Cjrocn 2 TwartsJ~exelshet harL, Jeugdherberg Panorama i/erzet de bakens Omroep wil op kabel Zij die gaan klunen.... Streven: meer dan 20.000 overnachtingen D-vrouwen houden litiek forum d© e-e Winkeliersvereniging: „Hele centrum in één keer herinrichten" Hopman, I Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Niek van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393 en Frans Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220) 5472. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 718,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. „Wij verwachten dat er met de'wet houder goed te praten zal zijn op grond van redelijke argumenten", aldus één der bestuursleden tijdens de gisteravond gehouden jaarvergadering van de SLOT. Een belangrijke overwe ging voor het nemen van deze beslis sing is de verwachting dat het nog minstens tot 1988 zal duren voor er een ethermachtiging, een vergunning om 'via de lucht' uit te zenden, los komt. Daar zal dan in Den Haag geen politieke afweging meer aan vooraf gaan, de SLOT zal zo'n vergunning krijgen als de omroep aan de wettelijke regels voldoet. De mogelijkheid om eerder een proefzendmachtiging te krij gen lijkt niet meer aanwezig te zijn omdat die machtigingen al zijn uitge geven en Texel zat niet bij de gelukki gen. De vrijwillige medewerkers van de om roep zijn inmiddels al een paar jaar aan het 'droogzwemmen' en dat be gint zo langzamerhand tot enige leeg loop te leiden. Donateurs Daar komt bij dat de SLOT fondsen moet gaan verwerven. „De tweede ka merfractie van de PvdA is teruggeko men op het standpunt dat lokale om roep commercieel zou mogen worden opgezet. Aan de andere kant moet de omroep haar onafhankelijkheid bewa ren en daardoor kan er niet te veel met gemeentelijke subsidies worden gewerkt. De enige overblijvende moge lijkheid is geld van de Texelaars zien te krijgen, bijvoorbeeld door donateurs te gaan winnen", aldus algemeen bestuurslid Niek van der Heijden. Aat van Heerwaarden zag die mogelijkheid somber in: „Je kan pas donateurs winnen als je de mensen iets te bieden hebt. Zolang wij niet echt uitzenden zal je er weinig vinden". Dat nuchtere geluid was voor het bestuur reden voor het streven naar een kabelmachti ging omdat dan in ieder geval onge veer de helft van de bevolking 'be diend' kan worden. Wellicht wordt met de werving al begonnen tijdens de ver kiezingsavond van 19 maart. OPGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.059 DINSDAG 25 FEBRUARI 1986 totaal andere aanpak moet een eder publiek naar de jeugdherberg bkken en gedurende een langere l|jd van het jaar. Zodat bij een ge- 'kblijvende beddencapaciteit (150) aantal overnachtingen per sei nen (thans 15.000) stijgt tot 20 |.000. verbouwing wordt in twee fasen uit- voerd. De aan de gang zijnde fase brdt 1 mei afgerond en in de volgende inter wordt de rest van de verbouwing jngepakt. Het werk gebeurt door de iese aannemer Vrizo (een vaste relatie de NJHC) die het project uitvoert |het kader van „Jongeren bouwen or jongeren" wat betekent dat hij or dit werk een aantal werkloze jonge luwvakkers in dienst heeft genomen. Slaapkamers voor jeugdherbergen zo kenmerken- slaapzalen zullen straks tot het verle- behoren. Er komen uitsluitend ka- irs, de grootste met een capaciteit niet meer dan acht personen. Ook éne grote dagverblijf verdwijnt en lakt plaats voor vijf gescheiden dag- blijven. En omdat alle kamers worden Bprzien van douche en to'ilet verdwij- n ook de centrale sanitaire voorzienin- zoals het waslokaal. Daardoor rdt het mogelijk dat meerdere kleine roepen tegelijk