Cjrocn TwarL-Jexels in het harL, Kerckeland in ïecreatiemaatschappij ERUIT! WAT NU? DOE NIKS. 06-0222322 Raad akkoord met twee miljoen voor zwemparadijs Voorschip „Compass" wordt drijvend gemaakt tijitg! BEL DAN: iljoen aan aandelen reeds geplaatst ier Johannes Passion Oosterend TESO-vervoer februari: half procent minder Pakt en Tine Krijnen (Texels Belang) tegen ^ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.064 fEXELSE VRIJDAG 14 MAART 1986 COURANT ctie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. n werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393 en Frans nan, Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220! 5472. advertenties, abonnementen, etc.: eveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burq ion (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ18,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652- Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. t alleen het veelbesproken zwemparadijs, maar het comple- vcreatiegebied 't Kerckeland bij De Koog, dus met het daar estigde restaurant Calluna, de tennisbanen en andere attrac- zullen worden ingebracht in een naamloze vennootschap. N.V. - zo blijkt uit een communiqué Jellema woensdagochtend ver- - krijgt de naam „Recreatie [schappij Texel" en de zeggen- psrechten worden ondergebracht in stichting waarvan het bestuur zal lan uit twee vertegenwoordigers van ine certificaat (aandeel) houders, vertegenwoordiger van de gemeente, vertegenwoordiger van de cumulatief rente certificaathouders en drie ver- iwoordigers namens de tiefnemers. Initiatiefnemers nitiatiefnemers zijn, naast grondleg loop Jellema, de Recreatiestichting Ben Rab en Piet Schuijl. Grond- r Jellema heeft als voorwaarde euw zal in de Nederlands Her- de kerk van Oosterend de Johan- 'assion van Georg Friedrich Tele- worden uitgevoerd: op 25 en 26 t. bekend was deze uitvoering vo- ar een groot succes en was de ■pgstelling enorm. Vandaar dat nu twee gelegenheden worden ge- n. Wie zich verzekeren wil van ilaats kan bij nader bekend te ma- adressen een tekstboekje kopen kostprijs; dat is tevens het toe- sbewijs. ohannes Passion wordt weer uit- erd door de Rose Harmony Sin- en The Singers of the Lord onder ig van Hannie Roos en Peter (orgel). De instrumentalisten zijn Cadee (fluit), Jan Everaarts (ho- Winfried Gieskes (fagot) en Kees ong (contrabas). De uitvoering is jewijzigd in vergelijking met vorig sn er zijn wat koorwerken komen. gesteld dat hij een deel van het door hem te storten kapitaal in cumulatief preferente aandelen mag omzetten. Alle eigendommen van Jellema op het Kerc keland zullen tegen taxatiewaarde in de N.V. worden gebracht. Om uitvoering van de plannen mogelijk te maken (eis van de gemeente Texel) moet voor minstens twee miljoen gulden aan aan delen worden geplaatst maar gestreefd wordt naar ƒ2,65 miljoen. „Het totale project dient een project te worden door en voor Texelaars", aldus het persbericht. „Doordat Jellema zijn bezittingen over draagt aan de op te richten naamloze vennootschap, wordt tevens bereikt dat er in de toekomst geen persoonlijke be langen meer spelen". Verder wordt meegedeeld dat de constructie zodanig is opgezet dat de bestuurlijkheid van een belangenobject gewaarborgd zal zijn. Alle aandeelhouders kunnen alleen over hun economisch recht van hun aanrtepl beschikken; de zeggenschap berust bij de stichting. Aandelenemissie De initiatiefnemers zijn er nu al in geslaagd om voor één miljoen gulden aan aandelen te plaatsen bij zichzelf en het bedrijfsleven. Logiesverstrekkers die aandelen kopen, verwerven daarmee re ductiemogelijkheden voor hun gasten. De normale prijs van een kaartje voor het zwemparadijs zal ongeveer ƒ12— zijn, maar