Groen'wartsj~exelsin het harG Ouwe Sunderk/aas bracht vee! mobiele sexc/ubs Rabobank Ei 'ostma, VVV en prijzenslag ook favoriet Fruitautomaten nu beperkt toegestaan STRAAT OXHUfóW'W 101 ]HF0 51 HAT Z3tf KOP Bijna /2000,- tekort bij noodcamping SI Rab Beheer B.V. administratief medewerker m/v RfGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9941 VRIJDAG 14 DECEMBER 1984 i vroeg aren ;nnen Leven" naa fen dankzij bi VVV din bnstant in ïrsma „Vee/ gestunt en flink wat broodnijd" en de kleine middenstander die ten onder gaat in de supermarkt-strijd werd leuk uitgebeeld met een kop van jut waarmee kleine winkelkiers werden weggeschoten. beloond. De zandsuppletie met proble men werd uitgebeeld op een wagen en datzelfde werd gedaan met een scene uit het stripalbum over kessel. De PvdA-ers Engelvaart en Beumkes kre gen het verwijt dat ze pleidooien hiel den dat werk door Texelaars uitge voerd moet worden, maar in de eigen woningen wel kozijnen plaatsten die afkomstig zijn van een Duitse firma. Twee zigeunerinnen vroegen het pu bliek om een glaasje water en als men niet oppaste werd de beurs gerold. Dat het hek van Bongers gekort wordt lag volgens twee speulertjes aan het feit dat de ambtenarensalarissen ook omlaag gaan en een speuler was op zoek naar een poelier. De raadsleden werden door twee speulers als modaal afgeschilderd omdat ze grote vraagstukken uit de weg gaan en zich vooral bezig houden met discussies over theepauzes én hef schoonmaken van toiletten. „Fluisterbuizen in de rij, de wethouder komt voorbij", gaf aan dat het raadhuis een broeinest van achterklap is en de relatie Teso- gemeenteraad werd weergegeven met de tekst ,,Theo besluit, de raad voert uit." Het kaalknippen van rechercheur Aad Blom werd in Den Burg en in veel andere dorpen uitgebeeld. Dat marihu ana in een tuin van een ereburger niet mag deed twee speulers vragen naar suggesties voor een nieuwe teeltplaats. Beste portret De creativiteit van Harry de Graaf met zijn lijst suggesties voor Ouwe Sunder- klaas werd overdreven genoemd door een speuler die zichzelf creatiever noemde. Hij vroeg zich af of De Graaf ,,op een dubbele von sion aast" en zijn compagnon had een draagbare marktkraam voor de fa. Zegel zodat dit bedrijf op de stoep toch handdoeken mag verkopen. De kunstenaarsstrijd over het beste portret werd ook tref fend gebracht. Twee tekenaars lieten al tekenend zien waarom Harry Tiele- mans en Lenie van 't Noordende niet aan het concours durfden deelnemen. Een droevige bejaarde liet haar tranen stromen omdat De Gollard sluit en een andere groep deed het voorstel in dit bejaardenhuis maar een bordeel te be ginnen. De ouderen van De Buureton hebben gebrek aan mannelijke partners want we kwamen verschillende dames tegen die vroegen of we niets voelden voor een cursus stijldansen in De Buu reton. Het protest tegen nieuwe toilet ten voor het Maritiem Museum kreeg ook commentaar: Grote groepen en scholen kunnen poepen achter de mo len." Het uitblijven van een slecht- weervoorziening in De Koog werd on derstreept met de tekst ,,Het was de RST die het artikel 11 gebied verzon, alleen ze missen nu nog 450 ton." Misdaad Dat het aantal misdrijven op Texel met 62% is gestegen wilde een groep graag geloven maar men was verwon derd dat andere misdaden niet werden genoemd terwijl de daders bekend zijn. Dat gold onder andere voor ,,Het MZW dat de strot is omgedraaid, het mes in de Welzijnsstichting en hasj bij Van der Vlis." Anderen suggereerden dat het raadhuis een zandsuppletie no dig had omdat het dak lekt en de ambtenaren daardoor een natte krant moeten lezen. Een stroper maakte dui delijk dat ,,Reyer altijd net te laat Lees verder pagina 2 De noodcamping heeft dit jaar geld gekost. Aan het eind van het seizoen was er een