Cjrocn jjjwarL-Jexel s in het Drie procent stijging ii enorm succes mFKmsi De meierblis en de overheid ESO presenteerde promotiecampagne Texelaars zitten ver van kernramp Derde boekje voor RSG-petekind bonder zoekt iguranten voor ec/amefilm Drie telefoonkaart cellen komen op Texel bevrijdingsfeest voor 779,— BARKER'S IJZERHANDEL Gibson Brothers Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. n werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393 en Frans Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220) 5472. advertenties, abonnementen, etc.: aveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 718,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01,742; NMB nr. 67.34.60.398. de zojuist gestarte Teso-promotiecampagne als gevolg hebben dat het toeristisch vervoer naar Texel met 3% tjt, dan zou dat een groot succes zijn. Het zou niet alleen tekenen dat de tonnen die Teso erin heeft gestoken, wor- i terugverdiend maar voor de Texelse economie zou het i omzetvergroting veroorzaken van f6 miljoen, waardoor \a 60 arbeidsplaatsen ontstaan. is werd uitgelegd door Teso- :teur Theo Hoogerheide woensda- htend bij de presentatie van de ipagne in Het Kompas" in Den irn voor een gezelschap dat onder bestond uit B en W, vertegen- ïdigers van de stichting VVV ilpromotie en de pers. bekend moet door de promotie- ipagne algemeen bekend worden deze zomer de dubbeldeks aanle- ichtingen in gebruik worden geno- zodat wachttijden van betekenis iet verleden behoren. Dat gebeurt bepaald amateuristisch. Teso heeft de actie het adviesbureau Kalu- Brandt Partners uit Amster- ingeschakeld, dat volgens een ne strategie de verschillende doel- pen zal benaderen met een televi- lotje dat van 1 mei tot 23 septem- keer zal worden uitgezonden en een radiospotje dat'in dezelfde pe- via radio 1, 2 en 3 zestig keer te n zal zijn. Verder draait in 150 bio-- en een reclamefilmpje van 66 se- !en. De reclameboodschappen van enoemde media verschillen wat ift karakter en informatie; ze vul- ilkaar aan. Het resultaat moet zijn ien breed publiek ervan wordt drongen dat Texel nu makkelijk is ireiken en dat je er zowel voor ge lheid als voor rust en ruimte te- kunt: Texel, helemaal weg en zo dichtbij". Onderzoek bij wordt ervan uitgegaan dat de ittijden bij de boot tot dusver een igrijke belemmering zijn geweest het kiezen van Texel als ntiebestemming. Dat dit niet alleen maar een veron derstelling is, is gebleken uit een onderzoek dat is verricht door het instituut „Interview". Telefonische enquête onder bijna 2000 mensen die een afspiegeling vormen van de hele Nederlandse bevolking, bracht aan het licht dat bijna een kwart van hen de lange wachttijden een bezwaar vindt. Het blijkt een even grote rem voor een bezoek te zijn als de kans op slecht weer Uit het onderzoek bleek ook dat 5% van de ondervraagden van plan is dit jaar naar Texel te gaan, in het bijzon der de leeftijdsgroepen 15-24 jaar en 65 jaar en ouder. Opvallend was dat vooral de meer welvarende mensen geïnteresseerd waren, waarschijnlijk omdat alleen deze zich een extra (kor te) vakantie kunnen veroorloven. Van de ondervraagden die niet de wachttijden of het weer als rem noem den, waren velen van mening dat Texel te druk en te toeristisch is. Ver der vinden velen Texel te afgelegen, te ver verwijderd van hun woonplaats. Ook werd het eiland geïsoleerd en slecht toegankelijk genoemd. Uit de enquête bleek verder dat de prijs van de boot een veel minder ongunstige rol speelt dan over het algemeen wordt gedacht, slechts 7,1% van de ondervraagden noemde dat als bezwaar. Afrekenen In de sterspotjes en het bioscoopfilmp je (de onlangs uitgebrachte folder speelt een minder belangrijke rol) wordt op listige wijze afgerekend met de misverstanden over Texel. Het televisiespotje wordt beheerst door „Wiebren" een getekende dikke meeuw die je boven en langs de in vo gelvlucht opgenomen dubbeldekker ziet vliegen, luidkeels (de stem van ac teur Coen Flink) uitleggend dat Texel een nieuwe boot met een dubbel dek en een dubbele oprit heeft. Dat ge beurt bewust op een nogal gekke wij ze. Na een paar keer zal het publiek zich deze merkwaardige afgezant van Texel herinneren en mede daardoor blijft de op de