in Panorama kunnen lijven zonder iets van elkaar te mer- i, maar het ontvangen van grote epen wordt daarmee niet onmogelijk int kleinere vertrekken kunnen ook 11 er worden samengevoegd. (ij bieden bijvoorbeeld straks uitge- ide mogelijkheden voor zelfverzorgen- V groepen. Dat zijn schoolklassen, fa lies, clubs of andere groepen van nsen die voor schoolreisje, werk- Isk, familiereünie, excursie of ander ïl gezamenlijk maar in besloten ver- id verblijf willen houden. Daar is 3ds meer vraag naar en op die vraag iben we willen spelen", aldus Van develd. „Naar zulke groepen heb ik n omkijken. Ze betalen een borg- krijgen de sleutel en maken ge- ik van ons materiaal." Arrangementen nemen geen afwachtende houding maar gaan actief de markt op om ijzen op deze mogelijkheden, waar- tijen profijtelijk kunnen zijn. Eten De ruimere mogelijkheden die Panorama straks biedt hebben ook betrekking op de maaltijden. Was er vroeger één stan daardmenu, straks is er keus uit drie: van eenvoudig tot „extra". Dat eten kan dus in aparte eetzalen, dus met eigen mensen onder elkaar, worden genuttigd. Ook zijn er straks kleine etenswaren ver krijgbaar en de nu nog bescheiden bar zal straks aanmerkelijk meer zitplaatsen tellen. Daarvoor is meer ruimte nodig. Daarin wordt voorzien door de binnen plaats van de in de zestiger jaren als Limburgse boerderij ontworpen jeugd herberg gedeeltelijk vol te bouwen. Hier komt in de eerste bouwfase een dagver blijf en ontmoetingsruimte met bar, re ceptie, kantoor en toiletten voor alge meen gebruik. Door het koppelen van ontmoetingsruimten kan een zaal wor- Lees verder pagina 5 „Zij die gaan klunen groeten u" zou de verklarende tekst bij deze foto kunnen luiden. Wij slaagden erin alle (vermoedelijke) deelnemers aan de morgen te hou den elfstedentocht (met meer k/uunstukken dan voorheengisteravond bij elkaar te krijgen. Het gezelschap bestaat dit jaar uitsluitend uit heren. Nel Bruining slaagde er niet in een dee/nemersbewijs te bemachtigen en dat geldt ook voor Texe/s schaatskampioen Kees Kikkert. Mogelijk kan die toch meedoen op de kaart van Martin Visser, a/s die tenminste zijn vakantie in Oostenrijk niet onder breekt. Datzelfde geldt ook voor Hans Koorn, die meedoet voor Douwe Dros. Nel Bruining probeert overigens nog wel een kaart in Friesland te bemachtigen, evenals veteraan Han Bakker (de luitenant) en Michiel Lok. Nieuw dit jaar is dat directeur Bob Rienks van Tessel Air van plan is met een of meer vliegtuigen tij dens de tocht boven het parcours te gaan vliegen met passagiers. Wie mee wit kan zich bij hem aanmelden. De vlucht duurt één tot anderhalf uur. Op de foto de gelukkigen die zich gisteren al min of meer van een startplaats verzekerd wisten, v/nr Kees Kikkert, Tom Domhof, Hans Koorn, Dick Drijver jr. Rico Meertens, Anton Noppert, Popke van Bruggen, Theo Takes, Dick Drijver sr. Loek van Vliet, Dirk Bousma, Dirk Bakker, Barend Bakker, Alfred Bakker, Dirk Eelman (slecht gemutst....) en tenslotte Sjors Jimmink, die al zo lang lid is dat hij in de eerste groep kan starten. Volgens Eel man is hij nog zo snel dat hij de aankomst van de wedstrijdschaatsers op de televisie kan volgen, maar volgens ons moet hij daarvoor uitvallenVeel succes en weinig scheve schaatsen toegewenst. dingen het jeugdherbergseizoen van vier maanden naar acht maanden kon wor den verlengd. De nieuwe activiteiten en mogelijkheden moeten ook compensatie bieden voor het feit dat de schoolreisjes uit de gratie raken. Steeds meer scholen vinden het reisje of de werkweek niet meer zo no dig en organiseren inplaats daarvan iets in