Provincie wil geen pluimveestal aan Hallerweg Op Terschelling heffing toeristenbelasting niet langer via bootkaartje? VERVOLG VAN PAG. 1 .Stranding Kamer van Koophandel bestudeert TESO-tarieven Gladheid oorzaak van autoschade Brandweer Cocksdorp snel aanwezig bij schoorsteenbrandje Video-programma's in „Bosch en Zee" Texels tweetal bij nationale biertaptop Amersfoorter won dartkampioenschap ft ■WalNA 2 TEXELSE COURANT DINSDAG 14 JANUARI 1986 staat, zodat hij ermee kan werken in water van wel tien meter diep. Hofland heeft gisteren de situatie in ogen schouw genomen en onder meer gesproken met de heer C.P. Harting van de Dienstkring Texel van Rijkswaterstaat. i Afwachten Belissingen zijn nog niet genomen. Eerst moet er zekerheid zijn over de betaling van de kosten door de verze keraar en bovendien zijn de weer somstandigheden zo slecht dat er re kening mee moet worden gehouden dat het wrak zal breken, kapseizen of zelfs in meerdere stukken uit elkaar zal slaan. De harde zuidwestelijke wind draaide gisteravond naar west en wak kerde aan tot negen. De coaster heeft het in de nacht van zondag op maan dag al zwaar te verduren gehad. De aanvankelijk tamelijk recht liggende romp is scheef gezakt, tot ca. 20 gra den zodat je aan boord nauwelijks kunt lopen. De dekluiken zijn er afgeslagen en bij tientallen aangespoeld op het strand waar ze (bijna) allemaal door hulpstrandvonder Willem Duinker uit Den Hoorn werden geborgen. De la ding sojabonen is voor het grootste deel uit het ruim weggespoeld en ligt nu over het strand verspreid. Die la ding kan als verloren worden be schouwd. Inzake de afwikkeling van die schade is inmiddels van gemeente wege contact gelegd met de vervoer der. In een der tanks aan boord be vindt zich naar schatting acht ton die selolie, waarvan een groot deel is weg gelekt. Als de tank openscheurt zodat ook de resterende olie in het water te recht komt, is dat geen ernstige ramp. De olie stinkt wel doordringend maar verdampt vrij snel zodat er uiteindelijk niets overblijft. Bewaking Omdat de praktijk inmiddels heeft ge leerd dat een gestrand schip min of meer wordt geplunderd als het onbe waakt wordt achtergelaten, kreeg Hans Zijm van Beveiligingsservice Texel" opdracht om de Compass te bewaken. Ook de afgelopen nacht was Zijm ter plaatse paraat en hij heeft daarmee ongetwijfeld voorkomen dat spullen van het schip werden geroofd. Overigens was er de afgelopen nacht niet zo heel veel meer te halen want allerlei kleinere kostbare en persoonlijke zaken zijn gisteren door de beman ning, geholpen door mensen van de KNZHRM aan wal gebracht, uit vrees dat ze anders bij kapseizen van het wrak verloren zou gaan. De betaling van de diensten van Zijm is gegaran deerd door de gemeente. De KNZHRM-redders hebben van de Compass-bemanning een reddingboei cadeau gehad en zo'n zelfde boei werd ook geschonken aan het Maritiem Museum. De opvarenden van de Compass 1 werden ondergebracht in hotel De Zwaluw dat voor deze gelegenheid zijn wintersluiting onderbrak. Bij het berei den van de maaltijden houdt hotelier Theo van Hoorn er rekening mee dat kapitein Radwan en de 31-jarige Bir maan S.M. Rocky moslems zijn en dus geen varkensvlees en alcohol con sumeren. De Duitsers Detlef Brumsha- gen (22) en Hermann Volker (43) zou den vandaag naar hun familie in Duits land vertrekken. De Birmaan zou mor gen afreizen omdat hij een visum heeft met beperkte geldigheid. De kapitein en de 34-jarige Ghanees blijven voorlo pig nog. De Kamer van Koophandel zal zich la ten informeren over de recente tariefs verhogingen bij Teso. Dit werd bij monde van de voorzitter van de Kamer toegezegd aan het bestuurslid C. Beers die in de rondvraag van de maandag gehouden algemene bestuursvergade ring van de Kamer had gevraagd om aandacht en