rpfsK%^:MMo222o,5393mFrans Groen 7wurtsTèxels in het hcivt^ Zweefclub grijpt naast subsidie leacties op waterleiding plan 'PcUl/zAtnOAt IflffllW Hysv"SS2»»*» rj 1 i h»86o»t Plaatsen bruggen perfect verlopen Welzij'nsstichting had laatste vergadering Bomen drie keer vernield.... Agrarisch Museum zondags geopend SERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.083 VRIJDAG 30 MEI 1986 ining Vrijdag feest in de Parkstraat Groot terras met grillspecialiteiten van Texels lamsvlees Nieuwe haring 's Avonds van 7-11 uur Pappa Slim's Wonderland Steelband Snackbar - eetcafe fEXELSE^COURANT '-werktijd: Harry de Graaf, Pehkaanweg 75, De Koog, tel. (02228) Zbb, T i m m M. advertenties abonnementen, etc.: n o Sv Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr 67.34.60.398. De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, V_^ Zowel in Den Helder als op Texel is het plaatsen van de dubbe/deks- bruggen voor de vernieuwde aan/e- ginrichtingen perfect verlopen. Woensdagochtend voltrok zich de operatie in de haven van Den Hel der precies volgens het schema en hetzelfde was donderdagochtend het geval in 't Horntje, mede dank zij de gunstige weersomstandighe den. Alles bleek precies te passen en tijdens de werkzaamheden is de veerdienst ongestoord doorgegaan. De onderste foto werd woensdaga vond genomen toen het ponton met daarop de dubbeldeks Bailey brug bij Texel arriveerde. Op de bo venste foto ziet men hoe monteurs gespannen toekijken terwijl hun collega's het laswerk verrichten waarmee de operatie werd afge rond. (Foto's Dirk Kuiter). Gisteren fotografeerden we Texvis en de elektriciteitscentrale/waterfabriek. Goed is te zien dat de palingkwekerij, het grote gebouw op de voor grond, ook letterlijk is verbonden met de waterfabriek. vatting waartegen enkele bestuursle den protesteerden. Die gaven toe dat het formeel misschien wel goed was, maar vonden het evengoed onzinnig. Voorzitter Gerard Zijm betreurde dat de andere personeelsleden die hun salaris te laat hebben gehad geen schadever goeding krijgen, omdat alleen Jan Kra mer daarom heeft verzocht. Jan Kramer zelf had er per brief zijn afkeuring over uitgesproken dat zijn claim un de openbaarheid was behan deld en daardoor via de krant bekend was geworden. Nu was de indruk ont staan dat Kramer zelf voor publicitiet Lees verder pagina 2 De plantsoenendienst van de gemeen te zette bij de Bocksberg in Den Burg twee bomen, die kort daarop door on bekenden werden vernield. Er werden nieuwe bomen gezet, maar ook deze werden slachtoffer van vernielzucht. Weer werd voor vervanging gezorgd, maar nu begint men de moed te ver liezen want ook deze bomen zijn in middels gesneuveld. Bij de plantsoenendienst wordt ver moed dat het steeds dezelfde daders zijn en het spreekt vanzelf dat men daar wel eens via de politie mee wil kennismaken. Gehoopt wordt op tips uit het publiek. Ook in de Dorpsstraat van De Koog werden onlangs boompjes vernield kort nadat ze waren aangeplant. Het Agrarisch Wagenmuseum in De Waal is tijdens de zomer weer elke eerste zondagmiddag van de maand geopend. Tot en met de maand sep tember kunnen belangstellenden te recht vanaf 14.00 uur. De eerste openstelling is aanstaand weekend. idee te krijgen van de werkelijke kosten. Nog een punt van kritiek dat Wit laat horen: „Het PWN wil ongeveer een miljoen investeren per verdwij nende arbeidsplaats. Dat gaat re gelrecht tegen het provinciale be leid in om geld in het scheppen van werk te steken. Er zijn gevallen bekend waar anderhalve ton werd uitgegeven per arbeidsplaats om hem in