„Te veel reservaten? Dan naar de Raad van State!" Decibel" verbeterde record met 140 uur Wij kregen nooit een poot aan de grond" Kamerlid J. van Noord (CDA): Ondernemersvereniging noordkop opgericht Spannende strijd GVT en Turnlust Vooral voor bevordering toerisme Kleicursus OPRUIMING Grandioze uitverkoop bij Martin Tromp 30 tot 60% korting. Voorlezen in de bibliotheek DINSDAG 14 JANUARI 1986 TEXELSE COURANT PAGINA 5 Volgens het tweede kamerlid J. van Noord van het CDA is de aanwijzing van relatienotagebieden in de eerste plaats een aangelegenheid van de betrokken gemeenten. Als het gemeentebestuur en de provincie het niet eens worden inza ke de oppervlakte reservaatgebieden, moet de gemeente naar de Raad van State stappen, aldus betoogde Van Noord rr'id"™d in de Witte Burcht waar hiJ °P uitnodiging van net CDA Texel een openbare spreekbeurt hield. Op verzoek van het plaatselijke CDA- bestuur had Van Noord zijn lezing een sterk lokaal en actueel karakter gege ven. Hij ging niet alleen in op de ge volgen van de groene structuursche ma's voor Texel maar nog meer op de problemen rond de vergunningen voor de garnalenvisserij in de Waddenzee en de Noordzee-quotering. Die visserij problematiek beheerste ook de discus sie na afloop van de lezing, vooral door toedoen van Alfons Boom uit Oudeschild en zijn vader J. Th. Boom. Laatstgenoemde nodigde Van Noord zelfs uit om de volgende dag bij hem thuis op de koffie te komen en bij die gelegenheid te vernemen hoe onrecht vaardig de Texelse waddenzeevissers in de afgelopen vijftig jaar zijn behandeld en hoe dringend het nodig is dat zij alsnog kansen krijgen, onder andere door het beschikbaar stellen van mosselpercelen. Nationaal landschap Wat Van Noord over de groene struc- tuurschema's zei was echter voor de aanwezigen nogal geruststellend: het nationaal landschap zal in de praktijk niets voorstellen omdat de gemeente zelf mag uitmaken of aan dat begrip inhoud wordt gegeven of niet. Er wordt in ieder geval geen rijksgeld voor uitgetrokken. Voor het Nationaal Park (de in de schema's gewenste sta tus voor de Texelse duinen) geldt het zelfde. Als de gemeenteraad het niet wil, gaat het niet door. Wil de ge meente het wel, dan wordt er geld voor beschikbaar gesteld en dat geld kan onder andere worden gestoken in een bezoekerscentrum, op Texel het Natuurrecreatiecentrum. Eigenlijk is de aanwijzing van relatieno tagebieden het enige dat wel van be tekenis is, maar Van Noord wees erop dat ook hier recht moet worden ge daan aan de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als de provincie meer reservaatgebied wil dan volgens het bestemmingsplan door de gemeente Afgelopen zaterdag vond er een gecombineerde wedstrijd turnen 'laats tussen drie ploegen van GVT n drie van Turnlust uit Midden neer. Jeugdturnsters, turnsters- unioren en jongens B kwamen te en elkaar uit in het kleine sfeer- olie zaaltje van Middenmeer. e GVT jongens bleken lang niet in taat om de geroutineerde ploeg van urnlust te kloppen. Ondanks een goe- B inzet van Jacco Bakker en Martijn isser van GVT liep Turnlust per 'estel steeds verder uit. Alleen op de nge mat kwamen de GVT-ers goed lee. Het uiteindelijke verschil van aar liefst 18 punten was een goede induiding van de kracht en ervaren- iid van de Middenmeerders. Bij de jgdturnsters ontspon zich weer een annende strijd. Vooral dankzij goed srk van Martine Brügemann en In- id Brouwer bleef de GVT ploeg goed de been. Turnlust, dat heftig tegen- ind bood, kon niet voorkomen dat U langzaam uitliep naar een defini te voorsprong. Met een overwinning brd de stand dus weer 1—1. turnsters junioren waren ook. zeer n elkaar gewaagd. De winst, be- ald op sprong en brug door GVT, iek onvoldoende te zijn voor de irwinning. Vooral op balk werden or regelmatig vallen veel punten ver in. De spanning tijdens deze eerste dstrijd van de turncompetitie van jaar