de eigen omgeving dat veel goedko per is. De teruggelopen economie waar door veel ouders de kosten bezwaarlijk vinden, speelt daarbij een rol. Groei Dit verschijnsel heeft in jeugdherberg Panorama overigens nog niet tot terug loop van het aantal overnachtingen ge leid. In tegen stelling tot de meeste an dere jeugdherbergen in het land is het aantal overnachtingen hier nog steeds stijgende. Opvallend is dat bij de andere Texelse NJHC-jeugdherberg De Eyer- coogh sprake was van daling, net als op de grootste campings van Texel, die van de Recreatiestichting. Bij de NJHC heeft men de conclusie getrokken dat Panorama blijkbaar aantrekkelijk is, waardoor er goede kans is dat het in het gebouw zal lukken om (bij gewijzig de aanpak en exploitatie) een forse sei zoenspreiding te bewerkstelligen. Pano rama hoorde daarom tot het kleine aan tal Nederlandse jeugdherbergen waar mee de nieuwe weg wordt ingeslagen. Als het niet lukt zal dat in ieder geval niet te wijten zijn aan de promotiemo gelijkheden die de NJHC ten dienste staan. De organisatie steekt maar liefst f\ per overnachting in promotie. Naast het eigen apparaat wil Panorama ook ge bruik maken van de diensten van de Texelse VW stichting. Panorama wil TVL-lid worden en is met de VW- directie in gesprek over samenwer kingsmogelijkheden, die voor beide par- vrouwen in de VVD houden don- lag 27 februari in hotel Rebecca te Waal om 20.00 uur een forum iraan vrouwen deelnemen die op <andidatenlijsten staan voor de staande raadsverkiezingen op 19 irt. De volgende dames zullen in forum plaatsnemen: Nel Eelman iet Huitema (CDA), Tine Krijnen oelie Bakker (Texels Belang), An- ogger en Liesbeth de Weyer A), Erna Eelman (VVD), March en en Pieternel Geurtz (PSP) en v.d. Knaap (D'66). leder die geïn- eerd is mag deze avond bijwo- De discussieleider is Ron Amesz. Tekening in vogelvlucht ven de toekomstige jeugdherberg Penoreme met de gedeeltelijk volgebouwde binnenpleets. De u it stulp in q een de voorgevel is het tochtportaei ven de nieuwe ingang. Daarnaast de dichtgemaakte voormalige poort. voor '86 en '87 tijdig de deur uit kan doen in verband met eventuele subsidieaanvragen. Dick Oudendag vertelde in de rond vraag dat hij de eerste donateur heeft kunnen boeken. De zaalvoetbalvereni ging Gamma was zo enthousiast over de opname van de live-aflevering die Sport Lokaal maakte tijdens het kerst toernooi dat niet alleen het bandje werd betaald. Het extra bedrag is bui ten de gemeentelijke subsidie en de goede gaven van de Lichtboei om de eerste ondersteuning de SLOT mocht ontvangen. De winkeliersvereniging Den Burg pleit in een brief aan het college voor het herinrichten van het totale dorpscentrum in één keer. Daar mee wordt aansluiting gezocht bij de winkeliers uit Gravenstraat en Warmoesstraat, die het college al eens verzochten niet „overgesla gen" te worden. In de brief staat dat winkelvorming voor het gemeentehuis en opvulling van het gat aan de Zwaanstraat wen selijk is en in de winkelruimte die daar ontstaat zouden dan winkeliers uit die achterafstraten zich kunnen vestigen. Kan dat niet, dan lijkt die winkelvor ming voor het raadhuis ook een slecht idee. Het terrein aan de Zwaanstraat zou kunnen dienen voor vestiging van een fietsenstalling en uitbreiding van een terras, aldus de briefschrijvers in een comTnentaar op hun initiatief. Als beste werkwijze voor de gemeente be velen de winkeliers het inventariseren van de wensen per straat aan, waarna die wensen op een rij worden gezet in een voor het hele centrum geldend eenduidig herinrichtingsplan. War