Cjrocn jjmrtrjexels in het harL> Aflolenkoog" spoedig an gemeente? Rondvluchten per helikopter Texelaars rijden massaal door rood licht I >rst conflicten oplossen kfluit- en orgelconcert De Cocksdorp i IB11 Wekelijks op dinsdag Gemeente publiceert waarschuwing 's Middags strand, 's avonds kermis Rijkswaterstaat: Gemeente moet zelf maar kunstwerk zetten bij veerhaven Schilderij terug Lichte schade na botsing PEN-tarieven omlaag GEMEENTE TEXEL Oproep aan alle Texelaars GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - Nr. 10.093 VRIJDAG 4 JULI £W. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. jiwerktijdHarry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, .Hopman, Ongeren 7, Den Burg, tel. (02220) 5472 en Michèl Gonlag, Ko- 53i89, Den Burg. advertenties, abonnementen, etc.: n<.!d& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 718,65 per kwartaal; los 85 cent Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636 Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. er naar uit dat het open- ■fetzwembad Molenkoog binnen Knbare tijd door de gemeente ixe worden overgenomen van de featiestichting. De eerste prakken tussen de gemeente en 1ST hebben plaatsgevonden en bij zijn de voorwaarden op een gezet. k ;emeente denkt dat een gunstiger A jitatie van Molenkoog mogelijk is Jfcet bad in gemeentehanden komt, iel lang niet alle betrokkenen daar zo over denken. gemeentewege is gesteld dat de •ameprijs gelijk moet zijn aan de swaarde inclusief de gebouwen ventaris. De kiosk moet verpach- ;/rij worden opgeleverd, de lopen- jrplichtingen (zoals de uitvoering net onderhoudskontrakt) zullen zo jlijk door de gemeente worden genomen; nieuwe kontrakten mo- tijdens onderhandelingsperiode worden aangegaan. Verder zal de lag a.s. wordt in de R.K. kerk in De sdorp een concert gegeven door JS nBanis en Brigit de Klerk blokfluit ;r de Jong orgel. Het concert be un 20.15 uur en het programma is ligt: inton prima a due canti, 2 sopr. luiten en b.c. Girolamo Fresco- 11583-1643); •ce mars, orgel solo Jan Pzn. inck (1562-1621); :ercata quarta, altblokfluit Gio- Bassano; senti' matutino Andrea Stefani dure De Machaut (1300) splendens Anoniem, Spanje •euw con misuras Anoniem, Italië 15e wolde y fayne Anoniem, Enge- 15e eeuw; kfluiten. icona inf-moll, orgel Johann Pa- lel (1653-1706); osonate in C-dur, 2 altblikfluiten en - Georg Ph. Telemann; 3 Folies d'Espagne, altblokfluit Marais (1656-1728); vision to an ground (Pauls Steeple), luit en b.c. Anoniem, Engeland ieuw; intona Chiacona, 2 sopraanblokflui- b.c. Tarquinio Merula 5-1665). concert wordt georganiseerd door laad voor het Zomerwerk van de ?se kerken en is gratis toegankelijk, la uitgang wordt een collecte gehou- ter bestrijding van de onkosten. gemeente de verplichtingen die de RST heeft jegens publiek en verenigin gen zo mogelijk overnemen en tijdens de onderhandelingsperiode zullen geen nieuwe investeringen worden gedaan. Bedrijfsleider G. Pansier zal door de gemeente overgenomen moeten wor den zonder dat hij daarvan wat betreft zijn rechtspositieregeling, nadeel on dervindt. Alle stukken die betrekking hebben op de zwembadexploitatie moeten door de RST aan de gemeente worden overgedragen. Voorwaarden Het RST-bestuur wil alleen aan de overdracht meewerken als enkele sle pende kwesties met de gemeente uit de weg worden geruimd. De RST zegt dat de gemeente nog altijd bij haar in het krijt staat voor ongeveer zeven ton, zijnde het bedrag dat de RST heeft uitgegeven voor de ontwikkeling van het artikel 11-gebied in De Koog. De RST handelde in deze in opdracht van de gemeente, maar er