bleek te groot om in een emde omgeving optimaal te kunnen steren. Esther Witte, Mariëlle Vonk Angelique Rood konden de ploeg niet over de streep van de winst ;ken. De eindstand werd dan ook 2 in het voordeel van Turnlust. Het CDA-kamer/id J. van Noord tijdens zijn spreekbeurt in De Witte Burcht. wordt gewenst, dan moet de Raad van State zich daar maar over uitspreken. Van Noord trok niet meer dan onge veer 25 luisteraars. Dat was jammer want de spreekbeurt was van een inte ressanter niveau dan doorgaans door landelijke politici op Texel wordt gebo den, howel hij ook vraagtekens veroor zaakte en daarmee verwarring. Zo'n le zing heeft bijna altijd een algemeen landelijk, propagandistisch karakter en de betrokkenen nemen meestal niet de moeite om zich in plaatselijke vraagstukken te verdiepen. Van Noord, die 's middags ook had gesproken met het gemeentebestuur, had dat wel ge daan en maakte daardoor een goede indruk, vooral omdat hij zijn gehoor niet bij voorbaat gelijk gaf, maar af en toe ook de keerzijde van bepaalde kwesties liet zien. Vanzelfsprekend liet spreker wel mer ken dat hij een getrouw CDA-man is die het van het grootste belang vindt dat het huidige kabinetsbeleid na de verkiezingen kan worden voortgezet. Het financieringstekort is teruggedron gen, er is meer ruimte voor het be drijfsleven gekomen en de werkloos heid vermindert. Op deze weg moet worden voortgegaan. Het CDA is van mening dat de mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid moeten dragen; de overheid moet slechts de voorwaar den scheppen. Op grond van die rede nering is men ook niet blij met land schapsbescherming die door hoger hand wordt afgedwongen. Botsing Met Alfons Boom en zijn vader kwam de spreker in botsing toen hij beweer de dat er momenteel niet meer dan 60 garnalenvissers met een vergunning zijn. Volgens de familie Boom zijn het er veel meer (160 in het hele land en 100 in de Waddenzee) en later konden zij dit hard maken door te wijzen op de stukken van het ministerie waarin deze hogere getallen zijn genoemd. Van Noord zei zijn gegevens echter zeer onlangs bij het ministerie te heb ben ingewonnen zodat het hem duide lijk werd dat er misverstanden zijn waarover hij opheldering kan vragen. Hij beloofde de kwestie ,,tot de bo dem" te zullen uitzoeken. Van Noord had gehoord dat de gesprekken over het garnalenvergunningenbeleid weer op gang zijn, zodat er een goede kans is dat de onbillijkheden van de huidige regeling ongedaan worden gemaakt. Spreker ging ook in op de quote ringsmaatregelen voor de Noordzeevis serij en op de positie van de land bouw, in het bijzonder kleine zelfstan digen en het streven om ook die laatste categorie te laten meedelen in de maatregelen die gericht zijn op lastenverlichting. Verder passeerde de afschaffing van de „negatieve WIR" de revue, alsmede de maatregelen om het mestvraagstuk op te lossen, het EG-graanbeleid en de noodzaak om de sociale voorzieningen betaalbaar te houden en daardoor voor iedereen beschikbaar. Discussie De discussie werd geopend door voor zitter Bert Weijdt van de vissersvereni ging. Hij was bang voor de visserij die Spanje en Portugal in de Noordzee gaan bedrijven nu ze lid van de EG zijn geworden en sprak zijn wantrou wen uit jegens de biologische gege vens waarop de quoteringsmaatregelen zijn gebaseerd. Hoewel er de afgelopen jaren veel meer vis is-gevangen dan de quotering toeliet, zijn de „voorraden" platvis in de Noordzee momenteel enorm, getui ge de uitstekende vangsten van de laatste tijd. Weijdt brak ook een lans voor Theo Eilander die in het aan de gemeente Texel toegewezen gedeelte van het Eierlandse Gat visserij uitoe fent, maar daarin zeer wordt belem merd door Staatsbosbeheer die hem heeft verboden om nog te vissen in de „groene" gedeelten van de Wadden zee terwijl hij verder is verplicht een net met mazen van 10 centimeter voor zijn fuiken te