Cjroen kwartsJexehin het harL, BONDEN DREIGEN MET ACTIE Uitbreiding „De Potvis feestelijk in gebruik Overleg met TESO muurvast Borrel voor leerling-bouwers G.S. KWAAD OVER EIGENMACHTIG OPTREDEN VAN DRS. PIETERS root bedrag ntvreemd fexelstroom" efect op oordzeekanaal Elizabeth" ssisteerde kke trawler 'el fietspad ings Bakkenweg Brommer uit verkeer n DINSDAG 4 DECEMBER 1984 3ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9938 ictie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. in werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, sOosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der jen, Schilderweg 215, .Oudeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: gveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, bon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. ndagmiddag is uit een woning in rland een bedrag van enkele aduizenden guldens ontvreemd, politie vermoedt dat de diefstal jepleegd door twee vrouwen, mogelijk nog meer diefstallen deze omgeving op hun geweten iben. ■st het bedrag aan baargeld werden dezelfde woning ook Eurocheques een betaalpas meegenomen. De reffende familie was niet thuis. Kort irdat ze de woning verlieten hebben inde omgeving de vrouwen gezien, tweetal, dat rondreed in een groe- metallic Renault 20, is ook op an- e plaatsen in Noordelijk Texel gesig- eerd. Ze zijn daar op diverse erven veest, waar ze om een glaasje wa- vroegen of een ander smoesje op- gen, kennelijk om vast te stellen of iemand thuis was. De meeste men- i vonden dat verdacht en belden de itie. Deze ging op zoek, maar slaag- er niet in de auto met de vrouwen omschreven werden als „zigeune- en") te vinden. Aangenomen rdt dat deze het eiland inmiddels ben verlaten. De politie op het •eland is gevraagd uit te kijken. i veerboot „Texel stro om", die teren na een langdurige dok- iirt in Amsterdam naar Texel zou ugvaren, is kort na het vertrek het Noordzeekanaal defekt ge- ikt en moest vervolgens naar de injewerf worden teruggesleept, istreeks elf uur werd het manke- nt geconstateerd toen het schip in buurt van de Hembrug voer. Het senlager van een der electrische ortstuwingsmotoren bleek te zijn mgelopen. Bovendien was er een ctrische storing in het regelgedeelte, t schip ging voor anker en werd la- door twee sleepboten naar de werf jggebracht. Daar wordt momenteel i het herstel gewerkt. Als dat vol- ns verwachting verloopt, zal de xelstroom" morgen opnieuw naar iel kunnen vertrekken. sleepboot „Elizabeth" van L. iser en Zoon uit Oudeschild eft maandag sleep- en bergings- Ip verleend bij het binnenbren- n van het lekke wachtschip 'arago". ie uit Lowestoft afkomstige voorma- trawler was lek geraakt tijdens het lichten van wachtdiensten benoor- ii het vuurschip Texel. Met behulp leen loods stoomde de „Parago" andagochtend in alle vroegte naar t Molengat. De om 3.30 uur ge- larschuwde „Elizabeth" maakte om K) uur vast. De loods had de Firma iser en Zoon benaderd omdat aan ord van de „Elizabeth" een mobiele up is. Met behulp van deze pomp rd de trawler drijvende gehouden, (schip werd afgemeerd aan steiger in de marinehaven van Den Helder, ar werden ook pompen ingezet van brandweer en de marinebrandweer sar die rukten weer in toen het acu- gevaar geweken was. reparatiewerkzaamheden werden gevoerd door personeel van neepswerf Visser BV. Inmiddels kon sleepboot nog ingezet worden om i monteur naar de 4.000 ton meten coaster „Aragonda Timor" te bren- i. Dit Griekse schip kampte met een Potte zuiger in de scheepsmotor. De inteur zou nabij de TX 10 overstap- imaarjzag daar in verband met de zonderlijke hoge golven vanaf. De iek