Cjroen ^wartrj'exelshet hart— UR Organisatiebureau moet TESO-economie onderzoeken Aangespoelde olie aangeven bij strandvonderij (tb OM RUK TE LATEN BETALEN Ruim twee ton rioleringsreserve ongebruikt Modder op de weg De Texelse Courant tijdens de feestdagen Acties en onderhandelingen opgeschort Binnenbrandje in Oosterend WffÏÏfÏÏÏÏTp nu 39,50 BARKER'S IJZERHANDEL JPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 9942 DINSDAG 18 DECEMBER 1984 edactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. uiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, lans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der leijden, Schilderweg 215, .Oudeschild, tel. (02220) 5393. oor advertenties, abonnementen, etc.: angeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ilefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Eén van de gemeentelijke re serves, die voor het vernieu wen en vervangen van riolerin gen, zal aan het eind van dit jaar f218.190— bevatten. Het college wil voor dit doei in 1985 geen nieuw geld reserve ren, dat kan ten goede komen aan de algemene dienst. Wei wordt rente bijgeschreven, zo dat aan het eind van 1985 de pot f236.190,— zou kunnen be vatten. Er is nog geen bestem ming voor het geld. Deze reserve is ontstaan tijdens de aanleg van de riolering op het 'i bungalowterrein Sluftervallei". i De uitkering die de gemeente j kreeg in het kader van de regeling Verfijning rioleringen" was zo j hoog dat de inkomsten de uitga- j ven verre overtroffen. In dat jaar kon de reserve worden gevormd met een bedrag van f56.022,—. Tot en met '84 werden de overschot ten van de Sluftervallei"riolering ■j telkens bijgeschreven en boven- dien trok het gereserveerde bedrag 1 rente. Het college heeft al in een eerder stadium besloten om het over schot van 1985 niet meer in de re- i serve te storten maar in de alge mene middelen. i De reserve, die getuige de naam voor het vernieuwen en vervangen van riolering bedoeld is, heeft nog geen bepaalde bestemming. In het ambtelijke stuk dat het B en W- bes/uit begeleidt wordt geopperd het te gebruiken voor het meest onrendabele deel van een toe komstig rioleringswerk, zoals bij voorbeeld de Weverstraat—Het college wil eerst intern en daarna in de commissie FET bespreken wat het beste met het geld ge daan kan worden. |)e laatste dagen komen veel klachten iinnen over gladde wegen die ont- Itaan door klei en grond, afkomstig ran landbouwwerktuigen. De politie pijst erop dat de agrariërs verplicht lijn te voorkomen dat de wegen aldus worden bevuild. Ze moeten hun wa- jens en machines dus schoonmaken (oordat ze ermee de weg opgaan. "Vlocht er toch modder op de weg ko pen, dan probeert de politie de ver oorzaker op te sporen die dan voor schoonmaken moet zorgen. Als daar- /oor geen tijd is en als de verkeerssitu atie uitstel onverantwoord maakt, Wordt de brandweer ingeschakeld die jüe kosten in rekening brengt van de /eroorzaker. I i: ^Wegens het als werkdag uitvallen van dinsdag 25 en woensdag 26 de cember zal de Texelse Courant op li dinsdag 25 december niet ver- ischijnen en zal de krant van don- derdag 27 december nu verschijnen op vrijdag 28 december. I ii Advertenties dienen op maandag 24 december uiterlijk 12.00 uur in ons be zit te zijn. Wegens oud en nieuw vervalt de krant van dinsdag 1 janauri. Vanaf donderdag 3 januari zal de Texelse Courant weer normaal verschijnen. Abonnees en adverteerders vragen wij vriendelijk hier rekening mee te houden. De directie bv/vh Langeveld en de Rooy parkstraat 10 den Burg-Texel postbus 11 tel. 02220-2741 Op initiatief van de Raad van Commissarissen van Teso zal het organisatiebureau Van der Torn en Buningh uit Utrecht een onderzoek instellen naar de financieel-economische ach tergronden van het omstreden reorganisatieplan. Zoals bekend moeten op grond van dat plan 21 personeelsleden wor den ontslagen tenzij het hele per soneel bereid is om tegen fors inle veren 32 uur per week te gaan werken. Hangende dit onderzoek zouden de onderhandelingen en dus ook de acties worden opge