(jroen Twartsjexelsin het harL, Compass-opvarenden schitterend gered Gestrande coaster total loss OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.047 TEXELSE DINSDAG 14 JANUARI 19£ Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Niek van der Heijden, Schilderweg 215, Oudesohild, tel. (02220) 5393 en Frans Hopman, Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220) 2523. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ18,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. 8» De reddingsoperatie op zijn glorieuze hoogtepunt: i tweede hchtrng schipbreukelingen (de kapitein en de stuurman) komen met de rubberboot Intussen had de Egyptische (in Spanje woonachtige) kapitein Mohammed Radwan (36) kennis genomen van de verslechterende weerberichten en besloot daarom van de route af te wij ken en tussen Den Helder en Texel naar de Waddenzee te varen om daar rustiger weer af te wachten. Ze zaten daarom met de haperende motor dicht bij de kust, toen de verschijnselen ver ergerden en de machine tenslotte ge heel uitviel. Koortsachtig werd gepro beerd de boel weer aan de gang te krijgen, maar dat lukte niet. Door de harde westelijke wind dreef de coaster snel richting Texel. Om de dreigende stranding af te wenden liet Radwan het anker zakken. Dat baatte weinig want het anker, aan 90 meter ketting, Zondagochtend om tien uur deed zich een van de mooiste ogenblikken voor uit de Texelse reddingge schiedenis: de whipperploeg van De Koog bracht met de rubberboot de 5-koppige bemanning van de gestrande coaster Compass T' behouden aan iand en precies op het moment dat de laatste schipbreu keling op het veilige strand stapte, verscheen de reddmgshelicopter van de marine - dus net te iaat..... ,,Ja, die helicopter was onder weg, dat wisten we. Maar het duurde zó lang dat we besloten om de mensen er zelf maar af te halen. Dat ging heel gesmeerd, maar het was na tuurlijk toch wel een beslissing. Ik zei daarom tegen de andere jongens: als jullie ook vinden dat we het moeten doen en ook later achter me zullen staan, gaan we erop af. Het was toen een kwestie van twee keer heen en weer varen. Ach, het hoort natuurlijk niets uit te maken wie er redt, èls er maar wordt jgered. Toch is het mooi en eer vol om zoiets zelf te doen in- plaats van toe te kijken hoe een ander het doet." Aldus commandant Theo Kooiman van de whipperploeg die de afgelopen zon dag als een van de mooiste dagen uit fijn leven beschouwt. De andere leden (ran de ploeg denken er net zo over. De marine vatte het heel sportief op. Toen de redders in hun helicopter bij (iet naderen van het strand zagen dat e niet meer nodig waren, feliciteerden (e de Texelse redders via de radio van arte met het succes. Water in de olie 'uim een uur eerder was de 650 ton tetende kustvaarder bij stormachtige 'estelijke wind op het strand gelopen, sn halve kilometer ten zuiden van het |irandslag paal 12. Oorzaak was het Jitvallen van de machine omdat er wa- ir in de gasolie zat. e in 1957 gebouwde „Compass 1" lie vroeger „Ostara" heette en Ham- Jrg als thuishaven had) was van Har- jch op weg naar Hamburg met als —ping 625 ton sojabonen. Het 54 me- r lange en *cht meter brede schip, it onder de vlag van Honduras voer, id in Harwich tien ton gasolie ge ankerd maar toen het schip in de Jurt van de Nederlandse kust kwam, nstateerde de 22-jarige Duitse ma- jinist Detlef Brumshagen dat er met p olie iets mis was. Er zat water in wel in een zodanige hoeveelheid !t de machine begon te haperen. krabde en voordat de bemanning het tweede anker had kunnen uitbrengen liep het schip al aan de grond, na met veel geweld over de zandbanken te zijn gehobbeld. De romp kreeg het daarbij zo zwaar te verduren dat mid scheeps zowel aan bakboord als aan stuurboord grote scheuren ontstonden, terwijl de dekken op deze plaats wer den verwrongen. Het scheelde maar weinig of het schip was doormidden gebroken. Toen hij zag dat het mis dreigde te lopen had Radwan via de radio in eerste instantie om sleepboo thulp gevraagd, die niet binnen een uur beschikbaar zou kunnen zijn. Kort daarop was de stranding een feit en volgde een noodsignaal. Dat leidde tot het alarmeren van de whipperploeg van de KNZHRM op Texel en de red dingsdienst van de Koninklijke Marine. Het laten uitvaren van de gewone red dingboten van de KZNHRM was niet zinvol omdat deze in de ondiepe bran ding toch niets konden uitrichten. Om die reden moest ook de boot van de Rijkspolitie te water, die wel uitvoer, op afstand blijven. Roel Donkers van „Coastal Service" uit Den Helder be naderde het gestrande schip nog wel tot op vrij korte afstand maar kon er evenmin bij en moest het na korte tijd voor gezien houden. Ideaal Voor de whipperploeg die met zowel het lijnwerptoestel als met de rubber boot naar het (als gevolg van het ho ge water) zeer smalle strand van paal 12 was gereden, was het een ideale