nadelig saldo van ƒ1970,28. Dit bedrag moet door de gemeente worden overgemaakt aan de RST. Er waren van de zomer 743 overnach tingen van personen, 290 overnachtin gen van tenten en 3 overnachtingen van campers. Eén en ander komt naar voren uit het overigens zeer summiere jaaroverzicht. De camping is in gebruik geweest van 20 juli tot en met 27 juli. MOET U VEEL BELASTING BETALEN OVER DIT JAAR? Realiseer dan voor 31 december a.s. een aftrekpost door het af sluiten van een koopsompolis of pensioenvoorziening! - maximale aftrek dit jaar ƒ15.922. - lagere stortingen zijn mogelijk! - belasting besparen NU en - later MEER inkomen. Voor alle informatie verzekeringen telefoon (02220) 4341 Na kantoortijd 4984 of 4389. Op onze administratie is plaats op parttime basis voor een De administratie is geheel geautomatiseerd. Ervaring met computer strekt tot aanbeveling. Opleidingsni veau minimaal praktijkdiploma boekhouden of gelijkwaardig. Er wordt gewerkt in een klein teamverband, de te verrichten werkzaamheden zijn afwisselend. De werkzaamheden zullen bij aanvang van de dienstbetrek king minimaal 4 dagen per week in beslag nemen. Na een inwerkperiode van 6 maanden teruglopend naar 2 a 3 dagen per week. Schriftelijke sollicitaties voor deze functie te richten aan: Rab Beheer B.V., Postbus 7, 1790 AA Den Burg t.a.v. de heer B. P. Rab. Mondelinge informatie kan telefonisch worden ingewonnen tel. (02220) 3341, vragen naar de heer S. Boomstra of de heer B. P. Rab. actie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. ;en werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, is Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel, (02220) 4988 en Niek van der den, Schilderweg 215, .Oudeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: geveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, toon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. een kip zonder kop lag. Gehaktdag Het spelletje tussen middenstand en folklore had ook enkelen geïnspireerd. Op een wagen werd uitgebeeld dat de folklore al met één been in het graf stond maar net op tijd door de onder nemers was gered en dat een zomerse woensdag om die reden gelukkig geen gehaktdag zal worden. Heel leuk was een speler die begeleid door zijn accordeon zong over de te rugkeer van de straatmuzikant naar Texel op de folkloredagen. Dat hij voor zijn straatmuziek 40 mille zou kunnen vangen was helemaal meegenomen. Bij de kinderen werd eenzelfde soort voorstelling gespeeld en daar werd de tekst ,,nou de middenstand wat wil een wagen werd het alcohol voeren door Postma nog eens dunnetje over gedaan. Dat gebeurde bij 't Heete Klooster." Minder origineel was een begrafenisstoet waarin de Texelse ho reca ten grave werd gedragen met de oproep dat Texel alcoholvrij moest zijn. Het landschapspark zorgde dit jaar niet voor veel inspiratie. Eén voorstelling liet merken dat het boerenverzet blijft: ,,We zullen doorgaan", met daarbij de opmerking dat ,,die kostelijke stront" niet voor niets tegen het raadhuis was gespoten. Op deze kar zat een man op de plee en hij maakte duidelijk dat het standpunt van Maarten Roeper ,,hem behoorlijk deed scheiten". Scherp was de speler die de tekst „Maarten praat als...." meevoerde en desgewenst een doos opende waarin uwe Sunderklaas bracht woensdagavond een groot aantal mobiele sex- !ubs. In Den Burg reden zes wagens rond die weergaven wat Texel, oor het verbod van de gemeente om discotheek De Metro te gebruiken Is nachtclub, mist. Daarnaast werd het VVV promotiebeleid gelaakt, jagen de grote supermarkten een veeg uit de pan en moest ook Postma ;5t ontgelden wegens het schenken van borrels aan jonge bouwvakkers, it is slechts een kleine greep uit de vele tientallen voorstellingen,, want uwe Sunderklaas 