Cjroen jjfmrUjexels het 'eso verkleinde in 85 eriies: bijna zeven ton im. ai Barverslag gematigd optimistisch Bewoners Golfslag zijn hondepoep beu rlÈ Vervoerscijfers Teso vertonen stijging ÊÉéÊL. Pggij |j§i Bollenboer werd op eigen land mishandeld Daders diefstallen uit auto's vermoe delijk bekend Tussen dijk en duinenrij Koek van 's werelds eigen deeg Wethouders houden zelfde portefeuilles Geen krant na Pinksteren Nr. 10.079 DINSDAG 13 MEI 1986 ie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Niek van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. 5393 en Frans Hopman, Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220) 5472. Harry jaf is met vakantie, jdvertenties, abonnementen, etc.: nek) De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 718,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. i-directeur Theo Hoogerheide kon het jaarverslag 1985 af- iten met een gematigd optimistisch geluid: „Hoewel na scherpe daling van de brandstofprijzen in het eerste artaal van 1986 een zekere stabilisatie op een hoger prijs- au moet worden verwacht, zal deze ontwikkeling bijdra- aan het behalen van een positief exploitatieresultaat." andere woorden: de brandstof wel weer wat duurder worden nu het geval is, maar de totale ng sinds 1985 helpt wel mee in 1986 weer winst te kunnen Ijken. Hoogerheide noemt ook de rganisatie in de bedrijfsvoering oorzaak voor lagere kosten eind begin '87. iet verslagjaar 1985 was al dui- jk sprake van een terugloop het verlies. Werd in de jaren 1-1985 per jaar gemiddeld een ies van ongeveer 1,6 miljoen laakt, in 1985 was het resultaat ',000 aan de rode kant van de ken. opzichte van 1984, toen het verlies rüim een miljoen bedroeg is dat verbetering van 33%. Er zijn een al oorzaken voor die relatieve ver- ring aan te wijzen. De tarieven zijn loog gegaan en dat leverde een kwart miljoen op. Bovendien werd ig een dikke vier ton bespaard de lagere rente. De kosten die laakt werden om de omzet te be- n stegen echter ook met maar een dikke acht ton. De belasting vriendelijk, daaraan was Teso een rt miljoen minder kwijt, waren er in '84 en in '85 meeval- In '84 ving de NV ruim drie ton ichadevergoeding voor de gevol- van de valpartij van de Marsdiep et dok van Boele. Het jaar daarop de voorraad onderdelen herge- rdeerd en die bleek ruim een half jen meer waard te zijn dan werd genomen. Liquiditeit iquide middelen van een bedrijf de gelden waarover zo beschikt worden, die men in kas heeft en niet vastzitten en schepen, gebou- of reserves. Die bedragen zijn listal veel kleiner dan de niet-liquide "agen, maar het is wel het geld rmee elke dag gewerkt wordt, de shoudportemonnee'. En iedereen dat als die leeg is en de rest van ^eld zit in een huis en een auto, 11 komt toch die meneer van het ^taan de deuren die van het gas en ie anderen die op korte termijn be- d willen worden. Voor particulieren Jtaan er dan 'consumptief kredieten', n kredieten' en wat voor namen de ken nog meer hebben uitgevon- Teso heeft ook zo'n rekening, if dat heet dan een 'hypothecair liet in rekening-courant', wat bete kent dat tegenover dit krediet een deel van het niet-liquide kapitaal in onder pand is gegeven, een gebouw of zo. Het veerbedrijf had eind 1984 een schone lei op die rekening, maar eind 1985 zag dat er minder goed uit. De bankier had bijna acht ton tegoed, ter wijl Teso nog een kleine twee ton in kas had. Teso staat dus zes ton 'rood'. Bij het einde van het jaar daarvoor was er nog ruim een half miljoen in kas, zodat de liquiditeitspositie in een jaar tijd ruim een miljoen verslechterd is. Dat komt vooral doordat er in '85 geïnvesteerd