een accommodatieverstrekker die per bed voor f200— deelneemt in het aandelenkapitaal kan zijn gasten een korting van ƒ4— aanbieden, zodat het kaartje dan nog ƒ8— kost. Ook mensen die geen logies verstrekken kunnen aan delen kopen voor f200— per persoon en van dezelfde korting profiteren. Arrangementen Verder zal het kaartje voor het zwempa radijs onderdeel kunnen zijn van all in- arrangementen maar dat is alleen moge lijk voor accommodatieverstrekkers die Met ingang van 1 april 1986 wordt de beiaardenverzekering en de vrijwillige verzekering van lïet ziekenfonds opgeheven. Neem geen overhaaste beslissingen. Vast staat dat wij er voor garant staan dat u goed onder dak blijft. Ook als u zich particulier moet gaan verzekeren. U krijgt van ons ruim op tijd een passend advies, dat geheel aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden. Toch nog ongerust? Bel dan onze gratis informatielijn: 06-0222322. Op werkdagen van 9.00 tot 21.00 u$f. HEEFTUNOG VRAGEN? Dit is een publicatie van de samenwerkende ziekenfondsen Alkmaar - Den Helder en Omstreken, West-Friesland, Texel en Noord-Holland-Noord Ziektekostenverzekering. met hun totale aantal bedden a f200— deelnemen. In dat geval is het zwembad dus bij de prijs voor de bungalow, ap partement e.d. inbegrepen en hebben de gasten vrije toegang. Vooral de grotere logiesbedrijven hebben daarvoor de afge lopen weken belangstelling getoond. Texelaars Er komt ook een reductieregeling voor zwemliefhebbers van Texel, geldend bui ten het topseizoen. Volgens het persbe richt zal men dan voor een „zeer rede lijk" tarief van het bad gebruik kunnen maken. „Ook plaatselijke verenigingen en groepen zullen in de gelegenheid worden gesteld tegen sociaal aanvaardbare tarie ven van het bad gebruik te maken". Directie Al in een vroeg stadium zal door de N.V. een directeur worden aangetrokken, die capaciteiten heeft op het gebied van management en marketing. Tijdig zal de vrij gecompliceerde organisatie moeten worden opgezet en hij al zich ook bezig houden met onderhandelingen met lo giesbedrijven inzake arrangementen e.d. De N.V. heeft maximaal ƒ3,5 miljoen voor de resterende financiering nodig. Bij vier banken met een vestiging op Texel is inmiddels offerte gevraagd; één heeft al mondeling gereageerd. Op de voorde ligste aanbieding zal worden ingegaan en deze bank zal ook de uitgifte van aande len begeleiden. Het persbericht besluit: „Gezien de bereidheid van de plaatselijke overheid om een voorzet te geven tot realisering, willen de initiatiefnemers nog maals benadrukken dat het nu mogelijk kan zijn een accommodatie te realiseren, die zeker zal bijdragen tot een ommekeer in het toeristisch bezoek aan ons eiland. Echter dit is alleen realiseerbaar als ge heel Texel deel gaat nemen als aandeel houder; waarbij uiteraard van de direct belanghebbende en overige ondernemers verwacht kan worden, dat hun deelname maximaal zal zijn." Het voorschip van de Compass met het tussenschot, waardoor dit drijvend moet worden. De methode heeft inmiddels succes opgeleverd, want dit deel van het wrak is woensdag bijna vier meter omhoog gekomen. verwijderen tot minimaal een meter onder de zeebodem. Voorkomen moet worden dat hier obstakels achterblijven die gevaar opleveren voor baders en pleziervaarders. Als het lukt het hele wrak op te ruimen bedraagt de op brengst aan schroot 340 ton, waar veel langdurige arbeid en gebruik van kostbare machines tegenover staat. Er is een goede kans dat het zal lukken het wrak van de gestrande coaster Compass 1 volledig van het strand te verwijderen. Personeel van aannemer Willem Bakker heeft het diep weggezakte voorste deel van de praktisch gebroken kust vaarder van een afsluitend