1984 was, zeker voor een doordeweekse dag, goed in opkomst en variatie. De raadscommissie algemeen en organisatorisch beleid zal zich maandag moeten buigen over een voorstel om fruitautomaten in beperkte mate weer op Texel toe te staan. Deze 'kansspelautomaten' zijn een tijd hele maal verboden geweest. Uit rechtszaken is gebleken dat een totaalver bod niet te handhaven is. De belangrijkste beperking is wel dat er niet uitbetaald mag worden. Bovendien moet aan het maximum aantal vrije spelen een grens gesteld worden. In horecabedrijven mogen vol gens het nu voorgestelde beleid twee automaten staan, waarvan één fruitau tomaat. Sportkantines blijven uitgezon derd, daar mogen helemaal geen auto maten staan. In Bowlings mogen maximaal vijf kasten, waarvan twee fruitautomaten staan en in automaten hallen mag maximaal een kwart van de automaten, maar niet meer dan tien, uit 'eenarmige bandieten' bestaan. In elk dorp wordt maximaal één automatenhal toegelaten, behalve in De Waal. Hier zou het karakter van het dorp te zeer aangetast worden door een dergelijke voorziening. Opmerkelijk is dat voor speelautoma- tenhallen niet alleen een maximum van 50 geplaatste machines wordt vast gesteld, er wordt ook een minimum van 10 gehanteerd. Dit om te voorko men dat een vergunning voor een hal niet daadwerkelijk gebruikt zou wor den. Deze vergunningen moeten bo vendien nog zowel aan de ruimte als aan de persoon van de exploitant ge bonden zijn. De fruitautomaten moeten in de hallen in een aparte ruimte worden op gesteld. Deze ruimte zal niet toeganke lijk zijn voor jeugd beneden de zestien jaar en die mag elders ook niet met de 'snelle' automaten spelen, ter voorko ming van verslaving. Bij flipperautoma- ten en videospellen zou dit gevaar minder groot zijn omdat de spelers zelf invloed hebben op de duur van een spel. In consumptie-inrichtingen (bedrijven zonder drank- en horecavergunning) mogen wel twee automaten worden opgesteld, maar geen 'kansspelautomaten'. In speelhallen mag geen alcoholhou dende drank worden verkocht en de sluitingsuren moeten samenvalen met die van horecabedrijven. Politie De initiatiefnemer voor deze nota is de politie. De herziening van de wet op de kansspelen zal nog wel even op zich laten wachten. Omdat de controle van het tot nog toe gevoerde beleid niet flexibel verloopt wil de politie daarom een nota van kracht laten wor den tot die herziening behandeld is. De nota is voor advies naar de sectie jeugd- en jongerenwerk gestuurd. Ook de rol van de raadscommissie is adviserend, de beslissingsbevoegdheid ligt bij de burgemeester. dokke, dansen we de gate in onze sokken" meegevoerd. Indrukwekkend qua zang was een gro te groep op een wagen die liederen ten beste gaf over het accommodatie gebrek door de onbetaalbare schouw burgzaal. „Texels cultuur is vermoord, de zaal is dicht. Schenk toch gemeen te aan de horizon ons licht", maar ook de eigenaar van de Lindeboom kreeg een sneer, „Laten wij die Harrie kelen, incluis Rieuwert, want de Rabo doet geen moer." Deze voorstelling won in Den Burg de eerste prijs bij de groepen. Supermarkten De prijzenslag tussen de grote super markten had ook velen de straat op gebracht. Zeer origineel en goed gespeeld was een kop van jut waar mee kruisen werden afgeschoten. Op die kruisen stonden namen van kleine kruideniers die door de komst van de grote supermarkten hun zaak hadden gesloten. Er werd een speciale recla mefolder rondgedeeld namens de su permarkten, waarop negentien bedrijve stonden die de laatste jaren zijn gestopt, variërend van melkboer Nan Huisman tot groenteboer Joop van der Meer. Het feit dat de supermarkten pratgaan op hun „echte" bakker en „echte" slager werd belachelijk ge maakt en de moraal was: „de kleine middenstand raakt blut, die