Groen jjjtmrL-Jexels in het hart-, lalf miljoen gemoeid riet activiteiten VVV Bouw ,,Paa! 9" in volle gang Meest geautomatiseerde VVV van Nederland Rabobank Q RECTEUR DEKKER KOMT MET JAARPLAN Toeristen gaan jutten" met Cor Ellen „Geen spijt van aanschaf eigen computer" De Texelse Courant tijdens de feestdagen VRIJDAG 7 DECEMBER 1984 RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9939 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijdHarry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, losterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der i,Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. jvertenties, abonnementen, etc.: S!d De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75'-' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. VVV Texel zal in 1985 omstreeks een half miljoen gulden even aan propagandistische activiteiten. Het meeste geld sen f165.000,— en f225.000 I wordt besteed aan adver- ;ies in binnen- en buitenlandse kranten en aan radiorecla- Twee ton wordt besteed aan drukwerk. Voor deelname beurzen wordt ruim een halve ton uitgetrokken en onge- hetzelfde bedrag denkt men te moeten uitbetalen als imissie aan reisbureau's die de arrangementen uit de on- |S verschenen Vakantiereisgids verkopen. blijkt uit het woensdag gepre- terde activiteitenplan 1985 waarin ipsomming en verantwoording igegeven van de toeristische pro- ida die het komende jaar gevoerd orden. Directeur Jaap W. Dekker kt van een minimumpakket", meer geld beschikbaar is, zullen ogelijkheden en de effecten gro- jn. Extra geld waarmee in het nog niet volledig rekening is ge- ;n zal komen van de gemeente halve ton), het Nationaal Bureau Toerisme en het bedrijfsleven, dat laatste moet niet worden ian dat het totale Texelse be sven met geld over de brug want zover is het nog niet maar een vorm van samenwerking met organisaties als de Stichting èxeise schaap, de Kaasunie, re- ebedrijven, etc. Structuurverandering voor.het eerst dat de VVV.met ictiviteitenplan naar buiten komt. ran de daarin opgesomde activi- worden al sedert jaren ont- I, maar dat gebeurde weinig natig. Dat het nu anders gaat is litvloeisel van de reorganisatie die VVV gaande is en die nauw sa- langt met de introductie van de luter. Die reorganisatie veroor- een belangrijke structuurverande- Men krijgt een nauwkeuriger ook op de lange termijn op de waarmee men bezig is. De resul- daarvan zijn beter te meten. Om- 3 computer veel van het eenvou- werk heeft overgenomen is er bij YV alleen nog plaats voor beter alificeerd personeel. De taken zijn dijker verdeeld, waarbij directeur sr de promotie voor zijn rekening genomen en derhalve de geeste rader is van het activiteitenplan woensdag openbaarde. Dit plan voor de buitenwacht van veel g. Onder andere de gemeente- mag aan de hand daarvan de lusie trekken dat men op het ge- van propaganda bij de VVV niet ar wat aanrommelt, maar dat er uctureerd wordt gewerkt, nlangs verschenen Vakantiereis- was in feite een uitwerking van iromotiebeleid. De verkoop van hotel- en appartementenvakan- honderden landelijke VVV I- Een van de vakantiemogelijkheden waaraan via de in deze maand te voeren huis aan huis-campagne van de VVV ruchtbaarheid zal worden gegeven is het ,,juttersar- rangement." Dit betreft een week end (twee nachtenop Texel in een hotel, op te nemen in januari, februari of begin maart, waarbij de mensen zich op winterse" wijze kunnen vermaken. Ze maken onder leiding van jutter Cor Ellen een uitgebreide strandwandeling, brengen een bezoek aan het jut- tersmuseum en kunnen genieten van Texelse kruidendrank of ande re lekkernijen. kantoren en reisbureau's'die daarvoor 10% commissie krijgen, betekent een nieuwe aanpak. De vooruitzichten zijn bemoedigend. De