Cjrorn jwartsjexels in het harL, ES0 en bonden akkoord over voorwaarden Burgemeester gaat in de VUT Rabobank Q (f President DlöOCAfE m (geefgouda/sje van eïkjgarhoudt MMbakker bv.. Twee weken extra voor organisatiebureau Kerstnachtdienst in Den Burg Contingent voor 8 premie-B woningen in Marsplan Winkeldiefstal Green-Zwart Rust jj/ jFul ffl I Kont kijken Pij: VRIJDAG 21 DECEMBER 1984 Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f\7,40 per kwartaal; los 75 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Bij Teso is de druk voor minstens vijf weken van de ketel. De bonden zijn akkoord gegaan met het voorstel van de commissarissen om het organisatiebureau Van der Torn en Buningh een onderzoek te laten instellen en Teso heeft zich neergelegd bij de voorwaarden die de bond daarbij had gesteld, zij het na het aanbrengen van enkele niet onbelang rijke wijzigingen in de overeenkomst, zoals die in de vorige krant werd gepubliceerd. Omdat het organisatiebureau de ter mijn tot 15 januari te kort vond, is de- li ze datum gewijzigd in 31 januari en Ïet streven dat bij Teso geen gedwon- en ontslagen zullen vallen is niet op genomen als „randvoorwaarde" maar als „doelstelling". Nadrukkelijk is toe gevoegd dat deze doelstelling niet al- t: leen door de raad van commissarissen to-maar ook door de directeur wordt on- lijUerschreven. De bonden voerden de kaatste onderhandelingen namelijk met Ie commissarissen zonder de directie, Mnaar zullen na 31 januari weer met VHoogerheide praten. Aan de passage k) Dorpsstraat 29 - De Koog-Texel -Tel. 02228-672 Open 2e kerstdag en verder iedere avond t/m 30 december. MOET U VEEL BELASTING BETALEN OVER DIT JAAR? Realiseer dan voor 31 december a.s. een aftrekpost door het af sluiten van een koopsompolis of pensioenvoorziening! - maximale aftrek dit jaar ƒ15.922. - lagere stortingen zijn mogelijk! - belasting besparen NU en - later MEER inkomen. Voor alle informatie verzekeringen telefoon (02220) 4341 Na kantoortijd 4984 of 4389. worden onvergetelijk met een groeibriljantring. Een ring, bezet met briljanten cüe kunnen groeien, met u meegroeien, en alle herinneringen bewaren. Herinneringen aan een onvergetelijke gebeurtenis. Voor elke gelegenheid en voor elk begin, in uw eigen persoonlijke voorkeur. In onze uitgebreide kollektie vindt, u een grote variëteit. Informeert u eens naar dat unieke groeibriljant-systeem. MARTIN TROMP JUWELIER Weverstraat 34, Den Burg telefoon (02220) 2912 Voor een briljant idee als het om onvergetelijke momenten gaat. waarin wordt gesteld dat een inko mensdaling voor het personeel bespreekbaar is, was in het concept - toegevoegd dat de koopkracht op den duur niet mocht worden aangetast. Dat laatste verdroeg zich niet met het eerste en is daarom geschrapt. Een 32-urige werkweek wordt in het proto col niet meer expliciet genoemd. Teso en het organisatiebureau hebben door deze wijzigingen wat meer ruimte gekregen, maar de bonden menen dat thans wel hard vaststaat dat niemand gedwongen wordt ontslagen. „En daar ging het om." Tijdnood Over deze wijzigingen is toch nog vrij langdurig onderhandeld. Maandag spraken de organisatieadviseurs met de bonden en vertegenwoordigers van het personeel in het FNV gebouw in Utrecht. Dinsdag werd door de com missarissen Bob Bakker, Prof. Henk Postma en Tine Vlas-van der Vlies en de bonden gepraat in hotel Opduin in De Koog, waarbij al snel duidelijk was dat men er niet uit zou zijn voor het aflopen van het ultimatum, 12 uur 's middags. Die tijdnood was mede ont staan omdat de delegatie van de bon den op weg naar Texel in een file te recht was gekomen en daardoor de boot miste zodat de besprekingen een uur later begonnen dan was gepland. Rond half drie 's middags was men er In de Ned. Herv. kerk van Den Burg zal maandagavond vanaf 22.00 uur een kerstnachtdienst worden gehou den, waarin ds. H. Hoekstra uit Em- men voor zal gaan. Organist is de heer T. Visser. Medewerking wordt verleend door het koor „The Singers of the Lord" o.l.v. Peter Zwart; Het koor wordt begeleid door Jan Kruithof (or gel), Frans Zegel (saxofoon) en als so listen zijn de sopraan Dori Kuip en de alt Hanny Roos aanwezig, ledereen is welkom. De Teso werknemers worden in ,,De Schakel' echter uit. FNV-onderhandelaar Rob van Hengel zei „redelijk tevreden" te zijn en ook de Teso-bestuurders waren wel bli: met de overeenkomst die ze hadden gesloten. Naar het rapport dat Van