zette op eigen kracht koers naar «k van Holland. het raadsverslag in de vorige krant fout geslopen. We schreven dat (voorstel van Texels Belang om een (spad te leggen langs de Bakken- 9 geen meerderheid kreeg en dus d verworpen. Het was echter juist fersom: het fietspad komt er dus De kopstukken in het vastgelopen overleg. Van links naar rechts: Wim Ramakers (CNV), Rob van Hengel (FNV) en Theo Hoogerheide (Teso). De onderhandelingen die de vervoersbonden van FNV en CNV met de Teso-directie voeren om te voorkomen dat daar 21 werknemers worden ontslagen, zijn vastgelopen. De par tijen zijn donderdagmiddag na drie uur praten uit elkaar ge gaan zonder een spoor van overeenstemming en er is geen afspraak gemaakt voor een volgend gesprek. De bonden zijn nu bezig met het voorbereiden van actie, waarschijnlijk in de vorm van het kortere of langere tijd stilleggen van de veerdienst. FNV-onderhandelaar Rob van Hen gel: „De zaak zit muurvast. Teso is volstrekt onredelijk door te verlan gen dat het personeel 12% salaris inlevert om de gedwongen ontsla gen te voorkomen. Wij willen niet verder gaan dan 4% en we weten zeker dat Teso daartoe best in staat is." Het was donderdag de derde keer dat de Teso-directie met de FNV- en CNV- mannen alsmede een afvaardiging van het personeel om de tafel zat. De bon den menen dat de tijd nu rijp wordt voor actie. Het meest eenvoudig en voor de hand liggend is het aan de kant leggen van de boot. De voorbe reiding van die actie bestaat uit het treffen van een zodanige regeling dat dit op „sociale" wijze gebeurt, zodat het vervoer van zieken en ander zeer dringend vervoer gewaarborgd is. Wanneer de acties zullen beginnen, is nog niet bekend gemaakt. Donderdag a.s. zal het Teso-personeel tijdens een vergadering worden ingelicht over het verloop van de onderhandelingen en zal ongetwijfeld ook de actiebereidheid worden gepeild. Vóór die tijd zal er daarom niets gebeuren. Schandalig Zoals bekend wil Teso van 21 overcom plete personeelsleden af. Daaronder zijn er acht van 57 Zi jaar of ouder. Het ziet er naar uit dat die kunnen af vloeien onder zodanige financiële con dities dat beide partijen daarover over eenstemming kunnen bereiken. De overigen kunnen wat Teso betreft voor 32 uur per week in dienst blijven als zij bereid zijn 12% van hun bruto salaris in te leveren. Dat „prijskaartje" vinden de bonden schandalig hoog. Ze heb ben uitgerekend dat Teso in staat is om met 4% inleveren genoegen te ne men. Er zou dan zelfs nog geld over zijn om de tarieven te verlagen. Teso- directeur Theo Hoogerheide wijst dat van de hand omdat de bonden geen rekening hebben gehouden met de noodzaak om geld te reserveren voor een nieuw schip dat in de jaren ne gentig moet worden aangeschaft ter vervanging van de Texelstroom en Marsdiep. Hij heeft berekend dat 4% inleveren dan lang niet genoeg is. Rob van Hengel: „Hoogerheide zegt dat zoveel inleveren nodig is voor de conti nuïteit van de onderneming. Daarmee bedoelt hij dat er straks geld moet zijn voor een tweede dubbeldekker. Hij wil dus eigenlijk dat het personeel dat schip financiert en dat vinden wij ver werpelijk. Teso moet die tweede dub beldekker uit zijn hoofd zetten." Wanverhouding Desgevraagd vertelde Hoogerheide ons dat dit laatste voor hem een volstrekt onverantwoordelijke beslissing zou zijn. „Het staat als een paal boven water dat de twee enkeldekkers tussen 1990 en 1995 uit de vaart zullen moeten omdat ze versleten zijn. Er móet dan een nieuw schip komen en daar zal geld voor moeten zijn. Dat wordt dan inderdaad een dubbeldekker omdat zo'n schip maar weinig meer kost dan een enkeldekker doch