gids was nauwelijks verspreid of de eerste boekingen kwa men binnen. Extraatje Meer dan tot dusver zal de aangebo den Texel-vakantie aantrekkelijk worden gemaakt door deze te combineren met iets anders. De vakantie waarbij men ook enkele nachten doorbrengt in plaatsen in de kop van Noordholland en men aldus de bezienswaardigheden aldaar kan beleven is daar een voor beeld van, evenals het gratis museum- bezoek dat aan sommige reizen is ver bonden en de Texelse produkten die men bij de boeking cadeau krijgt. Verbetering van de kwaliteit van het bestaande informatiemateriaal is ook een streven, waarvan een van de be wijzen over een dag of tien bij de le den in de bus komt in de vorm van het blad „Waddeneiland Texel". Dit blad was tot dusver niet voldoende vriendelijk en algemeen informerend. Er zit nu meer „redactionele" tekst in, onder andere een welkomstpraatje van de burgemeester. De nuttige maar niet erg boeiende accommodatielijst staat nu achterin en de indeling is verbeterd. Inhaken Nadrukkelijk biedt het activiteitenplan dus de mogelijkheid tot „inhaken" door het bedrijfsleven. Bedrijven kun nen tegen betaling eigen foldermateri aal laten verspreiden vanuit de stands die de VVV op de diverse beurzen heeft en ook kan daar reclamemateri aal worden opgsteld dat specifiek op dat deelnemende bedrijf betrekking heeft. Wie mee wil doen, kan contact opnemen met de VVV. Ten behoeve van geïnteresseerde bedrijven zal een verkorte uitgave worden gemaakt van het activiteitenplan. De financiële steun die het Nationaal Bureau voor Toerisme aan de activitei ten geeft, is zeer aanzienlijk hoewel nog niet precies bekend. Wat betreft de advertentiekosten kan op een bij drage van 30% worden gerekend. Eigen gezicht Als de financiën het ook maar enigs zins toelaten wil de VVV zich op de beurzen zelfstandig presenteren, dus De bouw van het nieuwe paviljoen Paal 9 is (eindelijk) in volle gang. De spanten staan overeind en in middels is ook met de wanden be gonnen. Als het weer blijft mee werken zit volgende week het dak erop en naar verwachting zal het bedrijf in januari geopend kunnen worden. De bouw wordt uitgevoerd door Bouwbedijf Gieze, geholpen door le den van de familie Vlaming en relaties. Het nieuwe restaurant wordt uitge voerd in systeembouw. Kleur en vorm doen in het geheel niet aan een strandpaviljoen denken. Het gelijkzijdi ge gebouw wordt voorzien van een fraaie, in groene kleur uitgevoerde kap. Wanden bestaan uit panelen van red ceder, in naturel, dus bruin-rood van kléur. Het gebouw staat veel verder van het strand dan zijn bedreigde voorganger, maar de bezoekers zullen toch onbelemmerd uitzicht op de gol ven hebben. Op de gisteren gemaakte foto wordt nog gewerkt aan de bal klaag. Kort daarop werd met het plaat sen van de wanden begonnen. VVV-directeur Jaap Dekker: „Meer doen met extra geld niet samen met andere kustgerpeenten of ander groter verband. Dat eigen herkenbare gezicht acht Dekker van belang, maar hij zegt er direct bij dat het een zaak van afwegen is. Om een grote vuist te kunnen maken in de strijd met andere vakantiegebieden in het land kan gezamenlijk optrekken met bijvoorbeeld de kop van Noordhol land juist wèl verstandig zijn. Met na me bij propaganda-activiteit in Enge land zou het aanbieden van de kop van Noordholland samen met Texel wel eens succes kunnen hebben: Dit gebied is goed te verkopen als „the bést of Holland." Dekker is vorige week- in Engeland ge weest om zich te oriënteren op moge lijkheden om het bezoek van Engelsen aan zijn eiland wat op te vijzelen. Dit weekend komt een groep van 20 En gelse journalisten onder leiding van een hostess van het NBT naar Texel en de VVV zal er voor zorgen dat het deze persmensen (o.a. van BBC) aan niets zal ontbreken. Journalisten mo gen dan objectieve, niet omkoopbare nieuwsgaarders zijn, een ervaringsfeit is dat ze veel gratis reclame maken als ze leuk worden ontvangen. De Engel sen maken een rondrit voor algemene oriëntatie. Zondagochtend staat een rit met de Blijde Rijders op het program ma van de Dennen naar Paal 9 waar erwtensoep wordt gegeten. Ook wordt een bezoek gebracht aan het Natuurre- creatiecentrum. 