Scheepvaartvereniging protesteert tegen verbod parkeren booreilanden Geen politiek vuurwerk kandidates gemeenteraad DeWD komt maandag naar u toe Vrouwenforums VVD en FNV Grondruil voor parkeerterrein aan Botterstraat p JÉÈÈ Vreemd geld Zon, maan en hoog water Geen uitbreiding winkelopening in De Koog Burgerlijke stand Krediet nodig voor aanleg van tweede zeewaterleiding NRC Brandstichting Sportshop Texel twee keer zo groo Lijst 1 voor iedereei TEXELS BELMSG. Winkeldiefstal FNV helpt bij invullen belastingaangifte Stem lijst 4 PAGINA 2 TEXELSE COURANT VRIJDAG 7 MAART 19 Met het oog op de aanleg van een parkeerterrein aan de Botterstraat te Oosterend heeft de gemeente grond geruild met de betreffende eigenaren S. Keijzer en mevrouw A. Keijzer-Kikkert. De gemeente krijgt nu een stuk grond van 830m2 ter beschikking in ruil voor een perceel van gelijke oppervlakte aan de Bijenkorfweg, achter woningen aan de Peperstraat. De ruil vindt plaats met gesloten beurzen. Zowel het terrein aan de Botterstraat als het stuk grond aan de Bijenkorf- weg is in gebruik als volkstuin. De fa milie Keijzer had ook een geldelijke vergoeding kunnen ontvangen voor de afgestane grond, maar wilde er liever tuingrond voor in de plaats. Bij de transactie is bepaald dat de gemeente recht van wederaankoop heeft gedu rende een periode van vijf jaar (wette lijk bepaald) en na die periode eerste recht van koop heeft. Als Keijzer de grond dus na die tijd zou willen verko pen moet hij deze eerst aan de ge meente aanbieden. Voorts is overeen gekomen dat de gemeente de kosten van de ruil voor rekening neemt en te vens een ursusgaasheining plaatst rond de tuin aan de Bijenkorfweg. De ze kosten kunnen worden gedekt uit het reeds goedgekeurde krediet voor het parkeerterrein. m <ms Eén of meerdere booreilanden die voor reparatie of onderhoud in het water van de Texelstroom worden neergezet, zijn een min of meer vertrouwde verschijning geworden, hoewel deze vorm van horizonvervuiling" door velen wordt betreurd. De Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder vindt het onaanvaardbaar dat boorplatforms, kraan- en offshoresche pen niet langer dan 48 uur mogen liggen in het gedeelte van de Waddenzee dat sinds 1 januari bij Texel hoort. De vereni ging heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen het bestem mingsplan voor de Waddenzee, waarin dit „parkeerverbod" is opgenomen. Amerikaanse dollar Engelse pond Westduitse mark Franse frank Belgische frank Zwitserse frank Italiaanse lire Zweedse kroon Deense kroon Noorse kroon Canadese dollar Oostenrijkse schilling Portugese escudo Spaanse peseta Finse mark Joegoslavische dinar Griekse drachme Ierse pond Australische dollar I II 100 100 100 100 10.000 100 100 100 1 100 100 100 100 100 100 1 1 7 2,44 7 3,45 71 11,- 7 35,25 7 5,33 f131,25 7 15,70 7 33,25 7 28,75 7 34,- 7 1,68 7 15,90 7 1,50 7 1,70 7 47,50 7 0,40 7 1,35 7 3,25 7 1,69 De zon komt 11 maart op om 7.04 uur en gaat onder om 18.36 uur. 10 maart N.M.; 18 maart E.K. Springtij: 11 maart; doodtij: 21 maart. Floog water ter rede van Oudeèchild: Vrijdag 7 maart 5.37 en 17.54 Zaterdag 8 maart 7.05 en 19.08 Zondag 9 maart 8.16 en 20.13 Maandag 10 maart 9.08 en 21.06 Dinsdag 11 maart 9.48 en 21.48 Woensdag 12 maart 10.17 en 22.21 Donderdag 13 maart 10.31 en 22.47 Vrijdag 14 maart 10.42 en 23.08 Zaterdag 15 maart 11.02 en 23.26 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Laagwater valt gemiddeld 6.15 ur na hoogwater. Het zeegedeelte waar het om gaat is de Texelstroom ter hoogte van Oude- schild en de Prins Hendrikpolder waar herhaaldelijk één of meer booreilan den, kraanschepen e.d. liggen voor re paratie en onderhoud. Deze obstakels liggen op geruime afstand van de kust, maar zijn zo hoog dat ze vanaf heel Texel zijn te zien. In de gemeen teraad is wel eens de vrees uitgespro ken dat steeds meer booreilanden hier worden