stand te houden of te creë ren. Bijvoorbeeld toen het PEN- bedrijfskantoor naar Alkmaar werd overgebracht om in het noorden werk te scheppen". Kostprijs De kostprijs van het Texelse water wordt voor een behoorlijk deel bepaald door die van de brandstof, bij de hui dige opzet. Toen er zeventien jaar ge leden studie werd verricht naar de beste manier om Texel van water te voorzien, kostte de brandstof zes cent per kilo. Dat werd later meer dan het tienvoudige: bijna tachtig cent; Zoals bekend is de olieprijs aan het instorten en momenteel zit die net boven de dertig cent. Dat werkt op twee manie ren door in de prijs van het water. De stoom wordt goedkoper en de stroom wordt goedkoper. Op grond van het huidige prijspeil zou de waterprijs, als eind volgend jaar de kapitaalslasten wegvallen omdat de fabriek versneld financieel is afgeschreven, op onge veer f4,38 per kubieke meter komen. Ten Have: ,,ln werkelijkheid zal dat nog lager zijn. We zijn al sinds jaren bezig met het nemen van energie besparende maatregelen en als de die sels er eenmaal staan, wordt onze pro ductie rendabeler. Dat zal, naast de dalende olieprijs, ook een gunstig ef fect hebben op de kostprijs van het water". Lees verder pagina 2 Waar niets is, verliest de keizer zijn recht. Het was het bestuur van de zweefvliegclub Texel dat de harde waarheid van dit spreekwoord aan den lijve ondervond tijdens de woensdagavond gehouden laatste vergadering van de Wel- zijnsstichting. Een toegezegde investeringssubsidie voor de aanschaf van een tweede motorzweefvliegtuig werd niet uit betaald omdat het geld inmiddels naar andere verenigingen is gegaan! In de vergadering was men het er over eens dat de gang van zaken weinig elegant is geweest, maar de centen zijn op. De enige hoop die geboden kon worden bestond uit het voorstel om het geld waar de vereniging recht op heeft, te onttrekken aan de post „onvoorzien" en daar is toestemming van de gemeenteraad voor nodig. Voorgeschiedenis In april 1383 besloot het bestuur van de Welzijnsstichting een investerings subsidie voor de club beschikbaar te stellen van ƒ7500,— zijnde een kwart van het bedrag van ƒ30.000,— dat no dig was voor de aanschaf van een tweede vliegtuig. Het geld zou in drie gelijke jaarlijkse termijnen van ƒ2500,— worden uitbetaald. De club slaagde er echter niet onmiddellijk in een tweede hands toestel van het gewenste type te vinden; dat lukte pas onlangs en het vliegtuig is inmiddels aangeschaft en gereed voor gebruik. De Wel zijnsstichting besloot echter de voor 1983 en 1984 toegezegde subsidiebe dragen (totaal ƒ5000,— in te trekken, conform het voorstel in de vorige ver gadering om alle toegezegde subsidies waar de betrokken verenigingen geen gebruik van hebben gemaakt terug te nemen zodat andere verenigingen er mee geholpen kunnen worden. Voor de zweefvliegclub was dat een pijnlijke verrassing; daar heerste de veron derstelling dat de toegezegde gelden „voorlopig" waren teruggenomen en dat men er te zijner tijd weer over zou kunnen beschikken. Deze gedane zaak kon echter geen keer nemen. Boos Echt boos was het zweefvliegclub- bestuur omdat ook de derde termijn die over 1985 zou worden betaald, was opgemaakt want dat subsidiedeel was nooit ingetrokken en men heeft er dus nog steeds recht op. Het bestuur schreef een brief waarin de teleurstel ling en verbazing werden verwoord en waarin om een gesprek met de subsi diecommissie werd gevraagd. Dat gesprek werd niet toegestaan omdat het geen zin had; het geld was immers toch op. De club zijn zin geven zou betekenen dat een andere