's Avonds is er een di ner en op hun kamer vinden de jour nalisten het Engelse informatiemateri aal van de VVV en enige Texelse lekkernijen. Ook voor de zomer In het activiteitenplan staat nadrukke lijk dat niet alleen voor het voor- en naseizoen maar ook de zomer propa ganda zal worden gemaakt. Dat dit overbodig zou zijn omdat Texel in de zomer toch al „vol" is, is een mis verstand. De bedden op Texel zijn dan slechts gedurende ongeveer twee we ken allemaal in gebruik. Streven naar een betere bezetting in de zomerperio de is wel degelijk de moeite waard, waarbij er rekening mee wordt gehou den dat propaganda die voor het na- en voorseizoen is bedoeld, ook voor de zomer effect resorteert. Er komen algemeen wervende advertenties èn advertenties die zijn gericht op arran gementen, stacaravans, e.d. Laatstge noemde campagne zal voor een be langrijk deel bekostigd worden uit de provisies van het deelnemende be drijfsleven. In Duitsland en België zal de campagne vooral zijn gericht op de gebieden waar de VVV ook deelneemt aan de beurzen. De verkoop van hotelarrangementen, bungalowarrangementen, fietsvakan ties, wandelvakanties, e.d. is in 1984 goed geweest. De omzet ligt in de buurt van de 2 miljoen gulden, veroor zaakt door 65.000 overnachtingen, on geveer evenveel als vorig jaar. De VVV beschouwt deze overnachtingen als een vrucht van eigen inspanning. Zon der deze activiteit zouden deze toe risten waarschijnlijk voor het grootste deel zijn weggebleven. Kapstok Iets nieuws is de kapstokadvertentie. Leden van de VVV die hun accommo datie aanbieden in landelijke dagblader e.d. op de daarvoor bestemde vakan tiepagina kunnen extra aandacht van de lezers krijgen door de „kapstok campagne". Dit houdt in dat de VVV Texel een algemeen opvallende kopre gel plaatst waaronder de leden hun ei gen advertentie kunnen zetten en ver der een bijdrage genieten van 15% (tot een bepaald maximum) van de plaatsingskosten. Nog niet zeker is of de NBT-bijdrage groot genoeg zal zijn om deze aanpak mogelijk te maken. Radio Er zal, uitgaande van het NBT, radio- STER reclame worden gemaakt voor de promotie van de zg. „Gidsen voor Vakantie en Vrije Tijd" waarvan de Texelse uitgave „Waddeneiland Texel" De VVV Texel heeft enkele jaren gele den een nogal eigenwijze indruk ge maakt door niet mee te doen met het landelijk opgezette computersysteem van het Automatiserings Bureau voor Toerisme (ABT). Men kocht liever een eigen computer voor het verwerken van boekingen, de facturering, de postverwerking e.d. afgestemd op de eigen specifieke situatie. De mogelijk heden van het eigen systeem waren groter en de kosten lager. Van die stap heeft men geen spijt, zeker nu recen telijk is gebleken dat het landelijke ABT systeem een flop is geworden. De 24 miljoen gulden die de overheid er in had gestoken moeten grotendeels als weggegooid geld worden be schouwd. De deelnamekosten zijn voor de meeste VW's veel te hoog. Voor Texel zou deelname aan het ATB- systeem ƒ175.000— per jaar hebben gekost. Dit bedrag heeft men nu één- BOEK'N KERSTVAKANTIE! BEKIJK DE BROCHURES 1985 De Te»el Vakanfiebrocfiures '85 op ut! En omat Texel zoveel U noeft overigens nel tot de vochten om van Texd le gemeten Profiteer v de sceoaie KersUrrangerremen 5 daagse hotehrakantie al Ie txeden heelt, op ter vier: Allereerst óeVakanberecpOs tnps (3 dagen hotel S va 195.