geparkeerd. Recentelijk is zelfs verondersteld dat als gevolg van de prijsontwikkeling op de olïemarkt de exploratieactiviteit op de Noordzee wordt verminderd of stilgelegd zodat tientallen booreilanden overbodig wor den en voor jaren bij Texel worden neergelegd. Te kort Het bestemmingsplan wil dat in ieder geval voorkomen door het opnemen van een verbod om langer dan 4& uur te ankeren. De haven- en scheepvaart- vereniging Den Helder neemt daarmee geen genoegen want 48 uur is veel te kort. De vereniging (vorig jaar opge richt) fungeert als belangenbehartiger van bedrijfsleven en overheden die be trokken zijn bij het gebruik, de ontwik keling en de verbetering van de haven activiteiten van Den Helder. Leden van de vereniging zijn onder meer de NAM, Petroland, Placid, Penrod, de offshore-agentschappen, de service7 toeleverings- en scheepvaartbedrijven, visserijverenigingen en Teso. De scheepvaartvereniging wijst op de onmisbaarheid van het beschut gele gen ankergebied bij Texel. Hier moet het mogelijk zijn boorplatforms te re pareren en te beproeven en kraansche pen te verankeren. Maximum Ook de scheepvaartvereniging wil niet dat het zeegebied een opslagplaats wordt van langdurig opgelegde boorei landen en daarom denkt zij aan een maximum ankertijd van een half jaar. Een veilig en gecoördineerd gebruik van dit ankergebied zou geregeld kun nen worden door de Rijkshaven meester van Den Helder, in samenwer- B en W vinden dat niet moet worden ingegaan op het verzoek van De Koog Promotion om de winkels in de bad plaats op Eerste Paasdag, Koninginne dag en, bevrijdingsdag open te rtiogen hebben van 9.30 tot 12.00 uur. Het bestuur van De Koog Promotion had een dergelijk verzoek aan de gemeen teraad gericht met als argument ,,een zo goed mogelijke service aan de dan aanwezige gasten". Vorig jaar was een zelfde verzoek ingediend maar de raad wees het toen af, om sociale en prin cipiële redenen. Volgens, het college zijn sindsdien geen veranderingen op getreden in de omstandigheden zodat ze adviseren het verzoek ook deze keer niet in te willigen. kingvmet onder meer Rijkswaterstaat waardoor ook de belangen van de vis serij in dit gebied behartigd worden. De doorgaande scheepvaart moet na tuurlijk niet belemmerd worden en ook proefvaarten (op de enige gemeten mijl in Nederland, uitgezet op Texel) Geboren: Robert Louis Cornelis, zv. Annemaria L. Keijser; Thomas Frede- rik, zv. Johannes A. van Es en Emma Meulstee; Frans Lodewijk, zv. Georg J. de Jonge en Vera de Pree; Jacobus Cornelis Pieter, zv. Jacobus P. Hoo- genraad en Johanne C. van Frima; Eva Rozemarije Madelin, dv. Erik M. de Graaf en Elisabeth M. Westerlaken; Mira, dv. Hendrikus C. de Steur en Antje B. Keijzer; Barbara Elrieke, dv. Menno J. Eelman en Abelia A. Gieles; Martineke Divera, dv. Theodorus J. Hoogenbosch en Martineke D. Witte; Jorn Christian, zv. Enno Drijver en Baukje C Ritsma; Fedde Pieter, zv. An- tonius C.S. Witte en Janette H. Vlas; Monique Patricia, dv. Reijer D. Keijser en J. Ouwehand; Kristian, zv. Baart Heijnen en P.J.T.M. Geurtz; Kyra, dv. Johannes Puremer en Cornelis H. Nijs; Richard Andreas Johannes, zv. Jan C. Hazenberg en Francisca Westra. Ondertrouwd: Rudolf G. Wilner en Jacqueline L. Hoogenbosch; Martinus J. Huizer en Maria M.A. Bakker; Fre- derik Blom en Greta F. Bruin; Adrianus G. Huisman en Marjan Cijs; Gerard C. H. Schuiling en Lamberta A. Jansen. Overleden: Lambertus C. Halsema, oud 64 jaar; Caroline Seggelink, oud 84 jaar; Maria J. van Heerwaarden- Smit, oud 41 jaar; Catharina Roeper, oud 61 jaar; Cornelis J. Bakker, oud 57 jaar; Cornelis Kok, oud 67 jaar; Pieter M. Langeveld, oud 85 jaar; Hendrik C. Prins, oud 75 jaar; Jan de Boer, oud 94 jaar. „Het heeft volgens ons geen zin om in een vrouwenforum te gaan zitten zonder dat een beroep wordt gedaan op je speciale deskundigheid als vrouw. Dus bijvoorbeeld voor een gemengde zaal praten over