moesstraat, Gravenstraat, Kogerstraat, Waalderstraat en Elemert horen er bij, aldus de brief. Verder wordt gepleit voor tweerich tingsverkeer in de Parkstraat, voor par keren in het park, maar daarvoor mo gen geen bomen gekapt worden. „Niet alleen de winkeliers van Parkstraat, Weverstraat en Groene- plaats moeten gehoord worden, tot nog toe waren de uitnodigingen voor inspraak alleen aan die groep gericht. Wij vinden dat alle betrokkenen moe ten meepraten en dat het hele cen trum moet worden aangepakt." Aldus een woordvoerder van de winkeliersvereniging. léér privacy, meer mogelijkheden en meer service. Dat is het reven van jeugdherberg Panorama, die momenteel een ingrij- ende verbouwing ondergaat. De jeugdherberg zal daarbij veel in zijn typische kenmerken verliezen en gaan lijken op een sort hotel waar niet alleen jeugd, maar ook groepen in bij- lorbeeld gezinsverband welkom zijn. De naam „jeugdher- srg" wordt op uitdrukkelijke wens van het NJHC-bestuur ge- andhaafd maar beheerder Ari van Hardeveld vindt „hostel" m betere aanduiding. Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Texel SLOT wil in ieder geval tot er een erherzendmachtiging loskomt op de kabel gaan uitzenden en wellicht ook daarna, mits een ka belvergunning het verkrijgen van een ethervergunning niet bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Over deze beslissing zal het bestuur in overleg treden met welzijnswethouder Piet Ze- gers, die zich onlangs negatief uitliet over de aanvraag van een kabelvergunning. Nieuwsbrief De vergadering besloot een nieuws brief in te stellen. Margreet Berndsen stelde zich beschikbaar voor de redac tie, mits zij dat niet alleen zou hoeven doen. Cor van Poelje vertelde dat het dage lijks bestuur de wethouder een brief heeft gestuurd met het verzoek of de gemeente mee wil werken aan een ei gen ruimte voor SLOT en Lichtboei. Bovendien vertelde hij dat het gesprek over de toekomstige samenwerking met het Lichtboeibestuur is geopend. De vergadering had weinig moeite met de jaarverslagen van penningmeester en secretaris. Die werden onder dank zegging goedgekeurd. Schatkistbe waarder Rob Haak drong er op aan dat de medewerkers met een wensen lijst komen zodat hij de begrotingen bij we tevens allerlei arrangementen gaan aanbieden. Zo kan het verblijf van een groep worden gecombineerd met een educatief programma, bijvoorbeeld gericht op Havo- en Mavoscholieren die kennis van het Waddengebied willen opdoen omdat dat tegenwoordig in hun examenprogramma zit. Dat programma moeten wij dan verzorgen, natuurlijk in samenwerking met de instanties die zich al met dergelijke dingen bezig houden, zoals het Natuurrecreatiecentrum." Het veelzijdige Texel biedt de meest uit eenlopende educatiemogelijkheden, maar ook sportieve vakanties kunnen bij de nieuwe inrichting van de jeugdher berg beter uit de verf komen. Allerlei ideeën moeten nog worden uitgewerkt. Eén van de nieuwe mogelijkheden is een „overlevingsweek" of „overlevings- dag" op Texel, te beschouwen als een soort Warhpex waarbij de deelnemers worden uitgedaagd een lichamelijke en tevens geestelijke prestatie te leveren. Ook arrangementen op half pension basis (waarbij allerlei dingen zijn inbe grepen, zoals het bootkaartje, toegang NRC, toegang zwembad, een vaar- en vistocht e.d. zullen tot de mogelijkheden horen. Voor beheerder Ari Hardeveld is er veel voorbereidend en uitvoerend werk aan verbonden. Hij heeft al eens eerder met dit bijltje gehakt: in zijn vori ge jeugdherberg Ameland, waar mede als gevolg van de arrangementenaanbie-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1