schot voorzien, waardoor het mogelijk wordt zand, water en de bestaande lading sojabonen te verwijderen zodat het voorschip drijfvermogen krijgt. Als dan het zand rond de boeg zoveel mogelijk wordt verwij derd, moet dit gedeelte van de coaster vanzelf omhoog komen waarna, zo is de bedoeling, het ge vaarte hoger op het strand zal wor den getrokken om te worden gesloopt. Of dat zal lukken hangt af van de weersomstandigheden, die de afgelo pen, weken bijzonder gunstig zijn ge weest. Door de oostenwind was het water laag en kon er goed worden ge werkt. Het ijs was op een gegeven moment wel spelbreker. Het genoemde tussenschot was vorige week al aan gebracht maar werd toen door kruien de ijsschotsen vernield. Zoals bekend had Bakker zich jegens Rijkswaterstaat verplicht het wrak te In februari heeft Teso 27.458 eenheden vervoerd, tegen 27.583 in februari vo rig jaar, een vermindering van een half procent. De teruggang werd veroor zaakt door het kleinere aantal vervoer de personenauto's. In deze vervoersca- tegorie was een teruggang van 1,68%; alle overige categorieën gaven een groei te zien. De gemeenteraad is dinsdagvond akkoord gegaan met het verstrekken van een lening van twee miljoen gulden tegen slechts 3% voor het zwemparadijs dat Joop Jellema op het Kerckeland bij De Koog wil stichten. De voltallige Pakt- fractie stemde tegen evenals Tine Krijnen van Texels Belang. De tegenstanders motiveerden hun afwijzende houding door erop te wijzen dat er onvoldoende zeker heid is dat de belangen van het „sociaal zwemmen" door Texelaars voldoende zullen worden behar tigd. B en W hadden weliswaar de garantie gegeven dat het huidige niveau van school- en clubzwem- men, ook wat betreft de tarieven, in stand zal worden gehouden maar de tegenstemmers hadden een regeling daarvoor op papier willen hebben en deze als voor waarde willen hanteren. Zoals bekend zal de gemeente pas met de nu toegezegd twee miljoen over de brug komen als het bedrijfsleven niet achterblijft en voor tenminste hetzelfde bedrag aandelen afneemt. Nieuwe ele menten werden dinsdag in de raadsdiscussie over dit onderwerp niet naar voren gebracht. Ontevreden Tine Krijnen was niet tevreden met de garantie van B en W dat het schooi en verenigingszwemmen op het huidi ge niveau zal worden gehandhaafd en met de toezegging dat B en W zich zullen „hard" maken om de eigen be volking voor sociale tarieven van het Kerckeland-bad gebruik te laten ma ken. „Wij wilden de toezegging dat het bad Molenkoog blijft bestaan. Dit bad ligt voor de meeste scholen en voor het grootste deel van de eigen bevolking centraal. Wat betekent hard maken eigenlijk?" Gelein Jansen (CDA) die in het verle den nogal wat bezwaren naar voren had gebracht tegen de Kerckeland- plannen zoals ze toen werden gepre senteerd, zei nu dat hij het voordeel van dejwijfel aan Jellema wilde ge ven. Hij legde uit dat de eerder geuite bezwaren te maken hadden met het alleenvertoningsrecht dat Jellema moest krijgen. Dat is nu van de baan en de andere partner die zwembad plannen had, is niet serieus gebleken. Ate Rienstra vond dat het gemeentelijk aanbod om twee miljoen bij te dragen een beperkte tijd geldig zou moeten zijn. Als Jellema er niet in slaagt zijn plannen snel tot uitvoering te brengen, zou het geld voor iets anders gebruikt moeten worden. Dat Texel dringend „alweervoorzieningen" nodig heeft om de toeristische kwaliteit op te vijzelen, stond voor Reinstra buiten kijf en ook had hij geen bezwaar tegen financiële betrokkenheid van de gemeente. Hij had er wel moeite mee gehad dat het verlies dat de gemeente lijdt door het verstrekken van de goedkope lening wordt gecompenseerd door de toe ristenbelasting met vijf cent