een speci fiek vrouwenonderwerp. Wel nut heeft het om als vrouwen in de politiek te praten over de gemeentepolitiek voor een zaal met uitsluitend vrou wen. Bij een gemengde zaal voeren mannen veelal het woord, omdat die een voorsprong op politiek gebied hebben." Zo verklaarde March Heijnen het PSP- besluit om geen zitting te nemen in éen forum van vrouwen die op de kan didatenlijsten van de Texelse politieke groeperingen staan, vorige week op uitnodiging van de vrouwen in de VVD, in hotel Rebecca te De Waal. Dinsdag, voor een zaal vrouwen in De Buureton te Den Burg, nam zij con form haar uiteenzetting wél plaats in het forum. Bij de WD-vrouwen werd over het onderwerp vrouwen en poli tiek stevig gediscussieerd. Inleidster Pauline Barendregt stelde dat vrouwen nog flink zijn ondervertegenwoordigd zodat het zin heeft te laten zien dat vrouwen ook hun mannetje kunnen staan in de politiek. Het vrouwelijk aandeel zou in de komende zittingspe riode trouwens best eens kunnen ver dubbelen. De huidige raadsleden Tine Krijnen-Bays (Texels Belang) en Riet Huitema-Vos (CDA) zouden terug kun nen keren en van Erna Eelman-van der Kooi (tweede op de VVD-lijst) en Nel Eelman-van 't Veer (derde bij het CDA) staan op verkiesbare plaatsen. Alleen daarom al waren beide forumavonden de moeite waard. Zwemparadijs Op beide avonden was het actuele on derwerp „zwemparadijs" een heet hangijzer. Alle forumleden toonden zich voor seizoenverbreding, maar be twijfelden of dat via een zwemparadijs moet gebeuren. Annie Dogger (PvdA) noemde het zwemparadijs gedurfd, maar vond dat de gemeente de belan gen van het schoolzwemmen en zwembad Molenkoog in de gaten moet houden, evenals het feit dat er in het artikel 11-gebied nog steeds niets is gerealiseerd. Haar partijgenote Elisabeth de Weijer, eveneens op een onverkiesbare plaats, vulde aan dat het erg verleidelijk is om een zwemparadijs neer te zetten. Zij waarschuwde niet te gemakkelijk de vergelijking te trekken met het succes-van Sporthuis Cen trum. Zij pleitte ervoor, samen met haar in Rebecca aanwezige partijge noot Ari van Hardeveld, dat Texel er misschien verstandiger aan doet eerst op allerlei andere gebieden tot kwali teitsverbetering te komen in plaats van nu overhaast de grote stap te zetten. Wethouder Daan Schilling probeerde dat te ontzenuwen: „Het zwembad is een van de mogelijkheden. Texel is er nu klaar voor, zeker gezien het dalende bezoekersaantal. De ombuiging moet nu komen." Forumlid Rixt van der Knaap: „Voor Texelpromotie moeten eerst de veertarieven maar eens naar beneden." Tine Krijnen, door haar ervaringen in het raadswerk veel aan het woord, vertelde dat nu moet worden beslist op grond van rapporten van deskundi gen. Het telkens vertrouwen op derge lijke onderzoeken vond zij een van de moeilijkste dingen van het raadswerk. Cultuur Op de vraag hoe het seizoen nog meer kan worden verbreed opperde March Heijnen onder meer het opvoeren en stimuleren van culturele evenementen. In Tine Krijnen vond zij een warm me destander. Een opvoering van de Jo hannes Passion, zoals vorig jaar, is een groot publiek waard, maar er moet eveneens worden gedacht aan sporte venementen zoals het catamaranrond- je. Ook kan de overdekte manege straks misschien multifunctioneel wor den benut, volgens de Texels Belang- vertegenwoordigster. Elisabeth de Weijer was daar ook voor en vond dat seizoenverbreding in dit soort dingen kan worden gezocht, die weinig geld kosten. Herstellingsoorden In De Waal roerde discussieleider Ron Amesz het onderwerp „werkgelegen heid" aan. De meeste forumleden za gen arbeidstijdverkorting als een mid del. Erna Eelman meende dat dit niet bij elkè baan mogelijk is. Tine Krijnen zei dat de gemeente vooral voorwaar- descheppend moet zijn, maar ook best stimulerend kan optreden. Zij noemde het bevorderen van typisch Texelse produkten en als nieuw „produkt" ziet zij de