plaatsen om te voorko men dat er zeehonden in terecht ko men. De vangsten lopen daardoor met meer dan 40% terug. Van Noord antwoordde dat de visserij van Portugal en Spanje geen bedrei ging is omdat ze niet'méér uit de Noordzee mogen halen dan ze al de den en het mag ook niet gaan ten koste van bestaande quota van de lidstaten. Spreker had ook de indruk dat de biologische gegevens op grond waarvan de quota worden vastgesteld niet kloppen. Weijdt roerde nog tal van andere visserijperikelen aan, onder andere het feit dat in Scandinavië nog op grote schaal „puf" (jonge vis) voor de vismeelindustrie wordt gevangen terwijl dat in Holland verboden is. FF De Texelse etherpiraat „Decibel" is van zaterdag 21 decem ber tot en met zondag 5 januari onafgebroken in de lucht qe- weest. Dat betekent dat het record van 235 uur dat in maart vorig jaar op naam kwam van de andere eilandelijke piraat „Midnight met 140 uur is gebroken. Voor Van Noord was dat iets nieuws en hij beloofde dat te zullen „meene men". De spreker zei het zeer kwalijk te vinden als de maatregelen die tegen visser Eilander zijn genomen zonder overleg zijn opgelegd. Volgens hem moet de gemeente inzake het beheer van de Waddenzee een stem in het kapittel hebben, zeker nu de Wadden zee gemeentelijk is ingedeeld en er een bestemmingsplan is dat de histori sche menselijke activiteit, zoals de klei ne visserij, respecteert. Alfons Boom ging met Van Noord in discussie waarbij de problematiek over de tafel kwam die bij onze lezers in middels genoegzaam bekend is. Kern vraag was: waarom wordt het aantal vergunningen in de Waddenzee terug gebracht, terwijl niets erop wijst dat daarmee enig belang is gediend? Decentralisatie Een ander onderwerp werd aangeroerd door Ate Rienstra die „Den Haag" het verwijt maakte dat in het kader van de decentralisatie de lagere overheden wel meer taken krijgen maar niet de cen ten om die taken behoorlijk uit te voe ren. Volgens spreker was dat niet hele maal waar. Voor tal van activiteiten (stads- en dorpsvernieuwing, opruimen gifbelten, etc.) wordt ook het benodig de geld gegeven. Soms ontstaat een andere indruk omdat tal van doeluitke ringen zijn opgeheven en in de alge mene uitkeringen opgenomen. Wethouder Piet Zegers pleitte voor het behoud van scholen in de kleine woonkernen, zoals De Waal en Midden-Eierland. Volgens Van Noord heeft het CDA er in de kamer blijk van gegeven dat te willen in tegenstelling tot VVD en PvdA. Gerard Schraag had kritiek op de mi lieuheffing die de boeren moeten beta len terwijl gifbelten die door grote in dustrieën zijn veroorzaakt op kosten van het rijk worden opgeruimd. De spreker zei dat het laatste alleen ge beurt als de illegale storter niet is te achterhalen. Tevreden liet Schraag zich uit over Van Noords opmerkingen over de groene structuurschema's. „U hebt ons een hart onder de riem gestoken. Als we niet willen> gebeurt er dus niets!" Naar aanleiding van vragen van de heer Reuvers uit De Cocksdorp her haalde Van Noord dat de gemeente in de discussie over de aanwijzing van re latienotagebieden het laatste woord moet hebben bij de minister en de Raad van State. Volgens hem zou de provincie er ver standig aan doen om met de gemeen te alsnog overeenstemming te krijgen. Jan Th. Boom uit Oudeschild kreeg zaterdagochtend de heer J. van Noord en zijn vrouw op de koffie. Boom had het CDA-kamer/id uitgenodigd om hem te kunnen vertellen dat de Texelse vis serij in de Waddenzee tot op de dag van vandaag wordt gediscrimineerd en dat daaraan een eind moet komen. Boom was jarenlang voorzitter van de vissersvereniging Door Eenheid tot Vooruitgang fDETV) en heeft als zoda nig strijd gevoerd. Uitvoerig vertelde hij over de pogingen om de van de Waddenzee afhankelijke vissers onder de Zuiderzeesteunwet te krijgen, het streven naar een IJsse/meervergunning zodat de palingvisserij kon worden uit geoefend ter