eventuele actie inzake dit onderwerp. Beers maakte er zich zor gen over dat de vervoerskosten van Teso een steeds grotere belasting voor bedrijven op Texel zullen vormen; deze kosten kunnen niet in alle gevallen aan de klanten worden doorberekend. De vraag van Beers kreeg extra aandacht door de publiciteit die over hetzelfde onderwerp was ontstaan door de blokkade-actie van groentehandelaar Cor van Etten. De commissie voor verkeer en ruimte lijke ordening van de Kamer van Koop handel zal zich in eerste instantie met de zaak bezig houden. Gladheid was de oorzaak van materiële schade bij een eenzijdig ongeval op de Boodtlaan te De Koog. Zaterdagochtend om negen uur gleed een Texelse dame met haar personenauto uit een bocht ter hoogte van ,,Het Jachthuis". De au to belandde tegen een boom en werd zwaar beschadigd. De Texelse brandweer kwam in ac tie voor een schoorsteenbrandje bij de familie Jongejan, Hoofdweg 122. De Cocksdorper brandweer bewees haar paraatheid door bin nen vijf minuten na-de melding, donderdagavond rond kwart voor negen, ter plekke te zijn. De brandweer van Den Burg arriveer de even later, maar hoefde de col lega's niet bij te staan. Het brandje werd snel onder controle gebracht en de schade bleef beperkt. De brand werd opgemerkt door de vrouw des huizes, toen het houtka cheltje begon te loeien en een vreem de reuk verspreidde. Al gauw werd duidelijk, dat de oorzaak daarvan in de schoorsteen moest worden gezocht. Daarin was een ophoping van vuil ont staan, die door verhitting vlam vatte, De Cocksdorper brandweerlieden klommen, in de ijzige koude wind, op het dak, om met schoonmaakmiddelen de schoorsteen te ragen. Verder bra ken ze een deel van de zoldervloer rond de schoorsteen af, om te contro leren of het vuur zich in het hout had ingevreten. Dat bleek mee te vallen. In de appartementen van „Bosch en Zee" in De Koog is het sinds kort mo gelijk om de hele dag en avond naar videofilms te kijken. Van negen uur 's morgens worden met centrale appara tuur de films vertoond tot ongeveer elf uur 's avonds. Overdag worden vooral kinderfilms gedraaid. Het programma wordt elke werk vernieuwd en in de receptie gepubliceerd. De appartemen ten beschikten reeds over kleurentele visie en op die toestellen is dus nu het videoprogramma te zien naast de ge wone Nederlandse tv-program ma's. Het systeem is aangelegd door het In stallatiebureau Schuijl uit Den Burg. De appartementen van Bosch en Zee zijn tegelijkertijd voorzien van telefoonaansluiting. Niet alleen op Texel, maar ook op de andere Waddeneilanden staat de prijs van het bootkaartje regel matig ter discussie. Rederij Doek- sen en zonen NV, die de veerdienst naar Vlieland en Terschelling on derhoudt, gaf onlangs te kennen af te willen van heffing van toeristen belasting via het bootkaartje. De rederij vindt dat een vorm van „prijsvervuiling", die de tarieven hoger doet lijken dan ze in werke lijkheid zijn. Ook op Texel is meer malen gepleit om deze gemeente lijke belasting bij het bootkaartje onder te brengen, maar Teso is daar nimmer op ingegaan. Bij de invoering van de toeristenbe lasting op Terschelling, ongeveer twaalf jaar geleden, waren de gemeen te en de rederij overeengekomen deze heffing centraal te innen via het boot kaartje. Nu stelt Doeksen zich dus op het standpunt, dat de gemeente zelf maar moet zien hoe die de eigen be lastingen int. De toeristenbelasting op Terschelling is momenten een vast be drag van vier gulden, dat is inbegre pen bij een toe risten retourtje van f29,10. De gemeente Terschelling heeft, na het „abrupte" voorstel van Doeksen, de rederijdirectie uitgenodigd voor een gesprek. Naar verluidt zal worden voorgesteld om het bedrag dat aan toeristenbelasting moet worden afge dragen, apart op het kaartje te vermel den. Dat