AI3END4 Voor het weekend Tweemaal winterconcert Koninklijk Texels fanfare VERVOLG VAN PAG.l Politiek café ieuw interieur bij amesmode Moerbeek leggen wat je denkt 'n doen wat je zegt! TEXELS BELANG ijst 1 voor iedereen. Marine-oefening met helicopter Jachtgeweer in beslag genomen Botsing tegen garagedeur: veel schade Beter parkeerterrein voor Strijbosschool Vaste data 8 en 9 maart 1986 Artsen Groene Kruis Tandartsen Apotheek Gezinsverzorging Alcohol en drugs Dierenartsen Noodslachtingen Brand/ambulance Kerkdiensten Rijkspolitie Kustwacht Eierland 19VRIJDAG 7 MAART 1986 TEXELSE COURANT PAGINA 5 mensen op Texel, maar als het een mooie zomer is gaan ze naar het strand in plaats van het zwemparadijs. Het zal dan moeten komen van voor- en naseizoen maar er zal heel wat moeten gebeuren om dan voldoende mensen naar het bad te krijgen. Zegers legde uit dat daaraan natuurlijk is gedacht bij het haalbaarheidsonder zoek. Blijkens dat onderzoek is het bad te exploiteren en dat men niet overdreven optimistisch is geweest, is bevestigd van onverwachte zijde: de specialisten van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten. Verder is het de bedoeling onder de exploitanten van bungalowbedrijven en andere logies- verstrekkers aandeelhouders te werven waardoor de gasten tegen gereduceerd tarief van het zwemparadijs gebruik tunnen maken. Het gemeentebestuur leeft naast het toeristische belang wel degelijk ook het belang van de Texe- aars op het oog. Het is de bedoeling lat ook de eigen inwoners onder rede- ijke condities kunnen blijven zwem- nen. Het feit dat nu nog niet bekend s hoe dat wordt geregeld, mag geen eden zijn om met de armen over el- aar te blijven zitten, lerpstra: ,,Maar als we een besluit ne- nen, dan moeten we wel de financiële onsequenties weten". Zegers: ,,Die rijgt u". Sporthuis Centrum èrpstra waarschuwde tegen opti- nisme wat betreft de toeristische ef- ecten van het bad. De vergelijking net de bungalowparken van SpoVthuis entrum gaat volgens hem niet op, zant daar is sprake van afgesloten ;entra waarbij de huurders van de ungalows gratis gebruik maken van et bad. Texel zal met heel aantrekke- jke arrangementen moeten komen, fil de beoogde seizoenverbreding ook merkelijk worden bereikt. De hoogte an het Teso-tarief vond Terpstra daar- een hancidap. De verhuurders zul- n daarvoor hun accommodatie voor en lagere prijs moeten aanbieden, rrpstra vond ook dat de andere at- acties van Texel niet veronachtzaamd loeten worden. Texel heeft eigenlijk les, ook bij slecht weer is het aan- ekkelijk. Een storm bijvoorbeeld is m heel aparte belevenis." Reactie uit zaal: „Toeristen hebben een hekel in kou!" Somber iel somber liet Mari Brons zich uit 'er de exploitatie van het zwempara- js. Volgens hem zou het nooit lukken ir jaar 150.000 bezoekers te krijgen, leen in de zomer zijn er veel mensen Texel en die draaien elke gulden n voordat ze hem uitgeven. Zegers ies opnieuw op het zeer gedegen laibaarheidsonderzoek dat heel ande conclusies geeft, maar hij gaf toe t iemand die van een sociale uitke- g leeft niet zo gauw met vrouw en ideren naar het zwemparadijs zal an. Hij gaf ook toe dat het Molenkoog-bad concurrent zal zijn van het zwemparadijs. Het is zelfs mogelijk dat er op zomerse dagen meer men sen in Molenkoog zitten dan op het Kerckeland. Dat er ook 's zomers be hoefte zal zijn aan het zwemparadijs betwijfelde hij niet. Het is namelijk „regel" (statistiek KNMI) dat elke va kantieganger die hier enkele weken doorbrengt een aantal dagen slecht weer meemaakt. Barendregt sprak van „doemdenken" en riep op tot een positievere benade ring van de problematiek. Hij kreeg steun van zijn partijgenoot Hans Wen- drich