der Torn en Bubingh eind januari zullen uitbrengen wordt nu met spanning uitgekeken want vooral daaruit zal moeten blijken hoeveel onderhandelingsruimte er is wat betreft het op zo goed mogelijk peil houden van de inkomens van de werknemers. Van Hengel deelde het Teso-personeel s middags om vijf uur de uitslag van de onderhandelingen mee in een zaal tje van De Schakel, waar ruim vijftig werknemers waren gekomen, waaron der ook mensen die in Den Helder werken. „We hebben in de onderhandelingen wel een keer of vijf, zes moeten bena drukken dat aan ons ultimatum niet te tornen viel. Uiteindelijk zijn de raad van commissarissen en de directie ak koord gegaan met de volgende formu lering: Bij deze reorganisatie is het een doelstelling dat er geen gedwongen Uit overschot andere gemeente: Texel krijgt nog voor 1984 een extra contingent van 8 premie-B wonin gen. Dit komt uit het overschot van een andere gemeente, die niet op tijd plannen klaar had. Texel had die plannen wèl klaar, met als gevolg de toewijzing. De 8 wonin gen komen in het Marsplan. De contingenten worden gebruikt voor woningen die Drijver aan het Paal- werck neerzet. Ze zullen van hetzelfde model zijn als de huurwoningen met drie slaapkamers, die daar al staan. De eerste vier zullen ongeveer in april op geleverd worden. De prijzen zullen af hankelijk van de grondprijs en of het een hoek- of tussenwoning betreft, lig gen tussen ƒ122.000,— en ƒ145.000,—. De woningen worden gebouwd door Drijver Bouw BV en verkocht door ing. Jan Duin Makelaardij. De premieregeling is toepasbaar voor mensen met een inkomen onder de 70.000,—. Voor de middenwoning bestaat de premie uit vijf jaar achter elkaar een uitkering van ƒ5000,—. Ko pers van hoekhuizen krijgen dat be drag vier jaar aaneensluitend. op de hoogte gesteld van de resultaten van de onderhandelingen. Dagelijks geopend vanaf 20.00 uur EXTRA GEOPEND: zondagmiddag 23 december; dinsdagmiddag 25 december, 1e kerstdag; woensdagmiddag 26 december, 2e kerstdag. Aanvang 15.00 uur. ontslagen zullen vallen. De hoofd doelstelling hebben we dus bereikt." Zijn woorden werden met applaus be groet. Eén van de personeelsleden merkte opgelucht op dat hij nu een extra kerststol ging kopen. Van Hengel bevestigde dat de bond nog steeds eist dat er een arbeidsplaatsenovereen komst wordt gesloten en dat de 4% die ingeleverd zou moeten worden nog steeds „onderhandelbaar" is. Bij het sluiten van de vergadering zei voorzitter van de Teso-vakbondsgroep Pieter Jan Zutphen dat nu de stickers en aanplakbiljetten met „Boot Boos" weggehaald moeten worden om het belang van de sfeer in de periode tot 30 januari: Tekenend voor de voorzichtig-optimistische stemming bij sommigen in de zaal was de reactie: „We zullen ze weghalen, maar we be waren ze wel. Woensdagmorgen werd in een su permarkt in Den Burg een 35-jarige Texelse vrouw op heterdaad be trapt toen ze twee stukken spek en een theepot meenam zonder te betalen. De politie verrichtte huiszoeking bij de vrouw en waarschijnlijk pleegde ze va ker winkeldiefstallen. Het onderzoek is nog gaande. Burgemeester J.A. Engelvaart legt in de loop van vol gend jaar zijn functie neer op een nader te bepalen da tum na 1 juni. Hij gaat in de VUT, gebruik makend van de nieuwe regeling die de mogelijkheid geeft om na veertig dienstjaren te stoppen. Engelvaart, die in februari 58 jaar wordt, heeft zijn besluit genomen na een half jaar wikken en wegen. „Ik houd van mijn werk, maar het is heel aantrekkelijk om ermee op te houden nu ik nog gezond en be trekkelijk jong ben. Dat heeft de doorslag gegeven, al zou ik liever voor halve dagen in de VUT zijn gegaan omdat de overgang nu toch wel heel abrupt is. Maar dat kan helaas niet." De burgemeester heeft inmiddels de wethouders, de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en het personeel van zijn besluit op de hoogte gesteld. De ontslagaanvraag moet hij nog indienen. Het voorgenomen opstappen van de burgemeester kwam voor de meesten als een verrassing, vooral omdat hij onlangs nog voor een pe riode van zes jaar werd herbe noemd. Die herbenoeming houdt echter niet de plicht in om die peri ode ook werkelijk vol te maken. En gelvaart legt er de nadruk op dat er geen problemen zijn geweest die hem tot zijn besluit hebben ge bracht. In het recente verleden heeft hij het wel eens moeilijk ge had met het functioneren van de gemeenteraad, maar de laatste tijd zijn de