was trouwens enkele jaren geleden ook al het geval. Wanneer het niet lukt om tot een compromis te ko men, zal de gemeente moeten over schakelen op het systeem dat ook op Texel wordt gehanteerd. Sjoemelen Hotel? pension- en campinghouders en overige verhuurders moeten de ge meente een opgaaf doen, hoeveel toe ristenbelasting is verschuldigd. Dat brengt extra inningkosten met zich gesloten, zodat er controleurs moeten worden aangesteld. Op Texel ligt het tarief momenteel op tachtig cent per persoon per overnachting. Nog meer beroering is op Terschelling ontstaan over de stijging van de tarie ven voor de eilandbewoners, een even eens voor Texel interessante materie. Rederij Doeksen wil in vijf jaar tijd ko men tot een verdubbeling van het ei landerstarief. De eerste prijsstijging van twintig procent is per 1 januari van kracht: voor een retourtje wordt nu f7,80 betaald in plaats van 76,50 in 1985. Doeksen voert drie redenen aan voor deze tariefsverhogingen van de Terschellinger Stoombootmaatschappij. Op de eerste plaats is dat de licht da lende tendens van het bezoekersaan tal. Het tweede argument van de rede rij is, dat de prijs voor een eilanders kaartje in vergelijking met tarieven, die elders (bijvoorbeeld op Texel) gehan teerd worden, te laag ligt. Ten derde zegt Doeksen, dat het gerechtvaardigd is om de tarieven op te trekken, omdat het bedrag per kilometer beduidend achter blijft bij de kilometertarieven van het openbaar vervoer. De retour afstand is 72 kilometer. Reductiesysteem De burgemeester van Terschelling, drs. E. Haaksman, deelde mee, dat het col lege van B en W inmiddels spoedover leg heeft gehad met de rederij. Beslo ten is om per 1 mei een reductie systeem voor eilanders in te voeren. De keus gaat tussen de invoering van een abonnement en een tien ritten- kaart. Die zou, volgens Doeksen, on geveer zeventig gulden gaan kosten, een voordeel van zo'n tien procent. De gemeenteraad heeft vorige week middels een motie het „onaanvaard baar" uitgesproken over de voorgeno men verdubbeling van het eilandersta rief. Tijdens het spoedoverleg heeft het gemeentebestuur bedongen dat voortaan overleg wordt gepleegd als Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de grote pluim veestal die de heer J.H.J. Schlepers uit Oudeschild wil bou wen aan de Hallerweg zo schadelijk is voor het landschap, dat hiervoor geen vergunning mag worden gegeven. De door het Texelse gemeentebestuur gevraagde verklaring van geen bezwaar (in het kader van de artikel 19-procedure) is dan ook geweigerd. kocht en dan zou de situatie veel lu cratiever zijn. Er zou dan een nieuwe stal naast het bestaande gebouw wor den gezet. Hoewel een pluimveebedrijf als dat van Schlepers geen „grondge bonden" agrarisch project is, wilden B en W hem toch een agrarisch bouw blok geven waarbinnen hij zijn stal zou kunnen realiseren. Adviezen B en W van Texel vonden de bouw van de kippenschuur (40 meter lang, 91/2 meter breed en 4,35 meter hoog) wel verantwoord en de gemeenteraad ook, blijkens het feit dat het voeren van een artikel 19-procedure mogelijk werd gemaakt door het nemen van een zg. voorbereidingsbesluit. Werkloos B en W wilden Schlepers ter wille zijn omdat hij op deze manier aan werk kan worden geholpen. Hij is thans werkloos bouwvakker en wilde het leg- kippenbedrijf eerst beginnen achter zijn woningen Oudeschild, wat uit mi lieuhygiënisch oogpunt niet aanvaard baar werd gevonden. De bestaande schuur Hallerweg 26 (vroeger eigen dom van Brandsen) ligt op een veel beter punt. In de startfase (met 2000 legkippen) is het bedrijf onvolwaardig maar de bedoeling is tot een bedrijfs- opzet te komen met 6000 kippen waar bij eieren aan particulieren worden ver- De eilandgenoten Co Vermuë en Kees Dros leverden onlangs een prestatie van