die er niet aan twijfelde dat het zwemparadijs een stimulans zal zijn voor de toeristische bedrijvigheid van Texel. Ate Rienstra signaleerde dat Texel in kwalitatief opzicht achterop is geraakt. Er moet nu wat gebeuren. Onheilsprofeten Schilling noemde de mensen die het allemaal verkeerd zien aflopen, „on heilsprofeten" waarbij hij met name Terpstra en Zuidewind noemde. „Ze zitten alles af te kraken. We weten donders goed waarmee we bezig zijn. Het toerisme loopt terug. Het gemeen tebestuur zou op z'n sodemieter krij gen als zij daaraan niets zou doen. Als we naar al dat geleuter blijven luister- ne is er over vijf jaar nog niets gebeurd!" Terpstra reageerde verbitterd en tracht te duidelijk te maken dat ook hij de zaken positief benadert, maar alleen wat meer wil weten alvorens te beslis sen. „We moeten voorzichtig zijn. We hebben ook veel geld nodig voor an dere zaken". Terpstra zei dat er ook veel „kleine" dingen zijn die op Texel voor verbetering vatbaar zijn en die promotie-effect hebben. Het openbaar vervoer moet beter en in de stille tijd van het jaar kun je nergens een kop koffie krijgen. Barendregt: „Er wordt teveel teheoretisch gedacht en te wei nig gehandeld. Er moet nu een daad gesteld worden. We zijn nu zover dat er ook werkelijk iets kan gebeuren." Vreemd F, Kaczor van de dorpscommissie van De Koog vond het maar vreemd dat de RST straks vijf jaar achter elkaar telkens f150.000,— voor het Kerckeland-bad geeft terwijl dezelfde RST jaarlijks van de gemeente meer dan f160.000,— krijgt om het exploita tieverlies van het bad Molenkoog te dekken. Kaczor moet nog zien of de Texelaars straks werkelijk volop in de gelegenheid zullen zijn om van het Kerckeland-bad gebruik te maken. „We hebben slechte ervaringen met het gebruik van de RST-kantine De Kaapsnol door de dorpsgemeenschap van De Koog. We kunnen er alleen 's winters in. De toerist gaat altijd voor." Zegers merkte op dat het nog aller minst vast staat dat het bad Molen koog zal verdwijnen en herhaalde dat het de bedoeling is het schoolzwem men en het zwemmen door Texelaars, al of niet in clubverband, op „minstens zo goed niveau" te handhaven. ^pndefnemere-aktiviteitênl winkel van Damesmode Moer- aek aan de Parkstraat heeft tij- sns een verbouwing die twee we- sn heeft geduurd een totaal euw interieur gekregen. De lichte suren overheersen nu waardoor ruimte groter lijkt, hoewel het mtal vierkante meters gelijk is ibleven. it ruimtebesef wordt nog versterkt lor het plafond met wisselende lij- inverwerking, in combinatie met lij- n in de vloerbekking. Centraal in de nkel is een soort terrasje aangelegd der een in het plafond weggewerkte htbak waarin daglichtlampen zitten, dit daglicht kunnen de klanten de iuren beter beoordelen; vroeger Desten ze daarvoor naar buiten lo- n. Bovendien kunnen de mannen met de vrouwen zijn meegekomen het terrasje wat lezen en een kopje ffie drinken. De vrouw heeft dan het voel dat zij zich niet hoeft te asten waardoor geen geforceerde slissingen worden genomen. In 1978 ird de zaak voor het laats verbouwd. bij de tijd te blijven moest het op- :uw gebeuren. De interieurwijziging lakt toepassing van de „setgedach- mogelijk. Dat betekent dat kle- igstukken in combinatie worden ge tenteerd, bijvoorbeeld een rok met jassende blouse of trui. Voor elke lat is alles op kleur afgestemd. Die mbinatiemode is iets van de laatste n. De consument vraagt erom en dient dus op te worden ingespeeld, lelijk is de modecollectie van Moer- 'k op een iets breder publiek af gestemd. Naast de doelgroep die in „klassiek" en „semi-klassiek" is geïn teresseerd is er nu ook mode voor vrouwen die zich wat jonger willen kle den. Meisjes vanaf ongeveer 