Cjrocn 2uMrtr Jexels in het harL, publieksvriendelijke" acties tegen TESO IÜ H.M.v.L. houdt buitengewone ledenvergadering i Erepenning voor Catharina BOOT BOBS smnsterk. LS VOOR VRIJDAG NIET OPNIEUW WORDT ONDERHANDELD: BARKER'S k* IJZERHANDEL e Texelse Courant ijdens de feestdagen India-tentoonstelling in Oosterend Ouwe Sunderklaas Op het strand met de auto Protest tegen uitlatingen Roeper IS®» i» Rab Beheer B.V. administratief medewerker m/v die: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. n werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, iOosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Schilderweg 215, .Oudeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: Weld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, j ion (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. IERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9940 DINSDAG 11 DECEMBER 1984 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs H7,40 per kwartaal; los 75'.' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. vervoersbonden FNV en CNV zullen vrijdagmiddag a.s. ginnen met acties als voor die tijd de onderhandelingen >t Teso niet zijn hervat over arbeidstijdverkorting tot 32 uur jen inlevering van niet meer dan 4% van het salaris. Het jrden in eerste instantie „publieksvriendelijke" acties want en wil de gebruikers van het veer niet het slachtoffer laten orden van het conflict. Voorlopig zal de boot daarom niet n de kant worden gelegd. Wat er dan wèl gaat gebeuren, men niet openbaar maken ter wille van het verrassings- iment maar niet ontkend wordt dat onder andere wordt dacht aan het staken van de kaartverkoop waardoor men kele of meerdere keren gratis aan boord kan. t willen het publiek dus niet ons vervreemden, maar hen tbij onze actie betrekken", al- iFNV-woordvoerder Rob van ngel. „Wij staan een oplossing r waarbij niet alleen het perso- I in dienst kan blijven, maar arbij ook tariefsverlaging of het idhaven van de tarieven op het dige niveau mogelijk is. Teso ft daar de financiële ruimte ir en dat wordt door de directie ontkend." I iderdag kwamen Teso-medewerkers bondsvertegenwoordigers bijeen in Witte Burcht om zich te beraden de situatie die is ontstaan na het Jopen van de onderhandelingen de directie. Vrijwel unaniem beslo- de 45 aanwezige personeelsleden de directie een ultimatum te sturen te bereiken dat de onderhandelin- op basis van de tot dusver door i verworpen ideëen van de bond rden voortgezet. Het ultimatum d vrijdag per telex, ondertekend ir voorzitter A. Drenth van de ver- rsbond FNV, aan Teso kenbaar ge- 3kt. Bij het ter perse gaan van de it (vanmorgen om 12 uur) had di- leur Theo Hoogerheide nog niet toten hoe hij erop zal reageren. Hij tdat het helemaal niet nodig was hem onder dreiging van acties te ingen tot onderhandelen. „Ik wil al praten en ik heb ook geen eind naakt aan de onderhandelingen die KERSTVERLICHTING witte lampjes met snoer en stekker nu 12,50 BUITENVERLICHTING 16 witte kaarsmodel lampen met snoer en rubber stekker nu 47,— M Telefoon 02220 2346 WINKELVOLIDEEEN! 'fegens het als werkdag uitval- in van dinsdag 25 en woensdag üdecember zal de Texelse Cou- 3nt op dinsdag 25 december iet verschijnen en zal de krant 3n donderdag 27 nu verschijnen vrijdag 28 december. fegens oud en nieuw vervalt de fant van dinsdag 1 januari. ?naf donderdag 3 januari zal de sxelse Courant weer normaal j Schijnen. èonnees en adverteerders vragen 'i vriendelijk hier rekening mee te enden. De directie. De sticker die door de bonden wordt ver spreid om de actie onder de aandacht van het publiek te brengen. tot dusver zijn gevoerd." Bonden en Teso zullen dus ongetwij feld een dezer dagen weer om de tafel gaan zitten, al ziet het er niet naar uit dat Hoogerheide bereid is het „finan ciële plaatje" dat hij tot dusver voor ogen heeft, veel bij te stellen. Betaalbaar In hun ultimatum stellen de bonden vast dat men het eens is over het feit dat de arbeidstijdverkorting