formaat door een zes de plaats te veroveren bij de natio nale biertapwedstrijd. Het tweetal van taveerne De Twaalf Balcken uit Den Burg miste daarmee „op een druppel na" de finale, maar verdien de wel een eervolle vermelding. Ook present op 8 januari op de Ho- recava in de RAI te Amsterdam was Klaas Fris van café De Kuip uit De Koog. In de categorie „eenmansza ken" kwam hij echter niet door de voorronde. Vermuë en Dros waren naar Amsterdam afgevaardigd door in februari vorig jaar, evenals Fris, Texels kampioen te wor den. In het gezelschap van veertig an dere kampioensteams uit heel Neder land, werd ia een bomvol RAI-gebouw gestreden om de landelijke titel. Vermuë en Dros hadden een flitsende start. In de voorronde bereikten ze een gedeelde tweede plaats. Daarmee be landden ze in de selectieronde, die beslissend was voor de finaleplaatsen. Tussen „de top van Nederland" behaal de het duo twee punten te weinig om tot de eindstrijd door te dringen. Dat was het gevolg van een zeer strenge ju rybeoordeling. Op dergelijk niveau kan het kleinste detail doorslaggevend zijn. Bij de wedstrijden wordt niet gelet op de snelheid, maar op de kwaliteit van de getapte pilsjes. In de voorronde moesten die met twee verschillende tapinstallaties worden ge tapt: met een (gewone) hevelkraan en met een draaikraan. Co Vermuë was de gene, die tapte en Kees Dros nam met de bediening de andere helft van het karwei voor zijn rekening. „Zonder een correcte bediening heb je niets aan al leen een perfect getapt pilsje", aldus Vermuë. Hygiëne speelt daarbij een be langrijke rol.... Dros had bovendien als taak voor de juryleden een flesje te ont kurken en in te schenken. Om dit per fect te doen is voor vierhonderd man publiek geen eenvoudige zaak. Voor de deelnemers en ook voor de organisatie, in handen van de Verenigde Bierbrou werijen, zijn de wedstrijden een serieuze zaak. Het wordt van belang geacht om Niemand maakte van de gelegenheid gebruik om tegen het bouwplan be zwaar te maken. Zoals gebruikelijk bij een dergelijke afwijking van het bestemmingsplan werden echter advie zen ingewonnen bij deskundigen op zowel agrarisch gebied als op het ge bied van landschaps- en natuurbouw. De adviezen van beide instanties wa ren negatief. De agrarische instantie (de directeur landbouw- en voedsel voorziening) in de provincie Noordhol land vond de voorgenomen bedrijfsop- zet met 2000 leghennen en 1000 slachtkuikens niet volwaardig, dus geen reëel agrarisch bedrijf zodat het toekennen van een volledig agrarisch bouwblok ongewenst werd geacht. Wel achtte de directeur de huisvesting van pluimvee in de bestaande schuur Hallerweg 26 in principe mogelijk. Mooi landschap De „landschappelijke" instantie (de di recteur Landelijke Gebieden en Kwali teitszorg in Noordholland en de zuide lijke IJsselmeerpolders) sprak uit dat het geplande kippenbedrijf schadelijk zal zijn voor het landschap. Dat land schap omschreef hij als volgt: „Licht golvend en gelegen aan de rand van een keileemrug. Het oorspronkelijke ka velpatroon, begrensd door tuinwallen, is nog aanwezig. Het oorspronkelijke wegenpatroon, waarvan de Hallerweg als holle weg deel uitmaakt, komt eveneens nog voor. Het gebied is kleinschalig van karakter en vertegen woordigt ook in ecologisch opzicht be langrijke waarde. De overgang van de hoge droge voedselarme keileemrug naar de noordelijk daarvan gelegen natte, relatief voedselrijke gronden in de richting van de Aaysloot draagt hiertoe bij. Gelet op het milieu-effect en de aantasting van de landschappe lijke waarden komt mij vestiging van onderhavig bedrijf op de aangegeven locatie niet wenselijk voor." Gedeputeerde Staten zijn het dus met het laatste eens. Ze vinden bovendien dat er bij het ontwerpen van het bouwplan (de nieuwe stal zou op 16 