reddingsituatie. De coaster lag op een gegeven moment muurvast, precies evenwijdig aan de kust en vormde een schitterende golfbreker. Zonder veel ri sico konden Hans Bakker, Udo Rüngs en Menno v.d. Wal de oversteek ma ken en aan boord klimmen. Drie van de vijf opvarenden van de Compass 1 stapten over en Udo Rüngs bleef op de coaster, totdat hij samen met de twee resterende bemanningsleden (waaronder de kapitein) een kwartier later werd afgehaald. Afgezien van het natte pak, de kou en de schrik man keerde geen der gereddenen iets. Kapi tein Mohammed Radwan kon persoon lijk de walky talky ter hand namen om de kustwacht Kijkduin te melden dat hij en zijn bemanning het schip had den verlaten. Op dat moment was het kennelijk nog niet tot hem doorgedron- 9®n dat zijn schip er verre van gunstig bijlag. Hij dacht tenminste dat de Compass nog zou kunnen worden vlotgetrokken als de sleepboot maar gauw genoeg zou komen. Koffie met schnapps De gereddenen werden in eerste in stantie naar de woning van whipper- commandant Theo Kooiman gebracht, aan de Epelaan in De Koog. Daar zorgde mevrouw Bea Kooiman voor een letterlijk warm onthaal. De vijf gin gen beurtelings onder de douche, kre gen droge kleding en kwamen wat op verhaal rond de behaaglijk stralende houtkachel, terwijl Bea en haar man niet kinderachtig omsprongen met kopjes koffie waarin telkens iets werd gedaan dat door de twee Duitsers on der de gereddenen al gauw als n feit. Vanuit de helicopter wordt geconstateerd dat hulp vanuit de lucht niet r De redding is 6 nodig is. „schnapps" werd herkend. Twee man van de rijkspolitie te water uit Den Helder waren intussen naar Texel ge komen en tekenden uit de mond van de kapitein de bijzonderheden van de afgelopen enerverende uren op en stel den aldus een uitvoering onderzoeks rapport samen. Oliemonsters Later lieten de politiemannen zich door de rubberboot van de whipperploeg naar de gestrande coaster brengen voor een onderzoek aan boord. Daarbij werden oliemonsters genomen uit de bunkertank.en de dagtank en ook wer den oliefilters van de motor meegeno men. Aan de hand van dit materiaal zal getracht worden vast te stellen wat er mankeerde aan de in Engeland aan boord genomen olie. Dat is van belang bij de afwikkeling van deze zaak want als blijkt dat de olie werkelijk niet heeft gedeugd, kan de leverancier aanspra kelijk of mede-aansprakelijk worden gestefd voor de stranding. De kapitein vertelde ons dat zijn schip verzekerd is en wel zódanig dat ook bij volledig verlies een behoorlijk bedrag wordt uitbetaald. Het werd niet onmid dellijk duidelijk bij welke maatschappij de coaster was verzekerd: het was een minder bekende assuradeur waarmee bij het ter perse gaan van de krant nog geen contact was geweest. Berging? De bemanning was nog niet bekomen van de schrik toen het bergingsbedrijf Wijsmuller uit IJmuiden contact met de kapitein wilde opnemen om na te gaan of spoedig opdracht tot berging zou kunnen worden verkregen. Korte tijd later volgde Smit-Tak. Agenten van beide ondt nemingen kwamen de vol gende dag naar Texel om de situatie op te nemen. Ze constateerden dat de geknakte Compass 1 vrijwel zeker als total loss kan worden beschouwd. Me de door de schade die bij de stranding is ontstaan zou een berging die tot doel heeft het schip weer vlot en bruikbaar te krijgen, kostbaarder uitval len dan de verzekerde waarde van de Compass. Om die reden wil Wijsmuller niet ingaan op het verzoek van de En gelse mede-eigenaar om het schip te bergen volgens de veel toegepaste re gels van Lloyds open form, oftewel het beginsel „no cure, no pay". De kans is daarom groot dat de Compass zal worden gesloopt, eventueel nadat het hele wrak of stukken daarvan naar het strand of een andere plek zijn gesleept. Verschillende sloop- en aan verwante bedrijven hebben gisteren in teresse getoond. Holland Salve Het meest serieus lijken de besprekin gen met Jaap Hofland uit Beverwijk die meerdere malen in opdracht van Wijsmuller en vooral Smit-Tak heeft gewerkt. Hofland was enkele jaren ge leden met zijn zandzuiger op het Texel se strand actief toen hij daar de kotter KW 149 vlotbracht. Het succes van die toen nog experimentele aanpak heeft zijn onderneming „Holland Sal ve" een goede reputatie bezorgd. Hof land heeft inmiddels zijn materiaal uit gebreid. Hij beschikt nu over een zandzuiger waarvan het motorische deel op poten hoog boven de grond Lees verder pagina 2 De geredde bemanningsleden veilig bij de warme kachel in de huiskame^ar^^amili^ooimal^rwi^edoo^^l^^njCw! Va h?rmL t" lmks.n*ar rec/?te stuurman Hermann Volker uit Duitsland, kok S. M. Rocky uit Birma machinist Detlef Brumshln^n R°°?'e" kaprtern Mohammed Radwan en Eric Edgar Annobll uit Ghana. macnrnrst uetiet Brumshagen, Bea Kooiman, Op het strand aangekomen meldt kapitein Radwan zich persoon/Uk bii de kustw/mh,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1