vestiging van herstellingsoorden op het eiland. Daar wordt reeds over' onderhandeld. Werkgelegenheid voor vrouwen ziet zij vooral in de verzorgings- en dienstensector. Andere onderwerpen, waarover de standpunten werden uitgewisseld wa ren onder meer de sociale minima, tweede kansonderwijs (die vooral bij gescheiden vrouwen in een behoefte blijkt te voorzien), de kennelijke drem pelvrees die bestaat om een beroep te doen op het Keesom-studiefonds, en het hebben van één tarief voor de mu ziekschool of dit inkomensafhankelijk houden. Op Erna Eelman na (die niet wilde oordelen omdat zij de tarieven politiek niet kende) vinden alle forum leden in De Buureton dat zij in tegen stelling tot het collegevoorstel voor een inkomensafhankelijk beleid zijn. Riet Huitema deed nog een opvallende uitspraak. De uitleen van de biblio theek ligt ver boven het landelijk ge middelde. Om daarnaast service te kunnen verlenen is extra geld nodig. Binnenkort wordt in de raad beslist over het idee om 75000,— beschikbaar te stellen en Huitema wil dit bedrag struktureel maken, dat wil zeggen nu al begroten voor de volgende jaren. Haar eigen wethouder van welzijnsza ken Zegers adviseerde onlangs negatief over het automatisch volgend jaar weer geven van extra subsidie. Hij houdt vast aan het „volumebeleid". Wethouder Ron Amesz vroeg in De Waal wie van de dames de verantwoordelijkheid van het wethouderschap aandurfde en daarmee dan Texel's eerste vrouwelijke wethouder zou worden. Erna Eelman zag zichzelf niet op die plaats zitten, maar vond dat vrouwen best wethou der kunnen zijn. Nel Eelman, eveneens een vrij zeker nieuw gëzicht in de nieuwe raad: „Waarom niet, ik zou niet bij voorbaat nee zeggen." Tine Krijnen, die haar zaakjes goed onder controle leek te hebben, was nog duidelijker. Zij vindt wel dat de personen in het college niet zo'n rol spelen, maar dat het een kwestie is van programma's vergelijken en zorgen dat het college een brede steun heeft. moeten kunnen worden gehouden. In december vorig jaar werd door de Havenoverlegraad en de Rijkshaven meester van Den Helder een schrijven gestuurd aan de offshore agentschappen waarin regels werden aangekondigd die voortaan zouden gelden voor offshore-activiteiten op zee bij Texel. Volgens deze regels zou het verboden is langdurig booreilanden te stallen. De offshoremaatschappijen namen daar kennelijk genoegen mee, want ze reageerden niet afwijzend. Maar de gemeenten Texel en Wierin- gen gingen er niet mee akkoord en hielden vast aan het parkeerverbod van langer dan 48 uur. De noodzaak om een tweede zee waterleiding aan te leggen bij het Natuurrecreatiecentrum wordt on derschreven door alle overheden. Zowel het rijk als de provincie heb ben reeds subsidie toegezegd en nu heeft ook het Texelse college van B en W een voorstel gedaan om hiervoor geld uit te trekken. Via de commissie voor welzijnsbe leid wordt de gemeenteraad ge vraagd een krediet van 714.350 beschikbaar te stellen. Het NRC beschikt over een zeewater leiding voor de inlaat van zout water. Aanvankelijk werd dat geloosd op de Texelse boezem, maar dat bracht hoge zuiveringskosten met zich mee. Daar om werd besloten de uitlaat van zout water retour te laten lopen door de zelfde pijp. Dat bracht echter proble men met zich mee. Bij het omzetten van in- naar uitlaat en andersom moest rekening worden gehouden met de getijdeveranderingen en bovendien trad (mede door de zandopspuitingen) verzanding op in de pijp. De komst van een tweede pijp zou deze nadelen wegnemen. De nieuwe pijp is dan bestemd voor de inlaat en ,door de bestaande pijp wordt het „gebruikte" water weer geloosd. Verzanding is niet langer mogelijk omdat de pijp in het strand wordt aangebracht. Bijkomend voordeel is dat het water zuiverder zal zijn, doordat niet langer uit het grond water wordt geput, maar rechtstreeks uit zee. Met de aanleg is een bedrag van 