14 jaar kunnen hun keus maken in een popu laire prijsklasse. De toegankelijkheid van de zaak is verbeterd, vooral in psychologisch opzicht. Boven de deu ren zijn heaters gemonteerd waardoor ze open kunnen blijven en men mak kelijker binnenloopt. Dat laatste zal ook worden gestimuleerd door het te geltableau dat binnen ligt, door te trekken naar het overdekte buitenge deelte. De verwachting is dat het nieu we interieur vijf tot negen jaar mee- kan. Het werd geleverd door de onder neming Dula en werd door mensen van dit bedrijf aangebracht. Joop Moerbeek legde de vloerbedekking, Fokko Mulder legde de tegels en ver der waren de Verenigde Schilders, In stallatiebureau Schuijl en CV-bedrijf Schoo bij de verbouwing betrokken. Iedere zaterdagochtend haalt Scou ting Texel oud papier, lompen en oude schoenen op. De mensen worden ver zocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kun nen worden ingeladen. Bij de oud papier-wagen kunt u ook gereedschap voor de derde wereld kwijt. Komende zaterdag wordt het oude pa pier etc. opgehaald in de volgende straten 7. Wilhelminalaan, Thijsselaan, Drijverstraat, Binsbergenstraat, Brouwerstraat. De Koog Zaterdag wordt vanaf 10.00 uur oud papier opgehaald in De Koog en direk- te omgeving. Dit gebeurt iedere twee de zaterdag van de maand, leder wordt verzocht het papier tijdig gebundeld aan de straat te zetten. Donderdag 6 maart In de Witte Burcht aan de Molenstraat in Den Burg wordt vanaf 20.00 uur ruilbeurs gehouden. In het gebouw naast de Hervormde kerk in De Cocksdorp is een bijeen komst in het kader van Wereldgebeds dag; 20.00 uur Vrijdag 7 maart Van 9.00 tot 17.00 uur wordt in „De Schakel" kledingmarkt gehouden van de Hervormde vrouwen. Om 14.30 uur komt in het gebouw naast de Hervormde kerk in De Cocks- Terpstra's opmerking over het niet ver krijgbaar zijn van koffie in het stille sei zoen was aanleiding tot een aanval van hotelier Theo van Hoorn inzake een heel ander onderwerp. Hij keurde het scherp af dat het Pakt tegenstan der is van de winkelopenstelling met Pasen en Pinksteren. De principiële be zwaren van CDA-mensen als Zegers wilde hij wel respecteren maar hij vond dat Terpstra en zijn geestverwanten zich ten onrechte zorgen maken over de arbeidsomstandigheden van de ho- recawerknemers. Zegers vond dat het met de verkrijgbaarheid van koffie op Texel wel meevalt. Hij nodigde Terpstra uit een rondje over Texel te maken om het te proberen. Nooit goed Terpstra vond het helemaal niet leuk meer. „Wat wij ook naar voren bren gen als raadsleden, het deugt nooit. We hebben ooit een notitie gemaakt over mogelijkheden tot seizoenverbre ding en het college heeft er nooit op gereageerd." Terpstra vond het onbillijk nu afgeschilderd te worden als nega tieve tegenstander terwijl hij en zijn geestverwanten toch altijd heel soepel zijn geweest bij het voeren van opposi tie. Menigmaal kwam het voor dat het college door de eigen partijen werd af gevallen maar steun kreeg van de oppositie. Kaczor pleitte voor een eenvoudig overdekt bad - geen sauna en andere luxe voorzieningen - aan de Nikadel. Hij zag het zwemparadijs op het Kerc keland als een middel om de exploita tie van het daar staande restaurant Calluna alsnog gunstig te maken en meende dat bij de planontwikkeling aan de Nikadel de Koger gemeenschap ruimte zou kunnen claimen, zoals ooit de bedoeling was. Als de plannen op het Kerckeland doorgaan is die kans voorgoed verkeken. Kaczor herinnerde eraan dat de toe risten die naar Texel komen bijna alle- maal eenvoudige mensen met lage in komens zijn, geen basis voor een luxu eus zwembad. Barendregt merkte op dat het nu juist de bedoeling is om door verbetering van kwaliteit