een veel grotere capaciteit heeft. Wat de investering betreft maakt het weinig uit. Als ik wat de bonden willen niets zou re serveren voor nieuwbouw, zouden we straks enorm in de problemen komen. Nog veel belangrijker is dat door het onnodig hoog houden van de personeelslasten er sprake is van wanverhouding met wat gebruike lijk is in het Nederlandse bedrijfsleven." Dat het inleveren van 12% voor het personeel niet acceptabel is, heeft bij de Teso-directeur weinig verba zing gewekt. In zijn geruchtmaken de reorganisatierapport had hij daar zelf al vraagtekens bij gezet en er later de conclusie aan ver bonden dat gedwongen ontslag dan moeilijk is te vermijden. Wat het doorvoeren van arbeidstijdver korting betreft, loopt Teso achter bij de landelijke ontwikkeling. Als per 1 januari overgegaan wordt op 38 uur werken tegen 3% inleveren, loopt men in de pas. Als men de mensen van 571/z jaar en ouder ver volgens laat afvloeien, zit men nog met 11 tot 12 man. Om die in dienst te houden zou iedereen 15% moeten inleveren. „Wij zijn bereid geweest 3% daarvan voor eigen re kening te nemen, verder kunnen wij niet gaan. Er ontstaan dan Lees verder PAGINA 2 Gedeputeerde Staten van Noordholland zijn boos op Drs. J. B. Pieters omdat deze onlangs op eigen houtje voor de Texel se standsorganisaties een praatje heeft gehouden over de re- latienotaproblematiek en het faunabeheer. minister van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer gaat. De procedure op Texel bevindt zich nog maar in het stadium van ambtelijk overleg op basis van de „oriënterende gedachtenwisselingen" die in februari van dit jaar op Texel zijn gehouden. Dat overleg moet resulteren in een ad vies aan de Provinciale Planologische Dienst op basis waarvan GS een prin cipebesluit moeten nemen. Dat zal binnen enkele maanden niet rond kun nen zijn. Niet uitgesloten wordt dat die optimistische schatting in de krant is gekomen door een „journalistiek misverstand naar aanleiding van uw betoog". Pieters wordt verzocht te la ten weten wat hij precies heeft gezegd. Begin oktober bezocht deze top ambtenaar van het ministerie van lanbdbouw het eiland, waarbij di verse bedrijven bezocht werden en vervolgens in „De Pelikaan" zijn vi sie gaf op de problematiek en in ging op vragen uit het publiek. Dat is slecht gevallen bij het provincie bestuur, omdat de afspraak is ge maakt dat rijk en provincie geza menlijk zouden handelen wat be treft de impasse waarin de Texelse relatienotaproblematiek is geraakt. Gedeputeerde Staten hebben een scherp gestelde brief aan Pieters gestuurd waarin hem wordt gevraagd opheldering te geven. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij de provincie niet heeft uitgenodigd het bezoek aan Texel mee te maken en zelfs niet de moeite heeft genomen om GS op de hoogte te stellen van het bezoek. De provinciebestuurders hadden het na dien allemaal uit de krant moeten vernemen. Niet zo snel Ze hadden er zich daarbij ook over verbaasd dat Pieters in zijn praatje kenbaar heeft gemaakt dat de GS de grenzen van de relatienotagebieden op Texel binnen enkele maanden zullen vaststellen. Nog afgezien van het feit dat dit onjuist is (omdat het vaststellen gebeurt door de minister en dat GS al leen advies uitbrengen), is dat binnen zo korte tijd niet mogelijk. Er moet na melijk nog heel wat gebeuren: het ne men van een principebesluit door GS, het raadplegen van twee commissies uit provinciale staten over het pricipe- besluit met daaraan voorafgaand een gedachtenwisseling op Texel zelf met de meest betrokkenen en het bepalen van het definitieve advies dat naar de Teleurstelling GS