is de kop van jut." Andere speulers klaagden er over dat ze door de vele supermarkten geen keuze meer konden maken. Weer anderen voorspelden dat de komst van Joop Maas naar Den Burg de Spar de nek zou kosten. Kozijnen Een harde voorstelling betrof het drin ken van een Texelse toneelspeler. Het spel werd door de jury met een prijs Den Burg reden opvallend veel gro- wagens rond en was het aantal en- ïlingen veel kleiner dan in voorgaan- 8jaren. De grote voorstellingen wa in over het algemeen goed verzorgd Ideed zich bij het onderwerp Texelse achtclubs een zekere uniformiteit oor omdat het publiek sterk op elkaar ei kende shows kreeg voorgeschoteld, iat kan bij een nachtclub ook niet an- ërs: het is vooral striptease wat de r ok slaat. Toch was er voor de kenner lige variatie te bespeuren. Op een rote vrachtwagen met harde muziek on het publiek waarnemen hoe de in het schuimbad en op de grof werden bewerkt wilde travestieten. In een andere „De Hetro" waren de gasten tJ| vroeg laveloos, daar was alleen bier geen sex. Door middel van een lied duidelijk gemaakt waar het deze peulers om ging: „Waarom kan zo'n hier niet. Ik weet zéker dat u ge en dit op de wijs van „Adios, Amore"; rotzooi op het strand te brengen die de gasten dan weer konden „vinden." Bij de kinderen in Den Burg was een strandjuttersexpres waarbij het arrange ment was uitgebreid tot stropen. Het feit dat het NIOZ borrels schonk bij de oplevering van De Potvis werd ook gelaakt. „Wil de professor de jeugd moraliseren door ze zuipen te le ren" was een duidelijke kreet en op Strip-penkaart „Huize Harry en Janny" en Yum", reed ook nachtclub „De Pimpelnel" rond en getuige een die aan de bezoekers uitgereikt was deze club ge- aan de Bloodtlaan. Op deze werden goed verzorgde strip- opgevoerd en het aardige was het steeds andere voorstellingen Burgemeester Engelvaart poog- de klanten te lokken en de CDA actie maakte diverse malen gebruik ftn dit vermaak. Een wagen in deze Hector die opviel door prachtig spel en J en subtiele aanpak was „Het Eros- i|entrum." Van buiten was er niets te het speelde zich allemaal binnen en de mensen werden natuurge- gelokt door twee poenige pooi- De wagen kreeg veel nieuwsgieri- blikken maar de animo om naar te stappen was niet zo groot, dat wel deed werd keurig ontvan- in een klein theater, kreeg een wijn en achter een wit doek zich een erotisch schim- af dat zeer suggestief over- Dit alles onder de tonen van Franse hijglied „J.e t'aime moi non Gesloten goed verzorgde voorstelling, die zowel in De Koog als Den Burg za- handelde over VVV promotie, een trekkershut werd een promo- gemaakt, een toerist mocht, naar Hoorn en Medemblik fiet- een speciaal arrangement directeur Jaap Dekker was in de weer met een computer et niet deed. De teksten lieten te raden over: „Je lacht je een >m die computer van Jaap", „De slaapt met u mee", „Jaap en doen het niet goed, Brom- weet wel hoe het moet" en ondernemer wil niet betalen voor alen". Op de wagen werd ook dui- gemaakt dat men vraagtekens •laatst bij de bereikbaarheid van de (VV. Er stond een gesloten VVV kan oor in De Koog en men draaide een landje dat constant de zin „Dit kan oor is gesloten" herhaalde. De tekst Voor- en naseizoen promotie-VVV tójfeesloten", maakte de bedoelingen van ie speulers heel duidelijk. Borrels -giet VVV-arrangement met daarin op- vjenomen een excursie met Cor Ellen y&rgde voor tientallen strandjutters op itraat. We zagen Duitse toeristen die Sn cursus strandjutten bij Cor Ellen ■olgden maar een andere speuler Raakte duidelijk dat er niet zoveel te iitten viel. Hij ging er eerst op uit om Dat in Oudeschild vee! Teso-personeel woont was duidelijk. Hier wordt een we! heel harde actie voorgesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1