is nooit wat vergoed. Verder moet er duidelijkheid komen over de vraag wie nu eigenlijk de eige naar en beheerder is van het parkeer terrein van camping Kogerstrand. De RST heeft voor dit terrein jarenlang huur betaald aan de gemeente, totdat de gemeente liet weten dat niet zij maar de RST eigenaresse is. Met de huurbetaling werd toen gestaakt en de RST heeft de tot dusver betaalde huur plus rente (samen ongeveer veertig mille) teruggevorderd. Hierop heeft de gemeente tot dusver niet gereageerd. B en W hebben nu uitgesproken dat termijnen gesteld moeten worden waarbinnen deze kwesties geregeld moeten zijn, om pas daarna te gaan praten over de condities waaronder het bad kan worden overgenomen. Behandeling van de badovername en de kwesties tegelijk zou de zaak vertroebelen. Met een helikopter van dit type worden met ingang van dinsdag a.s. wekelijks rondvluchten boven Texel gemaakt. Ingaand dinsdag a.s. zal KLM Helikopters in samenwerking met Tessel Air rondvluchten uitvoeren vanaf het vliegveld Texel. De vluchten worden elke dinsdagmiddag gehouden, waarbij Texel gedurende een kwartier kan worden bekeken van een hoogte van duizend voet, oftewel ongeveer 300 meter. Het is een initiatief van KLM Heiikop- ters zelf, waar men behoefte heeft aan uitbreiding van activiteiten naast de hoofdtaak, het onderhouden van de verbinding met de booreilanden op het continentale plat. Nog maar net een week gelegen begonnen de voorberei dingen voor de rondvluchten vanaf Texel waar het in eerste instantie de bedoeling was om op te stijgen en te landen in De Koog. Daarvoor kon ech ter geen toestemming worden verkre gen, zodat het Texelse vliegveld de vertrek- en aankomstplaats 'wordt. De helikopterpassagiers die zich van een kaartje hebben voorzien kunnen echter gebruik maken van de 25 zitplaatsen tellende bus van Robert Aris van Bo ven die tussen de luchthaven en de badplaats heen en weer rijdt. Medewerking Volgens Ferdinand van Dam, die voor KLM Helikopters de marketing behar tigt, is het initiatief op Texel met veel instemming ontvangen en is van tal van kanten medewerking verkregen. De rondvluchten worden gezien als welkome uitbreiding van de attractie mogelijkheden. De samenwerking met Tessel Air kwam ook snel tot stand. Directeur Bob Rienks ziet de helikop- tervluchten niet als concurrentie van zijn rondvluchten met gewone vliegtui gen, in tegendeel, hij verwacht dat de animo voor vliegen boven Texel erdoor zal toenemen zodat ook hij er een graantje van zal meepikken. Bovendie vliegt KLM helikopters maar één mid dag per week, alleen als de toeloop van passagiers heel groot is, zal wel licht ook op donderdag worden gevlogen. Voorverkoop Een vlucht van 15 minuten kost 767,50 voor alle leeftijden. Kaartjes zijn in voorverkoop op meerdere adressen op Texel verkrijgbaar, maar ook op het vliegveld zelf, in het kantoor van Tes- Kinderen een kwartje! De aloude slo gan gaat al jaren niet meer op voor de kermis, die elk jaar in de laatste week van juni naar het eiland komt. Gister middag hadden de kermisbazen hun prijzen echter best een stuk kunnen la ten zakken. Zij konden een extra lok middel wel gebruiken, want het snik hete zomerweer deed slechts een handvol nieuwsgierigen een rondje over de kermis maken. 