is en bovendien werd er alvast geld opgenomen om in het lo pende jaar het nodige te kunnen beta len. In totaal werd bijna drie miljoen uitge trokken, waarvan twee derde voor re constructiewerkzaamheden die dit jaar worden uitgevoerd. Voor een deel kon dit bedrag kennelijk worden opgevan gen met de inkomsten, het leverde echter ook het hierboven beschreven roodstaan op. Reservepositie Heeft Teso nu ook reserves, bedragen waar.niet aangekomen kan worden? Ja, dat is voornamelijk het kapitaal dat geïïnvesteerd is in de schepen en de gebouwen. Het balanstotaal aan het eind van 1985 bedraagt ruim 56 mil joen gulden. Daarvan is 16 miljoen 'ei gen' vermogen. De rest is van de bank. Het grootste deel van dat eigen vermogen wordt gevormd door de 'herwaarderingsreserve'. Dat is een re serve die wat ongrijpbaar lijkt maar die er wel is. Als je een schip koopt en dat schip wordt in de loop der jaren meer waard, wordt je 'rijker', maar dan wel tussen aanhalingstekens. De nieuwwaarde van het schip stijgt, maar het ding wordt eigenlijk ouder en daarom moet je elk jaar een bedrag opzij zetten (afschrijven) om straks weer een nieuwe te kunnen kopen. De waardestijging moet je wel ergens vastleggen en dat gebeurt in die her waarderingsreserve. Die 'bevat' bijna 25 miljoen gulden. Een kanttekening hierbij is dat dit kapitaal maar moeilijk te gelde gemaakt kan worden, want wie zou de schepen en gebouwen wil len kopen. De afschrijvingen staan ook niet er gens op een bankrekening rente te trekken. Die worden gebruikt om de schulden, hypotheken en dergelijke mee af te lossen. Sparen levert immers altijd minder op dan lenen kost. Teso gebruikt twee manieren om af te schrijven. Op de schepen en gebou wen wordt zoveel afgeschreven dat bij het sluiten van de afschrijvingstermijn voor de dan geldende prijzen nieuwe kunnen worden gekocht. Op de ande re bezittingen wordt afgeschreven op basis van wat die gekost hebben toen ze aangeschaft werden. Zolang de prij zen stijgen zullen de afschrijvingen op schepen en gebouwen dus relatief al tijd harder lopen dan de andere af schrijvingen. In 1985 werd ongeveer 5,5 miljoen gulden afgeschreven. Verliessaldo Er is nog een post die van van belang is om te weten hoeveel Te so 'waard' is: het verliessaldo. Zolang het bedrijf verlies maakt zal dat bij het verlies van de vorige jaren moeten worden opgeteld. Pas als er weer winst is kan dat verliessaldo worden afgebouwd. Teso vergaarde in de afge lopen vijf jaar een totaal verlies van ruim acht miljoen gulden. Dat bedrag staat op de balans en pas als dat is omgezet in een winstsaldo kan er weer dividend worden uitgekeerd. Kortom, Teso is weer op de weg naar boven. Wel zal het verlies van de afgelopen jaren nog een aantal jaren doorwerken, maar de verhou ding tussen inkomsten en uitgaven gaat de goede kant op. Het verlies wordt kleiner en in voorzichtige bewoordingen spreekt Hoogerhei de de hoop uit dat er volgend jaar winst wordt geboekt. Daar staat tegenover dat ook Teso de re constructiewerkzaamheden in de portemonnee voelt. Wellicht zal de gedaalde brandstofprijs volgend jaar de tarieven aan banden kun nen leggen. De afbouw van het verliessaldo, dat in zes jaar is op gebouwd, zal meer tijd vergen. k* „Drol/enweg", zo luidt de veelzeggen de tekst met dubbele betekenis, die sinds vrijdag is aangebracht bij de toe gang tot de woonerf-straat Golfslag in de wijk Den Burg-noordwest. Bewo ners van die straat voeren actie tegen de overlast van uitwerpselen van hon den. Vooral het speelveldje aan het eind van de straat ligt bezaaid. De ini tiatiefneemsters zeggen dat het nog nooit zo'n probleem is geweest als