achtergrond klinkende „jingle" met de boodschap „Texel: weg en toch dichtbij", beter „han gen". Een meer nuchtere uitleg waar om Texel nu beter bereikbaar is, zou tussen de vele soortgelijke spotjes niet opvallen, aldus werd uitgelegd door de heer H. Boom die verantwoordelijk is voor de artistieke uitvoering van de campagne. Radio Ongetwijfeld zeer opvallend zijn ook de radiospotjes die in tegenstelling tot het tv-spotje in verschillende soorten te horen zullen zijn. Hier zal het feit dat bij de boot niet meer gewacht hoeft te worden er op dezelfde wijze worden ingehamerd als met het tegen overgestelde de afgelopen jaren is ge beurd, namelijk door een „nieuwsle zer", vertolkt door imitator Robert Paul. Die slaat een toon aan als bij het voorlezen van een AN P-bericht, maar al direct vergist hij zich door te spre ken over de metro naar Texel, de file in de Texel-tunnel, de trein naar Texel of de bus naar Texel. Hij herstelt („o pardon") de fout en laat dan blijken dat je tegenwoordig snel met de nieu we boot naar het eiland kunt. Bewust wordt steeds gedaan alsof de reeds meer dan vijf jaar in gebruik zijnde dubbeldekker een nieuw schip is. Het zou te omslachtig, kostbaar en weinig effectief zijn als zou worden uitgelegd dat het gaat om een bestaand schip dat nu pas volledig kan worden ge bruikt omdat de aanleginrichtingen zijn aangepast. Bioscoop Beide foto's die hierbij staan afgedrukt gaan over de meierblis en de overheid. Op de ene toont het burgemeesters- echtpaar hart te hebben voor dit eeu wenoude Texelse gebruik, zij helpen zelfs mee om hout te jutten voor de Hoornder b/is. Ondir het toeziend oog van Frans Bakker iaden Texeis op- perstrandvonder en zijn gade hier een pallet op de Ksr. De tweede foto, inderdaad, de Waal der meierblis, heeft een minder harmo nieuze voorgeschiedenis. Dit vuur was oorspronkelijk verboden door de weg- beheerder, in dit geval het Water schap. De Waalder gemeenschap ver viel spontaan in burgerlijke ongehoor zaamheid en bereidde toch een b/is voor. Op diverse erven stonden karren met brandhout klaar. Dijkgraaf Jac. Dijt kreeg woensdag vroeg in de mid dag lucht van deze voorbereidingen en hij belde Sieme Plaatsman, voorzitter van de dorpscommissie. In goed over leg kwam Dijt tot een verstandig besluit. De b/is werd voor één keer toegestaan en er zal overleg komen over de toekomst. De dorpscommissie zorgde voor een dikke laag zand op de weg en donder dag zijn de resten van dit echte vreug devuur ongetwijfeld goed opgeruimd. De peuters, kleuters en kinderen van De Waal waren zich van al deze bestuurlijke verwarring niet bewust, die hebben een lekker fikkie gestookt, die ene dag in het jaar dat het mag. Het meest romatisch belooft het bio scoopfilmpje van 66 seconden te wor den dat nog gemaakt moet worden en dat pas tegen het eind van de zomer in roulatie komt. Hierin wordt niet alleen in een aantal flitsen duidelijk gemaakt hoe je op Texel komt, maar ook hoe je daar vrij heid, eenzaamheid en de rust van ein deloze stranden kunt ervaren. Een fraai gevormde juffrouw (het enige be roepsmodel in het filmpje, de overige rollen zullen door Texelse jongelui wor den vervuld) zie je tegen de achter grond van een uitgestrekte Waddenzee bezig met haar surfplank. De camera draait om haar heen, zodat de landzij de op de achtergrond in beeld komt en dan blijken zich op hetzelfde strand meerdere jonge leuke mensen te ver maken. Tekst en muziek onderstrepen inmiddels dat je op Texel alleen met de zon, de zee en de vogels kunt zijn, maar dat je er als je wilt ook vrienden kunt maken. Zodat je er „de week van je leven" kunt beleven, door er met die „nieuwe snelle dubbeldekselse" veerboot heen te aaan. Achtergrond Directeur Hoogerheide hield een inlei dend praatje waarin hij duidelijk maak- Lees verder pagina 9 Familieleden op Texel maken zich zor gen over de groep Texelaars die maan dag naar de Sowjet Unie is vertrokken om een bezoek te brengen aan Geor gië. Gedacht wordt dat zij als gevolg van de ramp met de kerncentrale bij Kiev in gevaar verkeren. Ter geruststel ling kan worden gemeld dat de reis route op zeer grote afstand van het gevaarlijke gebied ligt en dat de win drichting ter plaatse bovendien gunstig is. Woensdagavond