's Avonds was de belangstelling daar entegen prima en heerste er juist dankzij het fraaie weer een uitgela ten stemming. De meeste bekende at tracties zijn weer aanwezig: botswa- gentjes, ,,discotrain", spookhuis, draai molen, schiettent, labyrinth en aller hande gokspelletjes. Toch is de kermis iets kleiner dan vorig jaar en ontbreekt bijvoorbeeld de grote zweefmolen. Wellicht een voorteken voor volgend jaar. In enkele vergaderingen van ge meentelijke commissies is er namelijk over gesproken dat de kermis in de toekomst naar een andere lokatie ver huist. De verwachting is dat na herin richting van de Groeneplaats er geen ruimte meer zal zijn voor de grootste en aantrekkelijkste attracties. Het is de vraag of een dergelijke ingekrompen kermis in trek zal zijn. A/s mogelijke andere bestemmingen zijn genoemd de parkeerplaats aan de Emma/aan (waar de woon- en vrachtwagens van de kermisexploitanten nu staan op gesteld) en het terrein aan de Nikadel te De Koog. O Het gemeentebestuur is er veront rust over dat veel Texelse wegge bruikers zich niets aantrekken van de nieuwe verkeerslichten die bij de veerhaven 't Horntje zijn ge plaatst. Hoewel de lichten zeer snel ,,op aanbod" reageren en er dus nauwelijks gewacht hoeft te worden, rijden velen vol gas door „rood". Er zijn volgens de gemeente al enkele „bijna-aanrijdingen" geweest, zodat de kans groot is dat er spoedig ernstige ongelukken gebeuren. Een aanrijding waarbij een van of naar de boot rij dende file auto's is betrokken, kan tot een ware verkeersramp leiden. Op ongebruikelijke wijze door een ad vertentie van een kwart pagina én een ingezonden mededeling op de voorpagi na in deze krant heeft de ge- Rijkswaterstaat heeft afwijzend ge reageerd op het gemeentelijk ver zoek om geld uit te trekken voor het plaatsen van een kunstwerk bij of op het haventerrein van 't Horntje. Naar aanleiding van vragen uit de raad had het college een dergelijk verzoek gedaan in de hoop dat een bepaald percentage van het bedrag dat zou worden uitgetrokken voor de aanpas sing van de haven, voor kunst be schikbaar zou zijn, zoals dat ook bij openbare gebouwen het geval is. De directeur-generaal van rijkswa terstaat heeft nu laten weten dat het ministerie van verkeer en waterstaat reeds veel betaalt voor de landschap pelijke inspanning van projecten, ter wijl de kunstregeling die het ministerie van WVC hanteert alleen betrekking heeft op gebouwen. De brief eindigt: „Gezien de grote inspanningen die het ministerie van verkeer en waterstaat zich reeds voor uw gemeente getroost om de bereikbaarheid te verbeteren, kan ik mij voorstellen dat het juist uw gemeente is die een kunstproject plaatst bij de vernieuwde haven". voortaan niet meer door rood licht te rijden, gevolgd door de waarschuwing dat de politie voortaan tegen overtre ders zeer streng zal optreden. Bij de gemeente vernamen we dat wordt on derzocht of bij de lichten een perma nente bewakingscamera kan worden geplaatst, zodat iedereen die door rood licht rijdt, automatisch op de bon gaat. Zover is het echter nog niet en beperkt men zich tot intensievere con trole door de politie, die in deze mede- werking heeft toegezegd voor zover de V36SlddQQ seizoendrukte dat toelaat. sel Air. Het vertrekpunt voor de vlieg veldbus wordt op de Nikadel met een bord aangegeven. De eerste bus ver trekt hier om kwart voor drie. Passa giers moeten een half uur voor het vertrek op het vliegveld zijn. Zolang er klanten zijn blijft de bus heen en weer rijden. Uiteraard kan men ook op ei gen gelegenheid naar het vliegveld gaan. De tweemotorige Sikorsky S-61N heli kopter maakt per uur vier vluchten en pauzeert dan een half uur om brandstof in te nemen. De vluchten gaan niet langer door dan tot acht uur 's avonds, als het vlieg veld sluit. Hinder beperkt In de helikopter zitten een captain en een co-pilot die opdracht hebben woonkernen en natuurgebieden te mij den. Door een vlieghoogte van onge veer 300 meter aan te houden blijft de