compensatie van onder meer het verdwijnen van de wiervisse rij en de strijd om mosselpercelen. Het was meestal vergeefs. Met name de jonge vissers kregen geen mogelijkhe den. De Zeeuwen daarentegen werden met open armen in het Waddengebied ontvangen en bekleden daar een mo nopoliepositie. Vissers van Texel die zich op de mosselvisserij willen toeleg gen krijgen nul op het rekest zodat de meesten de moed intussen hebben op gegeven. Dirk S/ik is feitelijk nog de enige die momenteel vraagt om één mosselperceel en zelfs dat blijkt niet mogelijk te zijn. Boom vond dan ook dat van rijkswege een begin moet worden gemaakt met een evenwichti ger be/angenverdeling in de Wadden zee. Van Noord beloofde aandacht voor het probleem, niet door het stel len van vragen in de Kamer maar door aanvullende informatie te vergaren en dan te gaan praten met minister en staatssecretaris. Foto: Jan Boom maakt een veelbete kenend gebaar als hij een oordeel geeft over de vele beperkende bepalin gen waarmee hij en zijn collega vissers m de loop der jaren te maken hebben gekregen. Een dertigtal ondernemers uit de noordkop van het eiland besloot gisteravond de „Ondernemersvereniging De Cocks dorp en Eierland" op te richten. Deze club moet zich blijkens de inmiddels aangenomen statuten in de eerste plaats gaan richten op bevordering van het toerisme in het eigen gebied, maar ook andere belangenbehartiging is mogelijk. Boven dien wordt gedacht aan activiteiten voor de eigen bevolking, bijvoorbeeld het zoeken van paaseieren en het inhalen van Sinterklaas. 1 meubelen serviezen (óók glas en kristal) lampen kunstnijverheid ravenstraat 7, Den Burg, lefoon (02220) 3592. Het programma bestond al die tijd vrij wel uitsluitend uit plaatjes van het be kende populaire genre. De disc- jockey's losten elkaar 's nachts om de drie uur en overdag om de twee uur af. Radio Decibel is een initiatief van vier jongens, die eigenaar z-ijn van de apparatuur. Ze zijn tijdens de laatste marathonuitzending bijgestaan door een grote groep vrienden en beken den. De zender van 20 watt was deze keer opgesteld in een gehuurd gebouw in Oudeschild. De ontvangst was bijna overal op Texel vrij goed, als de luiste raars tenminste een behoorlijke anten ne op hun toestel hadden. Horizontaal gepolariseerd Het zendsignaal van Decibel is hori zontaal gepolariseerd. Dat is geen aan duiding van het politieke karakter, maar het betekent dat de uitgezonden radiogolven een zodanige richting heb ben dat ze beter met een liggende an tenne dan met een staand „sprietje" kunnen worden opgevangen. Waarmee dan verklaard is dat de Decibelplaatjes met sommige radio's goed en met an dere matig tot slecht werden ontvangen. Naarmate de uitzending vorderde gin gen steeds meer mensen luisteren. Volgens de initiatiefnemers klonk Deci- belmuziek in de meeste winkels van Den Burg en werd er zelfs in het poli tiebureau met genoegen geluisterd. Voor zover bekend hebben PTT of po litie geen enkele poging gedaan om de zender uit de lucht te halen, een mo gelijkheid waarmee wél rekening was gehouden. Om de pakkans te verklei nen wordt de apparatuur telkens op een andere plaats op Texel opgesteld. Bakkers Tijdens de nachtelijke uren van de ma rathonuitzending werd een platenpro- gramma afgewerkt dat was samen gesteld uit verzoekjes van personeel van enkele Texelse bakkerijen. Die had den tevoren een briefje gehad van De cibel met de vraag vijftig voorkeur nummers te noemen die dan speciaal ten behoeve van de werkers in deze „continuebedrijven" zouden worden gedraaid. Daar werd gebruik van ge maakt en dat het gebaar op prijs werd gesteld bleek uit de kerstkransen en oliebollen die door de bakkerijen Dros en Timmer in de studio werden be zorgd. Doorgaans is radio Decibel al leen op zaterdag- en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de lucht, met uitzondering van het afgelopen week end. „We