schort. De vervoersbonden FNV en CNV zijn met dit onderzoek ak koord gegaan onder stringente voorwaarden. Gistermiddag en gisteravond bleek dat die voor waarden voor het organisatiebu reau en de raad van commissaris sen niet acceptabel zijn. Vanmor gen zijn in hotel ,,0pduin" de on derhandelingen over deze kwestie voortgezet. Om twaalf uur zouden acties beginnen als het Teso- bestuur de voorwaarden dan nog niet had geaccepteerd. Bij het ter perse gan van de krant was nog geen overeenstemming bereikt. Het inschakelen van het organisatiebu reau is bedoeld om de druk van de ke tel te halen. Het door de directeur ge maakt rapport zal worden doorgelicht op. juistheid en op mogelijkheden om er op verantwoorde wijze van af te wijken. Gehoopt wordt dat hierdoor nieuwe gegevens en mogelijkheden aan het licht komen, waardoor de on derhandelingen met grotere kans op een akoord kunnen worden voortgezet. Zoals de kaarten tot dusver lagen, leek overeenstemming onmogelijk en het zou het afgelopen weekend ongetwij feld tot acties zijn gekomen als het voorstel om het organisatiebureau in te schakelen niet ter tafel was gebracht. De bonden vreesden dat Teso alleen maar een vertragingsactie wilde uitvoe ren om te voorkomen dat acties de baten van het kerstvervoer zouden treffen. Ze stelden daarom stringente voorwaarden, die omschreven werden in een contract („protocol") dat van morgen voor 12 uur door de raad van commissarissen moest zijn onderte kend. Gistermiddag bleek bij de bespreking die bonden, de organisatie adviseurs en personeel hielden in het vergadercentrum van de Industriebond FNV in Utrecht, dat de door de bon den opgestelde en door het personeel goedgekeurde concept-voorwaarden niet acceptabel waren. En gisteravond kwam de raad van commissarissen na enkele uren praten tot dezelfde conclu sie. Het werd echter allerminst uit gesloten geacht dat het vanmorgen nog zou lukken overeenstemming te bereiken, al laat de opstelling van de bonden wat deze voorwaarden betreft weinig ruimte. ,,Dit moet onverkort worden geaccepteerd, anders beginnen de acties", aldus FNV onderhandelaar Rob van Hengel vrijdagavond tot het personeel van Teso. Concept Het door de bonden opgestelde proto col luidt als volgt: „Ondergetekenden, Raad van Commissarissen van Teso en Vervoersbond FNV, Vervoersbond CNV verklaren hierbij te zijn overeengekomen: 1. De onderhandelingen inzake het re organisatieplan van oktober 1984 wor den opgeschort tot 15 januari 1985. 2. Gedurende de periode tot 15 januari 1985 wordt in opdracht van de raad van commissarissen door-Van der Torn en Buningh, organisatie-adviseurs, een advies opgesteld met betrekking tot de volgende punten: a. een analyse van de financieel-economische situatie in relatie tot het reorganisatieplan; b. De bedrijfspolitiëk op middellange termijn met betrekking tot financiering, werk gelegenheid en tariefstelling. 3. Bij het opstellen van het advies wordt onder andere uitgegaan van de volgende randvoorwaarden: a. Geen gedwongen ontslagen in het kader van de reorganisatie. b. In het kader van de reorganisatie, een en ander binnen de doelstellingen van tariefstelling en werkgelegenheid zoals in de voorstellen van de ver voersbond FNV zijn aangegeven, is een inkomensdaling bespreekbaar. c. De inkomensontwikkeling op de middellange termijn zal tenminste moeten voldoen aan de doelstelling van koopkrachthandhaving. d. Een arbeidstijdverkorting, waarbij eventueel een arbeidstijdensysteem wordt toegepast op basis van 32 uur per week, wordt bereikt, e. De fasering van een en ander wordt in een uitvoeringsplan vastgelegd. 