Cjrocn 27wartsjexels in het harL, Terpstra verzint smoesjes m tegen te kunnen stemmen FESO steekt vier on in campagne ERUIHWATNU? tffP M Hr DOENIKS. 06-0222322 Groen~Zw BEL DAN: }olitiek café over zwemparadijs Geen wachttijden meer voor Texel" mm Lepelaars gearriveerd Zwaar stierkalf via keizersnee ter wereld Het is zover! HORECA VLEES TEXEL Mat je ver haalt lekker......" Molensteen Nr. 10.062 VRIJDAG 7 MAART 1986 ledactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. luiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, liek van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393 en Frans lopman, Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220) 5472. foor advertenties, abonnementen, etc.: angeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ilefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 718,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. - Wethouder Daan Schilling is slecht te spreken over gemeen- eraadsleden die meer gegevens en zekerheden willen heb ben en anders niet akkoord gaan met het verstrekken van Iter? lening van twee miljoen voor het zwemparadijs van Jel- hma. Hij noemde de bezwaren „geleuter" en beschuldigde \irk Terpstra ervan telkens „smoesjes" te bedenken om te- \en te kunnen stemmenwat volgens hem ook gebeurd was )ij de beslissing over de gemeentelijke bijdrage voor 'exe/promotie. ge discussieonderwerp was daar het zwemparadijs aan de orde. De belangstelling was behoorlijk en het publiek kreeg volop gelegen heid om zijn steentje aan de debat- chilling en Terpstra zaten elkaar de haren tijdens het politiek ca- dat op initiatief van Texels Be ing dinsdagavond werd gehouden „De Kuip" in De Koog. Als eni- iso begint binnenkort met een omvangrijke promotiecam- Bgne om een eind te maken aan de wijdverbreide mening Bt je bij een vakantiereis naar Texel altijd langdurig moet achten voor de boot. Ongeveer ƒ400.000,- zal zijn gemoeid et het maken van een Ster-spot voor radio en televisie, een oscoopfilmpje en een informatiefolder. Het Bureau Inter- ew zal vóór en na de campagne een enquete houden onder |Bt Nederlandse publiek om het effect van de actie te kun- Bn vaststellen. so heeft de campagne opgezet samenwerking met het Bureau Jilusche, Brand en partners uit Amsterdam. Met de voorbereidin- in voor het televisiespotje is in- iddels begonnen. Maandag zijn n de dubbeldekker Molengat htopnamen gemaakt terwijl het hip op de ijsvrije Noordzee voer. kwam gunstig uit want het schip lest toch via IJmuiden naar Amster- m voor een dokbeurt. Het spotje zal april, mei en juni worden uitgezon- en vervolgens in augustus en itember. In juli wordt gerekend op tis publiciteit in verband met de in- iruikneming van de dubbeldeks aan- inrichtingen. Volgens hetzelfde lema zullen ook radiospotjes wor- uitgezonden. Hierin zal de draak rden gestoken met de verkeersme- delingen van de afgelopen jaren waarin telkens voor de wchttijden werd gewaarschuwd. Folder Ook aan de informatiefolder wordt ge werkt. Die gaat niet alleen over het niet meer hoeven wachten maar ook over de vakantiemogelijkheden van Texel in het algemeen. De folder wordt ingaand de Paasvakantie uitgereikt bij het loket in Den Helder, door de WV gestuurd aan mensen die interesse hebben getoond voor Texel, verspreid tijdens de vakantiebeurs in Düsseldorf en bovendien op Texel zelf huis aan huis bezorgd. Verder zal in alle Nederlandse biosco pen in het voorprogramma een door Polygoon te maken reclamefilmpje worden vertoond met dezelfde boodschap. ten bij te dragen, waardoor het een tamelijke levendige vertoning werd. Er was vrij veel kritiek te vernemen; het werd althans duide lijk dat nog niet iedereen gelooft in het zwemparadijs als redding van het toerisme op Texel. Wethouder Klaas Barendregt veroor deelde dat als „doemdenken" en vond het hoog tijd dat de mensen zich wat positiever opstellen. „Zowel de nieuwe aanpak van de promotie als het zwem paradijs behoren verwelkomd te wor den als impulsen die een tijdperk inlui den van nieuw élan. Er zal een eind moeten komen aan de periode van toeristisch verval en als iedereen daar in gelooft en ernaar handelt, zal dat lukken óók!" Van dat nieuwe élan was tijdens het politiek café in het dorp van meest di rect belanghebbenden weinig te mer ken. De aandeelhouders stonden niet te dringen en de teneur van de opmer kingen was dat ze het allemaal eerst nog moesten zien. Gelukkige combinatie Wethouder Piet Zegers legde uit dat het Jellema-plan een gelukkige combi natie is van