nu. Vooral sinds de voltooiing van de laatste nieuwbouw zou het aantal hon dedrollen zichtbaar zijn vermeerderd. Een bewoonster:Honden uitlaten kan ook op een andere, nettere wijze. Met een schepje en een plastic zak. Maar nu laat men aan het begin van het veldje de hond los, zodat die mid den op het veld zijn behoefte doet, zonder dat het wordt opgeruimd. Voorat voor de kinderen is het ver schrikkelijk. De lol om op het veldje te voetballen is er hierdoor helemaal af." Niet alleen het bord bij de ingang, maar ook verderop in de straat zijn bordjes geplaatst. Bij de toegang tot het veldje staat een bord met opschrift ,,Dit is een speelterrein, geen honden toilet" en ook hangt er een bordje aan het tuinhek bij woning nummer 20, waar een vooraanstaand eilandelijk po liticus zijn onderkomen heeft. De ac tievoerende bewoners hebben het pro bleem intussen aangekaart bij de gemeente. Het voorjaar van 1986 is wat moei lijk te vergelijken met dat van het jaar daarvoor omdat de feestdagen dit jaar veel vroeger vielen. Toch is op basis van de vervoerscijfers over de eerste maanden van het jaar, tot en met half mei, voorzich tig de conclusie te trekken dat het vervoer aantrekt en dat de sei zoenstart beter was dan in '85. Door die anders vallende feestdagen is voor de vergelijking dit jaar gebruik gemaakt van de periode tot acht mei tegen de periode tot 16 mei vorig jaar. Het autovervoer van Den Helder naar Texel steeg met 254 personenwagens van 8938 naar 9192, dat is een toena me met 2,8%. Zowel bij de caravans als bij de aanhang!kampeerjwagens :#WjÉ - V - - - - t Sg&jfCT It jaarverslag blijkt dat de ijsgang Teso geld heeft gekost omdat daarvoor de dure Molengat extra lang in de vaart moest worden tfrxtn rtirU Ifni (foto Dirk Kuiter) bedroeg de toename slechts een half procent. Een ondersteuning voor het optimistische beeld van deze cijfers is het saldo vreemde auto's op Texel op de genoemde data: dit jaar 3778 tegen vorig jaar 3500, 278 meer. Dat zou be tekenen dat het begin van het seizoen een kleine negenhonderd toeristen meer heeft getrokken dan vorig jaar. Hemelvaart Vergelijking van de hemelvaartweeken- den in beide jaren geeft een positief beeld voor dit jaar. Dat is echter ook geflatteerd omdat deze vrije dag dit jaar vlak bij koninginnedag en bevrij dingsdag zat. Vergeleken zijn de perio des van tien mei tot en met negentien mei in 1985 en twee mei tot en met elf mei dit jaar. Van Den Helder naar Texel gingen nu 9192 personenwagens tegen 8938 vorig jaar. Andersom, naar Den Helder, zijn de cijfers respectieve lijk 9139 en 8175. Het totale persone nautovervoer steeg met 7,1%, het to tale caravanvervoer zelfs met 17,5% en het aanhangwagentransport met 4,9%. Wachttijden Afgezien van zondagmiddag kon de veerdienst de drukte de afgelopen Een vijftigjarige bollenboer uit Den Hoorn merkte op de ochtend van Hemelvaartsdag dat een vijftal jon gelui bezig was op zijn land het gewas te vernielen. Toen hij wilde ingrijpen werd hij door twee jon gens mishandeld. De politie heeft de knapen later opgespoord. De jongens, één van 21 uit Tolwerd en één van 19 uit Zevenhuizen, gingen met de man op de vuist en sleepten hem vervolgens over de grond. Het slachtoffer liep hierbij een wondje aan zijn gezicht en wat verrekte spieren op. Hij kon zich losrukken en ging naar huis. De jongelui verdwenen richting camping Loodsmansduin. Aan de hand van hun signalement kon de politie hen opsporen. Ze bekenden en tegen hen wordt proces verbaal opgemaakt. week goed de baas. Wachttijden van een uur waren niet uitzonderlijk, maar alleen zondagmiddag zorgde het ver trekkende verkeer voor wachttijden