meter afstand van de bestaande, ver vallen schuur moeten komen) geen re kening is gehouden met het land schap; er is geen goede aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwina. te tonen dat een pilsje op een kwalita tief hoog niveau kan worden geser veerd. Toch blijkt het op Texel ieder jaar weer moeilijk om voldoende kandidaten te krijgen. Bij onvoldoende opgave bestaat de kans, dat het kampioenschap in Den Helder moet worden gehouden. Dat houdt het risico in, dat er geen Texelaars naar het nationaal kampioen schap worden afgevaardigd. Co Vermuë zou dat betreuren. „Het kan een hele happening zijn. Alle gelegenheden met een tapinstallatie, dus bijvoorbeeld ook sportkantines, kunnen deelnemen, even tueel met meerdere teams". Het gebouw komt midden in het over wegend open landschap en heeft visu eel geen relatie met de woonwijk De Mars (op 200 meter afstand) of met andere bebouwing in de omgeving. GS besluiten: „Tegenover deze zwaar wegende redenen van planologische en landschappelijke aard staat in feite uitsluitend het argument dat de heer Schlepers aan werk geholpen zou wor den door realisering van dit bouwplan. Hoe zwaar dit argument voor de heer Schlepers ongetwijfeld ook telt, het is naar ons inzicht in deze planologische procedure niet van zodanig gewicht dat eerder genoemde argumenten te gen het bouwplan daarvoor zouden moeten wijken". Kleiner plan? De heer Schlepers zal zich bij het oor deel van de provincie moeten neerleg gen want een artikel 19 procedure geeft geen mogelijkheid om bij een hogere instantie in beroep te gaan, af gezien van een Arob-procedure waar van hij weinig heil verwacht. Hij wil nu een kleinschalig kippenbedrijf (2000 hennen) in de bestaande schuur vesti gen, maar wil dan wel vergunning om er een bedrijfswoning bij te zetten. Want het lijkt hem praktisch onmoge lijk een dergelijk bedrijf te runnen op deze plaats en in Oudeschld te wonen. Regel is dat een woning alleen wordt toegestaan als het gaat om een bedrijf dat door deskundige instanties op het betreffende vakgebied als „levensvat baar" wordt beschouwd en dan is een zekere omvang noodzakelijk. Om die reden had Schlepers gevraagd een vrij groot bedrijf te mogen stichten want feitelijk wil hij het liever wat kleiner houden. Nu hem dat niet heeft gehol pen zou hij het alsnog met een kleiner plan kunnen proberen, maar ook in dat geval is het eindoordeel aan de provincie en het is twijfelachtig of de ze overstag zal gaan. Schlepers heeft hierover vrijdag met wethouder Schil ling gesproken. Omdat de jaarlijkse dartkampioen- schappet! die in café De Kuip in De Koog worden gehouden, een open karakter hebben, mag iedereen meedoen. Dat houdt dus in dat het kampioenschap kan worden vero verd door iemand van buiten. Dat gebeurde zaterdag toen in De Kuip onder vrij grote belangstelling werd gestreden om het kampioen schap 1986. Dat werd veroverd door G. van Drie uit Amersfoort die de beker dus overneemt van Dave Platts. Aan de wedstrijden werd door 33 per sonen deelgenomen. Schoonheidsfout jes bleven daarbij niet achterwege. Het bleek dat drie poules van elf personen te hoog was gegrepen maar wedstrijd leider E. Bonne had de zaak geduren de de hele avond stevig in handen. Er werden 110 partijen gespeeld, waaron der zeer mooie. De uit de poules voortgekomen nummers één en twee die in de finalepoules uitkwamen, be vatten onder meer kampioen Platts van vorig jaar en kampioen Hans v.d. lil Geest van 1984. Hier manifesteerde zich echter ook de outsider Gerard van Drie uit Amersfoort, die in 19 darts Dave Platts naar de tweede plaats ver-~ wees. De strijd om de derde en vierde plaats tussen Peter Dreves en Hans v.d. Geest werd een duidelijke over winning voor laatstgenoemde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 2