Cjrocn "ZwarL- Jexeh in het jfexels Belang, CDA n WD akkoord ver collegevorming Geen meierblis in Den Burg, Oosterend en De Waal Honderdvijftig minder werklozen dan in 1985 tuurgeneeswijze ^jor dieren ilklorestichting |èrgadert Lezing in Maartenhuis over betekenis muziek anno nu NIEMAND STELT TERREIN BESCHIKBAAR Vat je ver haalt lekker......" Toerclub houdt eerste fietstocht Hotel- en Restaurant ondernemers opgelet! Joop Sutherland Olielozing in haven Oudeschild: politie vangt voorlopig bot Lila Alai in Ouwe ULO Baha'i-groep besluit lezingencyclus Afvaltoernooi voor volleyballers van eilandcompetitie Notaris Boswijk praat over erfrecht bij Plattelandsvrouwenbond (GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.073 VRIJDAG 18 APRIL 1986 ptie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741, werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393 en Frans ian, Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220) 5472. idvertenties, abonnementen, etc.: veld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, on (02220) 2741, na 18.00 uur 4881, Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ18,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652, Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. afgelopen nacht hebben Texels Belang, CDA en VVD een (oord bereikt over het collegeprogramma voor de komen- vier jaar en over de verkiezing van de wethouders. Dat iigramma, dat in grote lijnen neerkomt op voortzetting van ;l huidige beleid, kan nog niet worden openbaar gemaakt idat men ook burgemeester Schipper in de gelegenheid nistellen inbreng te leveren, maar de verkiezing van de ■thouders lijkt een voldongen feit: genoemde partijen heb- _izich unaniem uitgesproken voor dezelfde ploeg die ins aan het bewind is. lument is dat dit team de afge- vïer jaar uitstekend heeft ge- ctioneerd zonder vertragende lerlinge conflicten. Gevreesd rdt dat dit verandert als zou iden gekozen voor een evenredi- vertegenwoordiging van alle tijen in het college, dus dat de tij van de Arbeid een wethou- szetel zou krijgen. oemde beslissing is allerminst ver end. Al tijdens de verkiezingsavond n vertegenwoordigers van de ,,re- ngspartijen" blijken die kant op te Partij van de Arbeid n wel contacten geweest met de van de Arbeid. De bedoeling dat deze partij zou meehelpen het opstellen van het collegepro- nma. Daarop is echter niet inge- omdat de PvdA alleen wilde /erken als zij ook een wethouder •lijde Rijders hebben donderdag- id (vandaag) een bijeenkomst in iozefschool. Een dierenarts die kt met natuurgeneeswijzen zal ver- li over zijn praktijk, ledereen die ingstelling heeft mag komen, toe- ij gratis. Aanvang van de avond 10 uur. Stichting Texels Folklore houdt 22 april de voorjaarsvergade- in Theodorahoeve in Den Burg, rang 20.00 uur. Tijdens de bijeen- st zal het programma voor de ko lde zomer worden bekend gemaakt jr zal worden gespróken over de fi- :iering ervan. Ook zullen de nieu- bestuursleden (die zijn benoemd in ilaats van de heren Cor Kossen en Veltkamp) worden gepresenteerd. zou mogen leveren. Men voelde zich anders alleen maar gebruikt. Dat heeft te maken met het collegeprogramma dat de afgelopen vier jaar heeft gegol den. Daarin had het Pakt belangrijke inbreng, maar op het laatste moment werd de beslissing om een Pakt-man in het college op te nemen ongedaan gemaakt. Over de inhoud van het nieuwe colle geprogramma is nog wel met de PvdA gesproken, waarbij bleek dat er enkele verschillen van mening waren, onder andere inzake de aanwijzing van de Texelse duinen tot nationaal park. Dat probleem leek echter overkomelijk en heeft dan ook geen overwegende rol gespeeld bij de nu genomen beslissing van Texels Belang, CDA en VVD. Frustratie De gang van zaken heeft bij de PvdA en PSP grote