- p.o I: fietsvakanties (3 dagen al va. 1137 - pp.); autoarrange menten (6d3agse autoree al 1387- pp). Dan bungatavtrochure. een carntxngfdder en de brochure Waddeneiland Texel, totaaloverzicht van de beschik bare accommodaties. Week m ventervvarme bungalow ot aooartement al va f 325. wv Texel. Postbus 3.1790 AA Den Burg Tel 0222O474L in samenwerking met hel Een voorbeeld van de „kombi-advertentie" zoals ze dezer dagen in landelijke dagbladen verschijnen. Het publiek wordt opgeroepen om te denken over een vakantie op Texel in voorjaar of zomer en alvast een voorproefje te nemen door een kerstvakantie te boeken. Het NBT betaalt mee aan deze advertenties. er één is. Als er geld genoeg is zal de VVV Texel ook eigen radioreclame ma ken ter ondersteuning van de adver tenties die op hetzelfde moment in de dagbladen staan. Iets nieuws is de huis-aan-huis re clame die de NBT gaat voeren en waaraan de VVV Texel meedoet. Een in vier kleuren uitgevoerd krantje zal in een totale oplaag van 3,3 miljoen exemplaren in Neder land en België worden verspreid. Het gebied wordt verdeeld in drie sectoren, die ieder in een verschil lende periode worden „bewerkt" en wel twee keer achter elkaar. De VVV Texel heeft in het blad een halve pagina gekocht, waarop de arrangementen zullen worden aan geprezen. Verkoop van deze arran gementen geschiedt weer door de reisbureau's op basis van 10% commissie. Evenals in de vorige jaren zal de VVV deelnemen aan tal van beurzen in binnen- en buitenland, maar ook aan workshops. Dat zijn bijeenkomsten van aanbieders van toeristische produkten en de promotie ervan, dus van men sen uit de toeristische vakwereld. Naast plaatselijke bedrijven, zullen ook kunstenaars en beoefenaars van kunst zinnige ambachten een rol kunnen spelen in de VVV—stand op de beur zen. Zij zullen door hen ter plaatse te vervaardigen produkten kunnen verkopen. Een deel van de kosten die deze kunstenaars maken, wordt gedragen door de VVV. Een demonstrerende kunstenaar blijkt een enorme pu- Lees verder PAGINA 2 MOET U VEEL BELASTING BETALEN OVER DIT JAAR? Realiseer dan voor 31 december a.s. een aftrekpost door het af sluiten van een koopsompolis of pensioenvoorziening! - maximale aftrek dit jaar ƒ15.922. - lagere stortingen zijn mogelijk! - belasting besparen NU en - later MEER inkomen. Voor alle informatie verzekeringen telefoon (02220) 4341 Na kantoortijd 4984 of 4389. malig uitgegeven, voor de eigen com puter. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer ƒ50.000,—. De VVV computer is thans volledig in gebruik en begint steeds meer vrucht af te werpen. Al lerlei administratief werk is door het apparaat overgenomen. Een van de belangsrijkste besparingen is dat het vele te verzenden drukwerk naar post code kan worden gesorteerd en voor zien van de vereiste briefjes bij de PTT wordt aangeboden, waardoor veel minder porto hoeft te worden betaald. De informatie die de computer elk mo ment kan geven maakt het mogelijk om veel beter beleid te voeren, ook op het gebied van promotie omdat de ef fecten van acties gemeten kunnen worden. Dit leidt tot een meer efficiën te besteding van de schaarse geldmid delen. Geen enkele andere VVV in het land heeft de automatisering zo ver doorgevoerd als de VVV Texel. Wegens het als werkdag uitval len van dinsdag 25 en woensdag 26 december zal de Texelse Cou rant op dinsdag 25 december niet verschijnen en zal de krant van donderdag 27 nu verschijnen op vrijdag 28 december. Wegens oud en nieuw vervalt de krant van dinsdag 1 januari. Vanaf donderdag 3 januari zal de Texelse Courant weer normaal verschijnen. Abonnees en adverteerders vragen wij vriendelijk hier rekening mee te houden. De directie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1