zeggen teleurgesteld te zijn over het eigenmachtig optreden van Pieters omdat het andermaal heeft ontbroken aan „gezamenlijk optrekken" van pro vincie en rijk in de zeer gevoelig lig gende zaak van de begrenzing van de relatienotagebieden op Texel. „Naar onze overtuiging is door die omstan digheid de blijkens het kranten verslag ook door u beoogde duide lijkheid omtrent de stand van zaken al lerminst gediend". Die brief sluit met de oproep om in de verdere procedure wel behoorlijk samen te werken. „Uw antwoord op deze brief zien wij met belangstelling tegemoet". De politie nam de bromfiets van een 16-jarige Texelaar uit het verkeer. Re den was dat de brommer was opgevoerd. Door een druk op een knop en het aanbieden van een glas jenever aan de jeugdige bouwers opende prof. dr. H. Postma vrijdagmiddag de nieuwbouw van het NIOZ studentenverblijf „De Potvis" in 't Horntje. De verbouwing en uitbreiding is uitgevoerd door Drijver Bouw bv. als een leerlingenbouwplaats. Na het bouwen van acht woningen in Den Hoorn konden de leerling-bouwvakkers meteen aan de slag in 't Horntje en daarmee is hun praktijkopleiding van het Lager Beroepsonderwijs afge rond. Zeven van de tien jeugdige bouwvakkers hebben inmiddels werk gevonden in de bouw. Jaap Drijver van Drijver Bouw bv. zei vrijdagmiddag dat de animo om een werker van de leerlingenbouwplaats in dienst te nemen te danken was aan het feit dat deze jongens „een goed stukje vakopleiding hebben genoten." Drijver nam zelf één leerling in dienst en de andere zes vonden een baan bij Texelse collega's. In juni vorig jaar werd begonnen met de eerste leerlingenbouwplaats en in februari van dit jaar kon dezelfde ploeg aan het werk in 't Horntje. Officieel duurt deze vakopleiding na het LBO twee jaar maar er zijn momenteel geen leerlingenbouwplaatsen meer in voor bereiding. Jaap Drijver: „Er zal toch hard gepoogd moeten worden om de volgende lichting schoolverlaters weer aan een leerlingenbouwplaats te hel pen. Het mag niet bij deze projecten blijven." Bungalows Het werk aan de Potvis bestond uit het bouwen van 16 studentenkamers met een centrale keuken, douches, toi letten en een ruim gehandicaptentoi let. Ook werd de conversatiezaal fors uitgebreid. Nu kunnen 25 studenten onderdak vinden in de Potvis en kan het NIOZ dus belangrijk meer mensen opvangen om aan dit instituut af te studeren. Het complex de Potvis bestaat overigens niet alleen uit het studentengebouw. Er zijn ook tien bungalows voor gezinnen en een groepsgebouw waar 64 studenten kun nen slapen. In laatstgenoemd onderko men verblijven vooral mensen die een korte cursus volgen. Entree De uitbreiding van De Potvis heeft ruim negen ton gekost. Voor dat be drag werd het gebouw in oppervlakte met 500 m2 uitgebreid. NlOZ-directeur Postma rekende voor dat deze uitbrei ding het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ongeveer ƒ1800,— per vierkante meter kost en dat is belang rijk meer dan de kosten van de aller eerste Potvis in Den Helder. Dat stu dentenhuis uit de dertiger jaren werd gerealiseerd voor ƒ30,— per vierkante meter. Het geld kwam toen niet van het rijk. Vlakbij Den Helder was een potvis aangespoeld en enkele zakelijke wetenschappers plaatsten een hek om het dier en vroegen entree. „Zo kon den ze de bouw van de eerste Potvis betalen. Een gebouw voor tien studen ten en zonder warme douches" kon Postma zich als mede-student nog herinneren. Lees verder PAGINA 2 H. Postma (rechts) heeft op de knop gedrukt en bekijkt met enkele leerling-bouwvakkers hoe een fles jenever uit het plastic vat omhoog rijst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1