teleurstelling veroor zaakt. Van die kant zal volgende week een openbare reactie worden gegeven. Daarop wilde men nog niet vooruitlo pen. De wethoudersverkiezing heeft plaats tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad op dins dag 29 april. De werkgroep Vrije School Peda gogie houdt maandag een lezing in het Maartenhuis over de betekenis van muziek in deze tijd. Spreker is Eric Speelman, een 'choroi lierbouwer'. Choroi-instrumentmakers zoeken naar de betekenis van hun instrumenten in deze tijd. Een probleem daarbij is, al dus een woordvoerdster van de werk groep, het in samenhang brengen van de kwaliteit uit de toonwereld met het gebruikte materiaal. De lieren en 'pen tatonische' fluiten die door deze instru mentmakers worden geproduceerd worden in vrije scholen en muziekthe rapieën gebruikt. Gewezen zal worden op de mogelijkheden om ze ook in de gezinssituatie te gebruiken. Het ziet ernaar uit dat dit jaar in Den Burg, Oosterend en De Waal geen meierblis kan worden ontstoken. Het Waterschap en de gemeente achten het onverantwoord om de terreinen die hiervoor de laatste jaren werden gebruikt opnieuw be schikbaar te stellen voor het opbouwen van de folkloristi sche brandstapel; de schade Is te groot. Pogingen om ver vangende terreinen te vinden zijn op niets uitgelopen. Vorig jaar werd de blis van Den Burg gehouden op een bouwterrein in De Mars en het jaar daarvoor op de nood- camping, het voormalige Texelse Boys terrein aan de Westerweg. Als gevolg van de blis ontstaat op laatstgenoemd terrein over een grote oppervlakte een zwarte verbrande plek die 's zomers, als de kampeerders komen, nog lang niet is verdwenen. Het gemeente bestuur vindt dat ongepast jegens de gasten. Woningbouw De commissie die zich het afgelopen jaar met het meierblisprobleem heeft bezig gehouden, had niettemin geadvi seerd de blis toch maar op de nood- camping te houden maar het college wilde dat niet en besloot in eerste in stantie de brandstapel opnieuw in de Mars toe te laten. Nadien realiseerde men zich dat dit onmogelijk is; ter plaatse zijn huizen in aanbouw. Tegen de tot dusver gebruikte brand- een goed stukje vlees hoeft u ech- niet zo ver. Goënga's specialiteitenslagerij, I u van eigen slacht een keur aan lijkheden, waaronder de tot in alle van ons land beroemde leesgerechten. ram GEHAKT en ram SAUCIJZEN samen voor ƒ6,98 specialist in BD levensmiddelen eer het eens. Den Hoorn is dich- dan u denkt. 02226) 252. In vergelijking tot eind maart 1985 telt Texel ongeveer 150 werklozen minder. Directeur A. Maasdam van het gewestelijk arbeidsbureau te Den Burg verklaart dit deels uit de vroege Pasen en de daarmee aan trekkende vraag vanuit de horeca en deels door de opleving van de bouw. Ook vergeleken met eind februari van dit jaar is de werkloosheid fors ge daald. Het aantal bij het arbeidsbureau ingeschreven personen daalde met 109. Bij de mannen was de daling groot in de sectoren bouw (van 60 naar 35 personen) en horeca (van 112 naar 89). Vooral de toestand in de bouw is opmerkelijk en is het rechtstreekse gevolg van de grote pro jecten in en nabij het centrum van Den Burg. Na de langdurige vorstperi ode zijn de bouwactiviteiten in volle hevigheid losgebarsten. Een jaar gele den bedroeg de werkloosheid in de bouw exact het dubbele aantal perso nen: 70. Bij de vrouwen een teruggang in alle categorieën, het grootst in de horeca: van 91 naar 70 personen. De totale werkloosheid bedraagt volgens de ge gevens van het GAB 511 (15,5 procent van de afhankelijke beroepsbevolking), 301 mannen (13.1 procent) en 210 vrouwen (21 procent). Kwartaalcijfers In het afgesloten eerste kwartaal van dit jaar is er een flinke doorstroming geweest, constateert Maasdam. Er werden 277 personen nieuw ingeschre ven en 447 lieten zich niet langer als