tot 32 uur per week, die nodig is om het perso neel (afgezien van de mensen van 571/2 jaar en ouder) in dienst te hou den door Teso zelf zou kunnen worden gefinancierd. De bonden vinden 4% inleveren daarom redelijk. Volgens de bonden vloeit dat voort uit hun visie op de tweede doelstelling nl. een goe de openbaar vervoersvoorziening voor een redelijke prijs. „Inzet van de 4% kan naar het oordeel van de vervoers- bond FNV leiden tot het stabiliseren van de tarieven op het huidige niveau gedurende tenminste vijf jaar." De ultimatum-brief verder: „Indien u af ziet van voorfinanciering van de twee de dubbeldekker, die volgens uw zeg gen niet nodig is maar slechts dient voor calamiteiten en de onderhoudspe riode van de Molengat, kan deze doelstelling worden gerealiseerd. Pas als het besluit is genomen tot aan schaf van de tweede dubbeldekker (of een alternatief) dient de financiering en derhalve de tarieven opnieuw be oordeeld te worden. De eerste doelstelling van de leden van de ver- De India-tentoonstelling van de SOS wereldwinkel met klankbeeld en dia's, die tot en met 5 december te zien was in het raadhuis is nog te zien tot en met 13 december in het jeugdgebouw te Oosterend, na telefonische afspraak met mevrouw L. Eldering, tel. 02223-480. De Oosterender groep houdt verkoop in het jeugdgebouw op zaterdag 15 december van 2 tot 5 uur. Woensdag 12 december aanvang 20.00 uur. Donderdag 13 december vanaf 11.00 uur 's morgens geopend. voersbond FNV is behoud van werkge legenheid anders gezegd: geen man gedwongen de poort uit." De bond schrijft tenslotte te willen onderhande len over de voorwaarden waaronder de reorganisatie kan worden uitgevoerd en laat weten dat de onderhandelingsde legatie tot vrijdag a.s. 12 uur ter be schikking staat. Desgevraagd liet men ons van bonds- zijde weten dat het gemeentebestuur per open brief over de situatie zal wor den geinformeerd. De actie „Boot boos" waarvoor de aanplakbiljetten en stickers reeds zijn gedrukt voorziet ook in het uitreiken van schriftelijke infor matie aan de gebruikers van het veer. Startklaar De actie wordt georganiseerd door de vervoersbon'd FNV met volledige steun van CNV. Op dit moment zijn prak tisch alle Teso-medewerkers aangeslo ten bij een bond, zes bij het CNV en de overigen bij de FNV. Het staat vast dat er volledige bereidheid is om de genoemde publieksvriendelijke actie te voeren zodra de bonden daarvoor het startsein geven. Tijdens de vergadering van donderdag maakte één man be zwaar, niet omdat hij tegen de actie was maar omdat hij vond dat het per soneel zich tot dusver veel te coulant heeft opgesteld. Het Teso personeel is boos omdat directeur Hoogerheide heeft laten weten dat de tarieven 10% omhoog moeten als het personeel zijn zin krijgt. „Onzin. Hij wil alleen een spaarpot vormen om een tweede dub beldekker aan te schaffen." Zij en hun bondsvertegenwoordigers vinden dat Hoogerheide wel degelijk een eind heeft gemaakt aan de onderhandelin gen omdat hij beweerd zou hebben dat zijn bod het laatste bod was. Ook wordt het hem kwalijk genomen dat hij heeft gezegd dat de bonden „vak- bondspolitiek bedrijven over de ruggen van de mensen." Verder vinden ze dat de directie het probleem voor een deel zelf heeft ver oorzaakt door het personeelsoverschot veel te laat aan de orde te stellen. ,rln feite waren de gevolgen al te voorzien in 1976 toen tot de bouw van de dubbeldekker werd besloten. We hadden er toen al op kunnen inspelen. Nog zeer onlangs werden nieuwe men sen aangetrokken voor de kaartver koop in Den Helder en is helemaal niet nagegaan of dit werk ook gedaan kon worden door mensen die straks over zijn. Ook andere mensen die er de laatste jaren zijn bijgekomen hadden niet voor vast aangenomen moeten worden. Niet ontkend wordt dat het personeel zich nooit tegen de komst van de dubbeldekker heeft verzet, hoe wel men wist dat hierdoor ar beidsplaatsen verloren zouden gaan. „We hebben ons nooit pro of contra uitgelaten want je kunt de