particulier initiatief en overheidssteun. De overheid alleen of de particulier alleen zou dit niet tot stand kunnen brengen. De gemeente wil financieel meewerken, maar onder „strenge" voorwaarden. Het geld mag niet in het water worden gegooid. Wethouder Schilling noemde het zwemparadijs „één van de middelen om iets aan seizoenverbreding te doen". En Barendregt wees erop dat de aanwezigheid van zo'n luxe zwem- voorziening voor veel mensen aanlei ding zal zijn om de vakantie op Texel door te brengen en niet ergens anders. Want bij hun keus laten de mensen zich leiden door het voorzieningenni- Laatste keer Een dergelijke reclame-actie hoort ei genlijk tot de taken van de nieuwe stichting VVV Texelpromotie, maar vol gens directeur Theo Hoogerheide is de nieuwe stichting zo traag van de grond gekomen dar hij daarop niet heeft kun nen wachten. Het is wel de allerlaatste keer dat Teso geld uittrekt voor een ei gen reclame-actie. De eerste lepelaars zijn uit hun Afrikaanse overwinteringsgebied op Texel teruggekeerd. Maandag werden zes exemplaren gezien in De Westen, vliegend richting De Geul. Ook van andere plaatsen van Texel kregen we meldingen. De komst van de eerste lepelaars is niet bijzonder vroeg of laat; de vogels komen altijd rond 1 maart, hoewel de datum door een lang durige winter wat verschoven kan worden. De bekende „groene" wandelrou tes in natuurterreinen die alleen 's winters toegankelijk zijn, worden nu gesloten. Zodra de grond ont dooid is zullen ook de verbods-, bordjes weer worden geplaatst om het noordelijke gedeelte van de Slufter af te sluiten. veau, ook al zouden ze van die voor zieningen zelf geen gebruik maken. Met het beschikbaar stellen van twee miljoen onder voorwaarde dat het be drijfsleven dat ook doet, wil de ge meente de thans heersende impasse doorbreken. Sociaal zwemmen Dirk Terpstra was niet gelukkig met 't Kerckeland als plaats van het bad. Ook als straks het grootste deel van de grond in het artikel 11-gebied aan Jari- no is verkocht; blijft daar nog een stuk liggen dat oorspronkelijk voor het zwembad was bestemd, renteloos. Kwalijk vond Terpstra het dat B en W tot dusver alleen de toeristische belan gen van het zwemparadijs naar voren hebben gebracht en op geen enkele wijze aandacht hebben besteed aan de gevolgen van het mogelijk verdwijnen van het bad Molenkoog. „Wij zien heus wel het belang van dat zwempa radijs. Maar ik wil weten hoe de belan gen van de Texelse zwemmers straks worden behartigd en hoe ver we gaan bij het verlenen van steun. Er is veel te weinig onderzoek gedaan, zodat we niet weten waarmee we bezig zijn. Straks blijkt misschien dat we ons geld beter in wat anders hadden kunnen steken". Geen beleid? Enigszins verrassend was de kritiek die VVD-kandidaat en oud-wethouder Jan Zuidewind liet horen. Hij steunde Terpstra, merkte op dat er geen echte beleidslijn is voor de recreatie op Texel en noemde het zwemparadijs een heil loze zaak, die wegens gebrek aan klanten niet sluitend zou zijn te krij gen. Kans van slagen achtte hij alleen aanwezig als de totale kosten van de Texelvakantie omlaag worden ge bracht, bijvoorbeeld in de vorm van ar rangementen waarbij een (geredu ceerd) Teso-tarief is inbegrepen. In de zomer komen verreweg de meeste Lees verder pagina 5 Op het bedrijf van Sjors Jimmink in Bargen werd maandag een uit zonderlijk zwaar stierkalf geboren. Het dier woog 68 kilogram, terwijl een geboortegewicht van ongeveer 45 kg normaal is. Het 8-jarige moederdier, Johannna 1978, slaagde er niet in het kalf op de normale wijze ter wereld te brengen, wat spoedig bleek nadat om elf uur 's morgens de vruchtwatervliezen waren gebroken. De weeën bleven uit. Tegen half vijf werd dierenarts J. Beekman erbij gehaald en werd gepoogd het kalf met een touw om poten en kop naar buiten te trekken. Het omvangrij ke dier kon het bekken echter niet passeren, zodat Beekman besloot een keizersnee aan te brengen. Die opera tie verliep voorspoedig. Het kalf was direct springlevend en ook het moe derdier maakt het thans goed, na aan vankelijk wat koorts te hebben gehad. Op de foto Sjors Jimmink met Johan na en het stierkalf. Op de flank van het moederdier is het weggeschoren gedeelte te zien met de dichtgenaaide keizersnee. Vrijdag 7 maart opening om 13.30 uur n.m. Warmoesstraat 15, Den Burg, Texel, telefoon (02220) 2083. Op deze dag kunt U vanaf 13.30 tot 's avonds 10 uur kennismaken met ons kwaliteit vers vlees en vleeswaren. Tevens kunt U kennismaken met de Horeca groenten - fruit specialist Sutherland, die op dit gebied niet te evenaren is in prijs en kwaliteit! Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, kom toch even langs om u te laten informeren over onze mogelijkheden. een goed stukje vlees hoeft u ech- niet zo ver. Goënga's specialiteitenslagerij, t u van eigen slacht een keur aan 'lijkheden, waaronder de tot in alle <en van ons land beroemde ivleesgerechten. g riblappen ƒ14,98 g karbonaden f 8,98 gram bieflappen f 9,98 :e winkel in Den Hoorn is dins- 11 en woensdag 12 maart a.s. gens verbouwing gesloten. iderdag 13 maart een feestelijke >ning. beer het eens. Den Hoorn is dich- bij dan u denkt. (02226) 252. Het gemeentebestuur heeft gezegd dat het nog allerminst vast staat dat het openluchtzwembad Molenkoog moet sluiten, als het zwemparadijs in De Koog tot stand wordt gebracht. Zo'n uitlating geeft voedsel aan de illusie dat het verantwoord is zo'n eenvoudig openluchtbad te blijven exploiteren in concurrentie met het luxueuze Kerckeland-bad en dat is te betreuren. Het gemeentebestuur moet dat niet eens willen. Nu al moet op de exploi tatie van Molenkoog per jaar meer dan f160.000worden toegelegd. Als het Kerckeland-bad er komt, wordt dat te kort nog veel groter. Dat staat ook zonder nader onderzoek bij voorbaat vast en het getuigt van realiteitszin om daar vanuit te gaan. Dat hebben de huidige gebruikers van het Molenkoog- bad natuurlijk al lang gevoeld en zij maken zich terecht bezorgd. Die zorg is verwoord door enkele gemeente raadsleden; zij willen alvorens akkoord te gaan met de financiële steun voor Je/lema zeker weten dat hetsociaal zwemmen" op een of andere manier kan doorgaan onder acceptabele con dities. Ze beseffen dat ze nu een troef in handen hebben en willen die uitspe len om er voor de eigen" zwemmers uit te slepen wat er in zit. Het is waar dat dit belang niet opweegt tegen het grote toeristische belang met zijn ver moedelijke effecten voor de plaatselijke economie, maar het getuigt van weinig tact om de mensen die zekerheid eisen alvorens te willen instemmen als leu teraarste betitelen. Wethouder Schil ling heeft daarmee zijn reputatie als wijze, nuchtere bestuurder die hij in het afgelopen half jaar heeft opge bouwd geschaad. Het was bovendien onnodig om zo demagogisch tekeer te gaan tegen de oppositie, want de vooruitzichten voor de Texelse zwem mers zijn helemaal niet slecht. Het grote buitenbad dat in het gewijzigde plan voor het Kerckeland is opgeno men is namelijk onder andere voor de ze categorie gebruikers bestemd. Jelle- ma is bereid bij het ontwerpen van dit bad zeer ver tegemoet te komen aan de wensen van de huidige gebruikers van Molenkoog, zoals de zwemc/ub en de duikclub. Wie alleen van dit buiten bad gebruik maakt zal een veel lager tarief betalen dan voor het overdekte zwemparadijs zal gelden. Volgens Jel- lema zal aai ÏSëdrag niet of weinig ho ger hoeven zijn dan nu voor Molen koog wordt neergeteld, al zal daar van gemeentewege wel wat tegenover gesteld moeten worden. Voor dat laatste is financiële ruimte want opheffing van Molenkoog bete kent uitsparing van een jaarlijkse uitga ve van f160.000— en het uit de weg gaan van een toekomstige, veel hoge re uitgave. Daar staat tegenover dat het ontmantelen van het Molenkoog- bad ook uitgaven met zich meebrengt maar op langere termijn gezien is het beter om te kiezen voor één zwem badcomplex van topkwaliteit. Ook de Texelse zwemmers zullen daar aan hun trekken kunnen komen, als de onder handelingen tenminste met wijsheid en visie worden gevoerd. Slechts aan één bezwaar is niet tegemoet te komen: de zwemmers uit Den Burg zullen naar De Koog moeten. Maar het zou te gek zijn dat Texel alleen om die reden met de molensteen Molenkoog om zijn nek blijft zitten. Met ingang van 1 april 1986 wordt de bejaardenverzekering en de vrijwillige verzekering van h'et ziekenfonds opgeheven. Neem geen overhaaste beslissingen. Vast staat dat wij er voor garant staan dat u goed onder dak blijft. Ook als u zich particulier moet gaan verzekeren. U krijgt van ons ruim op tijd een passend advies, dat geheel aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden. Toch nog ongerust? Bel dan onze gratis informatielijn: 06-0222322. Op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur. HEEFT U NOG VRAGEN? Dit is een publicatie van de samenwerkende ziekenfondsen .Alkmaar - Den Helder en Omstreken. West-Friesland, Texel en Noord-Holland-Noord Ziektekostenverzekering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1