werkzoekende noteren. Van hen ver lengden 104 de inschrijving niet meer, 162 berichtten zelf werk te hebben ge vonden en 57 werden om andere rede nen uitgeschreven. In totaal 124 perso nen van deze groep werden door het arbeidsbureau aan een baan geholpen. Er werden in het eerste kwartaal 187 vacatures ingediend, waarvan tweeder de was gericht op de vraag naar sei zoenkrachten. Deze aanvragen zijn voornamelijk gericht op werkzoeken den van 18 tot 20 jaar. Het GAB ver wees op de binnengekomen aanvragen 212 personen. plaatsen in De Waal en Oosterend wordt bezwaar gemaakt door het Wa terschap. De Waalder blis aan de Pol derweg heeft de afgelopen jaren veel schade aan het wegdek veroorzaakt. De dorpscommissie is verzocht sug gesties te doen voor een andere plek, maar daar wist men ook geen oplos sing en pogingen van de meierblis- commissie om een geschikt stuk „overheidsgrond" te vinden leden ook schipbreuk. Hetzelfde geldt voor de brandplaats aan de Nesweg in Oosterend. Ook hier vond de commissie geen oplossing en kon ook de dorpscommissie geen bruikbare suggestie doen. Toch? Tenzij zich alsnog particulieren melden die hun terrein beschikbaar willen stel len, zal dus voor het eerst in de histo rie geen meierblis worden ontstoken in de genoemde drie dorpen. Mocht er iemand zijn die een oplossing weet, dan wordt deze verzocht contact op te nemen met ambtenaar Van 't Noor- dende van de afdeling algemene zaken van de gemeente. Een locatie moet uiteraard voldoen aan bepaalde eisen: niet te dicht bij be bouwing in verband met brandgevaar, niet in de buurt van een gasopslag- plaats of andere brandgevaarlijke in richting en ook moet de brandplaats niet te ver van het betreffende dorp af liggen in verband met de bereikbaar heid voor kinderen. Andere dorpen De andere dorpen beschikken wel over een terrein waar de blis verantwoord kan worden opgebouwd, in de meeste gevallen op dezelfde terreinen als in de afgelopen jaren. Dat betekent dat de. blis in Den Hoorn zal branden op de als zodanig gemerkte plaats aan de Stolpweg, in De Cocksdorp op het ter rein van de voormalige asfaltmolen, in polder Het Noorden bij Utopia", in De Koog tegenover ,,De Turkse Tent" aan de Bosrandweg en in 't Horntje bij de kruising Dageraad-Landsdiep. De blis in Oudeschild moet verhuizen van het Skillepaadje naar de berm van de Redoute. Genoemde ,,meierbliscommissie" die zich met de problematiek heeft bezig gehouden met het doel vaste locaties voor het jaarlijkse folkloristische vuur aan te wijzen bestond uit de heren Fli- sijn en Vonk van het Waterschap, Van Wilsum van de brandweer, Plug van gemeentewerken, Daalder van het ge meentelijk grondbedrijf en Van 't Noordende van de gemeentelijke afde ling algemene zaken. Aanleiding voor de start van de werkgroep was de wei gering van het Waterschap om de blis op enkele plaatsen nog langer toe te staan. Krachtens de gemeentelijke ver ordening mag niet eerder dan 19 april (dus zaterdag a.s.) met de opbouw van de meierblis worden begonnen. In een advertentie in deze krant herin nert de gemeente er nog eens aan dat op de blis geen gevaarlijk of onbrand baar afval mag worden gestort. Toerclub Taxi 2000 rijdt de eerste tocht van het toerprogramma van 1986. De rit gaat naar Heerhugowaard, waar 60 km wordt gefietst. En vervolgens weer terug op de fiets. Het vertrek is om 7.30 uur vanuit de Warmoesstrgat bij Taxi 2000. Vertrek met de boot van 8.05 uur. Fietsers die meewillen en die niet aangesloten zijn bij de toerclub kunnen ook meerijden, mits de condi tie in een redelijke staat is. Voor inlich tingen J. Lexmond, telefoon 02220-2195. Prijs en kwaliteit zijn ons bewijs! 