tijd niet stil zetten. We wisten dat er minder ar beidsplaatsen zouden komen maar het is altijd uitgangspunt geweest dat de verkleining van het personeelsbestand door natuurlijk verloop tot stand zou komen." Uitspelen? Bij het personeel bleek donderdag avond de vrees te heersen dat Hooger heide al zeer binnenkort personeelsle den zal aanwijzen die straks ontslagen zullen worden als het reorganisatieplan doorgaat. Hij zou dan mensen tegen elkaar kunnen uitspelen. De perso neelsleden zeiden dat ze onmiddellijk tot harde actie zullen overgaan als dat zou gebeuren. Volgens Hoogerheide hoeft men daar niet bang voor te zijn. „Zoals in het reoganisatieplan staat zal niet vóór oktober volgend jaar de lijst van af te vloeien personeel worden be kend gemaakt. Een eerder tijdstip heeft geen zin; het duurt nog tot 1987 voordat de ontslagen ingaan. Er kan jvoor die tijd nog zoveel veranderen dat Lees verder pagina 5 Zondag betrapte de politie een 53-jarige Texelaar die in de buurt van paal 17 met zijn auto over het strand reed en daarvoor geen vergunning had. Er werd proces verbaal tegen hem opgemaakt. De afdeling Texel van de Hollandse Maatschppij v. Landbouw houdt vrij dag in De Pelikaan een besloten buitengewone ledenvergadering. Dit ge beurt op verzoek van 32 leden die geen genoegen nemen met de „land schapsvriendelijke" uitlatingen die voorzitter Maarten Roeper heeft ge daan in de laatstgehouden ledenvergadering. Zoals bekend liet Roeper zich in zijn openingspraatje mild uit over het plan om van Texel een nationaal landschap te maken en ook over de relatienota- gebieden. Hij hield weliswaar staande dat de agrariërs daar geen belang bij hebben, maar vond toch dat Texel er als geheel misschien wel mee gebaat zou kunnen zijn en hij riep de gemeen teraad op daar eens over na te denken en dus het tot dusver ingenomen hard afwijzende standpunt te verlaten. Deze opmerkelijke stellingname (een per soonlijke visie) gaf later in de vergade ring wel enige disussie, maar leidde niet tot verkettering van de voorzitter. Integendeel, hij werd met vrijwel alge mene stemmen in zijn functie herkozen. Protest Verontwaardiging ontstond wel in krin gen van leden die de vergadering niet hadden bijgewoond en die de uitlatin gen van Roeper vernamen via de Texelse Courant. Zij zijn boos en drei gen hun lidmaatschap op te zeggen als Roeper zijn uitlatingen niet terug neemt. „Nimmer hadden wij een der gelijke benaderingswijze van een voor zitter van onze afdeling verwacht. Nor maal was het geweest dat een dergelij ke belangrijke zaak eerst in de leden vergadering was besproken om tot een standpuntsbepaling te komen. Met dit standpunt had dan de voorzitter met het bestuur verder kunnen werken. De huidige wijze van uitlatingen wordt door ons niet getolereerd", aldus de 32 leden in hun protestbrief aan het bestuur waarin zij vragen om een extra vergadering ter bespreking van het in cident. Ze vinden dat de handelwijze van Roeper de leden schaadt maar dat ook de gemeenteraad en vooral de wethouders erdoor in verlegenheid worden gebracht. „Menselijker en eerlijker was het ge weest dat de uitlatingen en meningen persoonlijk met de wethouders waren besproken. Erg onsympathiek is het om dit via de Texelse Courant kenbaar te maken. Wij zijn van mening dat de Texelse gemeenteraad en speciaal de wethouders voor de agrariërs goed werk verzetten, dat ook onze instem ming heeft. Wij verwachten dat de voorzitter zijn uitlatingen en meningen terugneemt in een bij deze door ons gevraagde bijzondere ledenvergadering. Zoals de situatie nu is, is de vertrou wensbasis met de voorzitter volledig verloren gegaan. Een gezamenlijk op treden van de landbouworganisaties in overleg met de gemeenteraad kan de ontwikkeling van de landbouw op het eiland veilig stellen. Dat kan niet door elkaar via de krant aan te vallen. An dersdenkenden zullen hieruit hun voor deel halen." Cat ha rina Zeg eren was zichtbaar blij met de penning Europees kampioene powerliften