796.950,— gemoeid. Ruim, de helft daarvan, 754.000,— wordt gedekt uit een gereserveerd bedrag afkomstig van gerestitueerde zuiveringsgelden. Van de resterende 742.950,— nemen de drie genoemde overheden elk een der de voor hun rekening. De provincie heeft het bedrag van 714.300,— reeds toegezegd en het ministerie van land bouw en visserij moet de toekenning nog schriftelijk bevestigen, maar aan genomen mag worden dat alle benodi- ge parafen deze week zijn gezet. Onbekenden hebben dinsdag brand gesticht bij de toegansdeur van een romneyloods van De Vries en Van de Wiel aan de Burdetstraat in Den Burg. Voorbijgangers ontdekten tegen tien uur 's avonds het vuur en wisten het met water te doven. De politie is op zoek naar de dadels. ondernemers-aktiviteiten 3 Sportshop Texel aan de Weverstraat uitgebreid: door aanbouw is de wink oppervlakte ruim verdubbeld en be draagt nu 104 m2. Hierdoor is de pre sentatie van de sportartikelen verbe terd en staan die overzichtelijker op gesteld. Zowel van binnen als buiten gezien lijkt het alsof de winkel een nieuwe pui heeft gekregen, maar dal is schijn. Door de veranderde opstel ling van de rekken wordt een ruimtel ker idee verkregen en de grotere lich val door de glazen pui benadrukt de uitgestalde kleding. Het assortiment nog niet vergroot, maar dat gebeurt spoedig. Er komt een ruimere sorteri kleding en schoeisel. Eigenaar Theo Legierse die samen met Hetty Kuip o shop drijft, wil ook na deze uitbreidii het assortiment zo „sportgericht" m gelijk houden. De modekant van de sport wordt minder geaccentueerd! Kleding, schoeisel en accessoires voi de sporten die op Texel worden be oefend zijn verkrijgbaar. De aanbouw heeft vijf maanden gevergd. Een mui moest worden weggebroken en een deel van de tuin achter het oorspron kelijke pand werd bebouwd. Hoofdai nemer was Elko Vermeulen, de archi tect Alkema, voor vloerbedekking zorgde Meubelhuis Texel, voor elec- tra/systeem plafond IBS en dakbedel king Veltkamp. De rest is in eigen be heer uitgevoerd. Naast de winkelruin is er nu ook een kantoortje en keu- kentje/werkhok. Op de eerste verdie ping bevindt zich het magazijn. Pree twee jaar geleden ging de Sportshoj van start. Een groepering zonder achterban, merkte u daa, in 20 jaar iets van Een 71-jarige Texelaar werd betrapt toen hij in een supermarkt in de We verstraat een pakje sigaretten meena De politie werd ingeschakeld. FNV-leden krijgen gratis hulp bij het invullen van het aangifteform lier voor de inkomstenbelasting, kunnen daarvoor op dinsdag 18 f donderdag 20 maart terecht in h( PTT-gebouw aan het eind van Waalderstraat. Ze moeten tevoren wel een afspraak maken met R. van IJsseldijk, Gast huisstraat 60 in Den Burg, telefoon 02220-3397 op dinsdag- of woensda gochtend tussen 11.00 en 12.00 uur onder vermelding van hun bondsnui mer. Steeds meer mensen krijgen te maken met een belastingaangifte. De inkomstenbelasting 'is allaang nie meer voor de rijken alleen. Ook stee meer „gewone" mensen hebben te maken met de kosten van een eigen huis of kunnen rente van afbetalings schulden aftrekken. Ook de tweever dienerswet heeft de belastingproblen tiek sterk vergroot. Verder zijn er steeds meer mensen die een inkome van meer dan één kant hebben. Zoa bejaarden of weduwen, die naast hu AOW of AAW een bedrijfspensioentj krijgen. Vooral voor hen geeft dat v( problemen. Zonder hulp weten velen niet de weg in de belastingformuliefl of -bepalingen. Zodat de kans groot dat zij, die het geld het slechtste ku nen missen teveel belasting betalen. Vandaar dat het belastingteam van FNV hulp biedt aan leden, zowel we kenden, uitkeringsgerechtigden als bejaarden. De VVD heeft de afgelopen 4 jaar bewezen partijpolitiek te kunnen vertalen in praktisch bestuurlijk handelen. Laat uw stem niet verloren gaan aan partijen met teveel politieke dogma's in hun vaandel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 2