moesten even uitblazen", al dus de jongens. Donderdag 30 januari gaat onder lei ding van Nesrin Düring uit Oosterend een cursus „werken met klei" van start. Gedurende tien wekelijkse bijeen komsten die worden gehouden in het atelier van Jan Pelgrim aan de Gast huisstraat in Den Burg wordt men ver trouwd gemaakt met het handvormen van klei, het bakken en glazuren, het- bouwen van de daarvoor benodigde houtoven en het stoken met afvalhout. De kosten per deelnemer zijn 7100,— inclusief materiaalkosten. Voor nadere informatie en opgave: telefoon 02223-879. MAPTIN TROMP JUWBJER Zie etalage naast de deur. De vereniging is dan ook vergelijkbaar met bijvoorbeeld De Koog Promotion. Van deze stichting werden de statuten met de nodige wijzigingen overgeno men. Een groot verschil is natuurlijk dat de club uit het noorden voor de verenigingsvorm en niet voor een stichting heeft gekozen. In een stich ting is naar de mening van de oprich ters te veel beslissingsbevoegdheid op één plaats geconcentreerd. Het bestuur had een vijftigtal uitnodi gingen de deur uitgedaan. Ongeveer de helft van de genodigden kwam op dagen in het vliegveldrestaurant, waar de oprichting zonder officiële plichtple gingen een feit werd. Alle aanwezigen gaven zich direct op als lid. Het bestuur bestaat uit voorzitter Kleis Hooyschuur, secretaris Cees Swarthof, vice-secretarrs Mabel Zuidema-Mantje en de leden Cees Dros en Arie Lange- veld. Daarmee zijn de logiesverstrek- kende bedrijven, restaurants, strandex- ploitanten, detailhandel en midden- en kleinbedrijf in het bestuur vertegen woordigd. ledereen die een bedrijf uit oefent of die logies verstrekt, ook al beperkt zich dat tot één bed, kan lid worden. Contributie De basiscontributie bedraagt 740,— per jaar. In 1986 zit daar echter een opslag van 715,— op om de aanloopkosten te bestrijden. Per activiteit zal aan de le den een bijdrage worden gevraagd om de begroting te laten sluiten. Daarvoor wordt dan een verdeelsleutel gehan teerd zoals ook bij de VVV gebruikelijk is. De verwachting is dat de leden per jaar tussen de twee- en zeshonderd gulden kwijt zijn. Er zijn al diverse ideeën om gezamen lijk naar buiten te treden. Het meest uitgewerkt lijkt het plan om een boekje te laten drukken waarin de plaatselijke bedrijven zich kunnen presenteren. Dat drukwerkje zou dan gratis aan de gasten moeten worden verstrekt. Ook werd gesproken over het plaatsen van borden met plattegronden van het dorp en de polder, maar dat idee is nog niet aangenomen. Vanuit de zaal werden opmerkingen gemaakt dat het wellicht verstandiger zou zijn om de gasten van gedrukte plattegronden te voorzien, eventueel in het boekje. Ooit werden door de kerk dia-avonden voor toeristen georganiseerd die altijd veel publiek trokken. Getracht zal wor den die activiteit weer van de grond te krijgen. De vergadering besloot de ko mende pasen al eierenzoeken te orga niseren in de Eierlandse duinen. Een ander voorstel dat goed viel was het gezamenlijk adverteren in krant en Texeltoerist. Het zelf naar buiten treden was vol gens sommige aanwezigen een bittere noodzaak. De heer H.P. Hooyschuur Jas onder algemene bijval de inderdaad nogal magere karakterisering van De Cocksdorp uit de nieuwe VVV—gids „Waddeneiland Texel" voor, als voor beeld van de geringe belangstelling die er bij Texelse instellingen voor het noorden van het eiland zou bestaan. Nico de Graaf nodigde het nieuwbak ken bestuur uit snel om tafel te gaan zitten met het actiecomité Eierland. Dat werd toegezegd. De avond werd besloten door de TVO- bestuursleden Hans de Leeuw en Jaap Drijver, die met de aanwezigen over Texel-Promotie praatten. Fridt Blanken zal woensdag 22 januari voor kinderen tot ongeveer tien jaar verhalen voorlezen. Plaats van hande ling: de openbare bibliotheek aan de Drijverstraat in Den Burq. Aanvanq 16.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 5