4. Ondergetekenden verklaren zich be reid tot tussentijds onderleg met de organisatie-adviseurs Van der Torn en Buningh." De opdracht voor het onderzoek door Van der Torn en Buningh kwam van de raad van commissarissen, dus niet van de directie. In de vrijdagavond ge houden personeelsbijeenkomst vertelde FNV onderhandelaar Rob van Hengel dat dit moet worden gezien als ingrij pen van de commissarissen omdat de ze vrezen dat de zaak anders stu kloopt. „Zij twijfelen er ook aan of het organisatierapport van de directie wel zo goed is." Van Hengel vertelde dat de bonden in ieder geval geen einde loos uitstel willen en daarom de strin gente voorwaarden hadden gesteld zo als ze in het protocol zijn opgenomen. Niet alle personeelsleden bleken erg veel vertrouwen in het genoemde or ganisatiebureau te hebben. Van der Torn en Buningh is twee keer eerder voor Teso bezig geweest, onder andere ten tijde van het functieonderzoek. De personeelsleden vreesden dat het bu reau straks met conclusies komt die volledige steun betekenen voor het standpunt van Hoogerheide, zodat men dan nog verder van huis is. „De bonden zijn toch wel in staat zélf te zorgen voor een instantie die de financieel-economische argumenten van Teso kan onderzoeken?" Van Hen gel bracht daar tegenin dat de bonden zich tegen alle risico's heeft ingedekt door de genoemde voorwaarden te stellen. Uitgangspunt blijft immers dat geen man gedwongen de poort uit gaat? Het personeel nam hiermee ge noegen en ging met algemene stem men akkoord met het opschorten van de onderhandelingen en acties en het inschakelen van de adviseurs. Van Hengel bleek wel enig vertrouwen te hebben in de activiteiten van het bu reau. Hij wees erop dat Van der Torn en Buningh niet emotioneel bij de zaak is betrokken en daardoor voor een meer afstandelijke benadering kan zor gen. Bij Hoogerheide zou dat volgens hem anders kunnen liggen. „Hij denkt misschien meer resultaatgericht waar bij ook het prestige een rol kan spelen." Volgens Hoogerheide hoeft er geen moment aan getwijfeld te worden dat het organisatiebureau zijn werk dege lijk en objectief zal uitvoeren. Van der Torn en Buningh staat als volstrekt in teger en deskundig te boek. Het bu reau was onder andere adviseur van de RSV-enquetecommissie en is ook adviserend betrokken bij Rotterdam Terminal en de crisis bij Inventum. Het bureau laat de Teso-kwestie behartigen door de heren Gielen en Reijners. Eerstgenoemde werd onlangs door El- seviers Magazine geïnterviewd over cri sismanagement. Dat juist dit bureau te hulp is geroepen mag minder objectief lijken, omdat al eerder opdrachten voor Teso zijn uitgevoerd, het is wel bijzonder praktisch, vooral in deze kwestie waar eigenlijk de tijd ontbreekt voor een zeer diepgaand onderzoek. Het bureau is door de eerdere contac ten al gedetailleerd op de hoogte van de situatie bij Teso en kan daardoor snel werken. Toch is één van de bezwaren tegen de voorwaarden waaronder de bonden ak koord gaan met het onderzoek van het organisatiebureau de termijn van drie weken. De organisatie-adviseurs zeg gen meer tijd nodig te hebben, mede omdat in deze periode van het jaar nogal wat werkdagen verloren gaan in verband met kerst en nieuwjaar. Ook tegen de „randvoorwaarden" bestaan bedenkingen, echter vooral van de zij de van de commissarissen. Vrijwilligers van de brandweer en Kees Duinker Imiddenbezig met het verwijderen van de door vuur aangetaste houten wand achter de kachel. Als er olie op het strand aanspoelt moet dat volgens het geldende rijks beleid door de gemeente waarvan het strand is op eigen kosten worden opgeruimd. Daar heeft de gemeente Vlieland een truc op gevonden die nu ook door Texel wordt toegepast: zoals alles wat op het strand aan spoelt wordt de olie aangegeven bij de strandvonderij en dat is een rijk sinstelling. Dat geldt natuurlijk ook voor vaten met vergif en dergelijke. Uit de praktijk van de andere Waddeneilanden is al gebleken dat het rijk, zij het onder protest, dan inderdaad de kosten op zich neemt. Eén en ander kwam naar voren tijdens de bespreking van de coördinatierege ling voor de bestrijding van verontreini ging door olie van de kust, maandaga vond in de raadscommissie voor alge meen en organisatorisch beleid. Het rijk zou alleen omwille van het re creatieve karakter van Texel kosten bo ven de ƒ100.000,— op zich willen ne men. Toen Vlieland een jaar of twee geleden het strandvonderijprincipe ging toepassen werd van rijkswege aangekondigd dat er een regeling zou komen