag heeft gestaan over de Texelse actie voor Ethiopië het volgende: De collecte wordt maandag middag gehouden van 14.00 tot 18.00 uur, zowel in de dorpen als in het buitengebied. Wie dan niet thuis is, of nadien het gevoel heeft dat hij te wei nig heeft gegeven kan 's avonds van 19.30 tot 21.30 uur terecht bij alle kantoren van de Rabobank Texel. Daarnaast kan gebruik worden ge maakt van de volgende stortingsmogelijkheden Mevrouw De Koning-Hulpcomité: Rabobank rek. 3625.03.591. Rode Kruis, afd. Texel: Rabobank rek. 3625.12.760; girorekening 25.10.397. Unicef, afd. Texel: Rabobank rek. 3625.41.493 Wie per giro wil storten op de re kening van het Mevr. De Koning- Hulpcomité of het Unicef-comité kan dat doen door storting op de girorekening nr. 87548 t.n.v. de Rabobank te Den Burg, onder ver melding van de toevoeging: ten gunste van rek.nr. 03.591 t.n.v. het Mevr. De Koning-Hulpcomité, dan wel van rek.nr. 41.493 t.n.v. de Unicef -afdeling. Nogmaals wordt erop gewezen dat het aanbeveling verdient de Ethipoië-actie op een van de hier boven genoemde manieren te steunen. Wie geld overmaakt op de rekening van de landelijke actie profiteert niet van de „premie" van 20% die de gemeente aan de totale opbrengst van de plaatselij ke actie toevoegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1