tot vier uur. De wachttijd ontstond om streeks 15.00 uur zodat het erop lijkt dat de vertrekkende gasten geen reke ning hebben gehouden met de moge lijkheid van vertraging. De laatste af vaart vanaf Texel vond plaats om 11.05 uur. De dienstregeling liep op schema, in de afvaarten ontstond geen vertra ging. Van Teso-zijde werd meegedeeld dat inmiddels op zon- en feestda gen weer de zomerse vertrektijden zijn ingevoerd. De eerste boot ver trekt op die dagen dus om 7.05 uur en niet om 8.05 uur. De politie heeft sterke vermoedens omtrent de identiteit van een vier tal jongelui die afgelopen weekend diverse auto's openbraken en daar bij nogal wat buit binnenhaalden. Een aanhouding leverde echter niets op omdat de vier er voor ge zorgd hadden dat er in hun huur wagen geen gestolen waar aanwe zig was. De jongelui hadden zich opvallend ge dragen in een winkel in Oudeschild, waar zij waarschijnlijk geld uit de kassa meenamen. Later werd een tasje van die winkel gevonden bij de resten van een autodiefstalbuit. Een auto die langs de Grensweg bij Gortersmient stond geparkeerd werd opengebroken door vernieling van een ruit. De eigenaar, een inwoner, van Val- kenswaard ontdekte toen hij na een uurtje terugkwam dat een camera en zijn portefeuille met rij- en kentekenbe wijs waren verdwenen. De portefeuille met inhoud vond hij later zelf terug. De wagen van een Duitser die gepar keerd stond bij de vuurtoren werd met een schroevedraaier vakkundig open- gewrikt. Hieruit werd een handtas gestolen met daarin een rijbewijs, paspoorten, een chequeboek, vierhon derd duitse marken en driehonderdvijf tig gulden. Een inwoner van Driehuis die zijn wa- door Klaas Bonne' Ook Texel met haar schone lucht Moest plotseling mee ervaren Dat radioactiviteit De kool noch de geit zal sparen En Antje II en Claartje 3 Die mochten niet meer grazen Want /wan heeft in Tsjernobyl Een gifwolk uitgeblazen Zij trokken aan hun hóóreseel Want de zon scheen door de ruiten En snakten naar de voorjaarslucht Maar mochten niet naar buiten Ik vraag me af, sprak Claartje 3 Wat ons straks nog zal resten Als de mensen deze wereldbol Op zo'n manier verpesten Misschien dat het nog zover komt Dat hier niet meer valt te leven En dat is dan de erfenis Die zij hun kinderen geven Dan rest ons een verschroeide bol Waar nooit meer gras zal groeien Zijn de mensen, Antje II Tóch stommer dan de koeien? Het college van B en W zal op dezelf de voet verder gaan als voor de ver kiezingen. Dat betekent dat de burge meester verantwoordelijk is voor alge meen en organisatorisch beleid. Hij is verantwoordelijk voor de gang van za ken in het raadhuis, promotie, repre sentatie en politie en dergelijke. Daan Schilling blijft de man van het ruimte lijk en huisvestingsbeleid, verkeer, na tuur, recreatie en milieu en hij blijft loco-burgemeester. Piet Zegers is nog steeds de verantwoordelijke man voor het welzijnsbeleid, sociale zaken en onderwijs en Klaas Barendregt blijft het financieel, economisch en tech nisch beleid vormgeven. gen parkeerde bij het oude museum aan de Monnikenweg vond de auto te rug met een^ingeslagen portierruit. Een tas met daarin een portefeuille met 7115,— en giropassen en een zon nebril ontbraken. De tas werd later op camping Loodsmansduin teruggevon den. Een andere badgast die zijn wa gen bij Westerslag had geparkeerd merkte ook dat zijn portierruit was in geslagen. Een tas met weinig waarde volle artikelen was verdwenen. In verband met het uitvallen van de tweede pinksterdag als werk dag zal er dinsdag, 20 mei geen Texelse Courant verschijnen. De direkteur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1