ook an dere categorieën mensen naar het ei land te trekken zodat de bruto omzet van het toerisme stijgt. Geleuter Jan Zuidewind sprak van paniekvoet bal en wilde een meer planmatige aan pak, waarbij hij wees op de samen hang tussen Teso-tarieven, promotie- inspanningen en de stichting van het bad. Schilling zei dat het gemeente bestuur reeds op die lijn zit. „Alle ele menten die Zuidewind noemt zitten ook in ons beleid; hij heeft het alleen niet zelf bedacht en heeft daarom kritiek". Yvonne Bonne verweet wethouder Daan Schilling dat hij de kritische mensen in de zaal niet serieus had ge nomen door hun commentaar als „ge leuter" af te doen. Maar Schilling tilde daar niet zwaar aan. „Ik vind geleuter wel een aardig woord en ik trek het niet terug." I dorp de gespreksgroep voor ouderen bijeen onder leiding van de heer H. Snijders. Om 18.30 uur wordt op het terrein van Texelse Boys een Coopertest gehou den door de Atletiekvereniging. In meerdere dorpen worden bijeen komsten gehouden in het kader van Wereldgebedsdag. In Den Burg en Oosterend in de Gereformeerde kerk om 20.00 uur, in De Waal in de Her vormde kerk om 20.00 uur, in Den Hoorn in „Ons Huis" om 20.00 uur en in Oudeschild in de Hervormde kerk om 19.00 uur. Zaterdag 8 maart In de Burgemeester de Koning-hal geeft het Kon. Texels Fanfare het win- terconcert; 20,00 uur. Vanaf 14.00 uur worden in de Dennen de open Texelse crosskampioenschap pen gehouden. Inschrijven in de kanti ne van „Dennenoord". De Koninklijke Marine houdt dinsdaga vond een oefening ter hoogte van paal 9. Daarbij is een helicopter betrokken en deze kan mogelijk voor geluidshin der zorgen. De oefening vindt plaats tussen acht en tien uur. De politie heeft woensdag een jachtgeweer van een 36-jarige Texe laar in beslag genomen omdat de eigenaar geen vergunning had. Het was een wapen van klein kaliber, met boven elkaar gemonteerde lopen, een zg. „bokgeweer". De eigenaar was de politie komen vertellen "dat hij het geweer ging gebruiken om ratten te verdelgen en veroorzaakte aldus zelf dat hij het kwijtraakte en een proces verbaal kreeg. Het geweer was in Bel gië gekocht. Een 18-jarige Texelse verloor op het kruispunt Barendszstraat-De Ruy- terstraat in Oudeschild de macht over het stuur van haar auto en botste te gen de pilaar en de deur van het daar staande garagegebouw van Van Boven uit Dordrecht. De garagedeur werd to taal vernield en de auto werd zwaar beschadigd. De bestuurster liep ver wondingen op in het gezicht en moest zich in het Gemini ziekenhuis in Den Helder laten behandelen. Het ongeluk ontstond toe zij komende van de Ba- rendszstraat wilde afremmen en terug schakelen. Haar voet gleed toen van het rempedaal en kwam op het gaspe daal terecht waardoor de wagen niet langer onder controle was en recht door reed. Het terrein van de Jan P. Strijbos school in Eierland moet nodig worden opgeknapt zodat er geparkeerd kan worden. Een verzoek van dit strekking is voor de directeur van de school en door de ouders aan de gemeenteraad gericht. B en W hebben de raad nu la ten weten dat Gemeentewerken op dracht heeft gekregen een technisch plan te ontwikkelen voor de oplossing van het parkeerprobleem. Blijkens het verzoek, dat is on dersteund door de medezeggenschaps raad, ouderraad en het personeel van de school, is het grasveld, dat aan het toegangsweggetje tussen Oorsprong- weg en school ligt, veranderd in een modderpoel als gevolg van veelvuldig parkeren. In het natte jaargetijde is het terrein daardoor onbruikbaar geworden. Het Koninklijk Texels fanfarekorps geeft twee winterconcerten. Zater dag is de eerste uitvoering, in de Burgemeester De Koninghal te Den Burg en volgende week zaterdag (15 maart) het tweede concert, in- het Eierlandsche Huis te De Cocks dorp. Beide concerten beginnen om acht uur. De programma's zijn gelijk, alleen is er in De Cocksdorp bal na en in Den Burg niet. Voor de pauze komen alle onderdelen en leden van de vereniging aan bod. De avond wordt geopend door de leer lingen. Joke Tuinema heeft de leiding over hun orkestje. In de drumband speelden vorig jaar nog DEK-leden mee, maar dit jaar wordt geheel met eigen leden een uitvoering verzorgd. De drumband staat tijdelijk onder lei ding van Helga Witte, die Bert Kemper is opgevolgd. Na de winterconcerten neemt instructeur Henk Beyert de lei ding over. De majoretten presenteren zich onder hoede van Carla Veeger-Roeper. De groep, waarin enkele oudere majoret ten, hoopt de opgaande lijn van de af gelopen jaren door te trekken. Dan is het de beurt aan het orkest. Ten opzichte van vorig jaar zijn er acht mutaties, vooral door vertrek wegens studie en verhuizing. De plaatsen zijn voornamelijk door leerlingen opgevuld. Dirigent Dyo Wassink heeft samen met zijn muziekcommissie een pro gramma samengesteld, waarin iedere muziekliefhebber aan zijn trekken kan komen. Voor de pauze een mars (Ein- zug der Gladiatoren van Fucik), een operabewerking (deel uit Nabucco van de beroemde Verdi), een concoursstuk (Suite on a Hymn van Van Lijnschoo- ten) en Scottish souvenir van Ted Hu- gens. Hierin voor het eerst solo's voor tuba en bariton. Na de pauze wordt een licht program ma geboden met onder meer More la- tin sounds van Randy Beek (dit num mer is zeer toevallig ook op de con certen van DEK en Excelsior te horen geweest), Pavane in Blue en Fascina ting Drums. Voor het concert in Den Burg is een toegangskaart noodzakelijk, in de voorverkoop verkrijgbaar bij Zegel Heren- en jongenskleding in de We verstraat. Het kaartje kost f1,50. Hier bij zit een consumptiebon inbegrepen. Voor het concert te De Cocksdorp is geen kaart vereist. Van 10.00 tot 13.00 uur wordt in dorpshuis De Bijenkorf het Ger de Jong-toernooi gehouden. Op het parcours aan de Haffelderweg worden vanaf 16.00 uur trainings wedstrijden van de wielerclub gehouden. De windsufclub Texel houdt in „Callu na" de voorjaarsvergadering; 20.00 In „Loodsmanswelvaren" in Den Hoorn worden de finales gespeeld van de Texelse biljartkampioenschappen heren. Maandag 10 maart Van 9.00 tot 12.00 uur hebben de her vormde vrouwen kledingmarkt in de Schakel. Voor de plattelandsvrouwen van De Cocksdorp-Eierland houdt de heer Be zem een lezing over hypnotherapie. Ei erlandsche Huis; 20.00 uur. Dinsdag 11 maart Om 19.30 uur begint in het raadhuis de raadsvergadering. Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur is er sjoelen in de Buureton. Het agrarisch museum in De Waal geeft een beeld van de Texelse landbouw en veeteelt in verleden en heden en bezit bovendien een fraaie verzameling oude wagens. Dit museum, gelegen aan het Hogereind in De Waal, is open tussen 15 mei en 15 september op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 's Maandags is het alleen in de middag open, op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Dinsdag- en donderdagmiddagen van 14.30 tot 15.30 uur zijn er demonstraties smeden en elke eerste zondagmiddag van de maand is het museum ook open. Bezoek buiten de openingstijden kan worden geregeld in overleg met de beheerder: telefoonnr. 02223-909. Meldingen vorstverlet en werkonderbreking van werknemers in de agrarische sector en bouwnijverheid melden op dinsdag t/m vrijdag van 11.00-12.00 uur bij R. van IJsseldijk- Smith, Gasthuisstraat 60, Den Burg. Uitsluitend voor spoedgevallen Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur Dokter L. Barnard, Kotterstraat 24, Oosterend, tel. (02223) 234. Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmiddag 13.00 uur: Zr. J. B. Mannessen, tel. (02220) 3241. Uitleen van verplegings- artikelen en informatie: Op de werkdagen van 16.30 - 17.30 uur. Spoedgevallen tel. (02220) 3241. Lidmaatschapskaart meebrengen. Voor zeer spoedeisende tandheelkundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18.00 uur precies terecht bij het Tandheelkundig Centrum, Witte Kruislaan, Den Burg. Kunstgebitreparatie. Spoedeisende gevallen ook in het weekend na telefonisch overleg. Tandtechniek Van Kralingen, tel. (02220) 2069. Weverstraat 95, telefoon (02220) 2112. Open van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-12.30 uur en van 15.00-17.00 uur. Zondag van 11.00-12.30 uur en van 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd alleen voor spoed eisende gevallen. Spreekuur: elke werkdag van 9.00-10.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur, Julianastraat 3a, Den Burg, telefoon (02220) 4152. In het weekend kan op zaterdag en zondag tussen 17.00 en 19.00 uur gebeld worden met mevr. B. Dijkstra, telefoon (02223) 832. Consultatiebureau voor alcohol en drugs, Molwerk 31/45, 't Horntje. Spreekuur volgens afspraak: telefoon (02226) 413. Zelfhulpgroep voor partners van verslaafden: overdag (02226) 413 of 593, vragen naar Lies of Carla. Alleen voor spoedgevallen telefoon (02220) 2527. Voor noodslachtingen bellen op werkdagen (02220) 2182 (slachtplaats); na werktijden, tijdens de kerstdagen, in het weekend en nieuwjaarsdag (02220) 3541 via TEM-centrale. Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 02220-2066. Bij geen gehoor 02230-22222. Voor niet spoedeisend ambulance vervoer: 02230-12888, bij geen gehoor 02230-?????, Zondag 2 maart 1986 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 9.30 uur ds. De Jong in de Hervormde kerk Voorjaarszendingscollecte Den Hoorn 11.00 uur ds. Verbeek De Koog 11.00 uur ds. Ter Haar De Waal 9.30 uur ds. Verbeek Oosterend 9.30 uur ds. De Jong Oudeschild 11.00 uur dhr. Wieten De Cocksdorp 11.00 uur ds. De Jong GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10.00 uur drs. J. Donker 19.00 uur drs. J. J. T. Salakay Oosterend 10.00 uur drs. J. J. T. Salakay 19.00 uur drs. J. Donker GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat Oosterend 10.00 uur Dienst 16.00 uur Dienst GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk, Kogerstr. Den Burg 16.15 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10.00 uur Br. C. de Booy uit De Rijp. Uitzending via De Lichtboei Kerkbusje Den Hoorn BAPTISTENGEMEENTE in Eben Haëzer, Julianastraat Den Burg 10.30 uur Voorganger Joh. Tensen 19.15 uur ds. C. Eier uit Ermelo. Welkomsdienst m.m.v. de Bla- zersgroep Excelsior. Uitzending via De Lichtboei ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: zaterdag 19.30 uur, Woord-gebedsdienst, Dameskoor zondag 10.45 uur. Herenkoor Oosterend: zaterdag 19.30 uur De Koog: zondag 9.30 uur Oudeschild: zondag 19.00 uur JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend Geen vergadering i.v.m. Kringverga dering in Heerenveen. BAHA'I Kantoorstraat 8, Den Burg Iedere woensdag bestuderen van en Jezen uit de Bahé'i Heilige Geschrif ten, van 20.00-22.00 uur. Het bureau van de groep Texel van de Rijkspolitie in Den Burg is dagelijks geopend van 8.00 tot 18.00 uur (zondags 9.00 tot 18.00 uur). Het bureau te De Koog is alleen dinsdags en donderdags geopend van 16.00 tot 18.00 uur. Telefonisch te bereiken, dag en nacht, via tel. (02220) 2644. Voor meldingen van schepen of zwemmers in nood: Kustwacht Eierland, tel. (02222) 270.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 5