Catharina Zegeren heeft zondagmiddag uit handen van sportwethouder Piet Zegers een gemeentelijke erepen ning ontvangen voor haar sportprestaties. Aan de plechtigheid ging een rijtoer per landauer door Den Burg vooraf, waarbij drumband Margaretha Sinclair als aandachttrekker fungeerde. Zoals bekend haalde Catharina het af gelopen weekend in het Franse Metz op afgetekende wijze het kampioen schap binnen, daarbij drie Europese en één nederlands record brekend. De powerlifster was niet op de hoogte van de feestelijkheden die voor haar georganiseerd waren, zij had alleen te horen gekregen dat ze zondag thuis moest blijven. Zij vertelde in haar dankwoord speciaal voor de gelegen heid een tentamen van haar trainsters- opleiding in Utrecht te hebben laten schieten. Zondagmiddag om 15.30 uur reed de voor dit doel door de Vrienden van het Paard beschikbaar gestelde landauer voor bij het huis van de Zegerens op de Stenenplaats. Samen met haar man Ben nam ze plaats voor een rondrit door het centrum van Den Burg, die eindigde bij nachtbar Casino. Door het personeel van dit etablisse ment werd een receptie aangeboden. Catharina en Ben Zegeren horen bij de vaste klantenkring. De drumband en de Vrienden van het Paard werkten be langeloos mee. Plezier De wethouder kon zich nog herinneren dat hij Catharina al eerder had toe gesproken, ze heeft bij hem in de klas gezeten. Hij vertelde dat ze vorig jaar voor haar prestaties al een Dubbele von Sion heeft gehad en dat die on derscheiding voor een idividuele prestatie slechts één keer wordt uitge reikt. Speciaal voor deze gelegenheid had de gemeente daarom een erepen ning laten slaan, die per koerier nog net op tijd op het eiland kon worden afgeleverd. „Ik hoop voor jou dat je op dit niveau kan blijven sporten, maar het is nog belangrijker dat je plezier blijft houden in je bezigheid," aldus de wethouder. Een door speaker Hans Strik als „Wil lem Parel" aangekondigde Willem Roe per bood namens de Sportraad een bos bloemen aan onder het uitspreken van de hoop dat de krachtsport ook snel in de sportraad vertegenwoordigd zal worden. Hij noemde Catharina een „lichtend voorbeeld." Nico Erwin vertelde dat Catharina het volgend jaar weer verzekerd kan zijn van de diensten van Mantje Sport als sponsor. Willem Leijdekkers deed let terlijk nog een duit in het zakje: na mens praktisch alle winkeliers uit het centrum van Den Burg bood hij een envelop met inhoud aan, die kon die nen als tegemoetkoming in de kosten van de reis naar Engeland, waar Ca tharina binnenkort uitkomt in de wereldkampioenschappen De bronzen erepenning is speciaal gemaakt voor deze gelegenheid en moet niet ver ward worden met dè erepenning van de ge meente Texel, een onderscheiding die in goud, zilver (laatst nog aan Cor Dros) en brons wordt uitgereikt. Het is wel hetzelfde model, maar, zo verzekerde men ons ten gemeentehuize, het is een andere onder scheiding. Aan de uitreiking van dit ereme taal is bijvoorbeeld geen opname in het ere- boek van de gemeente verbonden. De on derscheidingen waarbij dat wel gebeurt worden maar hoogst zelden uitgegeven. Het was de eerste keer dat deze speciale pen ning werd toegekend. Op onze administratie is plaats op parttime basis voor een De administratie is geheel geautomatiseerd. Ervaring met computer strekt tot aanbeveling. Opleidingsni veau minimaal praktijkdiploma boekhouden of gelijkwaardig. Er wordt gewerkt in een klein teamverband, de te verrichten werkzaamheden zijn afwisselend. De werkzaamheden zullen bij aanvang van de dienstbetrek king minimaal 4 dagen per week in beslag nemen. Na een inwerkperiode van 6 maanden teruglopend naar 2 a 3 dagen per week. Schriftelijke sollicitaties voor deze functie te richten aan: Rab Beheer B.V., Postbus 7, 1790 AA Den Burg t.a.v. de heer B. P. Rab. Mondelinge informatie kan telefonisch worden ingewonnen tel. (02220) 3341, vragen naar de heer S. Boomstra of de heer B. P. Rab.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1