om dit onmogelijk te maken maar tot nog toe is dat niet gebeurd. Dat vertelde ambtenaar Wout Stam de commissie. Hij vertelde tevens dat Texel deze zomer een claim heeft inge diend toen een paar vaten met zwaar vergif aanspoelden. De aanvraag is nog in behandeling bij het rijk. in de coördinatieregeling wordt min of meeF vastgelegd wat er moet gebeuren als er kleine of grote hoeveelheden olie op Texel afkomen. De regels daarvoor zijn vrij ruim gehouden. Stam, naar aanlei ding van een vraag van VVD-raadslid Joop van der Meer hierover: „In zulke situaties komt het altijd sterk aan op improvisatievermogen. Dit is bewust ruim geformuleerd om op het laatste moment nog te kunnen beschikken over betere oplossingen als die zich aandienen." NIOZ en RWS Volgens Stam verkeert Texel bij een milieuramp in de gelukkige omstandig heid dat er een eigen afdeling van Rijkswaterstaat op het eiland is. „Je kunt rustig stellen dat als er om vijf uur een ramp gebeurt, dan zijn we er om vijf over vijf bij". Voor het geval de ramp met onbekende chemische stof fen te maken heeft is er een afspraak met het NIOZ dat te allen tijde van de laboratoriumfaciliteiten van het insti tuut gebruik gemaakt kan worden. Overigens komt over chemische ram pen nog een aparte notitie. Olielekken in de Texelse havens zijn te lokaliseren: „Rijkswaterstaat heeft de middelen om de havens af te sluiten klaarliggen, zowel voor Oudeschild als voor het Horntje." Als de proef van Rijkswaterstaat met het verwerken van olieresten in afval lukt, dan levert dat voor Texel een uitstekende mogelijk heid op. Wethouder Daan Schilling, die de vakantiehoudende burgemeester Jo Engelvaart verving: „Dan kunnen we bij een ramp het oliezandmengsel gewoon op grote hopen op folie op slaan en het verwerken. Daarmee is dan gelijk een al eerder gevoerde dis cussie opgelost." Schilling doelde hier mee op de PSP—actie vorig jaar tegen het in de duinen begraven van olieafval. De commissie bleek het eens te kun nen zijn met de regeling, maar Henk Beumkes van het Pakt wilde wel horen dat als er iets gebeurde er niet eerst een hele bureaucratie op gang ge bracht zou moeten worden. Die verze kering kreeg hij van Schilling: „Als er olie op het strand komt, dan halen we Lees verder pagina 2 In de nacht van vrijdag op zater dag moest de brandweer om half één uitrukken voor de brand in het pand Verlorenkost 3 in Oosterend, eigendom van Marjan Duinker. Oorzaak van de brand was een houtkachel in de woonkamer die door hitte of vonken een pas aan gebrachte houten wand (vlak ach ter de kachel) heeft doen ontbranden. Volgens de brandweer was de schoorsteenpijp van de kachel niet he lemaal dicht en kunnen vonken ge zorgd hebben voor de brand. De ande re mogelijkheid is dat de hoge stra- lingswarmte van de kachel de houten wand heeft laten schroeien en bran den. Op het moment dat de brand uit brak was er niemand thuis. Toen Mar jan Duinker thuis kwam stond het huisje vol met rook en werd meteen de brandweer gealarmeerd. Oosteren- ders zijn het vuur meteen te lijf ge gaan met een poederblusser en zijn zo verstandig geweest deuren en ramen dicht te houden, zodat er weinig zuurstof bij de vlammen kwam. Vrijwilligers van de brandweer gingen met persluchtmaskers naar binnen en bestreden het vuur met een hoge drukspuit, waarna de kachel het pand uitgedragen kon worden. Het nablus sen nam ongeveer een half uur in beslag, waarbij bleek dat een deel van de nieuwe houten wand (het huis was net helemaal opgeknapt) en het pla fond in de woonkamer door het vuur waren aangetast. In het huis zaten op het moment dat de brand uitbrak twee katten, die waren weggekropen voor het vuur en de rook. Ze konden later door de brandweer worden gered. En kele brandweerlieden bleven voor de zekerheid nog tot half drie bij het pand. Oliegevulde kolomradiator, 2000 watt met thermostaat, o nu Hu, 1-persoons elektrische onderdeken, met 2 standenschakelaar, 1 jaar garantie, met Kema keur. Telefoon 02220 2346 'N WINKEL VOL IDE EEN!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1