1 kilo hagelwitte verse CHAMPIGNONS 3,75 (Zo vers geplukt uit de grotten) Verp. in kistje van 4 kilo. Hele emmer 10 liter verse CHAMPIGNONS, gesneden kant en klaar (3 weken houdbaar) 49,50 Hele kist a 113 ex. PERSSINAASAPPELEN 18,50 Hele kist 80 stuks reuze CITROENEN 20- Groothandel groenten en fruit De Koog - Texel (02228) 959 - (02220) 5346 of (043) 620169 Alle prijzen excl. btw. Geen verkoop aan particulieren De illegale lozing van zo'n zestig li ter olie in de Oudeschilder haven, twee weken geleden, is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk veroor zaakt door de Texelse eigenaar van een in de haven liggende boot. On derzoek van oliemonsters wijst in die richting. De man is door de po litie ondervraagd, maar ontkent. Van de zaak is verbaal opgemaakt. Het betreft een hoeveelheid afgewerk te olie. De zware substantie werd aan getroffen in de kleine haven ter hoogte van het Pakhuus, de lichtere olie was verspreid over het havendeel bij het dok van Hans Boom. De hoeveelheid was te beperkt om verwijderd te wor den. De rijkspolitie te water verrichtte samen met Rijkswaterstaat en de rijkspolitie op Texel een onderzoek. Naar het RIZA in IJmuiden werden monsters opgestuurd. Voor een verge lijkend onderzoek zijn in diverse sche pen eveneens oliemonsters genomen. Volgens een woordvoerder van de RP te water is er zelden eerder melding gemaakt van een olielozing in Oude schild. Het delict komt in Den Helder wel veelvuldig voor. De journaliste Lila Alai uit Ensche de houdt zondagmiddag in dorps huis d'Ouwe ULO een lezing waar in zij duidelijk maakt op welke wij ze jongeren zich verdienstelijk kun nen maken voor de wereldvrede. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk voor ieder. De spreekbeurt van Lila Alai vormt het slot van een serie lezingen die door de plaatselijke Baha'i-gemeenschap werd georganiseerd. De leden van deze ge meenschap huldigen een vrij optimisti sche visie wat betreft de wereldvrede. Ze menen dat die vrede in ieder geval bereikt zal worden, maar dat het in de handen van de mensen ligt of die ont wikkeling versneld dan wel vertraagd wordt. In de lezing van zondag zal worden ingegaan op de praktische mo gelijkheden om de vredesontwikkeling te stimuleren. Hoewel het betoon de levensvisie van de Baha'i als grondslag heeft, is het niet nodig om het Bahai- geloof te huldigen om de regels" in de praktijk te kunnen toepassen. Dat de lezingen in de eerste plaats zijn be doeld om zieltjes te winnen" berust op een misverstand. Ook deze laatste bijeenkomst zal in een vrijblijvende sfeer worden gehouden. Het traditionele besluit van een winter seizoen volleybal is weer in zicht. Van af heden is opgave voor het gebruike lijke afvaltoernooi weer mogelijk, dins dagavond bij de wedstrijdleiding of te lefonisch 02220-4802. De kosten bedra gen 712,50 per team. Toernooidata: maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 mei. Het afvaltoernooi kent een damers- en een herenklasse. Elk team speelt minimaal twee wedstrijden. Slechts na twee maal verliezen is een team uitgeschakeld. De finales worden op woensdag gespeeld. Ook nieuw gevormde teams of andere samenstel lingen van bestaande teams zijn mogelijk. Na de finales worden de prijzen uitge reikt van het toernooi en van de eilandcompetitie. De Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen, afdeling Den Burg, heeft dinsdag 22 april notaris C.J. Boswijk in haar midden. Hij zal het één en ander vertellen over erfrecht bij diverse sa menlevingsvormen. Aan het begin van de avond is er gelegenheid tot het de poneren van anonieme, schriftelijke vragen. Deze worden aan het eind van de avond door notaris Boswijk beant woord. Tevens is er een tentoonstel ling van werkstukken, gemaakt door deelneemsters aan creatieve cursussen van de afdeling. De avond wordt ge houden in de kantine van de LTS te Den Burg en begint om 20.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1