vereniging zou worden gedupeerd. In de brief wees het bestuur ook op de moeilijke situatie waarin de club nu is terechtgekomen. Het vliegtuig is aangeschaft, met medeweten overi gens van de Welzijnsstichting omdat daarmee ook een lening is aangegaan en men zit nu in geldnood. In het bij zonder de financiële regeling die de club hanteert om jonge Texelse zweef vliegers tegen gereduceerde kosten op te leiden komt daardoor in gevaar. Met deze jeugdregeling komt de club tege moet aan de wens van de wel zijnsstichting dat de zweefvliegerij geen elitaire aangelegenheid mag worden. Wilde men aanspraak maken op subsi die, dan zou de sport ook voor „ge wone" mensen toegankelijk moeten zijn. Daar werd dus voor gezorgd. ,,Wij kunnen ons niet voorstellen dat onze getoonde loyaliteit in 1984 nu af gestraft wordt," aldus het bestuur, dat met name verbolgen was over het ar gument dat bij de intrekking van de subsidie was gehanteerd nl. het feit dat de club in 1980 óók al subsidie heeft gehad. Dat gegeven was immers in 1983 al bekend, maar was toen blijkbaar geen reden om de subsidie aanvraag af te wijzen. De werkelijke reden is dat er geen geld meer is. Tij dens de discussie in de vergadering van woensdagavond werd een en an der nog eens onder woorden gebracht door zweefvliegvoorzitter Hans de Por to. Naar aanleiding daarvan werd dui delijk dat de club de eerste twee sub sidietermijnen wel kan vergeten omdat die echt zijn ingetrokken; voor de der de niet ingetrokken termijn zal een be roep gedaan moeten worden op de post onvoorzien en velt de gemeente raad het eindoordeel. Claim In de vergadering kwam ook nog even de geruchtmakende „schadeclaim" ter sprake die jeugdwerkbegeleider Jan Kramer heeft ingediend omdat zijn sa laris enkele dagen te laat was uitbe taald. Krachtens bepalingen van het burgerlijk wetboek had hij een fors be drag kunnen bedingen: 5% per dag vanaf de vierde dag. In de vorige ver gadering was ingezien dat Kramer in zijn recht staat en dat hij de schade vergoeding dus moet krijgen, een op- jet Provinciaal Waterleiding Bedrijf IMoord-Holland neemt ir de kostprijs van het water dat de waterfabriek op Texel akt de meest sombere gegevens, zet die naast een wel >r optimistische en bovendien onzekere prijsvoorspelling or de aanleg van zinkers en komt dan tot een verschil in stprijs dat op zijn minst geflatteerd is. De afschrijvingster- jn van de waterfabriek loopt binnenkort af en het lijkt er op dat er een situatie geschapen wordt waarin het PWN stprijsverlagingen af kan dwingen". n het woord is Piet Wit, voor- ilig administrateur van de N.V. VI. Zijn twijfels worden gedeeld or bijvoorbeeld Bert Weijdt, de jrmalige Rijkswaterstaatman, en irt Lieuwes van Texvis. In ieder ral is de gehanteerde kostprijs nr water van de huidige fabriek or het PWN te hoog gesteld. tblijkt uit gegevens die ons ort bedrijfsleider Wim ten Have het Texelse PEN-bedrijf ter werden gesteld. Momenteel kostprijs die aan het PWN in wordt gebracht net onder de zes gulden per kubieke meter. De ƒ7,25 die het PWN noemde is een bedrag dat in de prognose voor 1986 stond, en prognose die door de dalende brandstofprijzen nooit gehaald is. Het PWN heeft nooit meer dan ƒ6,84 per kuub be taald. Zowel Wit als Weijdt hebben moeite met het gegeven dat een zinker voor 8V2 miljoen aangelegd zou kunnen worden. Dat bedrag is, aldus ir. J. Haasnoot van het PWN in de vorige krant, gebaseerd op „budget proposals". In de regel trekken de rekenmeesters ongeveer vijftig procent méér uit om een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1