hadden we telefo nisch contact met de groep, die inmid dels in het nog verder van Kiev gele gen Tbilisi is aangekomen. Allen ma ken het uitstekend en genieten van een interessante reis. Vroeg in de morgen voordeel! i het reclamefilmpje voor Texel if deze zomer zal worden ge bakt en kort daarop in ongeveer '0 bioscopen zal worden ver- ond, zullen Texelse jongens en j.7|eisjes als figurant optreden. .8.i \onder Film en het adviesbureau ilusche, Brandt Partners zijn op zoek naar jongens en meis- s van 17 tot 20 jaar. De opna- Ter? zullen in de eerste week van op Texel worden gemaakt: de ]u ran ten die voor hun medewer- een kleine vergoeding krijgen )rden verzocht zich binnen twee landen schriftelijk (met pasfoto) w te meiden bij het adviesbu- 'U, Prinsengracht 659, 1016 HV sterdam. De telefoonkaartcel, die onlangs in Vlissingen werd geïntroduceerd, wordt bij wijze van proef onder meer op Texel opgesteld. Er zullen er twee op de Brink in De Koog komen en één op de Groeneplaats in Den Burg. De cellen worden waarschijnlijk na Pinksteren geplaatst. Er zijn twee belangrijke redenen voor het juist in badplaatsen neerzetten van dergelijke telefoons. Omdat de auto maten geen geld meer bevatten zijn ze niet meer interessant voor dieven en voor buitenlandse gasten geven deze apparaten een groter bedieningsge mak. Het is niet meer nodig om een grote hoeveelheid munten bij elkaar te zoeken om ,,ver" te bellen. Kaarten voor de cellen zijn te koop in de post kantoren van Den Burg en De Koog en in diverse sigarenwinkels. Alweer voor de derde keer hebben de RSG-leerlingen een boekje uit gegeven dat wordt verkocht ten bate van het petekind dat de school al sinds jaren geadopteerd heeft. Het is getiteld „Contrasten" en is de opvolger van „Wij zijn al lemaal pluisjes" en „Retourtje luchtkasteel". Aan Contrasten is te zien dat men al doende leert. Ge zien de beperkte middelen waar mee het gemaakt is ziet het er goed uit. De enige omissie is dat nergens wordt verteld hoe het pe tekind heet en hoe het met haar gaat. En dat zou eventuele kopers extra ar gumenten geven om het boekje te ko pen. Het eerste boekje leverde maar liefst 7625,— op, het tweede 7256,— en daar zijn dan ook nog exemplaren van te koop. Wellicht voor sommigen een idee om de serie te completeren? De inhoud van „Contrasten" bestaat uit 19 verhalen, tekeningen en gedich ten die allemaal een contrast tonen of beschrijven. Soms verrassend goed en soms aandoenlijk ernstig worden meestal arm-rijk of blank- zwarttegenstellingen gebruikt, waarbij het niet gaat over de noodzaak het petekind te steunen. De leerlingen die meewerkten leefden hun poëtische, li- met de teraire of artistieke dromen uit. Van echt talent getuigen vooral de twee gedichten van Marja Brouwer uit 5 havo: Een contrast in de wereld of een contrast in de natuur is een contrast dat ontstaan is uit een contrast in onszelf luidt de aanhef van het gedicht „Con trasten" (1). Makkelijk geschreven met een natuurlijk gevoel voor ritmiek. Het gaat te ver alle negentien bijdragen te beschrijven, opmerkelijk zijn de verha len van Suzan van Dijk, waar een soort religieus cynisme de boventoon voert, en van Martin Cadee, die een fraai literair idee had. Linda Vosjan tekende voor samenstel ling en layout en schreef ook nog een gedicht, Claudia Rey verzorgde het omslag. Voor de typografie werd een matrixprinter ingeschakeld en de druk vond plaats in de huisdrukkerij van de school. Het ziet er duidelijk beter uit dan de voorgangers. Het is niet alleen leuk om dit boekje te kopen zodat het petekind wordt gesteund. Zeker in sa menhang met de andere twee geeft het ook een heel aardig beeld van ta lent (of het verlangen om te schrijven) in ontwikkeling. Kosten vier gulden, te koop bij Het Open Boek, in de aula van de RSG en bij Joost van Beurden. pannenset, 4-delig: 1 kookpan 1.5 Itr., 1 kookpan 2 Itr., 1 kookpan 3 Itr. en 1 steelpan 1 Itr. geheel roestvrij staal. Alleen zaterdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur van 799,— Telefoon 02220 2346 'N WINKEL VOL IDEEËN! Eindelijk is alles klaar! Zelfs de D.J. is nieuw. Daarom maandag a.s. groot vanaf 20.00 uur entree 710,00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1