per nacht te verhogen, maar daar was hij over heen gestapt. „Ik hoop van harte dat het allemaal zal goedkomen en dat ook het bedrijfsleven positief zal reageren". Dirk Terpstra (Pakt) was nog steeds zeer ontevreden over de gegevens en toezeggingen die het college had ge daan. Zijn fractie had allerlei schriftelij ke vragen ingediend, maar op de meeste vragen was geen duidelijk ant woord gegeven. Het Pakt had het schetsplan willen hebben, willen weten wat de gevolgen zullen zijn voor de exploitatie van het bad Molenkoog, welke faciliteiten er straks zullen zijn voor de Texelaars en de zwemclub TX '71 en ook was volgens het Pakt nog steeds niet duidelijk gemaakt waarom het plan niet in het artikel 11-gebied verwezenlijkt kon worden. Terpstra ver weet het college dat het geen enkele eis aan Jellema had gesteld, als voor waarde voor het willen verstrekken van de twee miljoen. Het is waar dat het college nu gegarandeerd heeft dat het schoolzwemmen e.d. op hetzelfde ni veau kan doorgaan, maar ophefiing van het bad Molenkoog wordt niet uit gesloten. „Straks zijn we gedwongen financieel mee te werken aan het zwemparadijs dat misschien niet aan onze eisen voldoet en waar Texelaars niet onder redelijke condities terecht kunnen. U moet dit voorstel intrekken en met een beter pré-advies komen". Gerbrand Poster (onafhankelijk) her haalde zijn bekende standpunt. Hij was blij met de door het college gege ven garantie inzake het sociaal zwem men en ging met het voorstel akkoord. Geen risico Wethouder Piet Zegers erkende dat het voorstel dat aan de raad was voor gelegd geen uitgewerkt plan is waarbij alle gevolgen zijn genoemd. Er is ech ter geen enkel risico want het college heeft het sociaal zwemmen gegaran deerd en nadere uitwerking van die toezegging zal niet gebeuren zonder de gemeenteraad erbij in te schakelen. „Er is niets aan de hand. U neemt al leen een principebesluit. Als we meer gegevens hebben komen we bij u te rug. Het gaat ons niet alleen om het belang van het toerisme maar ook om het belang van de eigen bevolking. We zullen niet iets beginnen als we daarvoor de voorzieningen voor de ei gen bevolking moeten afbreken. Het principebesluit is bedoeld als voorzet, waar het bedrijfsleven op moet reage ren. Als dat lukt kunnen we er samen wat goeds van maken." Paul Kikkert van Texels Belang had geen bezwaren en maakte het Pakt verwijten wegens „eten van twee wal letjes" Hij sprak zijn vertrouwen uit in Jellema als particuliere ondernemer. Verkeerd zetje Daan Welboren (Pakt) zei door Zegers allerminst te zijn gerustgesteld. In te gendeel. „Hij gaf me een zetje in de verkeerde richting. Je moet niet iets gaan regelen als het geld al is toege zegd. Je moet als gemeente vóóraf je eisen stellen". Zegers: „We zijn het eens. We willen allebei de belangen vari de Texelse bevolking veilig stellen". Terpstra merkte op dat het college vooraf alleen heeft geëist dat het be drijfsleven voor twee miljoen zorgt. „Als dat gebeurt kunnen we niet meer terug en moeten we genoegen nemen met wat er dan wordt geregeld. Voor de eigen bevolking zijn er geen garan ties." Daar verzetten Rienstra en ver volgens Zegers zich krachtig tegen. B en W hebben wel degelijk gegaran deerd dat de eigen bevolking aan zijn trekken zal komen. Zegers: „Terpstra en Welboren willen me gewoon niet begrijpen. Wij garanderen toch iets? Wat wilt u nog meer? Dat is een toe zegging die gestand moet worden ge daan. Waarom gelooft u me niet?" Welboren: „Ik geloof u wel, maar uw eisen hadden voorwaarde moeten zijn om de twee miljoen te geven. We moeten weten wat er precies wordt gegarandeerd!" Zegers: „U krijgt alles straks op papier."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1