hinder beperkt. Die hoogte is volgens de initiatiefnemers ideaal om in de ge noemde tijd een goede indruk te krij gen van het eiland in vogelvlucht. Gro te ramen en het feit dat de meeste stoelen direct aan een raam staan, ga randeren een onbelemmerd uitzicht, dat niet zoals bij de meeste soorten vliegtuigen kan worden belemmerd door de vleugels. Er is plaats voor 25 passagiers. Er gaat ook altijd een ste wardess mee. KLM Helikopters maakt reclame tijdens de Koger braderie waar men samen met Tessel Air een stand heeft, waar ook over andere rondvluchtmogelijkhe den en over parachute-opleidingen in formatie wordt gegeven. Kaarten voor de rondvluchten zijn ver krijgbaar bij de VVV, Rabobank, de RST-campings, Expo De Cocksdorp, camping De Krim, Sluftervallei, Kados- hop Oase, Drogisterij Mets en Tessel Air. Het vorige week dinsdag uit hotel De Koger Hoop gestolen schilderij van Jeanne van den Brink is terecht. Afgelo pen nacht werd het gevonden door een ambtenaar van Staatsbosbeheer in de struiken vlakbij de plaats waar het ver dwenen is. Op het eerste gezicht lijkt het schilderij niet beschadigd, behalve dat het nat is geworden. Het kan zijn dat het doek louter uit ver nielzucht van zijn lijst is ontdaan en daarna in de bosjes is gedeponeerd, zo dat het een week buiten heeft gelegen. Het kan echter ook dat de dief de afbeel ding in deze krant heeft gezien an zich er uit angst of wroeging van heeft willen ontdoen. In de Jonkerstraat te Den Burg deed zich dinsdag een aanrijding voor tus sen een vrachtwagen en een persone nauto, waarbij lichte schade het ge volg was. De bestuurder van de vrachtwagen, een 41-jarige Texelaar, trachtte achteruitrijdend zijn voertuig in een garage te parkeren. Bij deze manoeuvre kwam de vrachtwagen in aanraking met de voorbijrijdende per sonenauto, bestuurd door een 39-jarige Texelaar. De tarieven van het Provinciaal Ekectriciteitsbedrijf Noordholland zijn als gevolg van het goedkoper worden van de olie opnieuw ver laagd. In het hele leveringsgebied (dus ook Texel) kost een kilowat tuur ingaand 1 juli 17,61 cent (nachttarief 11,11 cent). Dat bete kent dat het electriciteitstarief in één jaar tijd met ruim een derde is gezakt en dat het nachttarief is gehalveerd. Mede door deze ontwikkeling zijn de prijsverschillen tussen de electriciteits- bedrijven in het land kleiner geworden. Het Noordhollandse tarief dat tot voor kort tot de hoogste van het land hoorde, loopt nu aardig in de pas. Ge lijkschakeling van de landelijke tarieven wordt ook nagestreefd door bewust beleid, door zg. pooling. Volkomen ge lijk worden de tarieven echter niet om dat het ene bedrijf efficiënter werkt dan het andere en men de gebruikers in de betreffende leveringsgebieden daarvan wil laten profiteren. Margreeth Bas uit Den Burg voor de titel Meester in de rechten. Zij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Advertentie I.M. Zoals u allen weet zijn er ver keerslichten bij de veerhaven ge plaatst, wat noodzakelijk is voor een veilige verkeerssituatie en goede verkeersregulatie. Het blijkt, dat veel Texelaars deze verkeerslichten negeren. Dit leidt tot levensbedreigende situaties! Wij roepen daarom alle verkeersdeelnemers op om de verkeerslichten NIMMER te negeren. Door ROOD licht rijden betekent een fatale aanrijding riskeren, die toch niemand op zijn geweten wil hebben. De Rijkspolitie zal zonder pardon zeer streng tegen overtreders optreden. Wij rekenen op uw volledige medewerking. Burgemeester en wethouders van Texel, De secretaris, De burgemeester W. Stam l.s. A. Schipper

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 1