verhoudingen een stuk vriendelijker geworden en achter het ontslag moet dan ook niets bijzon ders worden gezocht. De directe aanleiding werd gevormd door de gewijzigde wettelijke VUT-regels waardoor naast de mogelijkheid om op 61-jarige leeftijd te stoppen bij amendement werd bepaald dat dit ook kan bij 40 ambtelijke dienstjaren (wat iets anders is dan pensioenja ren) waarbij de militaire dienst en de oorlogsjaren waarin Engelvaart was ondergedoken, mochten wor den meegeteld. Die veertig dienstja ren heeft de burgemeester er inmid dels opzitten. Johannis Adriaan Engelvaart, gebo ren op 28 februari 1927 op Tholen in Zeeland, begon zijn carriere in Stavenisse als gemeenteambtenaar. Toen de Duitsers het eiland onder water lieten lopen, evacueerde hij naar familie in Monnikendam, waar hij als volontair op het raadhuis werkte en waar hij onderdook. Na de oorlog werd hij secretaris pen ningmeester van het Hoogheem- raadschap Waterland. In die periode ging hij in de politiek, werd gekb- zen als raadslid, later werd hij we thouder. In 1968 werd hij benoemd tot burgemeester van Schellink hout, Wijdenes en Venhuizen. Per 16 juni 1978 werd hij benoemd op Texel. De ontslagdatum zal mede afhan gen van het moment waarop de nieuwe burgemeester kan aantre den. Engelvaart wil er aan meewer ken om de „burgemeesterloze peri ode" zo kort mogelijk te laten zijn om overbelasting van de wethou ders te voorkomen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is zal de gemeen teraad in de gelegenheid worden gesteld verlangens naar voren te brengen met betrekking tot de kwa liteiten van de nieuwe eerste burger van Texel, op zijn minst in de vorm van het indienen van een profielschets. De rust die sinds dinsdagmiddag aan het Teso-front heerst heeft het karak ter van een kerstbestand. De partijen hebben hun strijd nog niet uitgevoch ten doch pauzeren slechts. Te hopen is dat Van der Torn en Buningh niet alleen financieel-economisch maatsta ven aanleggen bij het beoordelen van het omstreden reorganisatieplan van directeur Hoogerheide, want dan zou het rapport dat zij uitbrengen wel eens kunnen tegenvallen. Het is zelfs te ver wachten dat zij dit rapport in hoofdlij nen correct zullen vinden, want men kan van Hoogerheide zeggen wat men wil: rekenen kan hij. Zijn argument dat de arbeidskosten bij Teso te hoog zijn in vergelijking met wat gebruikelijk is bij het bedrijfsleven elders, is echter nogal betrekkelijk evenals het argu ment dat die arbeidskosten omlaag moeten terwille van de continuïteit van de onderneming. Die arbeidskosten zullen inderdaad omlaag moeten, maar de mate waarin en de termijnen waar binnen zo'n operatie zich moet voltrek ken zijn ongetwijfeld bespreekbaar zo dat aan de wensen van het personeel tegemoet gekomen kan worden. In het licht van deze omstandigheden was het een uitstekend idee van de com missarissen om er een objectieve, des kundige instantie bij te betrekken en aldus onverdachte" gegevens op tafel te krijgen op basis waarvan in februari verder wordt gepraat. Hoewel de uitlatingen die de bonds- onderhandelaars in de diverse onder handelingsstadia naar buiten hebben gedaan nogalhard" klonken, mag worden geconstateerd dat dezelfde bondsonderhande/aars zich construc tief hebben opgesteld. Dat blijkt o.a. uit de wijzigingen die zij hebben toe gestaan in de door hen opgestelde voorwaarden waaronder zij met het onderzoek van het organisatiebureau akkoord gingen. Zoals het vervangen van randvoorwaarde" door het meer vrijblijvende doelstelling" wat het ver mijden van gedwongen ontslagen be treft. Het lijkt zelfs wat al te goed, wa re het niet dat het ontslaan van de mensen van 57'A jaar niet zo'n pro bleem lijkt, zodat het van realiteitszin getuigt om in ieder geval die ruimte te bieden. Diezelfde realiteitszin gebiedt te erkennen dat nog niets is te zeggen over het prijskaartje dat het personeel straks onder ogen zal krijgen. Dat per soneel heeft thans alle reden om de verdere ontwikkelingen rustig af te wachten maar het applaus dat dins dagmiddag opklonk in De Schakel was voorbarig. Het kerstreces is nog lang geen wapenstilstand. Het meesterwerk uit ide Constant Ateliers. lEen dames en heren fanta- siering, jen pinkring, een partnerring. Bi-colour (geel- met witgoud 3V2, 4V2, 5V2 en 6V2 mm breed. Vanaf 450, - Uw juwelier Groeneplaats 6, Den Burg. tel. (02220) 2587.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1